Revista Art-emis
?erban C. Andronescu (1924-2004) PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Luni, 13 Decembrie 2010 11:07
Andronescu Serban?erban C. Andronescu - Academician, cercet?tor, eseist, ex Pre?edinte al Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, Filiala American?, cercet?tor, eseist, scriitor, publicist

S-a n?scut la 18 februarie 1924 la Bucure?ti, unde a urmat cursurile liceale, apoi pe cele universitare. Particip? la diferite cursuri ale Facult??ii de Litere, iar dup? ob?inerea licen?ei la Facultatea de Drept, practic? avocatura în cadrul Baroului de Ilfov. Activeaz? ca cercet?tor pentru limba englez? la Institutul de Lingvistic? al Academiei Române, timp în care public? numeroase articole în revistele vremii. Tot atunci, prin truda sa ca traduc?tor independent din limba englez?, apar în limba român?, lucr?rile unor autori cunoscu?i: MOBY DICK de Herman Melville, BIOGRAFIA LUI JACK LONDON de Irving Stone, C?L?TORIILE ÎN GROENLANDA ALE LUI PETER FREUCHEN ?I ALE COL. FAWCETT ÎN JUNGLA AMAZONULUI etc.
În anul 1969 ia calea exilului împreun? cu so?ia sa Ariadna - n?scut? Ispir, primind imediat statutul de refugiat politic în Fran?a, unde sub îndrumarea sub îndrumarea profesorului Etiemble preg?te?te un doctorat „de troisičme cycle", pe care îl sus?ine magistral în anul 1970, acordându-i-se Diplome Supérieur d'Etude Française de c?tre Universitatea Paris III – Sorbone.
În anul urm?tor 1971, prime?te titlul de Master of Arts, la Brooklin College din New York iar în 1973 sus?ine cu succes un nou doctorat Ph.D (doctorat de stat) la City University of New York. În anii 1973 ?i 1974 ocup? func?ia de Consultant la Research Foundation, City University of New York, apoi, în perioada 1974-1990, pe cea de director ?i profesor de cercetare la American Institute for Writing Research, N. Y. (cercet?ri academice în arte ?i literatur?, cursuri despre Analogiile Estetice la câteva universit??i americane, publica?ii, simpozioane la Modern Linguage Association of America). Se pensioneaz? în anul 1990. Studiile superioare efectuate în Fran?a ?i SUA, recomand?rile unor fo?ti profesori precum ?i evalu?rile unor cercet?tori ?i-au adus contribu?ia la disponibilitatea sa (la cerere) pentru Placement Office, City Univ. of New York, Graduate School.

LUCR?RI PUBLICATE :

- Andronescu, ?erban. ?ase dic?ionare în limbile englez? ?i român? (în cel publicat de Academia R.S.R. numele i-a fost ?ters, ca pedeaps? pentru c? a r?mas în Occident f?r? aprobarea autorit??ilor române?ti).
- Andronescu, ?erban. Dou? dic?ionare publicate la Saphograf Co., New York
- Andronescu, ?erban. CADMOS . Bucure?ti : Ed. ?tiin?ific?, 1966
- Andronescu, ?erban. ESSAI SUR L'ESTHETQUE DE LA POESIE VISSUELLE FRANCAISE. New York: Ann Arbor University Press, 1973
- Andronescu, ?erban. WHO'S WHO IN ROMANIAN AMERICA, New York : American Institute for Writing Research (AIWR), 1976, 190 p
- Andronescu, ?erban. GLORIE, ADVERSITATE, INFAMIE (Tragedia Mare?alului Ion Antonescu), New York : American Institute for Writing Research (AIWR),1995, 214p
- Andronescu, ?erban. TEHNICA SCRIERII ACADEMICE. Bucure?ti: România de Mâine, 1997, 174p
- Andronescu, ?erban. ANALOGII ESTETICE. Bucure?ti: România de Mâine, 1998, 342p
- Andronescu, ?erban. ESEURI – ANCHETE. Bucure?ti: Biblioteca Bucure?tilor, 2001, 692p
- Andronescu, ?erban. BISERICA LUI NEAGOE DE LA CURTEA DE ARGE?. Bucure?ti: România de Mâine, 2002, 76p
- Andronescu, ?erban & colectiv. PROCEDINGS OF THE AMERICAN BRANCH OF THE ROMANIAN ACADEMY OF SCIENTISTS (vol. I - VII între anii 1977 - 2004), New York: American Institute for Writing Research, Corp. New York NY 10163 - 1364

În perioada 1974 – 1980 a publicat la Univ. of Wisconsin - Milwaukee ?i A. I. W. R. , New York revista Bye Cadmos, Journal of Aestethic Analogies (în limbile englez? ?i francez?), iar din anul 1980 ?i pân? în 1990 a publicat în limbile: englez?, francez? ?i român?, revista New York Spectator. La aceast? revist? a avut colaboratori de prestigiu interna?ional, cum ar fi s?u profesor de la Collčge de France, René de Huygue (fost director al Muzeului Luvru), arhiducele Otto de Habsburg (fost deputat european), Zbignew Brzezinski (fost consilier pentru securitate al pre?edintelui Carter), scriitorii americani John Gardner ?i John Cheever, scriitorul francez de origine român? Constantin Virgil Gheorghiu, deputatul european Gustav A. Pordea, tot de origine român?, prof. dr. Josif Constantin Dr?gan, prof. Gheorghe Usc?tescu din Madrid, diver?i mini?tri canadieni ai culturii sau ai educa?iei ?i al?ii.

?erban C. Andronescu a fost membru al PEN Club International (Writers in Exil), la o academie de art? belgian?, la o institu?ie universitar? indian? (doctor honoris causa) ?i la o serie de asocia?ii de cultur? ?i cavalere?ti occidentale.
Împreun? cu al?i colaboratori americani a formulat teoria Analogiilor estetice (combina?ii între dou? arte complementare, una a timpului, alta a spa?iului), opinând, al?turi de colegii de la diferite universit??i americane, c? astfel de analogii sunt crea?ii tipice ale secolului XX în arte ?i în literatur?, ele caracterizând acest secol a?a cum clasicismul a caracterizat secolul XVII, enciclopedi?tii ?i iluminismul secolul XVIII, romantismul secolul XIX. ?i-a dezvoltat teoria prin conferin?e ?inute la New York, Chicago, San Francisco ?i Washington în cadrul conven?iilor M.L.A. (Modern Language Association of America) ?i prin articole publicate în revista Bye Cadmos, a Journal of Aesthetic Analogies, pân? în 1980, dat? când revista, nefiind subven?ionat? corespunz?tor, ?i-a încetat apari?ia. Toate aceste conferin?e ?i studii au fost sintetizate în volumul „Analogii estetice - Teoria spa?iului – timp în art? ?i literatur?", men?ionat? mai sus. Numele colegilor americani care au participat la formularea teoriei, cât ?i titlurile studiilor lor, au ap?rut în volumele intitulate „Program" al periodicului P.M.L.A. (Publications of M.L.A.) între anii 1974 ?i 1990. ?erban C. Andronescu a c?utat prezen?a sublimului (categorie estetic?, nu epitet) în literatura popular?, afirmând c? a g?sit-o în balada „Miori?a", în basmul „Tinere?e f?r? b?trâne?e ?i via?? f?r? de moarte", în „Alexe, omul lui Dumnezeu", în legenda blajinilor, în unele poezii populare, ar?tând inspira?ia autohton? isihast? în toate aceste crea?ii (acolo unde criticii vedeau influen?e str?ine). A pledat pentru recunoa?terea con?inutului acestor crea?ii, con?inut care întrune?te caracteristicile genului clasic la români. Dup? p?rerea sa, „elementele genului clasic abund? în literatur? popular? româneasc? dinaintea secolului XIX, aceasta deosebindu-se de literatura secolelor XIX ?i XX, zis? modern?, caracterizat? prin import masiv din Occident care, de?i deseori este benefic ?i fructuos, lucreaz? concomitent în detrimentul spiritului autentic românesc. Faptul c? acest spirit este în?bu?it de masivele influen?e str?ine, men?inut la trecut ?i marginalizat la nivel popular, nu înseamn? c? nu exist? ?i c? nu poate fi reînviat". Articole pe aceast? tem? au ap?rut în revistele: Steaua - Cluj, Moldova - Ia?i, Gândirea - Sinaia, Convorbiri literare, Ia?i, Al Cincilea Anotimp - Oradea, Noua revist? român? - Bucure?ti, Opinia Na?ional? - Bucure?ti), New York Spectator - New York ?i altele. Academician ?erban C. Andronescu a propus recunoa?terea a patru caractere fundamentale ale identit??ii de neam la români: credin?a ortodox?, limba, tradi?iile str?mo?e?ti ?i emo?ia pe care numai românii - credea el - o încearc? în prezen?a vestigiilor m?re?iei lor apuse. „În acest sens, spre deosebire de emo?ia românilor, str?inii au o sensibilitate turistic? în fa?a acelora?i vestigii. Cele patru caractere fundamentale enumerate s-au dezvoltat la români în secolele trecute, în spa?iul mioritic, în via?a social?, în muzic?, poezie ?i proz?, în special acolo unde cultura nu a suferit influen?e str?ine. Promovarea culturii române?ti la scar? universal? este posibil?, dar nu poate avea succes decât prin cultivarea celor patru caractere în arte ?i în literatur? (nu prin adoptarea curentelor cosmopolite importate)". În sensul acesta pot fi consultate articolele publicate de-a lungul ultimilor ani în revistele enumerate mai sus. Crea?ia lui ?erban C. Andronescu este rodul unei îndelungi acumul?ri spirituale, a unei cercet?ri asidue, a decant?rii ?i filtr?rii prin propria sensibilitate a informa?iilor receptate, redate apoi umanit??ii printr-o exprimare fluent? ?i elevat?. Analogiile sale estetice, teoria original? a spa?iului - timp în art? ?i literatur? creeaz? un univers în care cele dou? elemente coabiteaz? armonios. Prezentarea prin compara?ie a structurilor plastice, al?turate textelor literare, abund? în eseuri ?i semnifica?ii în viziune proprie, demonstrând st?pânirea unei impecabile însu?iri în arta compara?iei, cu care ne poart? în dimensiuni superioare.

Patriot autentic, caracterizat printr-un dinamism m?surat, ?erban C. Andronescu exprim? realit??i, esen?e ?i atitudini desprinse din arealul poporului român, adoptând o atitudine demn? cu mult rafinament. Alternând între ritmul alert, între mirajul vibratil al metropolei americane ?i stranietatea flash-uri de via?? cosmopolit?, tensionat?, defulatorie ?i harababura tranzi?iei române?ti, a ini?iat numeroase interven?ii îndreptate împotriva manifest?rilor contraculturii ?i a kitsch-urilor. Concepute cu mult discern?mânt, comunic?rile ?i apelurile sale repetate la ra?iune, adresate compatrio?ilor, creeaz? o imagine pertinent? despre valorile autentice ?i relevante ale culturii ?i istoriei române?ti, prezentarea lor fiind f?cut? prin modalit??i tehnico-literare de excep?ie.
Dep??ind aria cultural-artistic? figurativ?, ?erban C. Andronescu expune cu har, gra?ie, dar ?i cu aplomb un univers profund personalizat, care abund? în valori autentice. Registrul abordat este extrem de vast ?i parcurge o gam? deosebit de variat?, de la istorie, art? ?i cultur? pân? la elemente de profund patriotism. Psiholog rafinat, academician ?erban C. Andronerscu efectueaz? recursiuni de mare elegan??. Scrierile sale se muleaz? perfect pe idei de o real? complexitate ?i contrast ideatic, cu emana?ii multidimensionale în timp ?i spa?iu. Admirator al lui Brâncu?i - „geniul care a nemurit piatra" - ?erban C. Andronescu a fost un reputat adversar al contraculturii, al produselor intelectuale îndoielnice, dar ?i ap?r?tor consacrat al tradi?iilor, al datinilor str?mo?e?ti ?i a istoriei reale a românilor, nu a celei fabricate. Dinstinsul intelectual ?i patriot român a trecut în nefiin?? în zilele Cr?ciunului din anul 2004. Românimea a pierdut atunci o mare valoare.
Personalitati - S Andronescu Palma de Malorca - Teoctist si S. Andronescu S. Andronescu - Bruxelles - Ramnicu Valcea
S. Andronescu, J. dragan, Anghel Rugina Carti S Andronescu
footer