Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ioan Galdea   
Miercuri, 29 August 2018 16:05

Limba Român?Cuvântul a fost rostit la mitingul pentru ap?rarea Limbii Române ce a avut loc la Alba Iulia, în ziua de 19 august 2018 în Pia?a Tricolorului. Cu o sut? de zile înaintea Centenarului Marii Uniri ce a avut loc pe Câmpul lui Horea, aici ne afl?m noi acum pentru a protesta împotriva nelegiuirilor ?i f?r?delegilor s?vâr?ite de clasa politic? ce se afl? la guvernare, pentru a se men?ine la putere pentru o perioad? vremelnic?. Pentru aceasta guvernan?ii au preg?tit un act legislativ cu inten?ia de a-l transforma într-un act legal, sfidând interesele Neamului Românesc. În loc de a-?i canaliza energiile pentru ridicarea Monumentului Unit??ii Na?ionale pe acest loc, cei ce ne conduc lupt? din toate puterile s?-?i men?in? scaunele de pe care guverneaz?, apelând la avocatul diavolului. F?r? nici un pic de pricepere ?i în?elepciune în actul guvern?rii, nu realizeaz? deloc c? deschid o porti??, Cutia Pandorei pentru distrugerea României.

Cârmuitorii de la Bucure?ti nu gândesc c? prin ace?ti pa?i m?run?i pe care îi scornesc cei ce nu ne doresc binele, nu fac altceva decât na?terea unui nou Kosovo în inima României. Pentru aceasta ?i-au g?sit cel mai potrivit moment acum în pragul Centenarului Marii Uniri s? vin? în fa?a noastr?, a Neamului Românesc, în fa?a eroilor României care ?i-au jertfit vie?ile pentru înf?ptuirea României Mari ?i în fa?a lui Dumnezeu, a c?rui dreptate a fost înf?ptuit? la 1 Decembrie 1918, cu acest act samavolnic. În tic?lo?ia lor guvernan?ii no?tri nu se gândesc deloc c? ceea ce ne preg?tesc nou? acum este un act de tr?dare a Românilor, care poate fi considerat începutul vânz?rii Transilvaniei. În loc s? devin? modele, exemple pentru cei mai tineri, ei în?i?i devin tr?d?tori.

Genera?ia noastr?, martor? la toate acestea va trebui s? explice ?i s? dea socoteal? în fa?a genera?iilor viitoare pentru urm?rile ?i samavolniciile guvernan?ilor no?tri, care preg?tesc unele super drepturi anumitor minorit??i în detrimentul unui mare num?r de români, care risc? s? ajung? din nou în robie, a?a cum au fost 2000 de ani, pân? la 1 Decembrie 1918. A?a va fi ridicat? limba maghiar? pe un soclu mai înalt decât Limba Român?, care trebuie s? fie singura limb? oficial? din ?ar?.

Un asemenea act necugetat ?i nes?buit au preg?tit guvernan?ii no?tri în anul 2011, când ?i atunci apelând la avocatul diavolului, având mare nevoie de voturile lor atunci, pentru a se men?ine la guvernare B?sescu împreun? cu Boc, au promis regionalizarea ??rii pe criterii etnice, încât regiunea solicitat? de U.D.M.R. era identic? cu teritoriul anexat de Ungaria hortyst? conform cu hot?rârea Dictatului de la Viena din 30 august 1940. Cei de la putere ar fi trebuit s? înve?e din acea lec?ie, deoarece am fost la un singur pas de situa?ia de a oferi pe tav? în mod gratuit Transilvania ?i a o pune în bra?ele Budapestei. ?i atunci revista „Dacoromania" ?i Funda?ia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea ?i Integritatea României", împreun? cu alte O.N.G.-uri, ca ?i ast?zi, au intervenit prompt reu?ind s? se renun?e la un asemenea act nes?buit.

Cu toate c? suntem pu?ini aduna?i aici totu?i avem de partea noastr? opinia public?, mass-media adev?rat romeasc?, Biserica, Armata ?i multe alte institu?ii ale statului care analizând cu aten?ie ?i responsabilitate problemele ridicate de noi vor avea un cuvânt greu de spus pentru ap?rarea Limbii Române, mo?tenirea noast? de veacuri.
La 31 august va fi S?rb?toarea Limbii Române. Îi întreb?m pe guvernan?ii no?tri cu ce mesaj se vor prezenta în fa?a na?iunii: de s?rb?torire sau denigrare? Ultima noastr? speran?? este la Curtea Constitu?ional? a României, care cu siguran?? va analiza mult mai serios toate implica?iile ce rezult? din acest act legislativ. Va trebui s? trimitem un nou Memoriu principalelor institu?ii ale statului, care s? fie mediatizat inclusiv cu cuvintele ce s-au spus ast?zi deoarece armele noastre sunt: cuvântul gr?it liber ?i cuvântul scris.

footer