Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. Ion Untaru   
Duminică, 17 Februarie 2013 22:10
Ion UntaruCre?tinii ortodoc?i s?rb?toresc la 30 iulie pe sfântul Valentin, episcopul Umbriei. S-a n?scut în anul 175, la Interamna (Terni, Umbria din Italia). A fost hirotonit preot de c?tre Sfântul Felician de Foligno ?i consacrat episcop de Interamna de c?tre Papa Victor I în anul 197. Pentru credin?a sa, Dumnezeu l-a înzestrat cu darul vindec?rii ?i al facerii de minuni. A vindecat pe fratele tribunului Frontanus de o boal? foarte grea ?i apoi în trecere prin Roma, pe Cherimon, fiul vestitului filozof Craton, ceea ce l-a determinat pe acesta s? se cre?tineze împreun? cu toat? familia ?i trei discipoli ai s?i: Procul, Efiv ?i Apolonie. Fapta minunat? a sfântului nu a trecut neobservat? ?i delatorii l-au târât la judecat?. A fost condamnat la moarte prin t?ierea capului, în anul 273, când avea 98 de ani. Cei trei discipoli ai filozofului i-au ridicat corpul ?i l-au înmormântat cu cinste la Terni.
Dar ?i ei au c?zut prad? dela?iunii, (se pare c? nici o fapt? bun? nu scap? nepedepsit? de noi „oamenii vigilen?i"!) ?i au fost martiriza?i ?i ei. Au mai fost la Roma doi preo?i cu numele de Valentin despre care nu sunt cunoscute prea multe date:
- primul, prezentat ca prieten al împ?ratului Claudiu Gotul care l-a interogat personal la proces ?i care impresionat de în?elepciunea sa, s-a adresat mul?imii din sal?: „- Asculta?i vorbele în?elepte ale acestui om". ?i se p?rea c? hot?rârea cezarului st? în cump?n?. Dar pentru „vina" de a fi convertit la cre?tinism ?i pe Asteriu care era prefectul Romei ?i familia acestuia, a fost condamnat la moarte în anul 268. A fost înmormântat lâng? Via Flaminia unde avea s? se ridice mai târziu o biseric? în cinstea sa.
- cel?lalt preot care se numea tot Valentin, a tr?it pe timpul împ?ratului Claudiu al II-lea, se pare c? s-au cunoscut ?i chiar a fost apreciat acesta. Împ?ratul având nevoie de solda?i pentru campanii ?i observând c? tinerii c?s?tori?i nu au ?anse s? devin? buni solda?i în r?zboaie, a interzis c?s?toriile iar sfântul Valentin considerând c? dreptul la c?s?torie este unul conferit de Dumnezeu ?i c? împ?ratul nu are c?derea s?-l interzic?, a continuat s? oficieze pe ascuns c?s?toriile. S-a aflat ?i a fost întemni?at. Mai mult ca sigur c? în închisoare sfântul a continuat s? propov?duiasc? cuvântul lui Dumnezeu ?i a cre?tinat mul?i dintre cei întemni?a?i. Alte surse spun c? ar vindecat de orbire pe fiica temnicerului ?i înainte de execu?ia sa, i-ar fi l?sat acesteia un mesaj: „De la Valentinul t?u".

În anul 496, papa Gelasius oficializeaz? data de 14 februarie ca zi a Sfântului Valentin ?i comut? s?rb?toarea p?gân? a Lupercaliei tot pe 14 februarie. Ulterior aceasta a fost asimilat? cu o zi a celor îndr?gosti?i care obi?nuiau s?-?i trimit? scrisori ?i cadouri. ?i cu timpul ziua de 14 februarie s-a transformat într-o a?a zis? s?rb?toare a îndr?gosti?ilor în care se schimbau mesaje ?i se trimiteau cadouri. Cu timpul manifest?rile degenerând ?i transformându-se în prilej de distrac?ii ?i libertinism, dar ?i datorit? lipsei de date privind via?a sfântului Valentin (care dintre ei?) Biserica catolic? a renun?at din 1969 la comemorarea sfântului Valentin, 14 februarie r?mânând consacrat? numai sfin?ilor Chiril ?i Metodiu. La noi, de câtva timp, asist?m la un îndemn din ce în ce mai zgomotos venit din afar?, s? pr?znuim la fel ca în America „Valentin's Day" c? a?a e la mod? iar acolo sfântul se bucur? de notorietate ca un star de cinema. Aceast? s?rb?toare nu este pe specificul nostru, nu avem o asemenea tradi?ie ?i nu orice ni se trimite la pachet de peste ocean suntem datori s? adopt?m. Avem Dragobetele care se s?rb?tore?te în jurul datei de 24 februarie ?i este o s?rb?toare autohton?, decent?, legat? de revenirea naturii la via??, tinerii se îmbrac? în costume populare, fl?c?ii culeg flori pe care fetele le pun în sc?ld?toare în vederea c?s?toriei, manifest?ri pline de romantism ?i altele asemenea. Ceea ce denot? puritate, ging??ie, delicate?e. Aceasta e esen?a Dragobetelui în România.

S?rb?toarea tip „Valentin's Day" îi îndeamn? pe tineri s? se considere logodi?i ?i chiar c?s?tori?i pentru o zi, ceea ce constituie o sminteal? de zile mari. Hotelurile sunt îndemnate (de cine?) s? elibereze „certificate de c?s?torie" pentru o zi! Dup? care sunt invita?i în camerele libere! Mâine ?i vânz?torilor de ziare ar putea s? treac? prin cap o idee a?a de tr?snit?. Am v?zut într-un ziar fotografia unei tinere dintr-un ora? american, dezbr?cat? în pielea goal? ziua în amiaza mare (se poart? top-less, nu?) ?i când i s-a luat un interviu, a declarat plin? de non?alan??: La noi po?i s? faci orice vrei, orice lucru pe care legea nu-l interzice expres! Alt mod de a concepe libertatea. „Libertatea" de felul ?sta s? r?mân? acolo la ei! Nu pentru asta sfântul de la care provine tradi?ia ?i-a dat via?a unind în fa?a lui Dumnezeu doi tineri îndr?gosti?i prin taina sfânt? a c?sniciei! Nu pentru desfrânare! Ce ar zice acest sfânt Valentin dac? ar vede cu ce batjocur? „onor?m" noi ziua lui?! Am ajuns s? tr?im zile de mare dec?dere moral? ?i nici pe viitor nu ne a?teapt? vremuri u?oare. ?i înc? dou? vorbe, f?r? leg?tur? direct? cu cele de mai sus dar care vorbesc despre exportul american de obiceiuri, tradi?ii, ?i a?a mai departe.

Greii lumii se adun? din timp în timp s? hot?rasc? soarta lumii a?a cum vor ei ?i nu a?a cum î?i doresc popoarele. De ce s? hot?rasc? ei soarta lumii? Pentru c? întodeauna cel mai tare a f?cut legea. ?i o face în favoarea lui. Cei tari sunt mai pu?ini, ca un vârf de piramid? în timp ce talpa o constituim noi cei mul?i. Mai departe concluziile sunt mai u?or de tras. Da, dar ei nu ?tiu c? pentru mântuirea lumii, Dumnezeu ?ine cont ?i de lucrarea diavolului. Ace?ti grei pe care presa îi numea pe scurt 7+1 sau 8+1 ?i pe vremea când Rusia avea doar statut de invitat, s-au întâlnit de mai multe ori ?i una din întâlnirile lor a avut loc în America. La un sfâr?it de s?pt?mân? au fost invita?i la ranchul pre?edintelui gazd?. Au acceptat dup? un protocol stabilit anterior dar la fa?a locului a ap?rut o mic? surpriz?: li s-a oferit costuma?ie blue-jeans ?i accesoriile aferente pentru o partid? de c?l?rie, s? se simt? ?i dân?ii bine (?efi de state ?i de guverne în postur? de cow-boy, de ce nu?), s? r?mân? amintire, s? fac? fotografii.

Din ce a l?sat presa s? se scurg? pentru noi muritorii de rând, am în?eles c? lua?i prin surprindere, a urmat o lini?te deconcertant? ?i apoi în numele tuturor a r?spuns cancelarul german ceva de genul: Ne afl?m la Dvs într-o vizit?, nu am venit s? v? împrumut?m obiceiurile! ?i a urmat alt moment de lini?te. footer