Revista Art-emis
Cine suntem, unde mergem ?i de ce? PDF Imprimare Email
Ben Todic?, Australia   
Duminică, 21 Octombrie 2018 21:03

Ben Todic?Cultura comercial? orchestreaz? alienarea maselor, singur?tatea, nefericirea, un sens de nepotrivire, c? nu mai apar?inem acestei lumi ?i ne promite c? dac? investim în aceast? cultur? atât financiar cât ?i personal, o cultur? care are la baza cultul personalit??ii „eu" ?i dac? ne d?ruim ei, atunci ea ne promite c? vom fi împlini?i ?i ferici?i. Odat? intrat în acest cult ?i investe?ti, descoperi c? intri într-un lan? al dorin?elor care nu se mai termin?, un lan? inten?ionat construit, s? te înrobeasc?. În termeni biblici este clasificat? ca un cult al ideilor ascunse, al dumnezeilor de lemn. Întemeietorii biblici au în?eles c? idolii crea?i de oameni cer sacrificii la început, s?-?i sacrifici aproapele, familia pentru a-?i demonstra loialitatea, sfâr?ind prin sacrificarea ta personal?. Acest cult al individualismului a creat ?i a dus la mult? dezam?gire, nefericire ?i depresie, alimentat? de acest ciclu continuu al consumerismului.

Ce e Facebook-ul sau oricare alt? platform? de „socializare" de pe internet? Ne ofer? tuturor cele 15 minute de celebritate ?i posibilitatea de a deveni eroul propriei povestirii ?i, ce-i dureros, este c? nu e adev?rat, ci pretindem, vis?m ?i ne vindem îmbr?ca?i într-o imagine artificial?, ne prefacem. Aceast? pref?c?torie este opusul prieteniei. Prietenia, dac? suntem cinsti?i, o avem cu una, dou? sau trei persone ?i majoritatea sunt singuri, f?r? prieteni. Prietenia adev?rat? e aceea în care nu te ascunzi, iar prietenul î?i spune cinstit cine e?ti ?i cum te vezi dinafar?, lucruri pe care vrei s? le ascunzi, de care ?i-e ru?ine, pentru c? lor le pas? de tine ?i vor s? te corecteze - o încredere total? unul în altul.

Societatea de azi este foarte bolnav? spiritual, suflete?te ?i nu vrea s? se salveze, nu crede în rug?ciune ?i salvare. Adev?rata fericire o ob?ii când tr?ie?ti pentru cei de lâng? tine. P?rin?ii ?tiu cel mai bine acest sim??mânt instinctiv produs între mam?, tat? ?i copii. Leg?turile sociale sacre cum e institu?ia familiei este dizolvat?, punând profitul înaintea institu?iilor sacre, comunicarea ?i conexiunea între oameni e distrus?, distrus? este ?i leg?tura cu societatea. Ea dând prioritate profitului economic, este neglijat? ?i distrus? încet. ?ara este dezindustrializat?, ?colile sunt închise, deci f?r? educa?ie nu mai po?i avea industrie. Puterea de a controla marile corpora?ii ne este luat? din mân?, abilitatea de a ne proteja ?i sta pe picioarele noastre, a ne ap?ra interesele, sindicatele sunt desfiin?ate, presa confiscat? de corpora?ii l?sându-ne f?r? ap?rare. Minciunile, alarmismele ?i senza?iile de la televizor îndobitocesc masele, toac?, iar cancanul, prostia ?i violen?a îmbog??esc presa ?i televiziunile.

Nu mai avem ?tiri, ci doar bârf? 24 de ore pe zi, propagand? ?i sp?latul creierului a devenit o industrie imens? în „democra?ie", gigantic? în compara?ie cu cea din comunism. Avem la conducere o elit? care nu e capabil? s? stopeze dizolvarea economiei sau pr?bu?irea ei, desigur inten?ionat organizat? ?i pl?tit? dinafar?. Înainte de Al Doilea R?zboi Mondial, Germania trecea prin aceea?i infla?ie prin care trece acum România. ?ara a fost tr?dat? când a fost „eliberat?". I s-a promis ?i nu i s-a dat, iar majoritatea ?tiu asta. Românii aveau servicii, ?coli gratuite, spitale gratuite, concedii gratuite la munte sau mare, case asigurate ?i pensii etc. Azi nu mai au! For?ele mincinoase de afar?, nu numai c? le-au confiscat, dar le-au ?i distrus. Au demolat ?i topit toat? agricultura ?i industria româneasc?. Ideea conform c?reia comer?ul capitalist ?i marii industria?i dicteaz? soarta speciei umane e o nebunie. Au pus mâna pe toate formele de control ?i propagand?, luându-le din mâinile popula?iei ?i folosindu-le pentru protec?ia lor.

Devenim cu to?ii prizonierii imperiului, oricare ar fi el. Putem oare lupta împotriva lui sau pentru detronare? Desigur c? se poate, ne spun filozofii Noam Chomsky, Slavoj Zizek, Jordan Peterson etc.! P?strându-ne identitatea ?i moneda na?ional?, f?când comer? doar cu ajutorul ei, iar dac? ei nu accept? sau încearc? s? ne-o devalorizeze, atunci s? renun??m la comer? cu ei. Nu le da?i voie ?i ?ansa s? v? exploateze, s? v? otr?veasc? prin mâncare modificat? genetic ?i tehnologie periculoas?. Gândi?i-v? cum s? ne sc?p?m de corpora?ii, s? le declar?m ilegale. Folosi?i-v? de sublima nebunie a sufletului. Înceta?i a v? mai întreba; „Oare o s? câ?tig?m?", ci întra?i în starea credin?ei c? ceea ce facem e drept. Dreptul omului de a fi liber pe soart? e sacru, e un dar de la Dumnezeu ?i nimeni nu are dreptul s? i-l ia. Nu renun?a?i la demnitate! Demnitatea e primul pas spre libertate, spre dezrobire.

Civiliza?ia noastr? exist? de la înghe? încoace de aproximativ 10 mii de ani ?i a existat datorit? unui climat stabil care a conservat cele dou? p?l?rii de ghea?? de la poli ?i concomitent sistemul ecologic al biosferei p?mântului. Datorit? abuzului nostru climatic, noi distrugem sistemul ecologic, lucru accelerat în ultima sut? de ani de avansul tehnologic ?i abuzul lui în industrializarea lacom? ?i iresponsabil? a lumii. Problema e c? nu putem renun?a la standardul nostru de via?? ?i în acest caz nu vom putea stagna sau inversa fenomenul de înc?lzire, iar o înc?lzire de dou? grade, spun speciali?tii, va conduce la topirea ghe?arilor ?i producerea unui fenomen de cre?tere în ecou a temperaturii, similar cu cel de pe planeta Venus, unde temperatura e de 800 de grade, iar apele au fost transformate în lichide acre ?i sulfuroase. Acest motiv îngrijoreaz? oamenii de ?tiin?? de azi. Odat? intrat în acest proces ecou, fenomenul devine ireversibil ?i ca s?-l refacem e nevoie de o mie de ani de pasivitate. Exterminare total?, iar noi st?m nep?s?tori în fa?a l?comiei ?i a iresponsabilit??ii.

S-a împânzit sistemul cu speciali?ti în limba român? care folosesc orice scuz? tehnic? pentru a astupa, în?bu?i strig?tele românilor care protesteaz? de parc? durerea dac? nu e corect exprimat? gramatical nu e acceptat?, nu e valabil? ?i sunt promova?i to?i acei care sus?in puterea, în ciuda analfabetismului lor în materie. S-au creat limbi în limbi de c?tre mici grupuri de speciali?ti pentru a se putea ascunde în ele f?r?delegile ?i injusti?ia sau inadecv?rile lor ?i falimentul.

În vremea comunismului se preg?tea omul de mâine al societ??ii blocului sovietic în care vorbeam to?i bine ruse?te, cu excep?ia celor din clasele conduc?toare care î?i trimiteau copiii s? studieze în Occident. Academia Român? nu mai e a ??rii ci e vândut? corpora?iilor str?ine care le finan?eaz?. L?comia ?i banii le distorsioneaz? personalitatea, to?i joac? teatru ?i oamenii au început s? vad? aceast? pref?c?torie de: „C? le pas?...," De acum, masca le alunec? de pe fa??. În noua democra?ie neregulat?, românii vor deveni comozi ca ?i restul cet??enilor lumii din globalism ?i dac? nu ne trezim, cu to?ii vom fi exploata?i pân? la epuizare, pr?bu?ire, cum s-a întâmplat cu toate societ??ile din trecut, când s-au lipsit de sacru ?i respectul fa?? de sacralitate - s-au desprins de credin??.

Tehnologia s-a trâmbi?at cu avantaje extraordinare care întotdeauna s-a dovedit ?i am?gitoare, adic? cu cre?tere, progres, dar ?i alunec?ri spre pierdere (vezi economia de hârtie promis? de promovarea calculatoarelor sau a compact discului când a înlocuit discul vinil ?i banda magnetic? etc.), în realitate fiind dictat? ?i interesat? doar de profit nicidecum de beneficiul tuturor. Globalizarea ?i tehnologia aduce vestea c? na?iunile vor disp?rea ?i împreun? cu ele ?i grani?ele ?i diferendele culturale. S? aduc aminte aici c? înainte de a exista statele, a fost globalizare ?i debandad? pe p?mânt, iar la inventarea statelor, acestea au fost ?i na?iunile care au inventat ?i creat democra?ia nu tehnologia.

Stau ?i ascult cu uimire cum se trâmbi?eaz? prin media, se anun?? cu entuziasm precum c? Democra?ia a invins Comunismul ?i c? Statul Na?ional e mort, a disp?rut. Uitându-se cu des?vâr?ire c? locul adev?rat al democra?iei este în stat nu în „pustiu", în stepa global?. Avansarea tehnologic? î?i asum? meritul c? datorit? ei vom învinge ?i c? nu vom mai avea problemele create de statul na?ional f?r? s? realiz?m c? toate drepturile democra?iei le-am câ?tigat în ultimii o sut? ?i cincizeci de ani de lupte ?i zbuciumuri sociale. Dac? nu suntem aten?i, ne avertizeaz? unii speciali?ti c? odat? cu globalizarea vom pierde ?i buc??ica de democra?ie pe care o mai avem de la apari?ia corpora?iilor încoace. Trebuie s? ne gândim c? marea majoritate a noastr? nu î?i câ?tig? existen?a din tehnologie. Trei sferturi din popula?ia globului nu tr?ie?te din tehnologie. Sunt pu?ini cei care se îmbog??esc din ea ?i în l?comia lor, cei care o fac vor declan?a prin aceast? mare diferen?? de câ?tig revolte, revolu?ii ?i chiar un r?zboi global cu cei s?raci. Noua economie global? bazat? pe tehnologia modern? poate fi sfâr?itul nostru. Nu uita?i cine suntem ?i de ce suntem aici!

footer