Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Bochi?-Bor?anu   
Duminică, 02 Septembrie 2018 08:27

RS-28 SarmatCine nu a auzit de Satana? Al?ii îi spun Satan, dar e Dracu' gol! Când cineva pronun?? acest cuvânt, imediat mintea reac?ioneaz? ?i î?i creeaz? cel pu?in dou? imagini. Una, relevat? de memorie, pe ecranul min?ii: tineri dezinvol?i la o adunare a satani?tilor. Acei adep?i ai dracului, converti?i de ?iganul-ungur Anton Sandor La Vey, (mama sa a fost ?iganc? din Transilvania) ?i care sunt blama?i pentru negarea lui Dumnezeu. Au ca simbol un animal negru cu coarne, la care se închin? ?i o dogma, crezul: „Eu sunt Dumnezeul meu"!

A doua imagine satanic?, ar fi aceea a Iadului! Acel loc subteran, infernal, unde focul arde perpetuu cu vâlv?t?i, sufletele p?c?to?ilor. Unde Scarao?ki ?i fiul s?u Michidu?? rânduiesc intensitatea focului. ?i te rogi s? nu ajungi în iad. Î?i faci cruce ?i zici Doamne, ap?r?-m?! Piei drace! Mai la b?trâne?e, te întorci cu fa?a c?tre Domnul, sperând s? nu ajungi în incandescen?a iadului. ?i te rogi lui Dumnezeu s? te ierte de p?catele f?cute, cu fapta sau cu gândul.

A treia imagine, nu pot s? o revendice decât câ?iva ini?ia?i ori cei dota?i cu reprezentare iconografic? incomensurabil?. Sigur, nu o s? m? crede?i, dar ?i eu sunt printre ei. V?d cum un areal terestru de mii km p?tra?i este un focar incandescent întins, jar, fl?c?ri ro?ii ?i albastre, fum negru ?i cenu?iu, cât cuprinzi, aburi fierbin?i arunca?i în atmosfera ce?oas?, cu un miros puternic pestilen?ial, uneori fad, alteori specific, care poate fi produs de arderea unor fiin?e umane ori animale, sau alte bunuri materiale organice din câmpul dezastrului.

Aceasta ar fi imaginea, care oricând poate deveni real?, apocaliptic?, obiectiv?, material?, produs? de „Satan 2" - racheta nuclear? ruseasc?! Dac? celelalte imagini sunt doar mentale, în închipuirea noastr? sau în pove?ti, acest tablou poate deveni, cât de curând, realitate. „Satan 2" este racheta intercontinental? cu raz? lung? de ac?iune, considerat? drept cea mai puternic? arm? nuclear? existent? azi în lume, denumit? în acte „RS-28 Sarmat" construit? de Rusia. Supranumele „Satan 2" - l-au dat chiar de americani. Racheta poate transporta 16 focoase nucleare, în greutate de 50 de megatone, înc?rc?tur? cu o putere de distrugere de 2000 de ori mai puternic? decât mica bomba atomic? „Little Boy", aruncat? în 6 august 1945, de USA, deasupra Hiroshimei. Nenorocirile le cunoa?te?i. Tabloul apocaliptic la fel.

Acest monstru nuclear, dup? cum apreciaz? speciali?tii N.A.T.O., este invizibil pentru sistemele antiradar iar viteza de deplasare este atât de mare, încât sistemele actuale de ap?rare antirachet? ar fi inutile. Afirmativ, poate s? str?bat? zece mii de kilometri, iar un ora? ca New York poate fi distrus, într-o secund?. La noi, baza american? antirachet? de la Deveselu ar fi o glum? pentru asemenea arme. Spre deosebire de alte situa?ii, când cercet?rile privind finalitatea armelor nucleare era strict secret?, despre „Satan 2", presa din Rusia scrie c? „racheta poate ?terge de pe fa?a P?mântului un teritoriu de dimensiunea Texasului". Rusia prezint? fotografii cu noua arm?, provocând fiori, team?, în Occident. U.S.A. ?i N.A.T.O. percep „dezv?luirile", f?r? precedent, ca mesaje de intimidare la adresa lor. ?i nu îi pot contrazice. De aceea întreb, oare este oportun s? acuz?m Rusia, s? o provoc?m, de posibil? agresiune armat?, când noi avem un simulacru de mijloace de ap?rare?

„Pre?edintele meu" - vorba analistului Niilu Schmecker - în alocu?iunile pe care le cite?te, la diferite ocazii oficiale, nu omite s? men?ioneze pericolul Rusiei pentru România, o acuz? de ocuparea teritoriilor str?ine; de pericolul invad?rii unor ??ri N.A.T.O.; pluseaz? pe constituirea unei for?e maritime armate N.A.T.O. în Marea Neagr?, de?i ?tie, sau o fi aflat, c? ar înc?lca tratate interna?ionale, respectate de statele riverane; de nerespectarea tratatului de la Minsk cu privire la pacea din Ucraina, etc. Toate aceste sunt realit??i, dar nu „Pre?edintele meu" trebuie s? le declame, s? amenin?e Marele Urs.

Am impresia c? sf?tuitorii s?i, primesc ordine din alte zone, ?i sub pretextul „alinierii la politica Alian?ei", este manipulat pentru a provoca. Este periculos pentru România.
?arul Putin, dup? declararea bazei de la Deveselu, ca opera?ional?, a nominalizat ?ara noastr? ca ?int? sigur? într-un eventual conflict. Atunci a ordonat unui num?r de 500 de rachete s? le fie setat? traiectoria spre ?ara noastr?. Tu, pre?edinte, propui eventuale m?suri de ripost?? E ridicol! România nu mai are mijloace de ap?rare. Americanii au explicat cum poate fi activat art. 5 din Tratatul NATO, pentru ap?rarea unei ??ri atacate. Poate dura 5 zile. Dac? ar fi ca Rusia s? ne atace, pân? la activarea for?ei N.A.T.O., armatele ruse au trecut de Timi?oara, fac jonc?iune cu Belgradul. Nu în?eleg politica noastr? fa?? de Rusia!

Jens Stoltenberg afirma: „[...] Alian?a Nord-Atlantic? nu reprezint? nici o amenin?are pentru nimeni. Nu vrem un nou R?zboi Rece, nu vrem o nou? curs? a înarm?rii. ?i nu vrem confruntare militar? [...] încerc?m s? avem un dialog constructiv cu Rusia. Rusia nu poate ?i nu trebuie s? fie izolat?", a spus la Summit-ul N.A.T.O. de la Var?ovia. Sau pozi?ia Pre?edintelui Fran?ei, la aceea?i reuniune: „N.A.T.O. nu are câtu?i de pu?in voca?ia s? fac? presiuni asupra rela?iilor pe care Europa trebuie s? le aib? cu Rusia, iar pentru Fran?a, Rusia nu este un adversar, nu este o amenin?are. Rusia este un partener [...] ?i încerc?m s? g?sim o solu?ie pentru criza din Ucraina".

„Si vis pacem, para bellum !" (Dac? vrei pace, preg?te?te-te de r?zboi!) spunea scriitorul militar latin Flavius Vegetius Renatus, dar noi doar mim?m c? ne preg?tim. R?zboiul este pierdut deja, înainte de a-l începe. De ce mim?m r?zboiul? Sunt date certe c? vom fi ataca?i? Care este scopul noului exerci?iu N.A.T.O., ce urmeaz? s? se desf??oare la noi noiembrie? Ne edific? generalul Timothy McGuire, comandant general adjunct al armatei americane in Europa: „Nu vrem un r?zboi, dar cel mai bun mod de a men?ine pacea este prin for?? ?i prin preg?tire". Inventivi, americanii au introdus în bibliografia lor strategic? atât preceptele din cartea lui Sun Tzu, „Arta r?zboiului" (anul 550 î.Hr), dar ?i adagiul lui Flavius Vegetius Renatus (secolul al IV-lea d.Hr.), adaptându-le adaptat la zilele noastre... „Exerci?iile militare fac parte din eforturile N.A.T.O. de a acoperi lacunele din ap?rarea aerian? a Alian?ei, în încercarea de a descuraja ambi?iile Rusiei în Europa de Est", a precizat generalul. ?i pentru ca provocarea s? fie sesizat? ?i de ru?i, armata american? va muta din Germania sistemul antirachet? „Patriot", ca parte în exerci?iu; la exerci?iile comune vor participa circa 100 de solda?i americani ?i 100 români. Pozi?ia generalului ?i a „Pre?edintelui meu" sunt concordante, dar par contrare celor ale Pre?edintelui Fran?ei ?i a secretarului general N.A.T.O. De aceea, nu ar fi bine s? adopt?m ?i noi o pozi?ie nonbeligerant? fa?? de Rusia? Dac?, Doamne fere?te, se declan?eaz? un r?zboi, acesta va avea loc pe teritoriul României, nu al Statelor Unite. ?ara mea, a noastr?, va fi distrus?. V? reamintesc: teritoriu U.S.A. nu fost niciodat? teatru de r?zboi de la R?zboiul de Secesiune (1861-1865). Re?ine?i! De la Al Doilea R?zboi Mondial pân? în prezent U.S.A. a fost implicat? în 52 r?zboaie regionale, majoritatea le-au pierdut.

Într-un r?zboi cu Rusia, „?ara mea drag?, ?ara mea de dor", ar disp?rea de pe hart?.

Grafica - I.M.

footer