Revista Art-emis
Petru Soltan - Academician, Republica Moldova PDF Imprimare Email
Maria Diana Popescu   
Luni, 21 Martie 2011 21:43
Soltan PetruPersonalit??i române?ti de prim rang

- Savant de notorietate, specialist în domeniul geometriei, topologiei ?i matematicii aplicate;

- Profesor universitar, academician;
- Doctor în matematic? (geometrie ?i topologie);
- Doctor habilitat în matematic? (cibernetic? matematic?);
- Fondator al noii direc?ii în matematici - geometria convexit??ii în spa?iile metrice, îns? activitatea sa ?tiin?ific? este cu mult mai ampl?: topologia, matematica aplicat?, optimizarea muncii prin matematic?;
- Doctor Honoris Causa ?i membru de onoare al mai multor universit??i ?i academii din lume;
- Personalitate marcant? a ?tiin?ei ?i culturii din Republica Moldova, cu diverse preocup?ri ?i manifest?ri în domenii adiacente (economie, managament) sau îndep?rtate de matematici (istorie, lingvistic?, filozofie, literatur?, arte);patriot înfl?c?rat, frunta? al vie?ii publice;
- Profesor onorific al Universit??ii Economice „Petre Andrei" din Ia?i- Membru al Funda?iei „Petre Andrei";
- Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova;
- Membru de onoare al Academiei Române.

Personalitate ?tiin?ific? ?i cultural? remarcabil?, cu o carier? de excep?ie, diplomat prin excelen?? al spiritualit??ii contemporane care amprenteaz? cu reprezentativitate registrul na?ional ?i universal, stîrnind puternic interesul ?i admira?ia genera?iilor, academician Petru Soltan s-a n?scut la 29 iunie 1931 (oficial în acte – 1930), în localitatea Co?ni?a (Transnistria), Republica Moldova, primul dintre cei zece copii ai unei familii de la ?ar?. Mama decedeaz? la 31 ani, avînd 7 copii. Tat?l se c?s?tore?te a doua oar?, crescînd familia cu înc? trei copii. E admis în clasa întîi a ?colii medii din sat, la 11.02.1939, în anul cînd putea fi considerat c? are 8 ani. Pe data de 20.05.1944, satul e evacuat de nem?i ?i oamenii trimi?i la coloniile nem?e?ti din Sudul Basarabiei. Se reîntoarce, la ba?tina l?sat? în paragin? de la momentul evacu?rii. Din c?s?toria sa cu Liuba Mangul a rezultat un fiu - Valeriu Soltan, actualmente profesor la o universitate din Washington.

Termin? ?coala secundar? din satul natal, între 1939-1946, apoi clasa a VIII-a la ?coala nr. 4 de b?ie?i din Chi?in?u, între 1946-1947. Urmeaz? ?coala medie rus? nr.2 din ora?ul Tiraspol (1947-1948, conform atestatului), apoi Institutul Înv???toresc din Tiraspol (1948 – 1950) ?i Institutul Pedagogic din Chi?in?u (1950 – 1952). În cadrul acestuia se manifest? cu lucrarea original? „Generalizarea teoremei lui Pitagora pentru figuri multidimensionale", ob?inând primul loc la concursul republican al lucr?rilor studen?e?ti, iar la cel unional – o men?iune ?i un premiu în bani. Conform acestora, este practic impus s? devin? Doctorand la Universitatea „M.V. Lomonosov" din Moscova (1954 – 1958). În acest r?stimp la Biblioteca Central? din URSS studiaz? c?r?ile scoase de la index cu privire la istoria românilor, în special ?i a primei Enciclopedii Sovietice în care no?iunea de moldovean este identic? cu cea de român, l?sând în mod obligatoriu urme – numele celui care a utilizat c?r?ile respective. La aceea?i Universitate – lider în promovarea românismului printre moldovenii de la Moscova, organizeaz? întâlniri în enormul hol al Universit??ii. În 1956 este propus în comitetul organizatoric în scopul organiz?rii protestelor ale Facult??ii mecanico-matematice contra invaziei armatei sovietice pentru în?bu?irea r?scoalei din Budapesta. Protestele au ?inut o s?pt?mân? (asupra consecin?elor nefaste a celor men?ionate pentru persoana în cauza – a se vedea mai jos).

Titluri ?tiin?ifice, universitare ?i academice

- Doctor în ?tiin?e fizico-matematice (Institutul de Matematic? „V.A. Steklov" al Academiei de ?tiin?e din URSS, 1961);
- Doctor habilitat în ?tiin?e fizico-matematice (Centrul de Calcul al Academiei de ?tiin?e (A.?.) din URSS, 1971). În acest doctorat este fondat? de autor originala teorie a d-convexit??ii apreciat? în lumea matematicienilor de pe mapamond (a se vedea rubrica „Lucr?ri publicate");
- În anul1972 realizeaz? deschiderea Facult??ii de Matematic? ?i Cibernetic? ?i Centrului de Calcul ale Universit??ii de Stat din Chi?in?u;
- Profesor universitar (Moscova, aprobat de Comisia Superioar? de Atestare din URSS, ianuarie, 1973);
- Ales membru corespondent al Academiei de ?tiin?e din R. Moldova (decembrie, 1972), chiar dac? Biroul de Matematic? al A? din URSS, în ?edin?a de la Chi?in?u, în frunte cu regretatul academician N.N. Bogoliubov-tat?, recomand? primului secretar Ivan Bodiul al c.c. din RSSM, în octombrie 1972 ca Petru Soltan s? fie ales direct academician. N. N. Bogoliubov, la sesizarea acestui din urm?, confirm? c? ar fi bine ca s? fie inclus în rezerva c.c. pentru conducerea Academiei de ?tiin?e din Republica Moldova.

Activitatea ?tiin?ic? ?i civic?

- Profesor ?i director la ?coala medie nr. 1 din Hînce?ti (1952 – 1953).
- Asistent la Institutul pedagogic din Chi?in?u (1953-1954, 1955-1958 – prin cumul, 1958 – 1960). Din 1960 asistent la Universitatea de Stat din Chi?in?u. În septembrie 1960 protesteaz? oficial contra refuzul rectorului de a deschide grupuri cu predarea în limba român? la facultatea fizico - matematic?, personal informând Ministerul Educa?iei. Problema se rezolv? în 1961.
- Profesor asociat la Universitatea de Stat din Chi?in?u (1963 – 1970).
- ?ef de catedr? „Matematic? Aplicat?" (1966-1973).
- Profesor la Universitatea de Stat din Moldova (U.S.M. - 1972-1973);
- Ini?iator ?i sus?in?tor al înfiin??rii Facult??ii de matematic? ?i cibernetic? ?i a Centrului de calcul din cadrul U.S.M..
- ?ef al Catedrei de matematic? aplicat? de la facultatea respectiv? din cadrul Universit??ii de Stat din Moldova (1966-1973). În aceast? calitate, selecteaz? studen?ii capabili ?i-i trimite pentru studii universitare, postuniversitare ?i de doctorat la prestigioase centre universitare ?i de cercetare din URSS: Moscova, Leningrad/Petersburg, Novosibirsk;
- Colaborator ?tiin?ific superior (cu 1/2 norm?) la Institutul de matematic? al Academiei de ?tiin?e din Moldova (1965-1970).
- Colaborator ?tiin?ific în cadrul aceleia?i Catedre de Geometrie ?i Topologie a Universit??ii din Moscova, prezint? al doilea doctorat, aprobat pentru sus?inere ?i realizat în anul 1971.
- Profesor la Universitatea de Stat din Chi?in?u (1972 – 1973, în perioada 1973, iunie 1986 – prin cumul).
- Fondator al primei Asocia?ii Economice (1982). În func?ia de pre?edinte al ei organizeaz? un sistem eficient de seminare lunare, acoperind întregul domeniu de activitate economic? din republic?.
- Membru al comitetelor de ini?iativ? pentru formarea, mai întâi, a Mi?c?rii Democratice, apoi a Frontului Popular (1987-1988),
- Prim vicepre?edinte al Frontului Popular (1989-1990). Elaboreaz? Programul Electoral al Frontului Popular pentru alegerile parlamentare din 1990, în care se cerea ?i autocefalia Bisericii, demers neîmplinit.
- Pre?edinte al Comisiei pentru ?tiin?? ?i Înv???mânt din Parlamentul Republicii Moldova (1990 – 1994). Primul act normativ al Comisiei respective în ceea ce prive?te utilizarea în Republica. Moldova a glotonimului „Limba Român?" a fost elaborat ?i semnat de acad. Petru Soltan, act care n-a fost abrogat pân? în prezent. În acest r?stimp a r?spuns ofertelor trimi?ând studen?i-bursieri din Republica Moldova la cursuriile universit??ilor din Bucure?ti, Cluj-Napoca ?i Ia?i.
- Este unul dintre ini?iatorii fond?rii la Chi?in?u a unei institu?ii de înv???mânt economic superior – Academia de Studii Economice din Moldova (A.S.E.M.- 1991).
- Membru titular al Academiei de ?tiin?e a Moldovei (1992).
- Ini?iaz? organizarea Comisiei Superioare de Atestare din Republica Moldova, a Comisiei Na?ionale UNESCO ?i a Funda?iei Sörös-Moldova.
- Pre?edinte al Asocia?iei de Cultur? ?i Drept „Transnistria" (1992 – prezent).
- Sesizând posibilitatea retransl?rii canalului TVR1 pe teritoriul R. Moldova, a discutat personal problema cu prim-ministrul României, ac?iune continuat? de domnul Valeriu Matei.
- Îi este acordat titlul de profesor universitar de c?tre Comisia Superioar? de Atestare.
- Fondator al noii direc?ii în matematici - geometria convexit??ii în spa?iile metrice, îns? activitatea sa ?tiin?ific? este cu mult mai ampl?: topologia, matematica aplicat?, optimizarea muncii prin matematic? ?.a.
- Ini?iaz? organizarea Comisiei Superioare de Atestare din Republica Moldova, a Comisiei Na?ionale UNESCO ?i a Funda?iei Sörös-Moldova.
- Profesor la Universitatea de Stat din Chi?in?u (februarie 1987; din 1990, prin cumul pân? în 1994).
- Colaborator ?i conduc?tor ?tiin?ific al laboratorului „Optimizare discret?", U.S.M. (1994 – 2010).
- ?ef de laborator „Modelarea matematic? ?i optimizare" (din 01.02.10 - prezent).
Membru al Comitetului Na?ional pentru Premii în domeniul ?tiin?ei ?i tehnicii (1974 - 1998).
- Pre?edinte de Consiliu pentru sus?inerea tezelor de doctorat, U.S.M. (1998 – prezent).
- Pre?edinte al Consiliului ?tiin?ific al Bibliotecii Na?ionale (2000 – prezent).
- Membru al Consiliului ?tiin?ific „Funda?ia Universitar? Marea Neagr?" (1992 – 2000).
- Profesor onorific al Universit??ii Economice „Petre Andrei" (Ia?i, 2001).
- Membru al Funda?iei „Petre Andrei" (Ia?i, 2001).
- Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2003).
- Membru de onoare al Academiei Române (2003).
- Laureat al Premiului Na?ional în domeniul ?tiin?ei ?i tehnicii (2004).
- A coordonat ?i supravegheat un num?r de dou?zeci ?i patru de doctori atesta?i, ?i doctori habilita?i, incluzând câte doi din Germania, Polonia ?i Siria.
- În prezent acad. Petru Soltan ocup? func?ia de ?ef de laborator la Universitatea de Stat din Republica Moldova, str. A. Mateevici 60, Chi?in?u, MD-2009, R. Moldova.

Particip?ri la întâlniri interna?ionale

De-a lungul anilor, ca profesor ?i savant matematician, a ?inut numeroase conferin?e, prelegeri ?i comunic?ri la universit??i ?i în mari centre academice, centre universitare europene ?i asiatice: Moscova, Petersburg, Kiev, Minsk, Ta?chent, Novosibirsc, Tbilisi, Erevan, Tallin, Vilnus, Yalta, Batumi, Var?ovia, Bratislava, Budapesta, Bucure?ti, Cluj-Napoca, Ia?i, Varna, Berlin, Drezda, Chementz, Jllmenau, Iena. Invitat pentru a ?ine prelegeri la Moscova, Tbilisi, Erevan, Mensk, Berlin, Drezda, Chementz, Jllmenau, Halle. O invita?ie prestigioas? a avut-o din partea Universit??ii din Marsilia (septembrie, 1998).

În februarie 1992, la invita?ia pre?edintelui François Mitterrand, de a vizita Fran?a, este component al delega?iei oficiale, având în frunte pe Pre?edintele Republicii Moldova Mircea Snegur. (La întrunirea cu Pre?edintele Parlamentului Francez, formuleaz? problema lipsei de manuale ?colare în R. Moldova pentru limba francez?. Reac?ia a fost pozitiv? ?i rapid? în ceea ce prive?te expedierea manualelor. Ulterior premierul francez trimite la Chi?in?u un consilier de al s?u pentru a afla necesitatea altor materiale didactice în problema educa?iei, ce ?in de limba respectiv?).

Performan?e ?tiin?ifice

e1) Defectul aplica?iei unui compact în poliedrul topologic. Problem? rezolvat? integral cu indicarea formulei defectului.
2) Fondatorul teoriei d-convexit??ii, care acoper? teoria clasic? a convexit??ii.
3) Fondatorul bazelor Topologiei algebrice a rela?iilor multi-are, indicând aplica?ii practice nontriviale.

Lucr?ri publicate
A publicat:
- peste o sut? cincizeci de volume în domeniul matematicilor pure ?i a celor aplicate, inclusiv monografia (în cooperare) Exursion into Geometry Combinatorial, Editura transna?ional? Springer, 1997, 420 p.;
- peste treizeci de lucr?ri publicate ?i reproduse în str?in?tate, dintre care circa dou?zeci în S.U.A.;
- peste o sut? de c?r?i în domeniul literar ?i publicistic, c?rora li se adaug? c?r?ile: „La por?ile Babilonului", ARC, 2001, 380 p., „Ieterele", Editura „Paul Mihail", 2006, 70 p. ?i „Transnistria, lacrima mea" ASEM, 2006, 218 p.
- Pre?edinte al Colegiului de redac?ie Calendarul Na?ional din Republica Moldova (2001 – prezent). Edi?ie trimis? la marile biblioteci ale Lumii.

Distinc?ii

- Medalia „S.A. Vavilov" (Moscova, 1991);
- Doctor Honoris Causa al Universit??ii „Babe?-Bolyai", Cluj-Napoca, România
(1992);
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Moldova (1998);
- Doctor Magna cum Laudae al ULIM (1994),
- Om emerit al Republicii Moldova (1994).
- Doctor Magna cum Lauda al Universit??ii Libere Interna?ionale din Republica
Moldova, Chi?in?u (1993);
- Om emerit al Republicii Moldova (1994);
- Medalia „Meritul Civic" (1996);
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Republica
Moldova (1998);
- Medalia „Mihai Eminescu" (2000).
- Doctor Honoris Causa al Universit??ii Pedagogice de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chi?in?u (2000), retras? prin Hot?rârea semnat? de Petru Soltan
- Profesor Onorific al Universit??ii Petre Andrei din Ia?i (2001).
- Medalia „Dimitrie Cantemir" a Academiei de ?tiin?e din Republica Moldova
(2001).
- Ordinul Republicii - distinc?ia suprem? a Republicii Moldova (2010).
- Laureat al mai multor edi?ii ale s?pt?mânalului „Literatura ?i arta" pentru talent publicistic ?i curaj civic.
- Laureat al Premiului Na?ional în domeniul ?tiin?ei ?i tehnicii.
- Premiul Na?ional al R. Moldova în domeniul ?tiin?ei ?i tehnicii (diploma de laureat Nr. 1- 2004)
Numele acad. P. Soltan, biografia sa ?tiin?ific?, au fost incluse în diverse surse de referin?? din mai multe ??ri (enciclopedii, dic?ionare ale savan?ilor, matematicienilor celebri etc.), precum ?i în dic?ionare biografice gen Who's who – ale personalit??ilor marcante din lume, editate la Cambridge.

Referin?e bibliografice

- ??????? ?.?., ????? ?.?., ?????????? ??????????, ????, 1987.
- ????????? ?.?., ??????????, ????????, ????, 1983.
- ?????????? ?.?., ??????? ?.?., ??????? ? ?????? ?????????????
?????????, ???????, 1965.
- ?????????, ?????????????? ?????? ? ?????? ??????? ????? ??????????
???????????, ????, 1985.
- Mitrofan Ciobanu, Viorel Barbu, Radu Miron, Yuri Reabukhin, Gherghe Duca,
Gheorghe Rusnac ?i al. „Academician Petru Soltan – 70 years", Buletinul Academiei de ?tiin?e a Republicii Moldova
- Revista Matematica, Nr.3 (37), 2001.
- Foaie Matematic?, nr.3, Chi?in?u, 2001.
- Recrea?ii matematice, Ia?i, 2002.
- Ciobanu Mitrofan, Miron Radu, Structuri matematice moderne ?i aplica?iile acestora (Analele ?tiin?ifice, Facultatea de Matematic? ?i Informatic? vol.5, USM, Chi?in?u, 2003).
- ?????????? ?????????? ? ?????????? ??????? (?? ??????? ???????
?????? ????????? ? ????????? ???, http://higeom.math.msu.su/history,
accesat 27 noiembrie 2009).
- B. M. Gruber, I. M. Wills, Handbook of Convex Geometry, Volume A, B, North-
Holand, 1993, Amsterdam-London-New York-Tokyo.
- Rolf Schneider, Convex bodies: The Brunn-Minkowski Theory, Cambridge, University press, 1993.
- Janos Pach, New Trends in Discrete and Computational Geometry, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo-Hong Kong-Barcelona- Budapest, 1993.
- V. Boltyanski and I. Gohberd, Stories about covering and illumination, New
Arch, Wisk, 13 (1995).
- ?????????? ?. ?., ??????? ?. ?. ???????? ??????????-???? ?
????????????? ?????????, ??????, 1997.
- Enciclopedia Marilor Personalit??i din Istorie, ?tiin??, Cultur?
Româneasc? de-a lungul timpului ?i pretutindeni, vol.VI, A-Z. Bucure?ti, 2005,
pp.355-357;
- Dorina Rusu, Membrii Academiei Române, 1866/2003, Dic?ionar. Bucure?ti,
Editura Enciclopedic? a Academiei Române, 2003, p.775.

Eminent intelectual ?i patriot, ajuns vertiginos la cele mai înalte func?ii ?i demnit??i, prin opera ?i activitatea domniei sale academician Petru Soltan pune în valoare în mod str?lucit, tezaurul gîndirii ?i al crea?iei de mare valoare. Domnia Sa este deja înscris în istorie ca personalitate proeminent?, cu rol hot?rîtor pentru ?tiin?? ?i pentru momentul de r?scruce în care ?ara trebuie s? aleag? o cale. footer