Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Generalul Br. (r) Adrian Isac   
Miercuri, 17 Octombrie 2018 16:17

Simpozion Spionaj si contraspionajInvitat s? participe la un simpozionul „Spionaj ?i contraspionaj, o singur? misiune: ap?rarea interesului na?ional", organizat la Biblioteca „Antim Ivireanul" din Râmnicu Vâlcea, generalul de brigad? (r) Adrian Isac, fost ?ef al contraspionajului din Serviciul de Informa?ii Externe (S.I.E.). a atras aten?ia auditoriului prin declara?ii mai pu?in cunoscute publicului. Generalul (r) Adrian Isac, fost component al echipei operative a S.I.E., care avea misiunea recuper?rii celor trei ziari?ti români r?pi?i în Irak, în anul 2005 ?i aducerea lor acas?, a relatat:

„I-am adus în ambasada României la Bagdad pe 22 mai 2005. Stabilisem împreun? cu cei din ?ar? c? trebuie s? ?tie cât mai pu?in? lume de prezen?a lor în ambasad?. De ce?! Pentru c? au fost amenin??ri c? se va trage în ambasad?. Ca s? evit?m acest lucru am c?zut de acord s? încerc?m s?-i aducem astfel încât s? ?tie cât mai pu?ini. Norocul nostru era ca ambasada avea dou? intr?ri: una pe care intrau ?i str?inii ?i unde era ?i portarul nostru, iar alta spre re?edin?a ambasadorului. I-am adus pe cei trei, de fapt patru, pentru c? despre Munaf nu vorbise nimeni, dar l-am primit bonus, prin intrarea dinspre re?edin?a ambasadorului. Nu ?tiau decât câteva persoane din ambasad?, cele implicate în ac?iune. În rest, i-am ocupat cu alte probleme spre intrarea principal?, astfel încât s? nu ?tie. Imediat dup? momentul intr?rii în ambasad?, am informat pre?edintele ??rii. Dup? vreo or? ?i ceva vine portarul ?i-mi spune c? sunt vreo 40 de fotoreporteri în fa?? ?i vor s? vorbeasc? cu ostaticii. Portarul le-a spus c? nu este nici un ostatic în ambasad?. I-am spus portarului c? a procedat bine ?i l-am trimis pe ofi?erul vorbitor de limba arab?. Ofi?erul nostru le-a spus c? nu este nici un ostatic în ambasad?, iar r?spunsul a fost stupefiant: « uita?i-v? la televizor, pentru c? pre?edintele B?sescu de o or? a spus c? ostaticii sunt în ambasad? ». Am dat drumul la televizor, c? prindeam posturile din România, ?i într-adev?r, a?a era. I-am pasat, le-am spus c? a glumit pre?edintele.

Sentimentele retrospective ale evenimentelor sunt divizate... Îmi aduc aminte cu mare pl?cere de conlucrarea excelent? a grupului de ofi?eri S.I.E., trimis la Bagdad la sfâr?itul lunii martie ?i completat la începutul lunii aprilie 2005. Au conlucrat între ei extraordinar, fiind la dispozi?ia opera?iunii de salvare a ostaticilor timp de mai bine de 50 de zile, 24 de ore pe zi. În colectivul de acolo am avut, în afara ofi?erului care a tratat cu negociatorii, am avut o grup? antitero extraordinar?, trimis? de S.I.E. de la Bucure?ti. Aceast? grup? a fost creat? în timpul domnului ministru C?t?lin Harnagea. Grupa a depus eforturi fantastice pentru sus?inerea activit??ii în teren ?i pentru asigurarea protec?iei unor persoane care trebuiau s? se deplaseze în Bagdad, pentru contactarea reprezentan?ilor r?pitorului - m? refer aici la r?pitorul din etapa a doua, nu la cel din prima etap?. Am avut al?turi de noi ?i o echip? trimis? de SRI care au desf??urat activitate pe linia lor. Am încercat s? cre?m o atmosfer? de conlucrare între reprezentan?ii serviciilor care ?i-au trimis oamenii la Bagdad.

S.I.E. nu a cerut suplimentarea efectivului, dar a?a a decis domnul pre?edinte Traian B?sescu. În mod normal, S.R.I. trebuia s? fie în ?ar? ?i s? ob?in? informa?ii din România, ajutându-ne s? îi eliber?m pe cei trei ziari?ti. De asemenea, au fost ?i reprezentan?i ai Armatei Române, care au fost prezen?i acolo fie sub acoperire diplomatic?, angaja?i ai Ambasadei, fie din cadrul trupelor noastre prezente în Irak. Sprijinul acestora a fost necesar mai ales în perioada final? când era necesar s? se asigure protec?ia fizic? a personalului ambasadei. Dar vreau s? men?ionez c? de mare ajutor ne-a fost ?i ambasadorul român la Bagdad, mereu îmi amintesc cu pl?cere de domnia sa; o persoan? extraordinar?, care nu doar c? ne-a sprijinit cu tot ce-am avut nevoie, dar a fost cel care a ?inut leg?tura cu partenerul american în cadrul unui organism interna?ional politic, nu operativ. V? rog s? ?ine?i cont, deci am spus organism politic. Prin cuno?tin?ele domniei sale ne-a înlesnit accesul la surse de informare foarte utile.

Prezen?a altor structuri nu ne-a încurcat. Au încercat, în m?sura posibilit??ilor lor, s? ob?in? informa?ii, dar era normal ca aportul lor s? nu se ridice la nivelul aportului adus de SIE. În primul rând, serviciul nostru acoperea cam 90% din totalul celulei grupului de acolo. În al doilea rând, în afara ??rii, SIE are competen?e. A fost o situa?ie complex?, nu uita?i c? în acea perioad? acolo se tr?gea. Dup? ora 20:00 nu mai ie?ea nimeni pe strad? pentru c? tr?geau ?i irakienii ?i americanii care încercau s? asigure protec?ia. Fiind întuneric, dup? 20:00, la orice mi?care, se tr?gea. Cu câteva luni înainte, în timpul unei opera?iuni asem?n?toare desf??urate de serviciile secrete italiene, s-a reu?it eliberarea unei jurnaliste din Italia. Culmea este c? dup? ce au eliberat-o, au vrut s-o duc? spre aeroport, îns? au fost împu?ca?i în timpul unor schimburi de focuri.

Din câte ?tiu, conducerea S.I.E. a organizat o celule de criz? în România ?i s-a cerut sprijinul tuturor serviciilor partenere. Aici m? refer nu doar la serviciile mari, consacrate, dar ?i la cele din ??rile arabe, vecine cu Irakul. Echipa operativ? trimis? de la Bucure?ti avea 14-15 ofi?eri S.I.E. ?i conform mandatului pre?edintelui, ar fi trebuit s? coordonez activitatea tuturor, dar alte servicii n-au în?eles lucrul acesta. N-a fost îns? nicio problem? pentru c? am reu?it s? ne descurc?m.

Referitor la declara?iile f?cute de pre?edintele B?sescu la televizor - de?i convenisem împreun? s? nu se afle c? ziari?tii sunt în ambasad? - a fost ?i n-a prea fost o mare surpriz?. Eram obi?nuit ca pre?edintele României, în momente de extaz, s? încalce o conven?ie ce fusese stabilit? inclusiv cu dânsul. To?i trebuia s? ?inem secret? prezen?a ziari?tilor în ambasad?, dar prin declara?ia de bucurie pe care a dat-o, n-a f?cut decât s? trimit? ziari?tii acolo.

Am stat la Bagdad 49 de zile. Am avut ?i am o mare dezam?gire. N-am sim?it niciodat? nevoia s? mi se spun? „mul?umesc" pentru ce am f?cut. Dar m-am întors pe 23 mai 2005 la Bucure?ti nu am fost chemat s? mi se spun? „b?i, aif?cut o treab? bun?" sau „n-ai f?cut o treab? bun?". Sigur, n-am nevoie de mul?umirea dumnealui (n.r. cu referire la Traian B?sescu), mai ales în prezent când ar fi tardiv. Chiar ?i colegii mei din conducerea SIE au fost surprin?i de acest lucru. Am ie?ti în rezerv? în 2007, la 55 de ani, tocmai pentru c? am fost nemul?umit de rolul pe care-l avea pre?edintele B?sescu în dirijarea serviciilor.

Din punctul meu de vedere, pre?edinte Traian B?sescu a avut un rol toxic în rela?ia cu serviciile speciale. M? refer la toate serviciile, nu doar la S.I.E. În perioada celor zece ani ai s?i, România a dat înapoi mai mult de zece ani, la nivel de imagine mondial?. România a devenit o ?ar? unde diverse categorii sociale erau învr?jbite între ele... Îmi amintesc cum a învr?jbit subofi?erii contra ofi?erilor, civilii contra militarilor ?i tot a?a. Eu nu am v?zut nimic bun în cei zece ani ai pre?edintelui B?sescu. Am preferat s? fiu un ofi?er rezervist, s?-mi v?d de via?a mea ?i am devenit mai lini?tit. Îmi e dor de munca de informa?ii, dar pentru a realiza aceast? activitate trebuie s? fie o atmosfer? frumoas?. Dac? atmosfera nu mai e prielnic?... Nu pun într-o rela?ie de echivalen?? faptele conducerii serviciilor noastre, cu faptele sale. Doar din cauza lui nu am mai v?zut nici un fel de perspectiv?"[1].

Grafica - I.M.

------------------------------
[1] Adaptare dup? interviul acordat de generalul Adrian Isac ziarului „Gazeta vâlcean?" - vezi http://www.gazetavalceana.ro/2018/09/20/un-general-r-sie-rememoreaza-la-valcea-momentele-din-2005-cum-era-sa-compromita-basescu-salvarea-celor-trei-ziaristi-luati-ostatici-in-irak/

footer