Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
MarĹŁi, 03 Aprilie 2012 23:30
opris-petreDin Washington, D.C., Dr. Petre Opri? relateaz? pentru revista ART-EMIS:

Conferin?a
„Cârti?e, defectori ?i în?el?torii: James Angleton ?i influen?a sa în contraspionajul Statelor Unite"

Sub auspiciile Centrului „Woodrow Wilson" din Washington, DC a avut loc joi, 29 martie 2012, o conferin?? interna?ional? extrem de interesant?, cu tema: „Cârti?e, defectori ?i în?el?torii: James Angleton ?i influen?a sa în contraspionajul Statelor Unite". Ideea principal? a organizatorului reuniunii, dr. Christian F. Ostermann - director al programelor „Politici Publice ?i Istorie" (HAPP), „Studii Europene" ?i „Istoria interna?ional? a R?zboiului Rece" (CWIHP) din cadrul Centrului „Woodrow Wilson" - a fost de a readuce în aten?ie o personalitate controversat? a lumii spionajului din secolul trecut, James Jesus Angleton (1917-1987) ?i modul în care contemporanii s?i, precum ?i cercet?torii de ast?zi pot interpreta ideile fostului ?ef al serviciului de contraspionaj din cadrul C.I.A. (1954-1975) ?i opera?iunile coordonate de acesta în urm? cu mai bine de patru decenii. Conferin?a a fost organizat? pe trei sec?iuni ?i înc? de la început a generat o aten?ie deosebit? din partea auditorului. Întrucât opiniile speciali?tilor în domeniu - fo?ti sau actuali membri ai C.I.A., profesori universitari, istorici, scriitori, jurnali?ti ?i un fost general al K.G.B. - au fost incintante, ne-am propus s? red?m într-un serial principalele idei exprimate de ace?tia pe parcursul reuniunii.

Primul invitat care a luat cuvântul a fost Tennent H. „Pete" Bagley, prieten ?i colaborator apropiat al lui James W.Colby-Tennent BagleyAngleton ?i fost ?ef al serviciului de contraspionaj pentru Divizia „Rusia Sovietic?" (din cadrul C.I.A.).[1] Acesta a subliniat faptul c? exist? în continuare multe lucruri necunoscute de publicul larg despre personalitatea ?i activitatea lui James Angleton, în parte din cauza faptului c? datele respective sunt înc? men?inute secrete de c?tre C.I.A. Tennent Bagley a m?rturisit faptul c? a fost prieten cu James Angleton ?i a discutat cu acesta de nenum?rate ori despre contraspionaj ?i, în opinia sa, James Angleton a fost un simbol al contraspionajului american, cu care cet??enii SUA pot s? se mândreasc?. Criticii lui James Angleton au spus despre acesta c? a fost paranoic, dar nu au dreptate deoarece sovieticii nu au reu?it s? implanteze spioni sau s? recruteze agen?i la nivelul serviciului de contraspionaj condus de James Angleton. Totodat?, ac?iunile K.G.B. ?i G.R.U. împotriva C.I.A. nu au reu?it s? pun? în pericol Statele Unite ale Americii într-un mod decisiv, în perioada în care James Angleton a fost director al structurii de contraspionaj din C.I.A. Apoi, fostul ?ef al serviciului de contraspionaj pentru Divizia „Rusia Sovietic?" a declarat faptul c? imaginea public? (neadev?rat?) a lui James Angleton, mai ales dup? concedierea sa de c?tre William Colby (director al C.I.A.) în luna decembrie 1975, a creat probleme deosebite reputa?iei serviciului de contraspionaj american. În realitate, James Angleton nu a tratat pe to?i sovieticii „defectori" ca fiind „cârti?e" trimise de la Moscova pentru a furniza informa?ii false serviciile secrete americane ?i pentru a afla numele spionilor dirija?i de C.I.A. împotriva URSS ?i a blocului sovietic. James Angleton nu a tratat cu lips? de respect pe agen?ii sovietici James Angletoncare au fugit la inamic ?i nu i-a pus în situa?ii dificile. Totodat?, Tennent Bagley a subliniat în prezentarea sa faptul c? James Angleton a fost un om ra?ional (?i nu paranoic) în perioada în care a condus serviciul de contraspionaj din C.I.A., iar misiunea sa a fost s? descopere „cârti?ele" infiltrate în C.I.A. - ?i au fost, f?r? îndoial?.

James Angleton a fost un om sceptic ?i, în opinia lui Tennent Bagley, termenul pe care l-a folosit este mai aproape de adev?r decât caracterizarea negativ? f?cut? de anumi?i critici ai lui James Angleton.[2] Opinia vehiculat? în anul 1975 ?i ulterior despre a?a-numitul complot ini?iat de sovietici împotriva C.I.A. ?i pe care ?i-l „închipuia" ?eful serviciului de contraspionaj american a discreditat C.I.A. în mare m?sur?, de?i acest lucru nu ar fi trebuit s? se întâmple. Sub conducerea lui James Angleton, serviciul de contraspionaj din C.I.A. nu a fost perfect, îns? James Angleton trebuie respectat deoarece sovieticii au încercat în mod evident s? pun? în pericol sistemul de informa?ii american, iar ofensiva sovietic? l-a determinat pe James Angleton s? fie sceptic fa?? oameni, în general. Totodat?, se poate afirma faptul c? James Angleton a avut un succes profesional mult mai mare decât to?i succesorii s?i la conducerea serviciului de contrainforma?ii din C.I.A.
- va urma -
Grafica - Ion M?ld?rescu
----------------------------------------------------------------------------
[1] Deoarece Tennent H. „Pete" Bagley locuie?te în prezent în Belgia ?i nu s-a putut deplasa la Washington, organizatorul conferin?ei a preg?tit din timp o transmisie audio în sistem duplex, prin internet.
[2] De exemplu, directorul William Colby nu a avut o p?rere bun? despre serviciul de contraspionaj condus de James Angleton ?i nu a fost încântat de anumite ac?iuni ini?iate ?i dirijate de acesta fa?? de anumi?i ofi?eri operativi din C.I.A., b?nui?i a fi „cârti?e"sovietice, infiltrate în serviciul de informa?ii american.
footer