Revista Art-emis
Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) PDF Imprimare Email
Magdalena Popa Buluc   
Joi, 19 Martie 2015 12:28

Artur Silvestri, art-emisArtur Silvestri - „un om liber” c?ruia i-a pl?cut „s? scrie f?r? st?pân”

Ast?zi, 19 martie 2015, Artur Silvestri (19 martie 1953 - 30 noiembrie 2008) ar fi împlinit 62 ani! Dac?... Dac? boala necru??toare nu i-ar fi curmat firul vie?ii p?mântene atât de brusc ?i atât de devreme, frângându-l în plin? perioad? de maturitate ?i efervescen?? creatoare. Dac? nu s-ar fi consumat, poate, prea mult, prea intens, pentru prea multe ?eluri, idei, proiecte, persoane, f?r? s? se menajeze în vreun fel, stingându-se ca o lumânare care ?i-a ars, prea repede, toat? ceara... sau poate, dac? Dumnezeu ar fi avut alte planuri cu el... Dar Artur Silvestri spunea c? nu moartea este important?, ci „fapta mare”, „urma” ce o l?s?m dup? noi. Iar el a f?cut Fapte ?i a l?sat Urme. În sufletele ?i în via?a celor care l-au cunoscut, iubit, apreciat, ale celor pe care i-a inspirat, i-a mobilizat, i-a ajutat în via?a literar? ?i chiar personal?; în reviste, în c?r?i, în edituri, în biblioteci, în via?a ?i istoria literaturii române ?i nu numai... Iar c?r?ile lui, cele mai multe editate postum, v? a?teapt? în sute de biblioteci private ?i publice. S?-i citim c?r?ile, s?-l pomenim, s? spunem o rug?ciune ?i s?-i aprindem o lumânare celui care r?mâne Artur Silvestri, el însu?i.

„Casa mea a fost întotdeauna biblioteca”.

Crescut între c?r?i, în casa bunicilor - înv???tori ?i a p?rin?ilor - profesori, format din copil?rie ca cititor, descoperit în adolescen?? „bolnav de carte”, a devenit în timp cronicar, critic ?i istoric literar, scriitor, editor, important sus?in?tor al bibliotecilor ?i donator de c?r?i, personal ?i prin O.N.G.-urile înfiin?ate ?i coordonate, mentor ?i promotor al tinerilor scriitori ?i al valorilor culturale marginalizate. Debutului timpuriu în presa literar? central?, în 1972, i-a urmat activitatea publicistic? consistent? chiar de la început la prestigioasa revist? literar? Luceaf?rul, unde a publicat întâi în regim de colaborare, iar între 1975 ?i 1989 a fost angajat, critic literar, redactor, ?ef de sec?ie. A fost cea mai prolific? perioad? literar? a lui Artur Silvestri, în care s-a dezvoltat ?i manifestat criticul literar în mii de cronici, eseuri, analize, exegeze, studii de istorie ?i critic? literar?, publicate majoritatea în Luceaf?rul, dar ?i în alte peste 40 de reviste literare ale vremii. A fost perioada în care Artur Silvestri a devenit un critic important, cunoscut ?i recunoscut, de unii iubit, de al?ii temut ?i chiar urât pentru condeiul lui ascu?it ?i umorul sarcastic, dar ?i pentru ata?amentul s?u militant în demonstrarea str?vechimii poporului român ?i a literaturii sale.

Eseul despletit, care, spunea Artur Silvestri, îi era mai la îndemân? ?i proza scurt? „s-au strecurat” printre cronicile literare; multe dintre scrierile de acest fel au v?zut lumina tiparului târziu, în volume editate de Artur Silvestri dup? anul 2000, împreun? cu scrieri mai noi („Apocalypsis cum figuris”, „Perpetuum mobile”, „Memoria ca un concert baroc” vol. I-II fiind cele mai importante).

„Sunt Scriitor, iar c?r?ile sunt via?a mea”

Artur Silvestri a r?mas scriitor în orice activitate practic?, tentat s? analizeze, s? explice, s? scrie despre realitatea în schimbare grabnic? dup? 1989: astfel s-au n?scut volumele „literaturii imobiliare” scrise ?i publicate între 1992 ?i 2008, pe marginea activit??ii de consultan?? imobiliar? ce i-a asigurat lui Artur Silvestri independen?a material? care i-a permis „s? fie un om liber”, cum îi pl?cea foarte mult s? spun?, „s? scrie f?r? st?pân” ?i s? publice ceea ce a scris, s?-?i înfiin?eze edituri, s? sprijine tineri scriitori, s? fac? dona?ii culturale ?i alte acte de caritate, dup? propria dorin??. Între subiectele care l-au pasionat ?i despre care Artur Silvestri a scris ?i a publicat în perioada libert??ii sale au fost ?i istoria ?i personalit??ile Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul c?reia Artur Silvestri a activat un timp ca membru în Comisia de cultur?, a colaborat cu înal?i ierarhi, precum Nestor Vornicescu ?i Antonie Pl?m?deal? pentru Artur Silvestri2, art-emisrecuperarea ?i scoaterea la lumin? a literaturii române str?vechi. Volumele „Modelul Omului Mare”. „Zece convorbiri de amurg cu Antonie Pl?m?deal?”, carte în care „s-au întâlnit doi trimi?i de sus”, cum spunea, magistral, Zoe Dumitrescu Bu?ulenga, ?i „Vremea seniorilor. Scrisori de la ierarhi ?i c?rturari biserice?ti” sunt considerate documentare pre?ioase pentru istoria bisericii ?i a culturii române.

Editorul c?r?ilor care „puteau s? nu fie”.Revistele au continuat s? func?ioneze pân? la sfâr?itul anului 2011

Artur Silvestri s-a dorit nu numai scriitor, ci ?i „f?c?tor” de c?r?i, iar acest vis ?i l-a împlinit prin înfiin?area a trei edituri proprii: „Carpathia Press”, „Kogaion” ?i „Intermundus”, prin care a editat nu numai volumele sale, ci ?i zeci de c?r?i ale unor scriitori pe care i-a îndrumat. Editura sa „Carpathia Press” a scos ?i dou? c?r?i colective memorabile, „M?rturisirea de credin?? literar?” vol. I-II ?i „Cuvinte pentru urma?i” vol I-II, precum ?i alte documentare colective despre personalit??i, toate ini?iate ?i coordonate de Artur Silvestri. Editarea revistelor online (activitate intens? ?i surprinz?toare pentru mul?i) a materializat dorin?a lui Artur Silvestri de a „pune românii în leg?tur?” pe tot globul, indiferent unde locuiesc. Din p?cate, plecarea prea gr?bit? a lui Artur Silvestri a l?sat f?r? mentor, f?r? „p?rinte spiritual na?ional” aceast? comunitate. Prin grija so?iei sale, scriitoarea Mariana Br?escu, revistele au continuat s? func?ioneze, cu mari eforturi, pân? la sfâr?itul anului 2011, dar nimeni nu l-a putut înlocui pe Artur Silvestri.

Artur Silvestri - critic literar

Artur Silvestri a înfiin?at prestigioasa „Asocia?ie Român? pentru Patrimoniu”, pentru recuperarea ?i valorificarea crea?iilor literare, istorice, artistice ignorate ca ?i autorii lor. Asocia?ia „Biblioteci pentru sate” a reu?it s? doneze ?i s? mobilizeze zeci de donatori individuali, într-o ac?iune f?r? precedent de donare de c?r?i c?tre bibliotecile rurale, comunale, ?colare, parohiale: 45.000 de volume ?i 30.0000 publica?ii au plecat în col?uri de ?ar? uitate de lume, în numai 2 ani. Cu toat? aceast? activitate divers?, Artur Silvestri r?mâne cel mai bine conturat ?i afirmat în literatura român? în calitate de critic literar, care a descris o epoc? literar?, a fost supranumit la 20 de ani „micul C?linescu” ?i „secretar literar al epocii sale”. Din p?cate, cea mai mare parte a scrierilor critice semnate de Artur Silvestri au r?mas în revistele literare arhivate deja de mai bine 20 de ani, departe de public ?i de critic?. Artur Silvestri ?i-a publicat doar dou? c?r?i de critic?: „Radiografia spiritului creol. Cazul Miron Radu Paraschivescu” ?i „Revolta fondului neconsumat. Cazul Zaharia Stancu”.

Scrierile lui Artur Silvestri nu vor r?mâne îns? necunoscute pentru publicul larg,  fiindc? so?ia sa, scriitoarea Mariana Br?escu a ini?iat un vast program editorial de recuperare ?i tip?rire în volume a operei lui Artur Silvestri, în primul rând a operei critice, din care s-au publicat deja patru volume ?i altele patru sunt preg?tite pentru tipar (urmeaz? îns? ?i alte volume, pân? la scoaterea la lumin? a tuturor scrierilor), dar ?i de reeditare a volumelor de critic? literar?. Toate c?r?ile tip?rite sunt cu adev?rat pentru cititori,  f?r? nici o piedic? material? ?i ajung la ace?tia fie direct, oferite gratuit cu ocazia lans?rii volumelor, a particip?rilor la târgurile de carte, a sponsoriz?rilor diferitelor concursuri literare, dar ?i mai mult înc?, prin intermediul bibliotecilor publice care primesc ritmic dona?ii consistente din toate c?r?ile editate de ?i despre Artur Silvestri.

footer