Revista Art-emis
Pr. Ion Turnea - Cuvinte pentru suflet PDF Imprimare Email
Pr. stavrofor. Radu Boti?   
Duminică, 03 Februarie 2013 19:43
I.Turnea, Cuvinte pentru sufletAm fost crea?i pentru a pream?ri în permanen?? Ilustrul Creator, Cerescul P?rinte. Chiar dac? protop?rin?ii no?trii Adam ?i Eva au c?zut în p?catul neascult?rii, Pronia Divin? a continuat s? fie al?turi de om. Semne ?i minuni se realizeaz? iar mintea uman?, l?sându-se c?l?uzit? de valorile cre?tine, contribuie la binele comun. P?rintele Ion Turnea î?i binechivernise?te talan?ii pe care i-a primit a?a cum se cuvine unui slujitor ales pentru propov?duire iar Culegere de flori duhovnice?ti, Cuvinte pentru suflet, vine ?i înt?re?te aceasta.

Lumea în care tr?im, adesea cuprins? de încerc?ri ?i incertitudini îng?duindu-?i trecerea c?tre odinioar? trebuie s? înal?e, ca ultim? salvare, glasul c?tre Bunul Dumnezeu. E?ti cuprins de o stare ce eman? un balsam edenic parcurgând aceast? carte, cuvântul ziditor de suflet, d?t?tor de speran??, o armonie pornit? din slova cu m?rinimie ?i drag d?ruit?. Arta cuvântului se împlete?te cu datoria sfânt? a slujirii. Bine structurat?, dispunând de o surs? bibliografic? plin? de substan?? ofer? r?spunsuri ?i explica?ii pertinente c?ut?torilor ?i împlinitorilor de sacru.

Avem nevoie permanent? de asemenea c?r?i. Rug?ciunea, r?bdarea, prietenia, ascultarea, blânde?ea, smerenia, cump?tarea, responsabilitatea sunt teme de real interes pe care le putem cuprinde parcurgând cu în?elepciune cre?tin? paginile de fa??. P?rintele c?rturar s-a str?duit s? ne ofere acest buchet de flori duhovnice?ti îndemnat de harul c?l?uzitor, aduc?tor de mireasma raiului. Oare ce poate fi mai în?l??tor pe acest p?mânt decât a ne l?sa în permanen?? c?l?uzi?i de Cel care coborând din înaltul cerului accepta s? ne redea starea primordial? prin jertfa crucii? Cu adev?rat omul cre?tin este omul etalon de care are nevoie Biserica dar ?i societatea în ansamblul ei. Este vremea s? vedem dac? roadele virtu?ilor dobândite sunt pe m?sura a?tept?rilor Lui. În aceast? c?l?torie ?i autorul pune în valoare, în cuvinte alese, lumina ve?nic vie a faptelor bune, indispensabile mântuirii.

„Fi?i treji ?i priveghea?i" (I Petru 5) ne readuce aminte p?rintele prin glasul Sfintei Scripturi tocmai pentru c? întunericul s? nu cuprind? Crea?ia lui Dumnezeu iar sufletul s?-?i poat? primi cu adevarat hrana cea necesar? pe calea îngust? care duce c?tre ve?nicie. ?tim c? am fost crea?i cu un scop nobil iar în?elepciunea plin? de pre?uire a Tat?lui ne oblig? pe fiecare în parte, pe to?i împreun? s? iubim pe Dumnezeu, fiindc? El ne-a iubit mai întâi. (I Ioan 4, 9).

Pe c?r?rile vie?ii acestea trec?toare cartea de fa?? poate reprezenta un îndreptar extrem de util cu pove?e pline de în?elepciune, crâmpei de comoar? nevestejit?, ml?di?? cu adev?rat roditoare. Armonia lumii acestea se g?se?te în fiecare dintre noi atâta timp cât floile duhovnice?ti nu vom îng?dui s? se ofileasc? în urcu?ul nostru pe calea sfin?eniei, perseverând f?r? tagad? în Credin??, N?dejde ?i Dragoste sfânt?. Doar al?turi ?i lâng? Dumnezeu ne vom g?si fiecare menirea iar la sfâr?itul drumului s? putem spune: „Lupta cea bun? m-am luptat....credin?a am p?zit." (II Timotei 4,7). footer