Revista Art-emis
Dr. Constantin Ioni?escu PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Vineri, 24 Decembrie 2010 21:55
Ionitescu ConstantinMembru al Societ??ii Române de Oftalmologie
Membru al Asocia?iei Române de Glaucom
Membru al Societ??ii Române de Oftalmopediatrie
Membru al Societ??ii Române de Cataract? ?i Chirurgie Refractiv?
Membru al Colegiului Medicilor din România
Membru al Colegiului Medicilor din Jude?ul Vâlcea

S-a n?scut la 21 octombrie 1945 în satul Poenari, comuna Bumbe?ti-Pi?ic, jude?ul Gorj, având ca p?rin?i pe Maria ?i Ion Ioni?escu, agricultori. A copil?rit în comuna natal? al?turi de ceilal?i cinci fra?i ?i surori ?i tot acolo a urmat clasele primare ?i gimnaziale, iar în 1963, a absolvit Liceul din Videle-Teleorman. Dup? bacalaureat a studiat la Facultatea de Medicin? General? în cadrul Institutului Medico-Militar „Carol Davila" din Bucure?ti cu diplom? de medic în anul 1969. Mare bucurie au avut p?rin?ii, citind în Ziarul Armatei c? fiul lor a ob?inul rezultate excelente la examene ?i a ajuns ofi?er-medic. Tare se mai mândrea tat?l lui, ar?tând tuturor articolul. A primit reparti?ie la cabinetul medical al unit??ii militare UM 01013 din Târgu-C?rbune?ti, jude?ul Gorj unde a activat pân? în anul 1973, când a solicitat trecerea în rezerv?, an în care s-a c?s?torit cu Virginia Ioni?escu, actuala so?ie fiind medic, absolvent al Facult??ii de Medicin? General? din Cluj-Napoca: Au împreun? doi fii: ?tefan Robert, absolvent al Facult??ii de Utilaj Tehnologic ?i Construc?ii, al Facult??ii de ?tiin?e politice din România, ?i al Facult??ii de Finan?e din Edmonton – Canada; R?zvan-Constantin, al doilea fiu este absolvent al Facult??ii de Medicin? din Craiova, în prezent medic, doctor în medicin? intern?. În 1974 dr. Constantin Ioni?escu s-a transferat la Clinica de Oftalmologie Col?ea, din Bucure?ti unde a început specializarea în oftalmologie. Aici a avul privilegiul de a fi îndrumat de prestigio?ii profesori: M. David, Mihail Sandu ?i Mircea Olteanu. Dintre ace?tia, dr. Constantin Ioni?escu poart? o vie ?i permanent? recuno?tin?? profesorului Mihail Sandu, care nu s-a rezumat în a-l modela ca medic specialist, deseori abordând împreun? teme cu caracter cultural-filozofic. Profesorul Mihail Sandu era, asemenea multor intelectuali de elit?, marginalizat pentru motivul c? unchiul s?u fusese ?eful de stat major al armatei, sub comanda mare?alului Ion Antonescu, iar tat?l s?u, profesor universitar doctor oftalmolog, ?eful Clinicii Col?ea din Bucure?ti; niciodat? îns? profesorul Mihail Sandu nu s-a plâns de nedrept??ile pe care le îndura.

În perioada în care a activat la Spitalul Col?ea, dr. Constantin Ioni?escu a debutat în publicistica de specialitate. S-a stabilit la Râmnicu Vâlcea în anul 1977, iar de atunci ?i pân? ast?zi a practicat medicina în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?? - Vâlcea. Împreun? cu dr. Cornelia Popa, în anul 1980 a organizat Simpozionul na?ional de Oftalmologie de la C?lim?ne?ti-C?ciulata, iar în perioada urm?toare a participat la o serie de cursuri de specializare, organizate de clinicile de oftalmologie ale Spitalului Militar Central, Spitalului Universitar Bucure?ti, Spitalelor din Cluj-Napoca ?i Craiova. Concomitent, a participat ?i la simpozioane na?ionale de oftalmologie, organizate la Sinaia, Bra?ov, Sibiu, Bucure?ti, Ia?i, Craiova, Slatina, Cluj-Napoca ?i Tg. Jiu, la unele dintre ele contribuind cu o serie de comunic?ri de specialitate. La Râmnicu-Vâlcea a fost un deschiz?tor de drumuri prin punerea în practic? a unor tehnici chirurgicale moderne în domeniul interven?iilor de cataract?, glaucom, strabism, afec?iuni ale pleoapelor ?i urgen?e oftalmologice. Dr.Constantin Ioni?escu a operat cu succes deplin - în premier? la Râmnicu Vâlcea - implantul de cristalin. Toate reu?itele au fost foarte apreciate. A ob?inut titlul de medic primar în anul 1992 iar în 1998 a fost numit, în urma sus?inerii examenului, medic ?ef al sectiei de oftalmologie la Spitalul Jude?ean de Urgen?? Vâlcea unde activeaz? ?i în prezent.

CURSURI, COMUNIC?RI, CONGRESE

- 1984 Chirurgia glaucomului - Spitalul Militar Central – Clinica de Oftalmologie;
- 1985 Autoimunitatea în oftalmologie - Spitalul Clinic Universitar Bucure?ti;
- 1986 Tratamentul strabismului - Clinica de Oftalmologie Craiova;
- 1990 Tratamentul chirurgical modern al cataractei - Spitalul Militar Central -
Clinica de Oftalmologie;
- 1995 Tratamentul chirurgical modern al glaucomului - Spitalul Clinic Universitar
Bucure?ti;
- 1997 Facoemulsificarea - Spitalul Militar Central - Clinica de Oftalmologie;
- 1999 Urgen?e oftalmologice - Spitalul Militar Central - Clinica de Oftalmologie;
- 1999 Complica?iile chirurgiei cataractei - Spitalul Militar Central - Clinica de
Oftalmologie;
- 1999 Ini?iere în utilizarea Internetului pentru documentare - Spitalul de
Urgen?? Râmnicu Vâlcea;
- 2000 Terapia cu laser - Spitalul de Urgen?? Râmnicu Vâlcea;
- 2003 Chirurgia cataractei prin facoemulsificare - Ia?i;
- 2005 Diagnosticul unui ochi ro?u în absen?a traumatismelor - Râmnicu Vâlcea
- 2005 Infec?iile cu transmitere sexual? - Râmnicu Vâlcea;
- 2005 ?coala de var? - Sl?tioara
- 2005 Al IV-lea Congres Na?ional de Oftalmologie - Sinaia;
- 2006 Al XLII-a reuniune Anual? a Oftalmologilor - Ia?i;
- 2006 Al V-lea congres Na?ional de Oftalmologie - Sinaia;
- 2007 Zilele medicale vâlcene - Râmnicu Vâlcea;
- 2007 Tendin?e noi în oftalmologie - Sl?tioara;
- 2007 S?n?tatea ??ranului român, edi?ia a VII-a, Sl?tioara;
- 2007 Managementul durerii - Etiologie, diagnostic, tratament - Craiova;
- 2007 Al XXV-le Congres al Societ??ii Europene de Cataract? ?i Chirurgie
Refractiv? - Stockholm, Suedia;
- 2007 Al VI-lea Congres Na?ional de Oftalmologie - Sinaia;
- 2008 Epitaxis - etiologie ?i tratament. Varia - Râmnicu Vâlcea;
- 2008 Al VII-lea Congres de Oftalmologie - Sinaia;
- 2008 Conferin?a Anual? de Balneologie, C?lim?ne?ti – C?ciulata;
- 2008 Zilele Societ??ii Române de Glaucom - Sinaia;
- 2008 Al XXVI-le Congres al Societ??ii Europene de Cataract? ?i Chirurgie -
Berlin, Germania;
- 2009 Al XXVII-le Congres al Societ??ii Europene de Cataract? ?i Chirurgie -
Barcelona, Spania;
- 2010 Al III-lea Congres na?ional de Glaucom - Sinaia.

Angrenat ?i în activitatea publicistic?, dr. Constantin Ioni?escu a semnat articole de specialitate în publica?ii de profil, na?ionale ?i locale: „Via?a medical?", „Revista oftalmologic?", „Orizont", „Curierul de Vâlcea", „Via?a Vâlcii" „Curierul de Râmnic", CITY" ?i altele, fiind ?i colaborator de specialitate al posturilor de radio ?i televiziune : „Radio România-Actualit??i", „TVR 1", TV„Vâlcea 1" ?i TV „Etalon". Frecventele sale interven?ii sunt de o importan?? notabil?, cu urm?ri directe în educa?ia sanitar? a popula?iei, sfaturile ?i recomand?rile sale cu prilejul eclipsei totale de soare din anul 1999, dar ?i a altor evenimente astronomice, cele privind acordarea primului ajutor în caz de accident, dar ?i cu caracter preventiv, remarcându-se prin utilitate ?i fiind bine primite de popula?ie.

LUCR?RI PUBLICATE

- Seminarul de oftalmologie - 1972
- Melanoza schio-conjunctival? consecutiv? unei contuzii oculare - 1975
- Focare de infec?ie dentar? cu repercusiuni în sfera ocular? - 1976
- Considera?ii asupra opera?iei pentru dezlipirea de retin? în miopie - 1976
- Afec?iuni ale aparatului ocular de origine simpl?, la copii -1976
- Liza irian? post-traumatic? - 1976
- Tratamentulchirurgical al stenozelor c?ilor lacrimale în meningocelele
anterioare - 1976
- Reflec?ii asupra tratamentului cu antiinflamatorii nesteroide f?cute
postoperator, în complica?iile opera?iilor de cataract? - 1979
- Vasodilatatoarele antihipertensive în oftalmologie - 1982
- Pliuri coroidiene - prezentare de caz - 1983
- Corec?ia afakiei - 1983
- Aspecte patologice ale polului posterior dup? extrac?ia cristalinului - 1984
- Canoliculita cronic? supurent? - 1985
- Aniridie congenital? (cazuri familiale) - 1985
- Modific?ri ale fundului de ochi în eclampsie - 1988
- Leziuni oculare prin mu?c?tur? de viper? - 1988
- Dispensarizarea bolnavilor de glaucom - 1988
- Ap?rarea imunitar? extern? a ochiului - 1992

Grija fa?? de pacien?i, modul simplu ?i agreabil de abordare, întregesc imaginea medicului Constantin Ioni?escu, iar competen?a ?i grija cu care trateaz? bolnavii, interven?iile chirurgicale oftalmologice, executate cu înalt profesionalism, l-au f?cut respectat de c?tre colegi ?i pacien?i, fie c? ei se g?sesc la Râmnicu Vâlcea, în marile clinici de specialitate din ?ar? sau locuiesc în diverse zone ale ??rii. Documentarea laborioas? permanent?, armonizat? cu experien?a anilor de practic? medical? i-au permis abordarea noilor tehnici în chirurgia oftamologic?, în domeniul glaucomului ?i al cataractei senile. Dar aprecierile pozitive nu se opresc aici; nenum?ratele scrisori de mul?umire adresate de pacien?i medicului, confirm? faptul c?, înainte de toate, Constantin Ioni?escu este o personalitate deosebit?, dublat? de un medic de excep?ie.

ECOURI ÎN PRES?

„Î?I BUCUR? OCHII..."
„ În fiecare diminea??, în zona central? a municipiului Râmnicu Vâlcea po?i întâlni un b?trânel simpatic, care-?i face „rondul" de mers pe jos. Î?i bucur? privirile de tot ce vede în juru-i. Cu pu?in timp în urm?, acela?i b?trânel, pensionarul Vasile Z., fusese supus unei opera?ii dificile, la Sec?ia de Oftalmologia a Spitalului Jude?ean de la Râmnicu Vâlcea. Odat? cu privirea, î?i pierduse ?i speran?a c? va mai putea merge vreodat? singur, f?r? înso?itor. Iat? îns? c? iscusin?a ?i profesionalismul medicului Constantin Ioni?escu au fost salvatoare. La ie?irea din spital, b?trânelul l-a îmbr??i?at plin de recuno?tin?? pe medic, nu numai cu bra?ele, ci ?i cu privirea."
SCÂNTEIA Nr. 11269/11 noiembrie 1978
„V?D DIN NOU!"
„Cu aproape cinci ani în urm? mi-am pierdut vederea ?i fiind clujean, inten?ionam s? m? operez la Clinica de Oftalmologie din Cluj... Sf?tuit de medicii de acolo s? am încredere în tân?rul oftalmolog Constantin Ioni?escu de la Râmnicu Vâlcea, ezitam, pân? când un prieten operat cu succes deplin de acesta mi-a risipit orice îndoial?. Pe data de 9 august... am fost opoerat, iar ast?zi, spre marea mea fericire, v?d din nou... datorit? înaltei competen?e profesionale a doctorului Constantin Ioni?escu, care a redat vederea zecilor de bolnavi care i-au trecut prin fa??. Îi mul?umesc din inim? ?i îi urez mult? s?n?tate."
Ludovic Ioan Loghin, ORIZONT - Râmnicu Vâlcea, 10 octombrie 1980

„I-A FOST REDAT? VEDEREA!"
„?tefan F?tulea din Râmnicu Vâlcea aduce calde mul?umiri medicilor Constantin Ioni?escu ?i Cornelia Popa, întregului colectiv din Sec?ia de Oftalmologie a Spitalului din Râmnicu Vâlcea, pentru îngrijirile competente, cu ajutorul c?rora, dup? trei ani de întuneric i-a fost redata vederea".
ORIZONT - Râmnicu Vâlcea, 10 octombrie 1980

„I-A REDAT LUMINA OCHILOR!"
„Gheorghe Popa, din satul Cheia (Olane?ti B?i) a stat ?ase luni la pat, orb, incapabil s?-?i educe capacitatea compensatoare de orientare la o vârst? înaintat?. I-a redat lumina ochilor, prin opera?ie, dr. Constantin Ioni?escu de la Spitalul Jude?ean Vâlcea. Nu este vorba de o opera?ie unicat în cazuistica acestui renumit medic".
ORIZONT - Râmnicu Vâlcea, 10 octombrie 1980

De la începutul carierei sale medicale ?i pân? ast?zi, medicul oftalmolog Constantin Ioni?escu, mândru de cei doi fii ai s?i, un medic ?i un economist, a adus nenum?rate binefaceri oamenilor ?i comunit??ii în care tr?ie?te.
1957-1969 Frumosii ani ai tineretii Ultima zi de burlac
Medic sub drapel Inceput de drum Generatii
Album de familie Medic Spitalul
footer