Revista Art-emis
Alexandru Mironov - Despre omul bionic ?i viitorul Terrei PDF Imprimare Email
Maria Diana Popescu   
Sâmbătă, 11 Februarie 2012 14:40
Alexandru MironovDialoguri privilegiate - Alexandru Mironov

- Profesor, cercet?tor, scriitor, realizator de emisiuni t.v., jurnalist
- Pre?edinte al Asocia?iei Române de S.F. Pro Con S.F.
- Pre?edintele al Federa?iei de Scrim? din România
- Membru al World S.F.
- Membru al Asocia?iei Interna?ionale a Profesioni?tilor din S.F.
- Delegat na?ional al Societ??ii Europene de S.F.

MDP: Stimate Domnule Alexandru Mironov, bine a?i venit la revista Agero din Stuttgart! În ce punct se afl? omenirea la acest moment dat?

Alexandru Mironov: Suntem acum pe Terra ?apte miliarde de locuitori, ceea ce ar trebui s? ne dea senza?ia c? suntem obliga?i s? st?m um?r lâng? um?r ?i piept lâng? spate ?i s? respect?m legile de convie?uire pe care tot creierul nostru (colectiv!) le-a inventat.

MDP: Care socoti?i a fi cea mare provocare cu care se va confrunta omenirea în urm?torii 20 de ani, s? zicem?

A. M.: Locul de munc? al Omului Simplu! Este, de departe, cea mai stringent? problem? a societ??ii veacului al XXI-lea. Se va prelungi durata de via??, va disp?rea majoritatea bolilor, se va reduce drastic mortalitatea infantil?, va fi rezolvat? problema foamei (cea mai mare ru?ine a societ??ii umane din zilele noastre), inginerii vor reu?i s? furnizeze ap? ieftin? prin desalinizarea apelor de mare, o parte a omenirii se va muta în Oceanul Planetar, o alta va ie?i în spa?iul cosmic (pe Marte vor locui, în anul 2100, peste un milion de fo?ti p?mânteni) – dar problema locului de munc? a Omului Simplu va r?mâne marea provocare a omenirii. Cam 90% din omenire...

MDP: Nemurirea se afl? cumva la o distan?? de zeci de ani, având în vedere descoperirile din nanotehnologie?

A. M.: Nu doar nanotehnologia, ci toate progresele din medicin? ?i inginerie vor face ca media de vârst? a p?mântenilor s? fie bini?or peste 80 de ani în 2050 ?i peste 90 c?tre sfâr?itul veacului. La o recent? vizit? la EMBL (European Molecular Biology Laboratory) din Heidelberg, unul dintre savan?ii europeni ne-a spus: „Cet??eanul planetar care va tr?i 150 de ani s-a n?scut deja". Îl cred.

MDP: Se tot discut? în ultima vreme despre sfâr?itul lumii, enun?ându-se diverse teorii, mai mult sau mai pu?in credibile. S? ne temem de anii 2012, 2013, ca moment zero? Mai mul?i prezic?tori de pe întreg globul avanseaz? ipoteza c? via?a pe P?mânt se va sfâr?i în curând sau c? P?mântul va intra într-o alt? sfer? de influen?? astral?, cosmic?, spiritual?... Punctul de vedere al unui om de ?tiin?? de talia dumneavoastr? ar face lumin? în spe?ele enun?ate...

A. M.: Fac o precizare, nu sunt om de ?tiin??, ci jurnalist ?i scriitor de ?tiin??, adic? traduc?tor ?i povestitor, pentru publicul larg, al întâmpl?rilor de pe cortexul frontal al Civiliza?iei Omului. ?i pentru c? ne afl?m în anul 2012, an, nu-i a?a, „al sfâr?itului lumii", v? r?spund reluând cele 21 de scenarii posibile „de sfâr?it de lume" pe care le întrev?d, ele bântuie deja în mass-media româneasc?, le-am prezentat recent la „Realitatea TV" ?i în ziarul „Ring", dar sunt, de fapt, pagini din cartea despre care v-am mai vorbit, „În direct cu N.A.S.A.". P?rerea mea este c? 2012 nu va fi „anul sfâr?itului lumii" dar, dac? dori?i neap?rat, iat? cele 21 de scenarii posibile (la alegere!) care ar putea conduce la acest deznod?mânt:
- în primul rând, moartea termic? a Universului, asta dac? matematicienii ?i cosmogoni?tii i-au calculat gre?it momentul na?terii ?i cel în care urmeaz? s?-?i de-a ob?tescul sfâr?it;
- un eventual asteroid, care ne-ar putea obliga s? repet?m scenariul dispari?iei dinozaurilor;
- o explozie puternic? cu radia?ii gama letale, prin galaxia noastr?, printre stelele duble din vecini;
- o „schimbare a fazelor" (posibil? conform unei splendide legi a termodinamicii) care s? înghe?e instantaneu Terra;
- o „gaur? neagr?" bucluca??, una dintre cele zece milioane (!) pe care se pare c? le posed? Calea Laptelui ?i care ne-ar putea absorbi, trimi?ându-ne spre cine ?tie ce alt univers star trek-ist;
- o explozie solar? gigantic?, poten?ial distructiv? a p?turii sub?iri de ozon, plapuma care ne ap?r? de r?ceala ucig?toare a Cosmosului;
- ceva vulcani care se hot?r?sc s? erup? to?i odat?, acoperind lumina Soarelui
- ceva cutremure de magnitudine 9-10-11, finale pentru omenire;
- vreo epidemie sc?pat? de sub control ?i profitând de globalizare: agen?ii patogeni c?l?toresc cu viteza miilor de aeronave de pasageri care br?zdeaz? cerul planetei;
- accentuarea fenomenului de ser? pân? la dimensiuni dramatice, dac? nu se pune cap?t industriei cu fum mult ?i iresponsabilit??ii automobilistice;
- colapsarea ecosistemelor planetare, datorit? dispari?iei unor specii de plante ?i animale esen?iale în lan?ul trofic;
- un dezastru biotehnologic: cine ?tie ce virus sc?pat dintr-un laborator ?i ridicat la rangul de criminal perfect;
- un dezastru nano-tehnologic: cine ?tie ce micro-robot sau virus de computer, capabil de autoreproducere, scap? prin sistemele informatice, prin re?elele electrice prin cablurile releelor ?i ne duce, ca societate, la haos ?i autodistrugere;
- un accident nuclear, într-o central? sau la un accelerator de particule, cu consecin?e imprevizibile;
- toxine ucig?toare diverse, de genul celor deversate la Bhopal, în India, care î?i pot combina dramatic efectele;
- un r?zboi global, urmând dezghe?ului de dup? R?zboiul rece, nefructificat de politicienii planetei, care au cedat din nou în fa?a generalului Mo? Teac?;
- nebunie în mas?, din cauza stresului în care tr?im;
- o revolt? a robo?ilor ?i automatelor, care nu se vor mai supune constructorilor lor, neaten?i la implementarea „Legilor lui Asimov";
- o invazie extraterestr? neprietenoas?;
- o interven?ie divin?, decisiv?, a unui Dumnezeu sup?rat pe imoralii s?i supu?i nesupu?i: V-am alungat din Rai ?i voi tot nu v? astâmp?ra?i;
- punct final al unui moment de realitate virtual?: nu suntem, de fapt, decât un program pe computer, cel care ne-a creat s-a s?turat de joc, închide PC-ul ?i pleac?.

MDP: Apropo de sintagma „creier la hard", v? rog, ce prognozeaz? ?tiin?a cu privire la creierul uman? Care ar fi transform?rile viitorului care vor ?ine de evolu?ia speciei umane?

A. M.: Cel mai mare mister al Universului este creierul uman ?i a?a va r?mâne, pentru multe, multe milenii. Bineîn?eles, se va conecta direct la sistemele de computere ?i se va „împrieteni" cu IA (Inteligen?a Artificial?) – Raymond Kurzweiller chiar a apreciaz? c? în jur de 2040 Omul Bionic, combina?ie de protoplasm? ?i IA va fi pieton obi?nuit pe uli?ele Satului Planetar.

MDP: Doi scriitori de S.F., Jon Williams ?i John Barnes, sus?in teoria conform c?reia omenirea se va autodistruge.

A. M.: Nici vorb?! Homo sapiens, specia cu care evolu?ia a pricopsit planeta este pur ?i simplu imposibil de stârpit! V? recomand s? citi?i ultimul capitol din cartea mea „În direct cu N.A.S.A." ?i afla?i acolo programul domniilor voastre pentru urm?torul 1.000.000 de ani. Iar în articolul „Sapiens sapiens, de-a pururi" din num?rul pe februarie curent al revistei „?tiin?? ?i Tehnic?" am prelungitul intervalul de gra?ie pân? la mai multe milioane de miliarde de ani. Suntem eterni.

MDP: De ce tot mai mul?i oameni v?d viitorul într-un mod catastrofic? Cumva faptul c? am fi în prezen?a unor problematici existen?iale extreme, generate de criz? mondial??

A. M.: Eu unul, ca optimist patologic, pur ?i simplu nu-i în?eleg. Este clar c? lumea de ast?zi este mult mai bun? decât cea de acum 50, sau 100, sau 1000 de ani. Chiar ?i aceast? criz? mondial? este un fenomen profund pozitiv, marcheaz? începutul sfâr?itului orânduirii capitaliste ?i rea?ezarea Omenirii într-o alt? matrice. Mai spre stânga.

MDP: Pîn? în anul 2020, afirm? futurologii, energia solar? va fi în competi?ie cu ?i?eiul. Ce trebuie s? ?tim despre energiile viitorului? Dictatura petroli?tilor va înceta curând?

A. M.: Nu chiar curând, dar va înceta cu siguran??. Un proiect fabulos, pe nume DESERTEC va folosi lumina care se pr?v?le?te peste de?erturile lumii pentru a aproviziona cu energie cel pu?in Europa, Orientul Mijlociu ?i Africa de Nord (EUMENA). Afla?i c? în doar ?ase ore Soarele revars? pe Terra energie suficient? umanit??ii pentru un întreg an!

MDP: În cît timp considera?i c? omenirea va st?pâni energia negativ?, materia negativ? ?i deplasarea „warp"?

A. M.: Nu m? pot hazarda, viitorologii spun c? orice prognoz? pentru mai mult de 40 de ani este nebuloas?. Cât despre energia neagr? ?i materia neagr?, ele apar în ecua?iile fizicii teoretice, au fost astfel numite nu pentru c? ar fi negre (c?ci nimeni nu ?tie cum sunt), ci pentru c? ecua?iile au impus-o. Deplasarea în „warp", atât de drag? SF-i?tilor, contrazice – deocamdat? – legile fizicii. Peste o sut?-dou? de ani, vom mai vedea.

MDP: Se afl? Universul în extindere continu??

A. M.: A?a spune teoria.

MDP: Stimate domnule Alexandru Mironov, am citit undeva c? v? dori?i zborul cu un echipaj uman pe Marte, o întâlnire cu alte civiliza?ii ?i pacea etern? pe p?mânt. Pe care dintre ele le-a?i bifa în viitorul apropiat?

A. M.: Pe toate trei, pân? la sfâr?itul veacului, în timp. În ordine invers? fa?? de enumerarea dumneavoastr?.

MDP: Ce sunt cor?biile stelare ?i cât din acest proiect bazat pe studii ale NASA a fost concretizat ?

A. M.: Cor?biile stelare sunt un minunat proiect SF care, ca toate proiectele SF, a ?i pornit s? se materializeze: un prim satelit a ridicat pe orbit? o mic? nav? care ?i-a deschis aripile de fluture pentru a se hr?ni doar cu lumin? solar?. Ideea lui Gregory Benford ?i Carl Sagan a fost îns? de a trimite în spa?iu „cor?bii" cosmice cu pânze de zece mii de kilometri p?tra?i pe care s? le mâne presiunea fotonilor solari sau a celor genera?i de tunurile laser amplasate pe Lun?.

MDP: Cum ar putea fi descrise paradigmele în care se mi?c? lumea contemporan??

A. M.: Tehnologiile pur ?i simplu explodeaz? continuu, cercetarea ?tiin?ific? face str?pungeri f?r? întrerupere – ?i asta într-o lume în care la fiecare dou? secunde se nasc cinci noi cet??eni care, aten?ie, vor merge to?i la ?coal?. Tr?im vremuri exponen?iale.

MDP: De la dialogul nostru din urm? cu câ?iva ani, ce s-a mai întâmplat la Academia „ATLANTYKRON" pe care o Maria Diana Popescupatrona?i? La a câta edi?ie se afl??

A. M.: S-a desf??urat cu bine cea de-a XXII-a edi?ie, ceea ce înseamn? o intrare în normalitate, chiar în rutin? a acestui tip ultra-original de ?coal?, unde, în amfiteatrele de sub s?lcii, se predau cursuri de „Teoria haosului ?i complexit??ii", „Astronomie", „Robotic?", „Dans Irlandez" (!), „Ecologie", „Tir cu arcul", „Energii ale viitorului", „SF", „Comunicare" etc., cu to?i cursan?ii caza?i în corturi.

MDP: Presa româneasc? educ? în mod satisf?c?tor interesul pentru ?tiin?? ? Lumea prins? în capcana consumismului pare s? nu acorde aten?ie marilor revolu?ii ale cunoa?terii, cu privire la descifrarea codului genetic, la teoria relativit??ii, mecanica cuantic?, logicele neclasice, trecerea de la primatul energiei la cel al informa?iei et caetera.

A. M.: Nu, fire?te c? nu, ?i este ?i de în?eles. Ca jurnalist este mult mai u?or ?i mai profitabil s? scrii despre scandaluri, fotbal, concursuri de „Miss", politic? decât despre Mecanica Cuantic?, Principiul Antropic ?i procesele complexe din Biologia Molecular?. Pentru asta trebuie s? fii solid ?tiutor de carte ?i s? te ?i asculte cuvintele limbii române. Ceea ce, fire?te, nu-i la îndemâna oricui. Încetul cu încetul îns? societatea se civilizeaz?, cre?te ?i num?rul celor capabili s? povesteasc? ?tiin??, dar ?i al curio?ilor avizi s? afle cum tic?ie de fapt ma?in?ria lumii.

MDP: Ce a?i editat între timp, ce scrie?i acum?

A. M.: Sunt aproape de final cu cartea de eseuri de ?tiin?? „Lumea dup? Google", ajutat de so?ia mea, secretar-critic-editor, curând o predau la tipar, îi va urma „Paznic de far", eseuri ?i articole pe teme de educa?ie (sper s? apar? pe 1 iunie, Ziua Înv???torului, contez pe sprijinul revistei „Tribuna Înv???mântului"). Asta pe lâng? editorialul ?i celelalte articole lunare din „?tiin?? ?i Tehnic?", revista mea de suflet, emisiunile s?pt?mânale de la TVRM („Deschide cartea" ?i „?tiin?? ?i Spiritualitate") ?i TVR2 („Bag? la cap. ?tiin?a în alb ?i negru"). Plus colabor?ri, regulate la „Tribuna Înv???mântului" ?i „Radio Re?i?a" ?i, când sunt solicitat la Realitatea TV, B1TV, TVR1, România TV, Antena 2 ?i alte posturi ?i publica?ii.

A consemnat: Maria Diana Popescu footer