Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lauren?iu Dologa   
Duminică, 10 Aprilie 2016 15:59

George Pomu?, general în Armata SUA, art-emisO tranzac?ie pe care ru?ii înc? o regret? a fost vânzarea teritoriului nordic al Rusiei c?tre Statele Unite, în 1867. Alaska a fost vândut? la acea vreme pe doar ?apte milioane de dolari, ca peste câ?iva ani s? fie descoperite depozite importante de aur ?i petrol acolo, l?sând Kremlinul înm?rmurit. Îns? ce ne intereseaz? este c? în echipa de negociatori americani a fost ?i un anume general, pe numele sau George Pomu?. Cine a fost acest general? Pentru a r?spunde la aceast? întrebare trebuie s? l?s?m în urm? ghe?urile statului Alaska ?i s? ne închipuim o c?l?torie c?tre zona temperat? a Ungariei, unde, cu dou? decenii înainte, austriecii d?deau lupte înver?unate pentru înn?bu?irea revolu?iei maghiare, la fortul Komarom. Printre focuri de arm? ?i ?arje de cavalerie se putea putea distinge silueta impun?toare a unui b?rbat înalt ?i blond, care î?i ralia oamenii. Acesta este George Pomu?. La Komarom nu a fost singur? dat? când tân?rul c?pitan s-a remarcat în luptele împotriva austriecilor, succesele ?i calit??ile sale fiind dovedite de-a lungul revolu?iei maghiare. Îns?, dup? în?bu?irea revolu?iei, el a fost nevoit s? p?r?seasc? Imperiul Habsburgic, autorit??ile austriece c?utându-l pentru rolul jucat în evenimentele din 1848-1849. Dup? ce a poposit în Italia ?i Germania, Pomu? s-a îmbarcat pe un vapor ?i a plecat din portul Hamburg, împreun? cu al?i 30 de revolu?ionari, spre Statele Unite ale Americii, iar de aici intr? în legend?.

Primii ani din via?? lui George Pomu?

Viitorul comandant militar ?i diplomat american s-a n?scut în Gyula, un c?tun din Ungaria, la 1811, într-o comunitate predominant româneasc?. P?rin?ii lui se trag din zona Bra?ovului ?i erau de rit ortodox. În ciuda etniei lor, p?rin?ii lui Pomu? au reu?it în a îi oferi un tr?i decent ?i a putut astfel s? frecventeze ?coli ungare. La începutul revolu?iilor din 1848, în principal din cauza educa?iei oferite, alege s? participe de partea maghiar?, în armata lui Lajos Kossuth, dar lupta împotriva austriecilor. Unii cona?ionali i-au repro?at aceast? decizie, dar nu trebuie s? uit?m c?, paradoxal, nenum?ra?i osta?i maghiari au f?cut la rândul lor parte din armata lui Avram Iancu. Dup? aproape un an de la începerea ostilit??ilor împotriva austriecilor, a ajuns la rangul de c?pitan ?i a participat la ap?rarea fortului Komarom, lupte ce erau considerate vitale pentru supravie?uirea revolu?iei.Trei b?t?lii s-au dat între austrieci ?i maghiari, niciuna din ele stabilind un înving?tor. În cele din urm?, armata ungar? a fost învins? cu ajutorul Imperiului ?arist, iar Pomu? s-a trezit un om c?utat de autorit??ile austriece.

Exilul

Pentru a evita prizonieratul, chiar ?i moartea, a ales s? p?r?seasc? Imperiul Habsburgic ?i împreun? cu al?i lupt?tori s-a refugiat în Statele Unite. S-a stabilit în statul american Iowa ?i împreun? cu ceilal?i camarazi au întemeiat colonia Nou? Buda, iar în 1855 devine cet??ean al Statelor Unite. Reu?e?te s? strâng? o mic? avere din exploatarea minier? a zonei ?i din agricultur?, îns? concepe ?i o serie de planuri pentru m?rirea coloniei. E de remarcat faptul c? el se face cunoscut prin critic? adus? discrim?rii din Ardeal ?i din alte p?r?i ale Imperiului Habsburgic, unde ungurii de?ineau puterea ?i îndeamn? spre o mai bun? cooperare cu principatele române?ti.

Implicarea în r?zboiul civil american

Odat? cu izbucnirea conflictului, în 1861, a ales tab?ra unionist?. Datorit? experien?ei militare i-a fost acordat gradul de locotenent în regimentul 15 Infanterie Iowa. S-a remarcat în b?t?liile de la Shiloh, Corinth, Vicksburg, Atlanta ?i Savannah. A fost avansat, pe rând, la rangul de maior, apoi locotenent-colonel ?i în cele din urm? general de brigada. Mereu a luptat în prima linie, nesfiindu-se de moarte. Acest curaj al lui a atras numeroase aprecieri din partea superiorilor s?i, care îl considerau nu numai un bun ofi?er, dar ?i un om caracterizat de un calm extraordinar. Era respectat de al?i mari generali americani, c? Ulysses S. Grant, William Tecumseh Sherman, William Belknap sau Andrew Hickenlooper. Solda?ii din subordinea s? îl îndr?geau pentru st?pânirea de sine ?i pentru c? îi conducea prin propriul exemplu. O mare contribu?ie a fost jurnalul s?u de r?zboi, cea mai precis? ?i exact? documentare a faptelor individuale ale osta?ilor din regimentul sau, pentru care a primit numeroase elogii.

Un roman la curtea ?arului

Dup? sfâr?itul R?zboiului de Secesiune, în 1866, a fost numit consul al Statelor Unite la Sankt Petersburg, iar apoi consul general, în 1874. Discu?iile legate de vânzarea statului Alaska încetaser? odat? cu izbucnirea R?zboiului Civil American. Dup? victoria unionist?, Imperiul ?arist avea toate motivele s? reînceap? negocierile. În calitatea s? de consul, Pomu? a fost implicat în negocierile pentru Alaska ?i la un moment dat, chiar le-a prezidat. În?elegerea a fost semnat? pe 30 martie 1867, iar astfel Statele Unite intr? în posesia unui teritoriu ce reprezint? aproape o ?esime din suprafa?? total? actual? a ??rii. Pomu? de?ine func?ia de consul general pân? în 1878, când este înlocuit de William Edwards. Moare s?rac, patru ani mai târziu, tot în Sankt Petersburg. Motivul pentru care a r?mas în acest ora? este înc? neelucidat, zvonurile fiind foarte abundente referitoare la aceast? perioada din via?? lui. Este îngropat în Smolensk, apoi, mormântul sau a fost mutat de bol?evici, dup? revolu?ia din 1917.

În memoria urma?ilor

Înainte de începerea Primului R?zboi Mondial, Congresul american a cerut înapoierea r?m??i?elor p?mânte?ti ale lui Pomu?, dar evenimentele ce s-au succedat au împiedicat acest demers. Solda?ii din regimentul 15 Infanterie Iowa au f?cut dona?ii în fiecare an pentru îngrijirea mormântului sau, ca recuno?tin?? pentru sacrificiile sale, dar ?i pentru munc? depus? întru p?strarea în memorie a faptelor acestora în timpul R?zboiului Civil American. Pe 23 iunie 1944, o nava de tip Liberty a primit numele lui ?i a r?mas în serviciu pân? în 1970. Au fost ridicate monumente în cinstea memoriei lui, în Cleveland - Statele Unite ?i în Gyula - Ungaria. Un senator din Ohio i-a men?ionat pe generalul George Pomu? ?i c?pitanul Nicolae Dunca printre numero?ii solda?i de origine româneasc? ce au luptat întru p?strarea integrit??ii Statelor Unite. De asemenea, în ultimele decenii, pre?edin?ii Bill Clinton ?i Emil Constantinescu au evocat personalitatea lui George Pomu?.

footer