Revista Art-emis
Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai PDF Imprimare Email
Maria Diana Popescu   
Joi, 30 Mai 2013 09:44
Prof. univ. dr. Gheorghe C. mihai, art-emisOpera ?i activitatea ?tiin?ific?

S-a n?scut la 1 septembrie 1939 în localitatea Sculeni-Ia?i, atestat? în anul 1437.
Studii: ?coala general? nr. 5, „Costache Negri" (1947-1954), iar apoi la Liceul Na?ional (1954-1957), iar la Universitatea „Al. I. Cuza" Ia?i (1957-1962), ob?ine licen?a în Fi¬losofie (cu o tez? de filosofie contemporan?, sub coordonarea profesorului universitar Petre Botezatu), în 1962, iar în 1974, licen?iat al Facult??ii de Drept, cu o tez? de drept constitu?ional, sub coordonarea profesorului universitar H. Braunstein.
- Doctorat în Filosofie, speciali¬za¬rea Logic?, la Universitatea Bucu¬re?ti, iar dup? decesul academicianului Athanasie Joja, la Universitatea din Ia?i, sub coordonarea profesorului Petre Botezatu, finalizat prin sus?inerea tezei privind psiho-logica argumen¬t?¬rii, în 1974;
- Doctorat în Drept, finalizat în 1999, sub conducerea profesorului universitar Gheorghe Bobo?, cu o tez? privind interpretarea juridic?. Ambele teze au fost ulterior publicate în edituri centrale.
În perioada ie?ean? 1963-1991 a publicat peste o sut? de studii ?i articole de autor ?i în colaborare în domeniile retoricii, logicii juridice, psihologiei delincven?ei juvenile ?i istoriei ?tiin?ei. În perioada timi?orean? 1992-2010 a publicat circa 80 de studii ?i articole de autor în domeniile Filosofiei dreptului, Teoriei dreptului, Logicii ?i retoricii juridice, precum vreo 150 de articole cu caracter eseistic politico-juridic în varia publica?ii.

Profesor universitar titular la Facultatea de Drept ?i Administra?ie Public? din Universitatea de Vest - Timi?oara din martie, 1994. În perioada ie?ean? - 1962-1991 - a publicat circa 70 de articole ?i cinci c?r?i. Perioada timi?orean? (1991-2010) se împarte tot în dou?: a) 1991-1993 ?i b) 1993-2010. În (a) a predat Logic? juridic?, Praxeologie ?i Antropologie ?i a publicat o carte ?i cinci studii ?tiin?ifice. În (b) a predat ca profesor titular disciplinele Teoria General? a Dreptului, Sisteme de drept pozitiv ?i Logic? ?i Retoric? Juridic?. În aceea?i perioad? a publicat la edituri centrale ?i regionale, 27 c?r?i de autor ?i în colaborare, iar în reviste de specialitate mai multe articole ?i studii. În plus, a publicat peste o sut? de articole în reviste de cultur? general? ?i juridic? (Ia?i, Bucure?ti, Timi?oara). Este secretar general al Asocia?iei Interna?ionale de Teoria ?i Filosofia dreptului, filiala România din 2006, coeditor al revistei ie?ene ETHOS. Pentru studen?i a redactat cursuri de teoria general? a dreptului reeditate în 2004, 2006, 2008, de logic? juridic? din 2006, 2010 ?i, mai înainte, de filosofia dreptului, (1995, 2002). Men?ionez c? majoritatea volumelor sale, realizate pân? în 2010, s-au epuizat.

- Ca asistent universitar a condus seminarii de filosofie, metodologie, logic? general?, istoria religiilor
- Ca lector universitar apoi a predat: Logic? juridic?, Filosofie general?, Axiologie, Praxeologie
- In calitate de conferen?iar universitar titular (Universitatea de Vest-Timi?oara) a predat: Retoric? juridic?, Filosofia dreptului, Teoria argument?rii, Axiologie
- Ca profesor universitar titular (UVT) a predat, în principal: Teoria dreptului (din 1994/1995 pân? în 2008/2009), Logic? juridic? (din 1994/1995 pân? în 2008/2009), Retoric? juridic? (din 1994/1995 pân? 2008/2009), Filosofia dreptului (din 1994/1995 pân? în 2005/2006); A organizat 20 sesiuni ?tiin?ifice în cadrul Filialei Ia?i a Academiei Române (1983-1989) ?i a editat cinci volume cu lucr?rile prezentate la aceste sesiuni sub titulatura „Probleme de istoria ?i filosofia ?tiin?ei" în perioada 1983-1988;

C?r?i studiii ?i articole publicate

Din anul universitar 1962 pân? la pensionare (11 februarie 2011) a participat cu referate la circa dou? sute de sesiuni ?tiin?ifice locale, regionale, na?ionale ?i interna?ionale ?i a publicat ca autor unic ?i coautor 34 c?r?i ?i peste 150 studii ?i articole de specialitate în reviste interne ?i interna?ionale. A publicat în str?in?tate (Lausanne-Elve?ia) o lucrare de Teoria dreptului împreun? cu prof. L. Dogaru (Lecons sur la theorie du droit, Presses des Imprimerie Reunies, Lausanne, 314 pagini), ceea ce constituie o premier? în istoria româneasc? a acestei discipline.[ ] Dup? ob?inerea gradului didactic de profesor universitar (martie 1994) pân? în prezent (2013) a publicat numeroase c?r?i, studii ?i articole, conform listei de mai jos. Valoarea contribu?iilor la dezvoltarea cunoa?terii în domeniu - c?r?ile, articolele ?i studiile atât anterioare cât ?i cele posterioare ob?inerii gradului de profesor - constau în:
- Primele studii de retoric? juridic? le-a publicat în anii 1970, anterior altor lucr?ri.
- Dup? 1977, în România prima carte cu titlul de Retoric? juridic? îi apar?ine ?i a ap?rut în 1997;
- Prima carte de logic? juridic?, în România secolului XX îi apar?ine ?i a ap?rut în 1982;
- Prima carte cu titlul de Filosofia dreptului, în România de dup? 1989 îi apar?ine ?i a ap?rut în 1993;
- Prima monografie despre interpretarea juridic?, în România îi apar?ine ?i a ap?rut în 2000;
- Separarea teoriei dreptului de teoria statului îi apar?ine prin lucrarea Fundamentele dreptului vol. I-VI din 2002-2009;
- Reconsiderarea problematicii teoriei dreptului a fost promovat? din anul 2000, în cartea „Introducere în teoria dreptului";
- A propus pentru prima oar? în România o teorie a dreptului obiectiv (2003), o teorie a drepturilor subiective (2004), o teorie a prob?rii în dreptul pozitiv (2008), în volumele III, IV, V ?i VI din „Fundamentele dreptului", Ed. ALLBeck, Bucure?ti.
- Membru în Comisia de drept ?i ?tiin?e administrative în cadrul CNEEA din anul 2000 pân? în 2006
- Expert evaluator (cu dosar din iulie 2004) în CNCSIS în Teoria dreptului, Drept Constitu?ional comparat, Drept umanitar.
- Membru în boardul a trei congrese interna?ionale de drept ?i administra?ie public? (2004, 2006, 2008)
- Conduc?tor de doctorat in filozofie al Universit??ii „Al.I.Cuza" – Ia?i (1998-2005)
- Conduc?tor de doctorat in drept al Universit??ii de Vest-Timi?oara (din 2005)

Coordonarea de structuri profesional-?tiin?ifice

- Director al Centrului de Studii Juridice, Timi?oara (din 2003)
- Director al bianualului Romanian Review of Philosophy of Law and Social Philosophy ( 2006-2009)
- Secretar General al Filialei România a Asocia?iei Interna?ionale de Teoria ?i Filosofia dreptului (din 2006)
- Cancelar al Central European Academy of Sciences and Art (1997-2010)

Func?ii în asocia?ii profesionale, ?tiin?ifice, comitete de redac?ie

- Secretar ?tiin?ific SCRIFS al Filiale Academiei Române-Ia?i (1982-1991), perioad? în care, pe lâng? 19 sesiuni ?tiin?ifice academice, organizate în cadrul SCRIFS, am efectuat ?i zece drume?ii cu studen?i din Centrul Universitar Ia?i, în ?ar? ?i str?in?tate, cum rezult? din D.U.I.
- Secretar ?tiin?ific SCRIFS al Filialei Academiei Române-Timi?oara (1991-1993)
- Membru al Asocia?iei interna?ionale de teoria ?i filosofia dreptului
- Membru de onoare al Institutului de Cercet?ri Juridice al Academiei Române
- Membru al societ??ii „Rosmini", Durham
- Editor-coordonator al revistei de cultur? juridic? „Dike" – Ia?i, 1988-1990
- Redactor-?ef al revistei „Ethos", Ia?i, 1990-1992, senior editor al aceleia?i reviste din 2009 ?i azi
- Redactor-coordonator al revistei „Jurisprudentia", Timi?oara, 1993-2000, apoi membru în comitetul de redac?ie al aceleia?i reviste.
- Senator al Funda?iei Academice „Petre Andrei" – Ia?i
- Senator de onoare al Universit??ii de Vest-Timi?oara, 2010
- Membru al Societ??ii academice Daco-Romania, Bucure?ti, din 2000
- Doctor honoris causa al Funda?iei Academice „Petre Andrei"
- Doctor honoris causa al S.A.D.R, Bucure?ti

În perioada 1963-2009 a sus?inut nenum?rate conferin?e în ?ar? (Ia?i, Bucure?ti, Timi?oara, Cluj-Napoca, Suceava, Oradea, Petrosani, Constanta, Turnu-Severin, Brasov, Sibiu, Deva etc) ?i peste hotare (Copenhaga, Hamilton-Canada, Neuchatel-Elve?ia, Uppsala etc) ?i a efectuat schimburi de experien?? (Hamilton-Canada, 1992, Neuchatel-Elve?ia, 1997; Rijeka Croa?ia-1998; Rennes-Fran?a, 2000)

Distinc?ii ?i recompense

- Decorat de c?tre Pre?edintele statului (2005);
- Cuprins în R. Hubner, Enciclopedia personalit??ilor din România, ed.2006, p. 536;
Cuprins în I. Petru, Contributori ie?eni la dezvoltarea logicii, ed. 2010;
Cuprins în I.Petru, Coordonate ale filosofiei ie?ene, Ia?i, 2010, p.201-203, 404-405, 505-506;
- Cuprins în Enciclopedia Academiei Dacoromâne, Bucure?ti, 2012, vol.II, p.55
- Premiul Uniunii Juri?tilor din România pentru lucrarea „Fundamentele dreptului", Bucure?ti, 2007;
- Ca profesor asociat la sec?ia de ?tiin?e administrative din Facultatea de ?tiin?e economice a Universit??ii de stat „?tefan cel Mare" din Suceava, a contribuit la formarea a circa 200 de speciali?ti în drept administrativ (2001-2003);
- Ca profesor asociat la sec?ia de drept din Facultatea de ?tiin?e economice a Universit??ii de stat „Petru Maior" din Tg. Mure?, a contribui la formarea a circa 800 de speciali?ti în drept (2003-2010);
- Ca profesor asociat la Facultatea de ?tiin?e administrative a Universit??ii de stat „Eftimie Murgu" din Re?i?a (din 2004-2010), a contribuit la formarea a circa o mie de speciali?ti în administra?ie;
- Ca profesor asociat la Facultatea de drept a Universit??ii „Banatul" din Timi?oara (1994-2002) a contribuit la formarea a circa trei mii de studen?i;
- Ca profesor asociat la Facultatea de drept a Universit??ii „Petre Andrei" din Ia?i (1991-1996) a contribuit la formarea a circa 3000 de studen?i.

Lucr?ri ?tiin?ifice

Autor unic în perioada anterioar? lui 1990:

- Elemente constructive de argumentare juridic?, Ed. Academiei, 1982, 211 pg.
- Psihologica argument?rii dialogale, Ed. Academiei, 1987, 223
- Logica juridic?, Ed. „Petre Andrei", Piatra Neam?, 1991, 187
- Prim autor: Încerc?ri asupra argument?rii, Ed. Junimea, 1985, 245 p.
- Coordonator ?i coautor al „Studii de istoria ?i filosofia ?tiin?ei", vol.I-V, Ia?i, 1983-1988, sub egida Academiei Române, Filiala Ia?i, 8-900 pg.

Lucr?ri dup? ob?inerea gradului de profesor universitar (martie 1994):

- Prim autor: Introducere în studiul dreptului, I-II, 412 p., Ed. Alma Mater, Timi?oara, 1995.
- Prim autor: Opinia publicului, Ed. A92, Ia?i, 1996, 185 pg.
- Prim autor: Drept public, Ed. PUR, Timisoara, 1996,214 p
- Prim autor: Filosofie a dreptului, Ed. Universitas Timisiensis, 1997, 187 p.
- Autor unic: Retorica tradi?ional? ?i Retorici moderne, I, ALLBECK, Bucure?ti, 1998, 344 pg.
- Autor unic: Argumentare ?i interpretare în drept, Ed. Lumina Lex, Bucure?ti, 2001, 379 pg.
- Prim autor: Optima justitia, Ed. ALL Beck, Bucure?ti, 1999, 191 pg.
- Prim autor: Teoria si filosofia dreptului, Ed. ALL Beck, Bucuresti, 1997, 263 pg
- Autor unic: Prelegeri de logica pentru juristi, Ed. Mirton, Timisoara, 2001, 170 pg.
- Prim autor: Teoria generala a dreptului, Ed. ALL Beck, Bucuresti, 2001, 276 pg
- Autor unic: Introducere în teoria dreptului, Ed. Timpolis, Timi?oara, 2001,192 p.
- Autor unic: Fundamentele dreptului, vol.I-II-III-IV-V-VI, Ed. ALL BECK, Bucure?ti, 2002-2009, 1800 pg.
- Prim autor: L'inevitable droit, Ed. Risoprint, 2006, 287 p.
- Autor unic: Teoria dreptului, Ed. ALL BECK, Bucure?ti, edi?ia I-a 2003, II-a, 2004, 194 pg., edi?ia III-a, 2009, 205 p.
- Autor unic: Metoda logic? în drept, Ed. CHBECK, Bucure?ti, 2006, 196 pg
- Prim autor: Lecons sur la theorie du droit, Presse Universitaire Lausanne, 2008, 373 p
- Prim autor: Incerc?ri asupra argument?rii, Ed. Junimea, Ia?i, 1985, p. 287.
- Introducere în teoria personalit??ii în drept (G. Popescu), Ed. ACADEMIEI, Bucure?ti, 1992, 135 p.
- Întâlniri colocviale privind temeiurile dreptului, (colab. Ioan Hum?), Ia?i, 2012, 367 pg.
- Deochiada, , Timi?oara, Ed. Mirton, 2013, 270 pg.

Articole ?i studii în domeniul ?tiin?elor juridice în reviste de specialitate

- „Analele Universit??ii «Al. I. Cuza» - Ia?i" seria Filosofie;
- „Analele Funda?iei Academice «Petre Andrei» - Ia?i";
- „Analele Universit??ii de Vest - Timi?ara" seria Drept;
- Analele Universit??ii Banatului Timi?oara",;
- „Buletinul Direc?iei Generale a Penitenciarelor";
- „Curierul judiciar", Bucure?ti;
- „Di¬ke" Ia?i, revista Subcomitetului Român de Istoria ?i Filosofia ?tiin?ei din cadrul Filialei Ia?i a Academiei Române;
- „Droit et Politique", Arad;
- „Dreptul", Bucure?ti;
- „Ethos", Ia?i;
- „Jurisprudentia", Timi?oara;
- „Ramuri", Craiova;
- „Revue Roumaine des Sciences", série de Phi¬losophie et Logique;
- „Revista de drept come¬rcial", Bucure?ti;
- „Revue de Questiones Europensis", Timi?oara;
- "Romanian Review of Philosophy of Law and Social Philosophy, Timi?oara;
- „Studii de drept românesc", Bucure?ti;
- „Stu¬dii juridice", Arad; (19) "Curierul juridic"-Tg. Mure?;
- "Rechts-philosophie"-Bielefield;
- peste 150 articole de atitudine politico-juridic? în varia periodice (1963-2010), aproximativ 200 referate sus?inute la sesiuni ?tiin?ifice locale, zonale, na?ionale, sute de conferin?e în reuniuni academice din Ia?i, Suceava, Bac?u, Cluj-Napoca, Sibiu, Constan?a, Craiova, Re?i?a, Timi?oara, Bucure?ti ?.a.

Alte lucr?ri

- Logica juridic?, RAMURI, 1966
- Tipologia argumentelor (juridice), Analele Univ. "Al.I.Cuza", 1969
- L'inference causale dans la technique de la reglementation juridique, în ANALE, Univ. "Al.I.Cuza", III-XVII, 1972
- Cu privire la formele delicven?ei juvenile, în SOCIOLOGIA IN AC?IUNE, vol.I, Ia?i, 1973
- Natura ?i structura formal? a normei juridice, în ANALE, Univ. "Al.I.Cuza", III-XIX, 1974
- În perioada septembrie 1975-1977 am publicat cinci articole de sociologia delincven?ei juvenile în revista central? a D.G.P.
- Teoria argument?rii juridice, tez?, Universitatea "Al.I.Cuza", Ia?i, 1974
- Fundamentul moral al libert??ii juridice, tez?, Universitatea "Al.I.Cuza"-Ia?i, 1975
- Recuperarea adolescentului delincvent (Aspecte juridice), în BULETINUL D.G.P., 1976
- L'organisation de l'opinable judiciaire, în ANALE I.P., 1980
- Principles and Technic of the Argumentation (Interpretation of Law), în ANALE, III-XXVI, 1980
- Despre dialog, Analele Univ. „Al.I.Cuza", IV-XXVIII, 1982
- Considera?ii asupra drepturilor personalit??ii în drept, în Probleme de Logic?, vol.IX, Bucure?ti, 1986, p. 321
- Demonstration and argumentation en droit, în Revue Roumaine de Sciences Sociales, Bucure?ti, nr. 3-4-1986
- Modern Trends in the Scandinavian Logic of Law, în Revue Roumaine de Sciences Sociales, nr. 3-4-1987, pentru care m-am documentat la Institutul de filozofie din Helsinki, în vara acelui an
- Dimensiunile drept??ii în paideuma româneasc?, în DIKE, revista SCRIFS, Filiala Ia?i a Academiei române, nr.2, 1989
1. Comentarii privind elemente de drept civil la capitolul VIII din Manavadharmasastra, în ETHOS, nr.3-1993
- Teleo-logica actului legislativ, în ANALE F.A.P.A., Ia?i, 1993
- Precisions concernant la logique juridique et la logique de l'intention, Analele Univ.de Vest, Timi?oara, 1993 etc

Lucr?ri posterioare ob?inerii gradului de profesor universitar - list? selectiv?

Articole-studii în reviste de circula?ie interna?ional?.

- About Principles, în Rev. Questiones Europensis, 1998
- Que signifie l'autonomie du sujet de droit, în Droit et Politique, nr.3/2000(?)
- Le sens de la notoriete, în Revue R.Ph.LS.Ph., nr. 1 din 2004 (?)
- Values, valorization, revaluation, în idem, nr.6 din 2007
- About silence as work in Law, idem, nr.5 din 2007
- Juridical Responsability and Moral Responsability, în idem nr.7 din 2008
- Despre limbajul juridic, în idem nr.8 din 2008

Articole-studii în volumele unor manifest?ri ?tiin?ifice interna?ionale

- Une paradigme du droit, Travaux du XXVeme, Congres de ASPLF, Lausanne, 1994
- A Contribution of Objectiv Law, International Congres, ICELM, 2004.
- La forme juridique et les activitees techniques, dans „La science moderne et l'energie", Cluj-Napoca 2010

Articole ?i studii în reviste de circula?ie na?ional? ?i interna?ional?

- Cu privire la arheul drept??ii, în JURISPRUDENTIA, Timi?oara, 1994
- ?tiin?a ?i ?tiin?a dreptului, idem.
- Regula t?cerii la Wittgenstein, idem, nr.2/1995
- Discu?ii în leg?tur? cu calificarea faptei so?ului de a între?ine raporturi sexuale cu so?ia împotriva voin?ei acesteia, DREPTUL nr.7/1995
- Explicare a dreptului, JURISPRUDENTIA, nr.1/1996
- Cu privire la ?tiin?a dreptului civil, idem (?)
- „Audiatur et altera pars", idem nr.1/1998
- Despre principii în drept, STUDII DE DREPT ROMÂNESC, nr.3-4/1998
- Voin?a legiuitorului, JURISPRUDENTIA, nr.1-2/1998
- Testamentul militarilor în dreptul roman, în STATUL DE DREPT – REALIT??I ?I PERSPECTIVE, Timi?oara, 1999 (?)
- Metoda în drept, REVISTA DE DREPT COMERCIAL, nr.4/2001
- The Law: Science or Art, Rev. Drept, nr. 1-2 din 2001
- Locul ?tiin?elor juridice în sistemul dreptului, DREPT ?I CULTUR?, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002
- O problem? de epistemologie juridic?, Anale UBT, 2002
- Despre trihotomia normei juridice, Anale UBT, 2002
- Antinomii ale limbajului juridic, REVISTA DE DREPT COMERCIAL, nr.6/2002
- Contribu?ii la analiza surselor dreptului subiectiv, STUDII JURIDICE, Arad, 2003
- Asupra unor antinomii din Teoria dreptului, în PENTRU O TEORIE GENERAL? A STATULUI ?I DREPTULUI, Cluj-Napoca, 2003
- Despre drepturile omului, în volumul „Dreptul ?i morala", Cluj-Napoca, 2004.
- Despre raportul juridic de concuren??, în Curierul judiciar, nr.1 din 2005.

Contribu?ii în volume colective

- Cu privire la formele delicven?ei juvenile, în: Socio¬logia în ac?iune, vol. 1 (coordonator Adrian Niculau), Universitatea „Al. I. Cu¬za", Ia?i, 1973;
- Despre spiritul secolului XX, în: Gheorghe Mihai (coord.), Probleme de istoria ?i filosofia ?tiin?ei, Fi¬liala Ia?i a Academiei Române, 1984, pp. 197 - 211;
- Teoria argument?rii ?i capacitatea comunicativ? a ?ti¬in?ei, în: loc. cit., pp. 212 - 223;
- Aspecte ale dezvolt?rii ?tiin?elor în secolul XVII, în: loc. cit., pp. 224 - 235;
- Introducere în teoria personalit??ii în drept, în: Probleme de Logic?, vol. 9, Editura Acade¬mi¬ei Române, Bucure?ti, 1993;
- Locul ?tiin?elor juridice în sistemul dreptului, în volumul colectiv, Drept ?i cultur?, Editura „Dacia", Cluj - Napoca, 2002;
- Asupra unor antinomii din teoria dreptului în volumul coordonat de Gh. Bobo? , Pentru o teorie general? a statului ?i drep¬tului, Ed. Dacia, Cluj - Napoca, 2003;
- Metoda în drept, Revista de drept comercial, nr.4/2001;
- The Law: Science or Art, în Analele Universit??ii de Vest din Timisoara, seria - Antinomii ale limbajului juridic, Revista de drept comercial, nr.6/2002;
- Contribu?ii la analiza surselor dreptului subiectiv, Studii juridice, Arad, 2002;
- Cu privire la structura logico-juridic? a normei juridice, Rev.Rom. de Filosofia Dreptului ?i Filosofie social?, nr.1/2004;
- Contribu?ii la teoria drepturilor subiective, în Analele Univ.de Vest din Timisoara, seria Drept, nr.2/2004;
- Contribution of Objectiv Law, ICELM, Tg. Mure?, 2004;
- Despre izvoarele formale ale dreptului subiectiv, Curentul juridic, nr.4/2004;
- Despre raportul juridic de concuren??, Curierul judiciar, nr.1/2005;
- Persoan?, personalitate, responsabilitate, Curentul juridic, nr.1-2/2005;
- Commentaire sur une figure rhetorique de J.J. Rousseau, ICELM, Tg. Mure?, 2006;
- Language of the Law, Rev.R.Ph.L.S.Ph., nr.4/2006;
- La silence en droit, Rev.R.Ph.L.S.Ph. nr5/2007;
- Despre patrimoniul tehnic românesc, Rev. SCRIFS, Sibiu, 2011;
- Dreptul natural cu un con?inut evolutiv ?, (colab.), Univ. Babe?-Bolyai, 2012, p.322.

Not?: Prof. univ. dr. h.c. Mihai Gheorghe declar?: „Nu mi-am contabilizat exhaustiv activitatea ?tiin?ific?. De aceea e foarte posibil s? fi omis sau s? fi încurcat. În cincizeci de ani de scriitur?, f?r? contabilitatea studiilor, articolelor, conferin?elor, c?r?ilor cu sau f?r? colaborare, mi se pare normal s? se fi r?t?cit unele. Omul de ?tiin?? nu e nici negustor, nici contabil al propriilor crea?ii. R?mâne genera?iilor viitoare s? identifice din opera mea ce r?mâne ?i ce nu r?mâne." footer