Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
MarĹŁi, 17 Aprilie 2012 20:48
Spy Wars- Coresponden?? din Washington, D.C. -

James Angleton ?i influen?a sa în contraspionajul Statelor Unite

În urm? cu dou? s?pt?mâni s-a desf??urat la Centrul „Woodrow Wilson" din Washington conferin?a interna?ional? „Cârti?e, defectori ?i în?el?torii: James Angleton ?i influen?a sa în contraspionajul Statelor Unite". Dup? cum relatam în primul episod, Tennent H. „Pete" Bagley, colaborator apropiat al lui James Angleton, a fost primul invitat care a luat cuvântul la reuniune. Discursul s?u a fost urmat de prezentarea f?cut? de Carl Colby despre tat?l s?u, William Egan - ofi?er în cadrul Biroului de Servicii Strategice (O.S.S.) în timpul celui de-al doilea r?zboi mondial, ?ef al reziden?ei C.I.A. din Vietnamul de Sud (în anii '60 ?i începutul anilor '70) ?i, apoi, ?ef al C.I.A. (1973-1976). Carl Colby ?i-a exprimat respectul fa?? de „veteranul" Tennent H. Bagley ?i a men?ionat c? opinia sa despre James Angleton se bazeaz? atât pe relat?rile tat?lui s?u (cel care l-a concediat pe James Angleton, la sfâr?itul anului 1975), cât ?i pe cercet?rile proprii pe care le-a întreprins în ultimul deceniu, în scopul realiz?rii filmului documentar „Omul pe care nimeni nu l-a cunoscut. În c?utarea tat?lui meu, maestrul spionajului C.I.A. William Colby" (film care a fost lansat în anul 2011).

Comentariul pertinent al lui Carl Colby a eviden?iat în primul rând diferen?ele dintre cei doi lideri CIA: James Angleton – un intelectual care iubea poezia ?i muzica simfonic? (de exemplu, asculta deseori lucr?rile compuse de Johannes Brahms ?i Franz Schubert), dar avea o sl?biciune accentuat? fa?? de alcool ?i tutun ?i manifesta un scepticism deprimant dup? ce descoperise c? unul dintre cei mai apropia?i confiden?i ai s?i, Harold Adrian Russel „Kim" Philby, fusese de fapt agent sovietic; William Colby - un ofi?er „de prima linie", dornic permanent s? desf??oare ac?iuni subversive pe terenul inamicilor Statelor Unite ale Americii ?i care nu accepta ingerin?ele unui intelectual „de birou" în activitatea sa. Diferendele dintre cei doi lideri au început în perioada în care William Colby se afla în misiune la Saigon. Atunci, James Angleton a încercat s? pun? cap?t scurgerilor de informa?ii care existau în Vietnamul de Sud, prin impunerea unor reguli cu care William Colby nu a fost de acord. Acesta considera c? ?eful serviului de contraspionaj din C.I.A. punea în pericol (cu scepticismul s?u) opera?iunile coordonate de ?eful reziden?ei C.I.A., iar la originea scurgerilor de informa?ii se aflau sud-vietnamezii, nu ofi?erii C.I.A din subordinea lui Colby. În opinia lui Carl Colby, James Angleton s-a f?cut vinovat de „înghe?area" contraspionajului din C.I.A., iar William Colby & James Angletonconcedierea din 1975 a fost normal?, deoarece considera c? inamicii sunt pretutindeni, inclusiv în rândul ofi?erilor care desf??urau ac?iuni operative ?i î?i puneau permanent via?a în pericol pentru un ideal.

De?i exist? comentatori care consider? c? James Angleton era paranoic ?i deseori deprimat, Carl Colby a evitat s? dezvolte discu?ia despre o posibil? problem? de s?n?tate a fostului ?ef al contraspionajului american, men?ionând doar faptul c? nu are o calificare medical? care s?-i permit? un comentariu în acest sens.
Ironia sor?ii a f?cut ca ambii lideri men?iona?i de Carl Colby s? fie interoga?i la mijlocul anilor '70 de c?tre o comisie special? a Congresului S.U.A., pentru a explica rolul pe care l-au avut în interceptarea ?i violarea coresponden?ei unor cet??eni americani, suspecta?i f?r? temei c? trimit prin po?t? informa?ii confiden?iale serviciilor secrete din ??rile comuniste.

- va urma - footer