Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 14 Septembrie 2016 14:24

A.O.?.R.În ziua de 24 septembrie 1938, Adunarea General? a Academiei de ?tiin?e din România a luat act de decretul-lege din 8 iulie ?i a decis ca acesta s?-?i schimbe titulatura în Institutul de ?tiin?er al României. Avocatul Dumitru Popescu, „lucrând în numele ?i pentru Academia de ?tiin?e din România", a depus la Tribunalul Ilfov, sec?ia Notariat, declara?ia prin care Academia de ?tiin?e din România „î?i ia denumirea de Institutul de ?tiin?e al României".

Revenirea la denumirea ini?ial?

Preluând conducerea statului la 6 septembrie 1940, generalul Ion Antonescu a procedat la anularea legilor ?i institu?iilor întemeiate de Carol al II-lea: Partidul Na?iunii, Straja ??rii, ?inuturile, breslele etc. Conduc?torul statului a analizat ?i situa?ia care a dus la interzicerea denumirii de „academie", prin decretul lege din 8 iulie 1940. În calitate de membru al Academiei de ?tiin?e din România, generalul Antonescu ?tia c? decretul lege din 8 iulie 1938 era rodul ambi?iilor câtorva persoane, care-l convinseser? pe Carol al II-lea s? impun? un adev?rat monopol al Academiei Române asupra cuvântului „academie". Ca urmare, a decis revenirea la denumirea ini?ial?, din martie 1935. Decretul semnat la 6 noiembrie 1940, ?i publicat a doua zi, 7 noiembrie 1940, avea urm?torul con?inut:

DECRET-LEGE GENERAL ION ANTONESCU

Conduc?torul Statului Român ?i Pre?edintele Consiliului de Mini?tri,
Având în vedere raportul d-lui Ministru Secretar de Stat la Departamentul Justi?iei cu Nr. 155.667 din 6 Noemvrie 1940;
În baza dispozi?iunilor decretelor-legi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie ?i Nr. 3.072 din 7 Septemvrie 1940.
Am decretat ?i decret?m:
DECRET-LEGE
referitor la „Academia de ?tiin?e din România"
Art. I. - „Institutul de ?tiin?e al României", persoan? juridic?, cu sediul în Bucure?ti, reia denumirea de „Academia de ?tiin?e din România".
Art. II. - Orice autor român al unei publica?iuni de specialitate, care privesc Academia de ?tiin?e, este obligat a depune la biblioteca Academiei de ?tiin?e, un exemplar. Pentru publica?iunile imprimate în ?ar?, aceast? obligativitate prive?te tipografia la care lucrarea este imprimat?.
Dat în Bucure?ti la 6 Noemvrie 1940.
Conduc?torul Statului Român ?i Pre?edintele Consiliului de Mini?tri
General Ion Antonescu
Ministrul Justi?iei,
Mihai A. Antonescu
Nr. 3714

Prin acest decret-lege din 6 noiembrie 1940 nu numai c? se revenea la denumirea ini?ial?, din 1935, a acestei institu?ii, dar i se acorda ?i dreptul de a primi, cu titlu gratuit, câte un exemplar din toate publica?iile de specialitate care priveau Academia de ?tiin?e din România.

Academia de ?tiin?e din România - activit??i ?i realiz?ri notabile

În zilele 1-3 iunie 1941 a avut loc Adunarea General? a Academiei de ?tiin?e din România. Documentele consemneaz? faptul c? la lucr?ri a asistat „un numeros auditoriu". Cuvântul de deschidere a fost rostit de dr. Constantin Angelescu, care s-a referit la activitatea Academiei de ?tiin?e ?i la rezultatele recente, prezentând numerele din „Comptes-rendus" ?i „Buletin". A subliniat faptul c? Institutul a desf??urat o activitate consistent?, iar membrii s?i s-au implicat în problematica recent? a vie?ii sociale, cu un larg impact în con?tiin?a public?. A dat exemplu sec?iile reunite de Fizic? ?i de Geologie-Geografie care au organizat o sesiune special? consacrat? cercet?rilor privind cutremurul de p?mânt din 10 noiembrie 1940, fiind prezentate comunic?ri realizate de cinci speciali?ti de la Universitatea ?i de la Politehnica din Bucure?ti. Academia de ?tiin?e a acordat Premiul „Dr. P. Pitulescu" la dou? lucr?ri:
1. Contribu?iuni la studiul chronaxiei sistemului nervos, de dr. Marin Tudor ?i dr. Gheorghe Constantinescu.
2. Contribu?iuni la studiul faunei mun?ilor Bucegi, de dr. Mihail Ionescu ?i dr. Constantin Bogcescu.
Num?rul comunic?rilor prezentate în „Comptes-rendus", ap?rut în limbi str?ine (francez?, german?, englez?, italian?) se cifra la 555, iar alte circa 40 se aflau în curs de tip?rire.

Academia de ?tiin?e s-a implicat în probleme de strict? actualitate, cercetând fenomene complexe înregistrate în România. Astfel, în anul ?tiin?ific 1940-1941 au fost organizate trei ?edin?e speciale, cu sec?iunile combinate, în care s-au prezentat cinci comunic?ri privind cutremurul de p?mânt din 10 noiembrie 1940, privit din punct de vedere geologic, fizic, geografic, tectonic ?i istoric. Dup? cum se observ?, a fost abordat? o tematic? larg?, bazat? pe cercet?ri recente ?i de un real interes. Este semnificativ faptul c? Academia de ?tiin?e din România a ?inut s? eviden?ieze personalitatea lui Virgil Madgearu ?i a lui Nicolae Iorga, asasina?i de legionari în noiembrie 1940. În cadrul „?edin?ei administrative", prof. dr. C. Mich?ilescu a prezentat raportul Comisiei de Cenzori, iar prof. Alexandru Ionescu-Matiu a dat citire proiectului de buget pe anul 1941-1942, ambele documente fiind aprobate în unanimitate. Constantin Kiri?escu a solicitat încuviin?area Adun?rii Generale pentru acceptarea dona?iei oferite de mo?tenitorii defunctului membru al Academiei, Mihail Haret, constând în „câteva sute de volume ?tiin?ifice". Adunarea General? a aprobat „cu mul?umiri" aceast? valoroas? dona?ie. La aceast? Adunare General? au fost stabilite premiile ?i temele de lucr?ri pentru anul 1942, dup? cum urmeaz?:

Premiul „Dr. Pitulescu" în valoare de 8.000 lei pentru o lucrare cu subiectul: „Metabolismul bazal ?i rela?iile sale cu diver?i factori biologici".
Premiul „Elvira ?i dr. I. State" în valoare de 10.000 lei pentru o lucrare cu tema: „Cercet?ri asupra fenomenelor bio-electrice ale sângelui".
Premiul „Dr. D. Paulian" în valoare de 10.000 lei pentru cea mai bun? lucrare despre: „Terapeutica biologic?".
Lucr?rile urmau a fi prezentate în manuscris dactilografiat, în dou? exemplare, pân? la 1 mai 1942, la Secretariatul Academiei de ?tiin?e, str. Raymond Poincaré, nr. 14, Bucure?ti. Vicepre?edintele Constantin Kiri?escu a supus Adun?rii Generale spre ratificare propunerile de alegere a noi membri: de onoare, titulari ?i coresponden?i f?cute de sec?iunile Academiei. Adunarea a aprobat toate propunerile prezentate. În „Buletinul" Academiei de ?tiin?e din România, nr. 9, 1942, a fost publicat? lista acestora dup? cum urmeaz?:

I. Sec?iunea MATEMATIC? ?I ASTRONOMIE

a) Membri titulari:
Profesor Grigore C. Moisil, Facultatea de ?tiin?e din Ia?i.
Profesor Gheorghe Demetrescu, directorul Observatorului Astronomic Bucure?ti,
fo?ti membri coresponden?i.
b) Membru corespondent
Dr. Caius Iacob, asistent la Facultatea de ?tiin?e Bucure?ti.

II. Sec?iunea FIZIC?

a) Membri titulari:
Profesor Horia Hulubei, de la Facultatea de ?tiin?e din Bucure?ti,
Profesor Ioan Gheorghe Popescu, de la Facultatea de ?tiin?e Bucure?ti,
fo?ti membri coresponden?i.
b) Membru corespondent
Dr. Teodorescu, asistent, ?coala Politehnic? Bucure?ti.

III. Sec?iunea CHIMIE
a) Membri titulari:
Profesor Eugen Chirnoag?, de la ?coala Politehnica Bucure?ti.
Profesor Constantin Gheorghiu, de la Universitatea din Ia?i.
Profesor Nicolae Maxim, de la Universitatea din Bucure?ti.
fo?ti membri coresponden?i.
b) Membri coresponden?i
Dr. Dumitru Mo?oc (transferat de la sec?ia „Biologie aplicat?"),
D-ra Dr. Aristia Dâmboviceanu, asistent? la Institutul Cantacuzino.

IV. Sec?iunea ZOOLOGIE, BOTANIC?, FIZIOLOGIE

a) Membru de onoare:
Profesor Fritz Knoll, Rectorul Universit??ii din Viena.
b) Membru titular
Profesor Stan Ionescu, de la Universitatea din Bucure?ti,
fost membru corespondent.
c) Membri coresponden?i:
Profesor Gheorghe Fin?escu, profesor de liceu Ia?i (transferat de la Sec?ia Biologia Aplicat?),
Profesor I. Constantin Antonescu, profesor de liceu Bucure?ti (transferat de la Sec?ia Biologia Aplicat?),
Dr. Mihail B?cescu, asistent Facultatea de ?tiin?e Bucure?ti.

V. Sec?iunea BIOLOGIA APLICAT?

a) Membri de onoare:
Profesor Dr. P. Capparoni, Pre?edintele Academiei de Istoria ?i Artele Sanitare - Roma,
Profesor Dr. Giordano, Senator al Italiei – Vene?ia,
Profesor Dr. Walter von Brunn, Directorul Institutului de Istoria Medicinei - Leipzig (Südhoff),
Profesor Dr. Paul Diepgen, Directorul Institutului de Istoria Medicinei - Berlin,
Profesor Dr. Sigerist, Directorul Institutului de Istoria Medicinei - Baltimore,
Profesor Dr. Emile Sergent - Profesor onorar Facultatea de Medicin? - Paris.
b) Membri coresponden?i:
Dr. Constantin Andreoiu, chirurg primar - Abrud,
Docent, Dr. Victor Dimitriu, chirurg primar - Br?ila,
Dr. Marcel Chiliman - medic neurolog Spitalul Central, Bucure?ti,
Dr. Sava L?z?rescu - medic neurolog Spitalul Central, Bucure?ti,
Dr. Dumitru I. Vasiliu - docent de nas, gât, urechi, Facultatea de Medicin? Bucure?ti.

VI. Sec?iunea GEOLOGIE, MINERALOGIE, GEOGRAFIE

a) Membri de onoare:
Profesor Paul Fourmarier, de la Universitatea din Ličge,
A. Sieberg, Directorul Institutului Seismologic din Iena.
b) Membri titulari:
Profesor Mircea Savul, de la Universitatea din Ia?i, fost membru corespondent,
Profesor Ion Atanasiu, de la Universitatea din Bucure?ti.
c) Membri coresponden?i:
N. Alexandru R?dulescu, Conferen?iar, Facultatea de ?tiin?e, Bucure?ti,
Emil Protopopescu-Pache, Conferen?iar ?coala Politehnica - Bucure?ti,
Dr. Theodor Kräutner, geolog ?ef, Institutul Geologic al României.

VII. Sec?iunea ISTORIA ?I FILOSOFIA ?TIIN?EI

a) Membru de onoare:
Profesor Dr. Ernest Gamillscheg, Directorul Institutului de Studii Germane în România.
b) Membri coresponden?i:
Dr. Constantin Calavrezo, asistent la Academia de Educa?ie Fizic?.
Dr. Iacob Mih?il?, asistent la Academia de Educa?ie Fizic?.

VIII. Sec?iunea TEHNIC?

a) Membri titulari:
Profesor Ing. Aurel Bele?, Profesor la ?coala Politehnic? Bucure?ti, fost membru corespondent,
Profesor Ing. Ion Cantuniari, Profesor la ?coala Politehnica Bucure?ti,
Profesor Ing. Ion S. Gheorghiu, Profesor la ?coala Politehnica Bucure?ti.
b) Membri coresponden?i:
Ing. Mihail Konteschwellweller,
Ing. Gheorghe Petrescu, Director de Studii, ?coala Politehnica, Bucure?ti,
Dr. Ing. ?erban Solacolu, Conferen?iar, ?coala Politehnica, Bucure?ti,
Dr. Ing. Tudor T?n?sescu, Conferen?iar, ?coala Politehnica, Bucure?ti.

IX. Sec?iunea ?TIIN?E SOCIALE

a) Membri de onoare:
Profesor Gheorghe Gh. Mironescu, fost prim-ministru, Pre?edintele Academiei de ?tiin?e Morale,
Mircea Cancicov, fost ministru,
Miti?? Constantinescu, fost ministru,
Oscar Kiriacescu, fost ministru.
b) Membri titulari:
Sabin M?nuil?, Directorul Institutului Statistic, fost membru corespondent la Sec?ia Biologia Aplicat?,
Ion Miclescu, Inginer, (transferat de la Sec?ia Tehnic?),
Profesor Gheorghe Leon, de la Universitatea din Bucure?ti.
c) Membri coresponden?i:
Dr. Mitu Georgescu, Secretar General Institutul Statistic,
Florin Oromolu, ?eful Serviciilor de Studii B.N.R,
I. Radu Pascal, Asistent universitar.

A fost cea mai ampl? primire de noi membri, de toate categoriile. Au devenit titulari 11 membri coresponden?i, iar al?i 5 au fost ale?i direct titulari. Totodat? au fost ale?i 20 membri ?i de coresponden?i, ?i 14 membri de onoare dintre care 4 din ?ar? ?i 10 din str?in?tate (Viena, Roma, Vene?ia, Leipzig, Berlin, Baltimore, Paris, Ličge, Iena). Astfel, Academia de ?tiin?e din România a devenit cea mai cuprinz?toare ?i select? institu?ie ?tiin?ific? din domeniile ?tiin?ei, în sensul ei foarte larg (matematic?, astronomie, fizic?, geologie, mineralogie, geografie, istoria ?i filosofia ?tiin?ei, ?tiin?e sociale, tehnic?). Este semnificativ faptul c? s-au înscris ?i au fost accepta?i în Academia de ?tiin?e din România mai mul?i membri ai Academiei Române. Acest fapt a contribuit la ameliorarea rela?iilor dintre cele dou? institu?ii, spre binele ?tiin?ei ?i culturii române?ti ?i universale.
România a intrat, la 22 iunie 1941, în r?zboiul pentru eliberarea Basarabiei ?i Bucovinei de Nord, împotriva Uniunii Sovietice, al?turi de Germania. Mul?i membri ai Academiei de ?tiin?e au fost mobiliza?i, unii fiind trimi?i pe front, al?ii mobiliza?i „pe loc".
- Va urma -

footer