Revista Art-emis
Colinde ?i poezii de Cr?ciun - Selec?ie PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 21 Decembrie 2011 21:05

Felicitare de Cr?ciunDac? ninge - Adrian P?unescu

Dac? ninge cumplit
Peste-ntregul curpins
Este semn de bel?ug
Pentru fiece ins.
Dar ?i semn de-nfloriri
În gr?dini îngere?ti
?i c? sunt de venit
Dinspre cer ni?te ve?ti.
Este iarna de har
Când se-ntâmpl? minuni
?i vin de?ert?ciuni
Peste de?ert?ciuni.
Este vestea de har
C? în ieslea de jos,
Fiu al Sfântului Duh,
Se va na?te Hristos.
R?s?rire de magi
?i p?gânii se tem
?i p?mântul întreg
E-un enorm Bethleem.
?i pri oameni e zvon
?i e fapt ireal,
Dumnezeu va veni
De Cr?ciun, în Ardeal.

Cr?ciunul copiilor - Octavian Goga

Dragi copii din ?ara asta,
V? mira?i voi cum se poate,
Mo? Cr?ciun, din cer de-acolo,
S? le ?tie toate, toate.
Uite cum: V? spune Badea...
Iarna'n noapte, pe z?pad?,
El trimite câte-un înger
La fereastr? ca s? vad?...
Îngerii se uit?-n cas?
V?d ?i spun, iar Mo?ul are
Colo'n cer, la el in tind?,
Pe genunchi o carte mare.
Cu condei de-argint el scrie
Ce copil ?i ce purtare...
?i de-acolo ?tie Mo?ul,
C?-i ?iret el, lucru mare.
 

Colind?torii - George Co?buc

Cad fulgii mari încet zburând,
Si-n casa arde focul,
Iar noi pe lâng? mama stand
De mult uitar?m jocul.
De mult si patul ne-a?tepta,
Dar cine sa ne culce?
Rugata, mama repeta
Cu glasul rar si dulce
Cum sta pe paie-n frig Hristos
In ieslea cea s?rac?,
Si boul cum sufla milos
C?ldura ca s?-I fac?,
Dr?gu? un miel cum I-au adus
Pastorii de la stân?
?i îngeri albi cântau pe sus
Cu flori de m?r în mana.
?i-auzi! R?sar cânt?ri acum,
Frânturi dintr'o colind?,
?i vin mereu, s'opresc in drum,
S-aud acum în tind? -
Noi st?m cu ochii pironi?i
?i f?r? de suflare;
Sunt îngerii din cer veni?i
Cu Ler, oi Domnul mare!
Ei cânt? în?l??tor ?i rar
Cânt?ri de biruin??,
Apoi se-ntorc ?i plâng amar
De-a Iudei necredin??,
De spini, de-osta?i, ?i c-a murit...
Dar s-a deschis mormântul
?i El acum e'n cer suit
?i judec? p?mântul.
?i pân? nu t?ceau la prag,
Noi nu vorbeam nici unul -
S?rac ne-a fost, dar cald ?i drag
În cas?-ne Cr?ciunul.
?i când târziu ne biruia
Pe vatra calda somnul,
Prin vis vedeam tot flori de mar
?i'n fa?e mic pe Domnul.

Colind ceresc - Radu Gyr

Cerul ?i-a deschis soborul
- Lerui, Doamne, Ler -
au pornit cu plugu?orul
îngerii prin cer.
Merg cu pluguri de oglind?
?i de giuvaier,
to?i luceferii colind?
- Lerui, Doamne, Ler -
Vântul sufl? cu lumina
- Lerui, Doamne, Ler -
în buhai de lun? plin?
leg?nat în ger.
Patru heruvimi cu glug?
alb? de oier
sub fere?ti colinde-ndrug?,
- Lerui, Doamne, Ler -
N-au venit cu grâu la poart?,
ci au rupt din ger
stele mari ca s? le-mpart?,
- Lerui, Doamne, Ler -
?i-n Florar de roade grele,
- Lerui, Doamne, Ler -
va fi câmpul cer de stele
tol?nit sub cer?
Numai tu a?tep?i în tind?,
- Lerui, Doamne, Ler -
suflete ce n-ai colind?
?i nu ?tii Prier.
Nici un cântec alb nu vine
fâlfâind mister,
cu o stea ?i pentru tine,
- Lerui, Doamne, Ler –

Cu Dumnezeu la mas? - Mariana Dobrin

La S?rb?toarea de Cr?ciun
Noi colindam din cas?-n cas?,
Ne punem straie noi ?i calde
?i st?m cu Dumnezeu la mas?.
S? se-nc?lzeasc? lîng? vatr?,
C? vine ?i El de departe,
S?-i facem patul s? se culce,
S?-i d?m ve?minte moi, curate.
Când Marea Stea va da de veste
Pe toat? fa?a p?mânteasc?,
?i magii to? icând vor veni,
La noi, aici, au s?-L g?seasc?.
Nu-n pe?ter? ca alte d??i,
Dormind pe piatra friguroas?,
În anu-acesta de Cr?ciun,
Vom sta cu Dumnezeu la mas?.

Mihai Eminescu

Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
C?ci ghia?a se-ntinde
Asemeni oglinzilor.
?i tremur? brazii
Mi?când r?murelele,
C?ci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele
Se bucur? copiii,
Copiii ?i fetele,
De dragul Mariei
Î?i piept?n? pletele...
De dragul Mariei
?i-al Mântuitorului
Luce?te pe ceruri
O stea c?l?torului.

Colindul Maicii Domnului - Dumitru Ichim

Maic?-a Domnului, M?rie,
steaua toarce în t?rie
în firet ?i nestemat
drum de magi spre Împ?rat.
Maic?-a Domnului, Fecioar?,
îngeri ning a crin spre sear?
dep?nând în Betleem
ve?nicii pe muchi ?i ghem.
Maic?-a Domnului, Preasfânt?,
fluier de cioban descânt?
slavoslovie-n smarald,
?i-n sc?fi?? lapte cald.
Maic?-a Domnului, Lumin?,
Noaptea-i sfânt?, noaptea-i lin?...
Stin?i c?rbunii? Ba se-aprind -
sufl? inima'n colind!

O, brad frumos... - Radu Gyr

O, brad frumos, ce sfânt p?reai
în alt? s?rb?toare.
M? v?d copil cu p?r b?lai
?i ochii de cicoare.
Rev?d un scump ?i drag c?min
?i chipul mamei sfinte,
imagini de Cr?ciun senin
mi-apar ?i azi în minte.
Un brad cu daruri ?i lumini
în amintiri s'arat?.
În vis zâmbe?te ca un crin
copilul de-alt?dat?.
Întregul cer era deschis
deasupra frun?ii mele.
Azi strâng doar pulbere de vis
?i numai scrum din stele.
Copil b?lai, Cr?ciun si brad
s'au stins în alte zile.
Azi numai lacrimile cad,
pe'ng?lbenite file...
Azi nu mai vine Mo? Cr?ciun
cu barba-i juc?u?e,
ci doar triste?ile mi-adun
s?-mi plâng? lâng? u?e...
În bezna temni?ei m? frâng
sub grele lespezi mute,
?i'mpov?rat de doruri plâng
pe amintiri pierdute.
Om?tul spulberat de vânt
se cerne prin z?brele
?i-mi pare temni?a mormânt
al tinere?ii mele...

Primul vis de Cr?ciun - Dumitru Ichim

Ninge'n drumul runcului...
Azi se na?te Pruncul Lui!
Steaua ?i-a ie?it în tind?
torcând cerul în colind?
pentru fa?? – curcubeu -
îi ?ese lui Dumnezeu,
Dumnezeu cel mititel,
în scutec de bumb?cel...
Dormi, ca apele'n oglind?
somnul vrând ca s? ?i-l prind?.
Pe prichiciul de la lun?
noaptea-i sfânt?, noapte bun?!
Noapte lin?-a linelor
din neamul aminelor
care zbor spre cuib de foc.
cu t?mâie în boboc !
Lin amin t?cerea fur?
ducând degetul la gur?:
?oaptele ?optite ni-s...
Râde-n somn ?i-i primul vis!

Ninge înainte de Cr?ciun - Constantin Mîndru??

Ninge înainte de Cr?ciun,
Frumoasa iarn? s? o ?inem minte,
S-avem în case sufletul mai bun,
S? ne-ndulcim spunându-ne cuvinte.
Cu buzele ascunse în s?rut,
Un zâmbet s? înghe?e nu mai poate,
?i noi, de mân?, de?ir?m trecut
?i zilele ne sunt mai luminate.
To?i oamenii sunt azi apropia?i,
Cr?ciunul este ziua noastr?
?i ninge, ?i noi suntem mai cura?i,
?i fulgii pun icoane în fereastr?.

Na?terea Domnului - Vasile Militaru

Pe cer, în noaptea ceia, ardea un colb de stele
De-asupra omenirii cu p?c?toase gloate,
Cu Regi, pe fruntea c?ror sclipiau Coroane grele,
Cu-Împ?r??ii supuse pe veci pieirii toate...
?i-atunci, în noaptea ceia senin? si adânc?,
Z?rir? Magii lumii, pe cer, o mare stea,
O stea str?luminat?, ne mai v?zut? înc?,
?i-au fost purces, cu daruri, c?l?uzi?i de ea !...
C?ci, - cititori în stele fiind în noaptea humii,
Trei Magi ?tiau c? vine, cu str?lucire foarte,
Iisus-Mântuitorul sau Împ?ratul lumii,
Cel Care-avea s? calce cu moartea peste moarte ?...
Ei au ?tiut c?'n lume Cel care-avea s? vin?,
Va 'ntuneca, prin Mila-I, to?i Regii ?i-Împ?ra?ii :
La slabi, va da toege, la orbi va da lumin?,
Va s?tura fl?mânzii, va ad?pa 'nseta?ii !...
?i L'au aflat pe-Acela a C?rui sfânt? mil?,
Ca soarele venit-a pe oameni s?-i mângâe,
?i Magii 'ngenunchiar? pe umed? argil?,
?i daruri I-au dat : aur, ?i smirn?, ?i t?mâe !...
Atunci, berbecii, boii, vi?eii ?i asinii,
Cu-al r?sufl?rii abur, au înc?lzit pe-Acel
A C?rui sfânt? frunte urma s'o 'ncing? spinii,
?i 'n cue mari, pe Cruce, s?-L bat? Israel !...

Costel Neac?u - Bucuro?i de Gazd?!

Lin adie vestea din celeste 'nalturi,
C?-n raiul din noi Domnul iar??i vine.
Vine Gazda noastr?, a atâtor neamuri,
Oaspete-n vecie tu s?-I fii, române!
Oaspe?i în colinde: bucuro?i de Gazd?!
Pe p?mânt ne vin?, Tu, Cin? cereasc?,
S?de?te-?i Cuvântul ?i-n a noastr? brazd?,
Rod s? î?i aduc? turma str?mo?easc?.
Nu-i loc de triste?e, oaspe?i ai Luminii,
O Împ?r??ie ni se-aduce-n dar!
O, ce s?rb?toare tr?im noi cre?tinii,
An de an în Ziua f?r? de hotar.
Cu glasuri suave s?-I cânt?m M?rire,
Pruncului ce-n iesle magii L-au v?zut!
Oaspe?i în n?dejde, oaspe?i în iubire,
Coboar? în vremuri Cel f?r?-nceput!
Vine Gazda noastr? nu s?-I d?m chiria,
Vine c?ci cu dor ne-a r?scump?rat,
Vine c-a pl?tit pentru noi Maria,
Cu sufletu-i blând ?i nevinovat.
Ni se-aprind obrajii sub fiori de ghea??,
La ferestre-i plâns? vina ce-o purt?m.
Opre?te-te clip?-n t?cere m?rea??,
Ca-n adânc de inimi tain? s? afl?m.
Vino, Domn al slavei, cu milostivire!
Spinii no?tri-n stele Tu i-ai pref?cut!
Î?i colind?-n lume marea Ta venire,
Oaspe?ii-n credin?? ?i în absolut...

Colind - Costel Ionescu

Am venit de prin vecini
S? colind?m la cre?tini
?i în timpul dintre ani
Noi v? zicem: La mul?i ani!
Ce gâdi?i s? ave?i parte
De ani mul?i ?i s?n?tate,
Roade mai îmbel?ugate
Casele cât mai bogate
Ce-am urat la dumneavoastr?
Domnul s? le înmul?easc?,
Cu har s? blagosloveasc?,
Mereu s? v? miluiasc?!
Mul?i ani, mul?i ani s? tr?i?i!
Mul?i ani, mul?i ani ferici?i!

Înva??-m? - Vavila Popovici

"Doamne, înva??-m?
s? fac voia Ta."
Ps. 142, 10
Am fost "fir de iarb?,
am fost spic,
am fost grâu".
?i-acum, Doamne ?
Înva??-m?
supravie?uirea acestui timp
rupt din timpul T?u cosmic.
D?-mi puterea de-a suporta
loviturile vie?ii...
Înva??-m?, Doamne,
s? tac, s? m? st?pânesc,
înva??-m?, Doamne, s? iert,
s?-mi înfrâng r?zbunarea,
înva??-m?, Doamne !
Înva??-m? s-a?tept
s? am r?bdare-n aceste vremi
de grea-ncercare
?i d?-mi puterea speran?ei !

Vecine Dumnezeu, de uneori Rainer Maria Rilke
- în române?te de Maria Banu? -

Vecine Dumnezeu, de uneori
Te tulbur, în nop?i lungi, cu-a mea b?taie –
E ca-?i aud suflarea rareori
?i ?tiu c? tu e?ti singur în odaie.
?i cînd î?i trebuie ceva, nu-i nimeni,
Când dibuie?ti, nu î?i d? nimenea s? bei:
Ascult mereu. F? un mic semn de vrei.
Sunt lîng? tine.
Doar un perete-ngust e-ntre noi doi,
întîmpl?tor, ?i altfel poate fi:
un strig?t doar al unuia din noi,
?i el s-ar pr?bu?i,
f?r? de zgomot, mut.
Din ale tale chipuri e f?cut.
?i chipurile-?i stau ca nume-n fa??.
?i dac? scap?r? lumina-n mine,
cu care-adâncul meu te reg?se?te,
pe cadre, str?lucind, se risipe?te.
?i sim?irile-mi care te înghea??
sunt f?r? ?ar? ?i s-au rupt de tine.

Autori
footer