Revista Art-emis
Destin de istoric tutelat de Zei?a Clio PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u   
Duminică, 28 Mai 2017 18:59

Ion ?i?canu - Recuperarea adevarului istoricÎn primele zile ale lunii mai 2017, printr-o hot?râre a Biroului Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? al Academiei de ?tiin?e a Moldovei, distinsul profesor universitar, doctor habilitat în ?tiin?e istorice Ion ?i?canu a fost înregistrat oficial în concursul de alegere în înalta ?i responsabila calitate de membru corespondent al Academiei de ?tiin?e a Moldovei, acest eveniment semnificând recunoa?terea contribu?iei deosebite a unei personalit??i notorii a vie?ii ?tiin?ifice din Republica Moldova care, prin opera istoriografic? de excep?ie ?i activitatea metodico-didactic? prodigioas? de-a lungul mai multor decenii, a contribuit substan?ial la progresul ?tiin?ei istorice contemporane.

A doua jum?tate a anilor '80 ?i începutul anilor '90 ai secolului al XX-lea au constituit un veritabil moment de cotitur?/ uptur? în evolu?ia istoriografiei din Republica Moldova. A fost ceea ce istoricii au calificat drept „revolta istoriografic? din Moldova sovietic?", când devenise evident c?, „ceea ce noi numim istoriografie sovietic? moldoveneasc?, prin con?inutul ?i ideile de baz? pe care le propag?, constituie, cu unele excep?ii, o totalitate de cuno?tin?e despre trecutul ??rii ?i poporului nostru, compartimentate ?i expuse dup? canoane str?ine obiectului ca atare, iar uneori ?i ostile intereselor noastre na?ionale"[1]. Respectiv, istoricii care ?i-au asumat misiunea de a pleda pentru o istorie netrucat?, au considerat c? doar prin lichidarea monopolului asupra studierii istoriei, prin acceptarea pluralismului de concep?ii ?i opinii, prin renun?area la dogmatism, ?tiin?a istoric? avea ?ansa recuper?rii prin eliberarea de sub presiunea politicului, f?r? a mai fi croit? dup? calapoadele ?i ambi?iile politice de conjunctur?[2].

Un rol important în restabilirea func?iilor sociale ale ?tiin?ei istorice, în procesul de creare a condi?iilor necesare afirm?rii istoriografiei na?ionale, l-a jucat distinsul cercet?tor al istoriei contemporane a românilor, profesorul universitar Ion ?i?canu care, la ora actual?, este unul din istoricii de marc? din Republica Moldova, prin lucr?rile ?tiin?ifice de excep?ie ale c?ruia ?i activitatea metodico-didactic? prodigioas? desf??urat? de-a lungul mai multor decenii, a contribuit substan?ial la progresul ?tiin?ei istorice contemporane.

N?scut la 27 martie 1951 în comuna M?c?re?ti, azi raionul Ungheni, istoricul Ion ?i?canu ?i-a f?cut studiile medii în localitatea natal?, iar studiile superioare le-a ob?inut la Universitatea de Stat din Chi?in?u. Este doctor în ?tiin?e istorice din 1982 ?i doctor habilitat în istorie din 1996. De la absolvirea Universit??ii de Stat din Chi?in?u, a desf??urat o ampl? ?i rodnic? activitate didactic? la Universitatea Tehnic? din Moldova ?i la Universitatea Pedagogic? „Ion Creang?" din Chi?in?u, unde a parcurs calea de la asistent universitar la cea de lector superior ?i conferen?iar, pentru ca în 1999 s? ob?in? gradul didactic de profesor universitar. A exercitat ?i continu? s? exercite, cu un egal succes, importante func?ii manageriale, inclusiv aceea de ?ef de Direc?ie în cadrul Ministerului Înv???mântului, de director adjunct al Institutului de Istorie al Academiei de ?tiin?e a Moldovei (1991-1998), de ?ef al Departamentului cercetare-dezvoltare al Ministerului Educa?iei ?i ?tiin?ei al Republicii Moldova (1999), de Rector al Universit??ii de Stat „B.P. Hasdeu" din Cahul (1999-2006) etc.

Deosebit de rodnic? a fost ?i continu? s? r?mân? activitatea ?tiin?ific? a istoricului Ion ?i?canu. Deja în anul proclam?rii independen?ei de stat a Republicii Moldova, Ion ?i?canu, în colaborare cu al?i colegi de breasl?, a organizat Conferin?a Interna?ional? de la Chi?in?u cu genericul „Pactul Molotov-Ribbentrop ?i consecin?ele lui pentru Basarabia", editând, cu acel prilej, în limbile român?, englez?, francez? ?i rus? o colec?ie de documente inedite cu acela?i titlu[3].

Dup? 1991, în special, când a devenit posibil accesul la fondurile arhivistice anterior interzise cercet?torilor, Ion ?i?canu a publicat o serie de materiale ?i documente care au schimbat radical viziunea ?tiin?ei istorice asupra unor probleme-cheie de istorie contemporan?, inclusiv a celei privind raporturile sovieto-române din anii 1939-1940. Este vorba de documentele investigate în arhivele fostei Armate Sovietice, publicarea c?rora a f?cut posibil? restabilirea adev?rului istoric privind evenimentele derulate în vara anului 1940 între Nistru ?i Prut. În aceea?i ordine de idei, con?tientizând importan?a izvoarelor în cercetarea istoric?, prof. Ion ?i?canu a realizat identificarea, selectarea ?i editarea unor importante colec?ii de documente inedite privind problemele complexe ale istoriei contemporane a românilor, în special a românilor de la Est de Prut[4].

Investiga?iile istoricului Ion ?i?canu asupra actului r?pirii Basarabiei ?i Nordului Bucovinei de c?tre URSS ?i a consecin?elor lui imediate au condus la publicarea, în anul 1993, a unei prime monografii consacrate actului din 28 iunie - 3 iulie 1940[5]. Constituind o prim? parte a unei lucr?ri mai vaste, ce presupunea cercetarea proceselor, fenomenelor ?i evenimentelor perioadei imediat urm?toare ocupa?iei Basarabiei, în anul urm?tor a fost editat? o nou? monografie în care erau examinate aspectele colectiviz?rii for?ate ?i ale fenomenului deschiaburirii satelor din Basarabia – consecin?e nefaste ale raptului acestui teritoriu românesc[6]. Una din preciz?rile de principiu ale studiului era c? „deschiaburirea în 1949 a fost efectuat? nu în timpul ?i, cu atât mai mult, nu ca o consecin?? a colectiviz?rii compacte, a?a cum afirmau istoricii sovietici moldoveni. Dimpotriv?, mai întâi, la începutul lunii iulie, au fost arestate ?i deportate zecile de mii de familii ??r?ne?ti, astfel fiind speria?i restul ??ranilor, ?i numai dup? aceea, în lunile iulie-august, num?rul «doritorilor» de a intra în colhoz a crescut de peste dou? ori"[7]. Concluzia autorului constituia o prob? elocvent? a existen?ei unui plan sovietic de comunizare a Basarabiei postbelice.

Investiga?iile în aceea?i direc?ie ale istoricului Ion ?i?canu au fost fructificate în originala monografie, consacrat? tratativelor româno-sovietice din cadrul Comisiei mixte sovieto-române de la Odesa ?i al celei de la Moscova din anul 1940[8]. Valoarea de excep?ie a rezultatelor autorului în domeniul cercet?rii istoriei contemporane a românilor i-a fost recunoscut? de forul ?tiin?ific din Republica Moldova, prin conferirea gradului ?tiin?ific de doctor habilitat în istorie. O realizare ?tiin?ific? important? a fost ?i editarea volumului colectiv „Istoria Basarabiei din cele mai vechi timpuri pân? în 1998"[9], coordonat de prof. univ. dr. Ioan Scurtu, la care ?i-au adus contribu?ia istorici de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv prof. univ., dr. hab. Ion ?i?canu. În aceea?i perioad?, dup? o serie de studii ?i articole pe teme de actualitate, în anul 1999 Ion ?i?canu a editat monografia „Împotmoli?i în tranzi?ie"[10], în care a abordat probleme complexe ?i complicate ale evolu?iei Republicii Moldova dup? proclamarea independen?ei de stat.

În anul 2004, dup? îndelungate ?i dificile investiga?ii de arhiv?, istoricul Ion ?i?canu, împreun? cu al?i colegi, a publicat volumul „Politica de moldovenizare în RASS Moldoveneasc?"[11], punând la dispozi?ia cercet?torilor ?i a marelui public documente istorice originale privind originile moldovenismului primitiv ?i românofob, precum ?i consecin?ele acestuia la etapa actual?. În alt? ordine de idei, prof. Ion ?i?canu este ?i unul din cei mai de vaz? autori de manuale de istorie, editând în comun cu colegii de la Chi?in?u, precum ?i în colaborare cu istorici de la Bucure?ti, manuale privind „Istoria contemporan? a Românilor"[12]. În fine, nu îns? ?i în ultimul rând, revenind, dup? o perioad? de acumul?ri cantitative ?i calitative, la evenimentele derulate între Prut ?i Nistru în anul 1940, istoricul Ion ?i?canu a editat, în 2007, o ampl? monografie „Basarabia în contextul rela?iilor sovieto-române. 1940"[13], în care a analizat succesiv: locul Basarabiei în sfera de interese ale URSS în anii 1939-1940; preg?tirile militare ?i diplomatice sovietice în vederea ocup?rii Basarabiei; procedeele utilizate de Guvernul sovietic în scopul anex?rii Basarabiei; negocierile sovieto-române în cadrul Comisiei mixte de la Odesa ?i efectul lor asupra rela?iilor dintre cele dou? ??ri; tratativele sovieto-române în cadrul Comisiei mixte de la Moscova vizând problema frontierei dintre Uniunea Sovietic? ?i România; consecin?ele imediate ale anex?rii Basarabiei de c?tre Uniunea Sovietic?.

De-a lungul unei cariere ?tiin?ifice ?i profesorale pe cât de îndelungate pe atât de prolifice, distinsul profesor universitar, doctor habilitat în ?tiin?e istorice Ion ?i?canu a editat nu numai monografii, sinteze, manuale sau culegeri de documente cu o larg? audien?? la marele public ?i în mediul speciali?tilor, contribuind efectiv la refacerea memoriei istorice a popula?iei dintre Prut ?i Nistru, ci ?i a acumulat un impresionant num?r de studii ?i articole pe cele mai diverse subiecte de istorie contemporan? a românilor ?i universal?. Chiar dac?, la timpul respectiv, au urm?rit s? serveasc? autorului în calitate de ipoteze de lucru, de suport teoretic ?i documentar în procesul elabor?rii unor lucr?ri mai ample, respectivele studii ?i articole constituie contribu?ii extrem de valoroase la clarificarea unor aspecte nodale ale istoriei contemporane universale ?i a românilor, astfel încât, înm?nuncheate într-un singur volum, îmbrac? aspectul unei veritabile sinteze de istorie contemporan?, cu o larg? aplicabilitate în procesul ?tiin?ifico-didactic, dar ?i ca puncte de pornire ?i momente de reper spre redactarea unor noi studii monografice ?i sinteze originale de istorie[14].

Fiind grupate în dou? compartimente, primul din care se refer? la varii aspecte ale istoriei contemporane a românilor, în timp ce al doilea trateaz? o seam? de probleme privind istoria universal? contemporan?, toate studiile pornesc de la preocuparea constant? ?i fidel? a autorului fa?? de complicata problem? a reevalu?rii, regândirii ?i rescrierii istoriei na?ionale, constituind, a?a cum pe bun? dreptate afirm? prof. Ion ?i?canu, „o exigen?? mereu actual?". ?i nu este vorba doar de rescrierea unei istorii excesiv de mistificate sau total falsificate în perioada sovietic?. „Avem de-a face, - sus?ine autorul volumului, - cu o emisie ampl? de falsuri istoriografice, a c?ror menire este de a anexa trecutul la orice proiect lansat cu scopul îndep?rt?rii Republicii Moldova de România, de Uniunea European? ?i de înglobarea ei în Uniunea Euroasiatic?". Tocmai din aceste considerente ?i având în vedere c? alterarea ?i falsificarea adev?rului în abordarea trecutului istoric transcende perioada regimului totalitar comunist, ast?zi, mai actual ca oricând, este necesar un efort permanent al istoricilor de reconstituire a trecutului nostru istoric în acord cu unicul criteriu valabil, cel al adev?rului. Din acest punct de vedere, volumul prof. Ion ?i?canu reprezint? un veritabil model de urmat al pledoariei constante în favoarea cunoa?terii ?i asimil?rii nealterate ?i integrale a trecutului, ca rezultat al unor investiga?ii de amploare ?i al sintetiz?rii celor mai recente cercet?ri istorice, aducând o seam? de noi contribu?ii ?i interpret?ri în leg?tur? cu problemele nodale ale istoriei na?ionale ?i celei universale contemporane.

Întreaga activitate ?tiin?ifico-didactic? a dr. hab., prof. univ. Ion ?i?canu constituie o m?rturie elocvent? a probit??ii rezultatelor ?tiin?ifice ob?inute de c?tre distinsul istoric ?i a recunoa?terii publice a meritelor sale în aceast? direc?ie. De altfel, cercet?rile prof. Ion ?i?canu în domeniul istoriei contemporane a românilor, a rela?iilor româno-sovietice ?i a situa?iei românilor de la Est de Prut sub regimul sovietic, au fost distinse cu Premiul Prezidiului Academiei de ?tiin?e a Moldovei (1993), cu Ordinul Na?ional al României „Pentru Merit" în gradul de Comandor (2000), iar la finele anului 2010, prin decret preziden?ial, în semn de profund? gratitudine pentru meritele deosebite în promovarea adev?rului istoric ?i a valorilor na?ionale, pentru contribu?ie substan?ial? la dezvoltarea rela?iilor dintre comunit??ile academice ?i universitare ?i activitate metodico-didactic? ?i ?tiin?ific? prodigioas?, i-a fost conferit „Ordinul de Onoare".

---------------------------------------------------
[1] Anatol ??ranu, Istoriografia na?ional? - imperativ al timpului, în „Revista de Istorie a Moldovei" (Chi?in?u), an. III, nr. 1 (9), 1992, p. 7.
[2] Gheorghe E. Cojocaru, 1989 la Est de Prut, Editura Prut Interna?ional, Chi?in?u, 2001, p. 112-113.
[3] Pactul Molotov-Ribbentrop ?i consecin?ele lui pentru Basarabia. Culegere de documente / Selec?ie I. ?i?canu, V. V?ratic, Editura Universitas, Chi?in?u, 1991. La peste dou? decenii de la acel eveniment editorial, Ion ?i?canu în comun cu cercet?torul Ion Negrei, au editat pre?iosul volum Basarabia. M?rturii documentare (1812-2012). Selec?ie de documente ?i studii, Editura Muzeului de Istorie, Gala?i, 2012.
[4] Crestoma?ie la istoria românilor (1917-1992). Alc?tuitori: M. Cernenco, A. Petrencu, I. ?i?canu, Editura Universitas, Chi?in?u, 1993, 295p.
[5] Ion ?i?canu, Raptul Basarabiei 1940, Editura Ago-Dacia, Chi?in?u, 1993.
[6] Idem, Des??r?nirea bol?evic? în Basarabia, Editura Adrian, Chi?in?u, 1994.
[7] Ibidem, p. 101-102.
[8] Ion ?i?canu, Uniunea Sovietic? - România. 1940 (Tratative în cadrul comisiilor mixte), Editura ARC, Chi?in?u, 1995.
[9] Istoria Basarabiei de la începuturi pân? în 1998. Edi?ia a II-a, rev?zut? ?i ad?ugit?. Coordonator: Ioan Scurtu / Autori: Ioan Scurtu, Dumitru Alma?, Armand Go?u, Ion Pavelescu, Gheorghe I. Ioni??, Ion ?i?canu, Nicolae Enciu, Gheorghe E. Cojocaru, Editura Semne, Bucure?ti, 1998, 380p.; Istoria Basarabiei de la începuturi pân? în 2003. Edi?ia a III-a, rev?zut? ?i ad?ugit?. Coordonator: Ioan Scurtu / Autori: Ioan Scurtu, Dumitru Alma?, Armand Go?u, Ion Pavelescu, Gheorghe I. Ioni??, Ion ?i?canu, Nicolae Enciu, Gheorghe E. Cojocaru, Editura Institutului Cultural Român, Bucure?ti, 2003, 608p.
[10] Ion ?i?canu, Împotmoli?i în tranzi?ie, Editura Civitas, Chi?in?u, 1999, 132p.
[11] Argentina Gribincea, Mihai Gribincea, Ion ?i?canu, Politica de moldovenizare în RASS Moldoveneasc?. Culegere de documente ?i materiale, Editura Civitas, Chi?in?u, 2004, 332p.
[12] Demir Dragnev, Emil Dragnev, Vladimir Mischevca, Ion Varta, Ion ?i?canu, Istoria Românilor, Editura Civitas, Chi?in?u, 1999, 272p.; Ioan Scurtu, Ion ?i?canu, Marian Curculescu, Constantin Dinc?, Aurel Constantin Soare, Istoria Românilor. Epoca contemporan?. Edi?ia a 3-a, rev?zut? ?i ad?ugit?, Editura Prut Interna?ional, Chi?in?u, 2007, 220p.
[13] Ion ?i?canu, Basarabia în contextul rela?iilor sovieto-române. 1940, Editura Civitas, Chi?in?u, 2007, 336p.
[14] Ion ?i?canu, Adev?rul istoric - o sarcin? mereu actual? (Studii de istorie contemporan?), Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu", Cahul, 2014, 320p.

footer