Revista Art-emis
Din dragoste de ?ar? ?i de Neam PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Viorel Ro?   
Duminică, 02 Septembrie 2018 09:29

Prof. univ. dr. Viorel Ro?„Trezi?i-v? dreg?tori ai ??rii, cu to?ii, din somnul cel de moarte (sim?i?i fiorul când asculta?i Imnul?) ?i opri?i nebunia care a cuprins ?ara ?i pe care a?i declan?at-o!

Dac? v? iubi?i ?ara, dac? mai ?ti?i ce este ?ara, dac? v? iubi?i cu adev?rat Poporul ?i dac? vre?i binele Poporului care v-a a?ezat în func?iile înalte ?i din care a?i jurat s? îl conduce?i cu toat? puterea ?i priceperea întru prop??irea sa spiritual? ?i material?, s? îi ap?ra?i Constitu?ia ?i legile, democra?ia, drepturile ?i libert??ile fundamentale, s? ap?ra?i suveranitatea, independen?a, unitatea ?i integritatea teritorial? a ??rii, dac? vre?i s? r?mâne?i în istorie pentru a fi f?cut bine ??rii, iar nu pentru c? a?i f?cut r?ul care amenin?? tot mai mult existen?a noastr?, a tuturor celor care mai simt române?te (nu vede?i oare norul tot mai negru al desp?r?irii românilor de români?!) pune?i cap?t schismei, a?eza?i-v? la mas?, l?muri?i-v? ?i apoi pune?i-v? pe treab?! Iar dac? nu pute?i, ori nu ?ti?i, pleca?i cu to?ii!

Asculta?i-v? ?ara (care nu a avut niciodat? atâ?i neprieteni ca acum), asculta?i-v? Poporul, adev?rat, încrâncenat peste m?sur? în bun? parte, întristat ?i ru?inat de ce tr?ie?te în cea mai mare parte a sa ?i de aceea cam intolerant, cam agresiv ?i nedispus s? mai asculte ?i s? mai cread? în întregul s?u în conduc?torii ei, dar sunte?i vinova?i ?i pentru asta! ?i face?i ce v? cere Poporul ?i ce a?i promis c? ve?i face pentru El! Sau l?sa?i-ne!

V-am îns?rcinat, votându-v?, s? ajunge?i în dreg?toriile în care v? afla?i ca s? lucra?i pentru noi to?i în mod egal, în?elegând prin noi, pe noi to?i români, adic? pe to?i cei care locuim aici sau departe de ?ar? ?i care gândim la ?ar? ca la Patria Mam? ?i în care ne-om întoarce fie ?i numai pentru a ne uni pentru vecie trupul cu P?mântul ??rii. În?elegând prin noi pe to?i care vorbim sau ar trebui s? vorbim române?te ori pe care ar trebui s?-i înv???m române?te ?i s? ne respecte Tricolorul. Pe to?i, de orice neam ?i de orice credin??, f?r? deosebire de Dumnezeul în care crede ?i de Biserica la care se duce pentru închinare, rug?ciune ?i iertare. Pe to?i cei care am jurat ?i care a?i jurat pe Biblie, pe Cruce sau pe Con?tiin?? s? avem ?i s? ave?i grij? de România!

V-am votat ca s? lucra?i pentru binele ??rii! V-am votat ca s? lucra?i în folosul ??rii ?i al Poporului ?i nu împotriva Lor!

V-am votat crezând c? sunte?i buni români (chiar dac? unii gândi?i în alt? limb?!) ?i buni dreg?tori ?i c? ve?i avea grij? de ?ara pentru care a?i jurat s? fi?i pav?z?!

V-am votat noi aleg?torii, fiecare cum am crezut c? e bine, dar nu v-am votat nici ca s? v? du?m?ni?i, nici ca s? ne du?m?ni?i pentru felul în care am votat!

L-am votat pe Pre?edinte ca s? fie al României ?i al tuturor Românilor, nu ca s? ne împart? la trei sau patru, ori poate la cinci ?i s?-i socoteasc? pe ceilal?i, împotriva regulilor politicii ?i ale logicii, minoritari în ?ara Lor, de?i ei sunt cei mul?i, iar mul?imea, în politic?, nu poate fi considerat? niciodat? proast? ?i are întotdeauna dreptate!

Pre?edintelui României îi datoreaz? respect to?i Românii, fie c? l-au votat, fie c? nu l-au votat. E o datorie a noastr?, a tuturor s?-l respect?m! Dar ?i Pre?edintele are mai mult decât fiecare dintre noi datoria de a-?i respecta ?i iubi compatrio?ii în mod egal!

V-am votat ca s? v? bate?i în argumente ?i civilizat, nu cu bâtele (nu mai ave?i mult, un pas mic, acum sunte?i înc? la vremea înjuratului, huiduitului, trop?itului, unii chiar mai mult), nu cu invective ?i nu ca s? îmbog??i?i sensul cuvintelor limbii române în feluri neîng?duite de lege ?i de moral?.

Institu?iile sunt în slujba ??rii ?i al Poporului, iar nu Poporul la dispozi?ia institu?iilor

V-am votat pentru a lucra to?i ?i ca s? pune?i toate institu?iile (de la pre?edin?ie, parlament, guvern, servicii de informa?ii, justi?ie, pân? la ultimul func?ionar al statului pl?tit din banii no?tri) în slujba ??rii ?i al Poporului, iar nu Poporul la dispozi?ia institu?iilor.

V-am votat pentru c? am crezut în Domniile Voastre! V-am votat pentru c? ne-a?i f?cut s? avem încredere în Domniile Voastre!

V-am votat pentru c? v-am respectat op?iunile politice ?i ne-a?i convins c? ve?i face ce a?i promis ?i am sperat c? ve?i face chiar mai mult decât a?i promis.

V-am votat pentru c? am crezut c? sim?i?i române?te ?i pentru c? am crezut c? ?ti?i mai mult decât s? vorbi?i române?te!

V-am votat pentru c? v-am crezut merituo?i ?i am prezumat rezonabil c? nu ne ve?i face de râsul lumii!

V-am votat pentru c? am crezut c? ?ti?i ce este bunul sim? ?i morala în politic?!

V-am votat ?tiind c? mandatul încredin?at nu poate fi ?i nu este imperativ, dar cu credin?a îndrept??it? c? dac? nu v? plac cei cu care a?i plecat la drum ?i dac? nu v? place disciplina de partid, ve?i pleca ?i din dreg?torie, iar nu doar din partidul din care nu vre?i s? mai fi?i.

V-am votat cu convingerea c? ?ara trebuie condus? de politicieni, c? pluripartidismul ?i pluripartitismul sunt singurele c?i de a asigura conducerea democratic? a unei ??ri ?i c? a face o compara?ie între politic? ?i cea mai veche meserie din lume este permis doar ca figur? de stil ?i doar la mare ?i justificat? sup?rare. De ce vre?i neap?rat s? ne convinge?i de ceea ce noi nu am crezut c? este politica?!

V-am votat cu ferma convingere c? nu ve?i coborî politica acolo unde este azi! De ce a?i f?cut-o?! Cu ce drept ne silui?i credin?a ce am avut în Domniile Voastre?

V-am votat crezând c? ve?i fi exemplu de elegan?? (nu vestimentar?, c? nu haina face pe om, de?i îmbr?c?mintea spune multe despre cum este omul, incluzând aici ?i femeia politic? sau „nepolitic?") ?i de bun sim? (sunt ?i dintre ace?tia, dar aproape c? nu se v?d ?i nu se aud, ori nu se v?d ?i nu se aud cât ar trebui ?i ar merita, unii fiind deja izola?i în propriile lor partide, al?ii, pe cale de a fi marginaliza?i), de putere de a dialoga, de model de toleran?? cu cei care nu cred ca Domniile Voastre!

V-am votat nu ca s? v? exhiba?i din demnit??ile în care v? afla?i frustr?rile generate de pricini mai mult sau mai pu?in politice, ci opiniile demne de a fi cunoscute de Popor!

V-am votat ca s? v? bate?i acolo unde sunte?i cu armele politicii ?i s? intra?i ori s? ie?i?i din politic? pentru merite ori nemerite politice.

V-am votat ca s? l?sa?i Justi?ia în afara politicii ?i pentru ca ajutorul Divinit??ii s?-l ob?ine?i prin rug? sincer? ?i nu cump?rând Biserica ?i slujitorii ei cu argin?i ori alte avantaje spre a-i deturna de la misia lor (adaug pentru cei care poate nu ?tiu: Hitler a scutit Biserica german? de impozite spre a o ?ine departe de politic?, iar pentru a în?elege consecin?ele acestui troc, citi?i „Declara?ia de vinov??ie" de la Stuttgart, din 19 octombrie 1945 a Bisericii Evanghelice Germane, dar ?i cuvintele pastorului Martin Niemöller, îndemn la net?cere ?i curaj în fa?a oric?rui abuz, a oric?rei nedrept??i).

V-am votat ca s? r?spunde?i cu seriozitate la întreb?rile noastre, oricât de nesuferite ar fi ?i oricât de mult a?i urî pe întreb?tor ?i motivele pentru care întreab?.

V-am votat crezând c? ve?i avea onoarea ?i buna cuviin?? de a nu accepta s? face?i ceea ce nu ?ti?i s? face?i, nu pute?i s? face?i sau ceea ce nu v? place s? face?i.

V-am votat ca s? fi?i zi ?i noapte servitorii Poporului Român ?i nu pentru ca Poporul Român s? fie mereu silit a constata cu amar în suflet c? înainte era mai bine!

De nu pute?i s? face?i barem lucrurile pe care le-a?i promis, de nu ?ti?i s? le face?i, de nu ?ti?i cum trebuie s? proceda?i ca s? le face?i, întreba?i-v? Poporul! Dar dac? a?i ajuns acolo ?i mai ales dac? nu ave?i puterea de v? întoarce la Popor pentru a v? cere vorbele înapoi, ori pentru a-l întreba ?i asculta ?i apoi de a-i urma sfatul, atunci de bun? seam?, trebuie s? pleca?i!

Ave?i, to?i cei care a?i depus un jur?mânt de credin?? ?i de loialitate fa?? de ?ar? ?i fa?? de Popor, f?r? deosebire de culoare politic? ?i de rangul demnit??ii, de ref?cut prestigiul ??rii, care nu a fost niciodat? mai jos ca acum!

Ave?i obliga?ia de a convinge pe cei care vorbesc o alt? limb? c? sunte?i cel pu?in la fel de de?tep?i ?i de buni ca ei. Ave?i obliga?ia de a cere reprezentan?ilor str?ini care nu ?tiu s? se poarte cuviincios în ?ara noastr? s? înve?e ce înseamn? buna cuviin?? ?i respectul pentru ?ara care i-a primit, iar celor care nu pot ori nu cunosc regulile diplomatice?ti care îi oblig? la rezerv?, la decen?? în exprimare, la neamestec în treburile ??rii noastre (noi nu ne amestec?m în treburile ??rilor lor, dar încerca?i s? v? imagina?i c? a?i face-o), la neimplicare politic?, ave?i obliga?ia s? le cere?i s? se întoarc? de unde au venit!

Ave?i obliga?ia s? ne reprezenta?i cu cinste, cu demnitate, cu cump?tare, cu sobrietate, cu elegan?? în exprimare, cu respect de sine ?i cu bun? preg?tire pentru toate împrejur?rile oriunde în lume. Ave?i datoria de prevedere de a nu umbla cu foc prin lumea plin? de praf de pu?c?, lume a c?rei istorie ?i ale c?rei probleme nu le cunoa?te?i destul ?i în care nu mai avem demult de spus ceva important.

Ave?i de f?cut economia ??rii s? mearg?... de adunat bani la buget, de îngrijit de via?a celor care v-au dat via?? ?i nu doar atât.

Ave?i de f?cut investi?iile publice promise. Ave?i de f?cut autostr?zi (?i ar trebui s? face?i autostr?zi adev?rate, nu pric?jitele de drumuri de ceva mai mare vitez? ?i pentru care pl?tim totu?i cele mai mari pre?uri din lume!). V? amintesc c? decisiv pentru unificarea statelor germane în secolul al XIX-lea a fost sistemul de c?i ferate (c? n-aveau atunci autovehicule rutiere s? se unifice prin autostr?zi) ?i c? ?ara Noastr? nu-i legat? de la un cap la altul, nici de drumuri de fier ca lumea, nici de autostr?zi care s? uneasc? barem fostele capitale ale Provinciilor istorice ?i nici ?ara întreag? cu restul lumii prin autostr?zi!

Ave?i de f?cut spitale ?i de înv??at doctori în ?coli adev?rate ?i care, bine pl?ti?i, s? stea acas? s? grijeasc? de bolile noastre nu de ale str?inilor. Ave?i de f?cut ?coli ?i profesori, c? nu de gâzi ?i pu?c?rii are nevoie ?ara, ci de ?coli ?i de câ?i mai mul?i înv???tori (ne-a spus asta întemeietorul dreptului penal român V. Pella, iar Finlanda ne demonstreaz? în fiecare zi cât de corect? este teza marelui nostru om de drept).

Ave?i de (re)f?cut agricultura ?i sistemul de iriga?ii al ??rii, ave?i de (re)f?cut drumurile na?ionale, ave?i de (re)f?cut ordine în ?ar?, ave?i de gândit ?i de f?cut un sistem fiscal coerent ?i stabil.

Ave?i de îndreptat legi nedrepte în folosul nostru, iar nu al celor câtorva judec?tori sau procurori care ?i-au uitat rolul de p?mânteni cu obliga?ia de a aplica legea f?cut? de cei care au dreptul s? o fac?, iar nu legea f?cut? de cei câ?iva care „au înlocuit balan?a cu parul" (am citat dintr-un judec?tor care scrie excep?ional).

Ave?i datoria s?-i înv??a?i pe cei care vor s? înve?e s? devin? întreprinz?tori ?i pe cei care pot s? munceasc? s?-i preg?ti?i s? o fac? ?i la nevoie, s?-i determina?i s? o fac?. Ave?i datoria s?-i aduce?i acas? pe cei pleca?i s? înve?e ori s? munceasc? pentru un venit mai mare, pentru un trai mai bun, iar pentru asta trebuie s? le da?i motive s? se întoarc?.

Ave?i mai mult decât datoria de a-i respecta pe cona?ionalii care ?tiu ?i pot munci cu mai mult folos pentru ?ar? cu mintea ?i pe acei care ne înva?? ?i datoria de a-i pl?ti pe to?i cum se cuvine. Ave?i obliga?ia de a implica Academia Român? în proiectele pentru viitorul ??rii pentru c? acolo sunt cei mai buni (nu to?i cei mai buni, c? nu e loc pentru to?i care ar merita acolo), sunt cei care nu prea mai au ce cere de la ?ar? ?i au înc? mult de dat ??rii.

Ave?i datoria de a pune cap?t vrajbei noastre! To?i au dreptul (au ?i obliga?ia) de a vorbi, de a ac?iona, de a se manifesta. ?i nimeni nu poate fi scos din Cetate pentru c? o face, dup? cum nimeni nu poate fi l?sat s? dea foc Cet??ii.

Ave?i obliga?ia de a lucra în interes na?ional! De a reface ceea ce un sistem care ?i-a urât ?ara, Poporul ?i Interesul Na?ional sau poate numai bolnav de putere ori care, poate, a lucrat astfel doar pentru c? a?a i s-a cerut, a distrus ?i a d?râmat în mare m?sur? ce era bun în noi ?i la noi ?i ne-a coborât unde nu merit?m s? fim, f?cându-ne de râsul lumii!

Ave?i atâtea de f?cut c? nu v? ajunge un mandat, iar dac? nu face?i ceea ce trebuie s? face?i, un altul nu mai merita?i!

Ave?i datoria de a v? iubi ?ara ?i poporul ?i de a v? sacrifica la nevoie pentru acestea! ?i dac? nu pute?i, atunci ave?i obliga?ia de a pleca!

Prof. univ. Viorel Ro?
30 august 2018"

Not? : Prof. univ. dr. Viore? Ro? este avocat, fost judec?tor, profesor de Drept ?i conduc?tor de doctorat, expert în litigii interna?ionale.

footer