Revista Art-emis
In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 24 Iulie 2011 21:40
Georgescu Titu(23 februarie 1929 - 28 iulie 2004)

S-a n?scut la 23 februarie 1929 la Corabia, jude?ul Olt, fiu al so?ilor Enache Georgescu ?i al Filofteii; copil?ria ?i primii ani de ?coal? i-a petrecut în localitatea natal?. În urma concursului premian?ilor din ?ar?, dintre care numai 40 au reu?it, s-a înscris la Colegiul Na?ional „Niculae Filipescu" de la Mân?stirea Dealu - cunoscut ?i ca Liceul Militar Predeal - pe care l-a absolvit în anul 1948. Între anii 1948 ?i 1952 a urmat cursurile Facult??ii de Istorie la Universitatea din Bucure?ti, care pe atunci purta numele lui C. I. Parhon. În perioada 1950-1952, înc? înainte de absolvirea facult??ii, a fost preparator asistent, iar dup? sus?inerea examenului de stat, la toate cele patru materii a ob?inut calificativul „foarte bine" ?i diploma de licen??. A activat în cadrul universit??ii ca: asistent (1952-1955), lector (1958-1960), conferen?iar (1960-1967) ?i apoi ca profesor la facult??ile de filozofie, drept ?i istorie. În perioada 1954-1956 a fost secretar ?tiin?ific la Institutul de Istorie a Partidului, de unde, din cauza modului s?u de gândire, care nu coincidea cu cel al directorului de atunci - M. Roller, personajul malefic al istoriografiei române?ti - a fost eliminat pân? la moartea acestuia. Între timp a ocupat func?ia de redactor la Editura ?tiin?ific? din Bucure?ti. A revenit la universitatea bucure?tean? în anul 1958, ca profesor la Facultatea de Filozofie, fiind pân? în anul 1970 ?i secretar ?tiin?ific la Institutul de Studii Istorice ?i Social-Politice. Aici ?i-a adus o important? contribu?ie la selec?ionarea ?i promovarea, dintre fo?tii studen?i, a tinerilor cercet?tori, reu?ind s? schimbe nu doar compozi?ia necalificat? a personalului ci ?i orientarea de fond a institutului. În anul 1960 a sus?inut teza de doctorat intitulat? „Organiza?ii antifasciste ?i antir?zboinice" ob?inând titlul de doctor în istorie, iar începând cu 1965 a îndeplinit ?i calitatea de redactor ?ef la revista „Anale de istorie".

1966 ?i 1967 au fost anii în care profesorul Titu Georgescu a mers pentru specializare în Fran?a, la Sorbona, prilej pe care l-a valorificat în scopul cercet?rii dosarelor Arhivelor Fran?ei ?i a depist?rii a peste ?ase sute de documente privind istoria modern? a românilor (acestea fiind cuprinse ulterior în paginile unui volum). Al?turi de un grup de tineri cercet?tori, Titu Georgescu a ini?iat apari?ia, în anul 1967, a revistei „Magazin Istoric" pe care a condus-o pân? la finele anului 1970 când, pentru calit??ile sale dar ?i pentru substan?iala contribu?ie adus? la înfiin?area Universit??ii din Craiova, a fost numit rector al acesteia, unde, în cadrul Facult??ii de Istorie a predat istoria contemporan? a României. Concomitent a continuat ?i predarea cursurilor la Universitatea din Bucure?ti. Recunoscându-i-se înalta competen?? ?i vastele cuno?tin?e în domeniul istoriei, în anul 1972 profesorului Titu Georgescu i-a fost acordat titlul de doctor docent, pozi?ie care i-a permis ulterior îndrumarea ?tiin?ific? ?i conducerea lucr?rilor pentru doctorat a peste patruzeci de doctoranzi, atât din ?ar? cât ?i din afara ei (Grecia, Iordania, Japonia, Egipt, Israel, Iran ?i Bangladesh). Începând cu 1975 a ocupat postul de prorector la Universitatea din Bucure?ti, pân? în anul 1981, când, b?nuit c? ar fi fost implicat în mi?carea transcedental? s-a dispus îndep?rtarea sa din aceast? func?ie. În continuare, a activat ca profesor la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universit??ii din Bucure?ti, pân? la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Profesorul Titu Georgescu a fost ini?iatorul cursului „Probleme fundamentale ale istoriei patriei" - curs predat la insisten?ele sale începând cu 1976 în toate institu?iile de înv???mânt superior din ?ar? - dar ?i altele cum ar fi „România în cel de-al doilea r?zboi mondial - regimul de autoritate militar? antonescian" sau „Istoria contemporan? a României dup? 1944". Activitatea de coordonator, îndrum?tor ?tiin?ific pentru gradu I didactic, fiind o component? a atribu?iilor profesionale, Titu Georgescu a concretizat-o în zeci de inspec?ii efectuate, recomandând profesorilor îndeosebi abordarea tematicii monografiilor locale, cu predilec?ie cele s?te?ti. A participat activ la congrese ?i reuniuni interna?ionale ale istoricilor, la sesiuni de comunic?ri ?tiin?ifice ?i simpozioane în ??ri ale Asiei, ale Africii ?i ale Europei - în mod deosebit: Italia, Polonia, Fran?a, Iugoslavia, Marea Britanie, Belgia, Spania, Portugalia, URSS, Bulgaria ?i altele. A contribuit activ cu referate, comunic?ri ?i interven?ii la dezbateri apreciate favorabil de auditoriu - în special cele cu referire la perioada modern? sau contemporan? a istoriei. A fost prezent la principalele reuniuni ?tiin?ifice din capitala României ?i din marile ei centre universitare, unde s-au dezb?tut probleme de istorie. Numeroasele sale teze au sporit tezaurul ?tiin?elor istorice, lucr?rile sale ocupând un spa?iu dens în bibliografia autohton?, iar pe plan interna?ional i s-a recunoscut ineditul multor afirma?ii sus?inute cu argumente de necontestat. Unele studii i-au fost publicate în periodice din ??ri europene: Fran?a, Polonia, Italia, URSS, Austria, Germania, Bulgaria, Belgia ?i altele.

Profesorul Titu Georgescu a fost membru în unele comisii mixte interna?ionale de cercetare ?i documentare istoric?: româno-francez?, româno-german?, româno-italian?, româno-sârb?, româno-cehoslovac?, româno-sovietic? ?i vicepre?edinte în comisia româno-japonez?, pozi?ii care i-au prilejuit ap?rarea cu ardoare a punctului de vedere românesc. Pe lâng? participarea la sesiuni ?tiin?ifice interna?ionale, profesorul Titu Georgescu a stabilit ?i între?inut leg?turi cu o serie de istorici prestigio?i, cu care a colaborat în domeniul cultural-?tiin?ific, reu?ind, sub aceast? form? penetrarea zidului de necunoa?tere ?i popularizarea dincolo de hotarele României a adev?rurilor istoriei românilor. Printre ace?tia se reg?sesc: acad. prof. Maurice Baumont, prof. Henry Batovsky, prof. I. Mintz, prof. E. Frassatti, Jaque de Launay, Roger Gheysens ?i al?ii. În acest sens, cu ani în urm?, într-un interviu acordat revistei Via?a Studen?easc?, profesorul Titu Georgescu afirma: „...Cercet?rile mele s-au îndreptat spre c?utarea sensului adev?rului istoric, în raport cu devenirea noastr?, cu prezentul epocii noastre, cu viitorul ei... Istoricii români trebuie s? sus?in? afirmarea adev?rului privind ?i prezentul trecutul nostru, astfel încât atunci când istoricii din alte ??ri se vor întâlni cu malforma?ii în tratarea istoriei noastre - n?scute din necunoa?tere sau rea inten?ie - s? ?tie care este punctul de vedere al istoriografiei române?ti ?i s? mai ?tie c? are la dispozi?ie materialele cuvenite pentru o interpretare corect?... "

În anul 1994 a fost invitat s? contribuie cu un studiu în lucrarea istoricului german Helmut Heiber, intitulat? The Weimar Republic, iar în 1995 a fost invitat special al Uniunii Culturale a Albanezilor din România la ac?iunea „400 de ani de atestare documentar? a albanezilor pe teritoriul României". Tot ca o recunoa?tere a impresionantei operei ?i a statului ?tiin?ific al profesorului, American Biographical Institute l-a în?tiin?at, felicitându-l, c? a fost selec?ionat pentru a face parte din a patra edi?ie a prestigioasei lucr?ri „Five hundred Leaders of Influence". A proiectat ?i realizat dou? colec?ii de carte: „Mica Bibliotec? de istorie" - (1969) ?i „Evoc?ri" - (1979), acestea cuprinzând zeci de monografii ?i biografii. În calitate de cadru didactic, profesorul Titu Georgescu a întocmit cursuri universitare personale, pe teme de istorie modern? ?i contemporan?: „Istoria modern? ?i contemporan? a României între 1848 ?i 1948"- Tipografia Universit??ii Craiova, 1973, „Prelegeri de istorie a Patriei" - Tipografia Universit??ii Bucure?ti, 1978 ?i „România dup? 1944", „România în istoria secolului XX", „Istoria românilor" cursuri universitare (colabor?ri), volume de documente rezultate din studiul arhivelor, culegeri de studii ?i articole ale institutelor de istorie ?i multe altele, peste 120 de studii ?i comunic?ri publicate în revistele de specialitate. Din 1995 ?i pân? în anul 2004, pân? în ultimele sale zile de existen??, Titu Georgescu a profesat la Universitatea „Spiru Haret", mai întâi ca ?ef de catedr? la Bucure?ti, apoi ca secretar ?tiin?ific la Râmnicu-Vâlcea. În ultimii ani de via??, a prezentat o serie de referate la sesiuni ?tiin?ifice organizate în capital?, în ?ar? ?i la comunic?rile sesiunilor ?tiin?ifice ale Funda?iei „România de Mâine" prin Universitatea „Spiru Haret", colaborând la diverse alte activit??i ?tiin?ifice desf??urate. Patriot autentic respirând cu întreaga sa fiin?? românismul, pe care l-a cultivat cu abilitate ?i perseveren??, dar ?i ap?rându-l cu temeinicie ?i inteligen??, prin toate demersurile sale filozofice ?i scriitorice?ti, profesorul Titu Georegescu a r?mas

Dintre aspira?iile marelui intelectual nu au lipsit: „Solidaritatea intelectualit??ii române?ti de peste hotare, pentru ap?rarea României, consolidarea unui front al istoricilor români pentru o prezen?? permanent? ?i foarte activ? în promovarea adev?rului despre istoria noastr?, în toate ??rile lumii, r?spunderea sporit? a fiec?ruia dintre noi, tineri ?i vârstnici, la datoria de con?tiin?? ce ne revine în prop??irea ??rii ?i afirmarea locului ei în lume, antrenarea marelui poten?ial al intelectualit??ii din «provincie» la abordarea ?i rezolvarea acutelor probleme ale societ??ii române?ti, st?vilirea nonpatriotismului cultivat de românii de peste hotare ?i de c?tre iresponsabilii din ?ar?, afirmarea activ? a virtu?ilor na?ionale ale poporului român ?i nu în ultimul rând, antrenarea intelectualit??ii satului românesc - profesori, medici, preo?i, ingineri - la programe strategice de dezvoltare a culturii ?i de cre?tere a r?spunderii na?ionale." Victim? a unei maladii necru??toare, profesorul doctor docent Titu Georgescu, om de ?tiin??, dar mai ales OM în sensul cel mai înalt al cuvântului, a trecut la cele ve?nice la 28 iulie 2004, spre regretul unanim al tuturor celor care l-au cunoscut ?i i-au apreciat opera. Dintre ace?tia, nu pu?ini au fost cei care?i-au exprimat deschis întreaga gratitudine fa?? de cel ce le-a fost dasc?l, îndrum?tor ?i colaborator nepre?uit. Dintre numeroasele ?i pre?uitele sale cuget?ri merit? men?ionate câteva orientate spre preferin?a principal? a profesorului - istoria: „ Adev?rul pur ?i simplu? Adev?rul nu a fost niciodat? pur ?i mai ales simplu!" - „Necunoa?terea trecutului înce?o?eaz? viitorul - Cea mai corect? instan?? este istoria. Ea nu iart? !"

Lucr?ri publicate

- Titu Georgescu ?i G.Marcu. POTEMKINI?TII ÎN ROMÂNIA. Bucure?ti: Ed.ESPL Bucure?ti, 1955, 208p
- Titu Georgescu ?i L.Fodor. R?SCOALA ??RANILOR DIN VALEA GHIME?ULUI. Bucure?ti: Ed.politic?, 1960, 157p
- Titu Georgescu. ILIE CRISTEA. Bucure?ti, Ed.Politic?, 1961,142p
- Titu Georgescu. DE LA GREVA GENERAL? LA CREAREA P. C. R. Bucure?ti: Ed.?tiin?ific?, 1962, 208p
- Titu Georgescu. NICOLAE IORGA ÎMPOTRIVA HITLERISMULUI. Bucure?ti: Ed.?tiin?ific?, 1966, 247p
- Titu Georgescu. INTELECTUALII ANTIFASCI?TI ÎN PUBLICISTICA ROMÂNEASC?. Bucure?ti: Ed. ?tiin?ific?, 1967, 420p
- Titu Georgescu . M?RTURII FRANCEZE DESPRE 1848 ÎN ??RILE ROMÂNE (documente inedite depistate în Arhivele Fran?ei). Bucure?ti: Ed. ?tiin?ific?,1967, 291p
- Titu Georgescu (colaborare). TRATAT DE ISTORIE A ROMÂNILOR – (1918-1944) vol VI. Bucure?ti: Ed.Academiei RSR, 1968
- Titu Georgescu. CTITORI DE ?COAL? ROMÂNEASC?. Bucure?ti: Ed.Didactic? ?i Pedagogic?, 1971, 316p
- Titu Georgescu. DE LA REVOLU?IONARII DEMOCRA?I. Bucure?ti: Ed. Politic?, 1971, 244p
- Titu Georgescu. INTELECTUALII ?I R?SCOALA DIN 1907. Craiova: Ed.Scrisul Românesc, 1971, 183p
- Titu Georgescu. ÎNTRE DOU? REVOLU?II. Craiova: Ed.Scrisul Românesc, 1972, 412p
- Titu Georgescu (coautor). ISTORIA CRAIOVEI. Ed. Scrisul Românesc, 1975, 292p
- Titu Georgescu. ARGUMENTE ALE ISTORIEI PENTRU O NOU? ORDINE INTERNA?IONAL?. Bucure?ti: Ed.?tiin?ific? ?i Enciclopedic?, 1977, 322p
- Titu Georgescu (coautor). ENCICLOPEDIA ISTORIOGRAFIEI ROMÂNE?TI. Bucure?ti: Ed. ?tiin?ific? ?i Enciclopedic?, 1978, 470p
- Titu Georgescu. A CONCIS HISTORY OF ROMANIA. Bucure?ti: Ed.Enciclopedic?, 1980, 188p
- Titu Georgescu. PROGRESS AND REVOLUTION IN THE TRADITION OF THE ROMANIAN PEOPLE 1848- 1971. Bucure?ti: Ed. Meridiane, 1971, 132p
- Titu Georgescu. ROMANIA ÎNTRE YALTA ?I MALTA. Bucure?ti: Ed. ?ANSA, 1993, 320p
- Titu Georgescu. ROMANIA ÎN ISTORIA EUROPEI. Bucure?ti: Ed.Reporter, 1997, 310p
- Titu Georgescu. ISTORIA ROMÂNILOR. Bucure?ti: Ed.Funda?iei România de Mâine, 1997, 412p
- Titu Georgescu. SENTIN?? - poezii. Bucure?ti: Ed. Reporter, 1998, 211p
- Titu Georgescu. TOT UN FEL DE ISTORIE vol. I. Râmnicu-Vâlcea: Ed. Conphys, 2001, 598p
- Titu Georgescu. TOT UN FEL DE ISTORIE vol.II. Râmnicu-Vâlcea: Ed. Conphys, 2002, 636p
- Titu Georgescu. TOT UN FEL DE ISTORIE vol. III. Râmnicu-Vâlcea: ed. Conphys, 2004, 485p

În domeniul publicistic a colaborat cu reviste de specialitate, cu prec?dere „Anale de istorie" ?i „Studii", reviste de istorie ?i reviste periodice ale unor localit??i ale ??rii ?i a fost coordonator, coautor, colaborator la 24 compendii, volume de documente, enciclopedii ?i monografii. Profesorul Titu Georgescua îndr?git Râmnicu-Vâlcea, al c?rui fiu adoptiv a devenit, atât prin c?s?torie cât ?i prin practicarea profesiei ?i a rolului s?u de mentor spiritual al corpului didactic vâlcean, vreme de peste patru decenii. Vâlcenii, de altfel au ?tiut, poate mai mult decât al?ii, s? aprecieze competen?a ?i obiectivitatea vederilor sale, demnitatea, patriotismul ?i nu în ultimul rând generozitatea, cinstindu-l cum se cuvine. La împlinirea vârstei de 75 de ani, chiar împotriva modestiei duse dincolo de limite a profesorului, a fost s?rb?torit de c?tre „Funda?ia România de Mâine" ?i Universitatea „Spiru Haret", printr-o impresionant? manifestare omagial?. Ca semn de pre?uire, la 30 aprilie 2004, Consiliul Municipal ?i Prim?ria din Râmnicu-Vâlcea i-au acordat, titlul de Cet??ean de Onoare al Râmnicului. De asemenea, o serie de institu?ii culturale ?i-au exprimat considera?ia fa?? de marele savant, acordându-i nenum?rate distinc?ii: pentru „Valoroasa activitate ?tiin?ific? pus? în slujba cunoa?terii istoriei românilor ?i pentru contribu?ia excep?ional? la dezvoltarea înv???mântului ?i a culturii na?ionale", „Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de via?? ?i a 54 de ani de activitate ?tiin?ific? ?i didactic?, distins? personalitate a înv???mântului universitar românesc, cercet?tor neobosit al istoriei noastre, autor a numeroase lucr?ri de specialitate, pentru studierea problemelor fundamentale ale istoriei patriei", „Pentru înalta valoare a operei ?tiin?ifice, pentru contribu?ia excep?ional? la dezvoltarea înv???mântului universitar, pentru merite deosebite în promovarea spiritualit??ii române?ti, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani", „Pentru merite deosebite în domeniul istoriei, al înv???mântului ?i al culturii cu ocazia celei de a 75-a anivers?ri"...

Desigur, aceste acte de apreciere ?i de recunoa?tere a meritelor, se adaug? unui lung ?ir de înalte distinc?ii de care a bine-meritat profesorul Titu Georgescu, dintre care, Premiul Academiei Române acordat în anul 1977, Ordinul Meritul Cultural, Ordinul Muncii, Meritul ?tiin?ific (sunt doar câteva dintre cele pe care, în marea sa modestie le-a amintit)., Membru marcant al istoriografiei române?ti ?i distins? personalitate a vie?ii academice, puternic ancorat în actualitatea româneasc?, profesorul Titu Georgescu ?i-a investit preponderent timpul ?i energia în direc?ia cercet?rii adev?rului istoric, a premiselor necesare constituirii unui spa?iu educa?ional autentic ?i al cercet?rii ?tiin?ifice. A fost unul din marii c?rturari români care au contribuit substan?ial, prin crea?ia sa, la progresul ?tiin?ei române?ti. În cei 75 de ani de via?? ?i peste o jum?tate de veac de activitate didactic? ?i ?tiin?ific?, a avut prilejul – pe care l-a folosit integral - s? creeze o oper? vast?, cu substan?? peren?, cercetând, analizând ?i, dup? caz, comb?tând cu argumente idei ?i date istorice ce fuseser? puse în circula?ie de impostori, de neprieteni ai românilor. Dep??ind desele obstacole inerente, a contribuit cu succes la repunerea în lumin? a adev?rului istoric ?i la formarea de istorici ?i cercet?tori de pe pe tot cuprinsul ??rii, nu numai prin activitatea desf??urat? la catedr?, dar ?i prin munca de cercetare concret? a arhivelor, a muzeelor sau prin studii sociologice. A îndrumat ?i sprijinit tinerii în asimilarea metodologiei ?i a tehnicii cercet?rii ?tiin?ifice pentru a-?i putea valorifica investiga?iile ?i constat?rile, facilitând publicarea acestora în diversele apari?ii editoriale pe care profesorul Titu Georgescu le-a p?storit, în calitate de secretar ?tiin?ific la Institutul de Studii Istorice ?i Social-Politice din Bucure?ti, ca redactor ?ef al revistei „Anale de Istorie", ca fondator ?i îndrum?tor ?tiin?ific la „Magazin istoric".

Consisten?a ?i claritatea discursului, preocuparea autentic? ?i constant? pentru înnoire a scos în eviden??, odat? în plus, vigoarea maturit??ii sale ?tiin?ifice, ?i tinere?ea unei min?i fascinate de inovare, ca cercet?tor. Impresionanta sa experien?? în domeniul istoriei l-a condus la ideea pe care a cultivat-o ?i a aplicat-o: „Istoria nu mai poate fi scris? dup? vechile canoane ale secolului XIX ?i XX. Nu aglomerarea de tale quale de fapte istorice, nu înmagazinarea detaliilor ?i nici însu?irea cronologic? a datelor, evenimentelor trecutului. Valorile care rezult? din cercetarea trecutului, cu înv???mintele, concluziile trase sunt cele care confer? finalitate unei opere istorice, cu mesaj creator ?i astfel istoria este ?i ?tiin??". Colegii de breasl? ?i studen?ii au ?tiut s?-i aprecieze ?i s? valorifice alesele sale însu?iri de dasc?l, pasiunea pentru cunoa?terea ?i cultivarea valorilor fundamentale ale istoriei poporului român, spiritul analitic în interpretarea izvoarelor istorice, temeinicia în argumentarea principiilor proprii, respectul fa?? de adev?r ?i elegan?a stilului, toate acestea caracterizând întreaga oper? istoriografic? a profesorului universitar doctor docent Titu Georgescu.

Titu Georgescu - ipostaze Titu Georgescu - Viena Titu Georgescu
Titu Georgescu Titu Georgescu - 2004 - Cetatean de onoare al Ramnicului Titu Georgescu - carti
Titu Georgescu Titu Georgescu - diploma Titu Georgescu - diploma
footer