Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General (r) Dumitru Iliescu   
Duminică, 26 August 2018 16:16

BND-BfV IohannisNu excludem ca mai vechile sau recentele expuneri publice ale domnului general (r) Dumitru Iliescu s? v? fie deja cunoscute. Cu certitudine, numero?i sunt atât cei care îl aprob? ?i, desigur, nu pu?ini sunt ?i cei care îl contest? (în special „g?rzile arunc?torilor piromani «#» anti-jandarmi"). C? opera?unile men?ionatei forma?ii para-psiho-piro sunt încurajate de cel care are menirea de „arbitru" al for?elor combatante din colonia-corpora?ie România nu mai este niciun secret, dar posibila apartenen?? a „arbitrului" na?ional la serviciilor unor structuri str?ine de ?ar? este de o gravitate tragi-comic? care oscileaz? între râsul curcilor din alt? „Ferm? a animalelor" decât cea a lui Orwell (posibil, cea a porcilor masacra?i recent, la ordin) ?i boala amocului din Pia?a Victoriei. F?r? a ignora lipsa de reac?ie a tovar??ului Iosif Vissarionovici Werner - cum îl numea cineva pe „arbitrul na?ional" - la acuza?iile generalului Dumitru Iliescu, v? rug?m citi?i cu aten?ie expunerea, concluziile apar?inându-v? în totalitate. Mul?umim domnului general pentru amabilitatea acordului de publicare în Revista ART-EMIS. Totodat?, reamintim celor intra?i în lumea simptomelor (mul?i nici nu ?tiu înc? faptul c? apar?in acestei categorii sau cred c? apar?in, dar se în?al?) c? reac?iile furibunde prin exprim?ri viscerale directe impun tratament medical profesionist în a?ez?minte specializate... (Ion M?ld?rescu)

„Respectarea Legii ?i bun?starea poporului român, precum ?i independen?a ?i suveranitatea României, r?mân singurele mele deziderate! Ca ofi?er al For?elor Armate Române, ?i fiind ?i unul dintre intemeietorii structurilor cu atribu?ii in domeniul Siguran?ei Nationale, jurând Credin?? doar Poporului Român, voi continua cu fermitate prezentarea adev?rului ?i ap?rarea intereselor acestuia! A?a s? îmi Ajute Dumnezeu!" [General (r) Dumitru Iliescu]

Iohannis ?i blestemul României

Am mai vorbit foarte clar despre tr?dare ?i înalt? tr?dare, dar un prieten îmi repro?eaz? c? vorbesc ambiguu, c? nu spun r?spicat cine sunt cei care ne-au tr?dat ?i ne tr?deaz? în continuare. Eu îi r?spund c? am fost destul de clar, dar el m? contrazice:
- Cum s? fii clar când îi ocole?ti pe cei responsabili cu adev?rat? Am v?zut ?i eu. Ai scris despre Coldea, despre Maior ?i te-ai oprit. Dar despre cei care i-au p?storit, m? refer la cei din interior, c? cei din exterior sunt arhicunoscuti, nu spui nimic. Î?i este fric?? E?ti la?, sau nu vrei s? o faci. Nu te-am cunoscut a?a, ci dimpotriv?, c? un om cu verticalitate ?i demnitate, care a depus un jur?mânt, sau crezi c? trecând în rezerv? ai sc?pat de acesta? Î?i spun eu: nu te-ai eliberat de el, pentru c? tot cadru militar e?ti ?i tot General e?ti, cel pu?in a?a spune statutul vostru. Este datoria ta s? aduci la lumina toate faptele mar?ave s?vâr?ite împotriva noastr? ?i pe care tu le cuno?ti foarte bine!
- Dar le-am scos - îi r?spund eu - ?i le-am prezentat Comisiilor Parlamentare ?i opiniei publice!
- Par?ial, mi-a replicat el. Despre Iohannis nu ai spus un cuvânt. De fapt nu ne-ai spus nimic despre cel care ne-a tr?dat de mult interesele.
- Cum a?a? - spun eu mirat.
- Da! ?i-ai pus vreodat? întrebarea de ce nu a vrut s? o demit? pe Kovesi, de ce nu vede abuzurile s?vâr?ite de magistra?i împotriva oamenilor nevinova?i, de ce sprijin? structurile de for??, de ce a dat miliarde de dolari americanilor, din banii no?tri, pe o tehnic? militar? învechit?, cu care cei care au primit-o sunt incapabili s?-?i îndeplineasc? misiunile, pe care au luat-o la pre?uri mai mari, cu cel pu?în 30%, decât se cump?r? cea de ultima genera?ie? De ce a declan?at ?i sus?inut protestele împotriva guvernului, pe care l-a sabotat permanent, f?când-o imediat dup? ce s-a instalat la Cotroceni? Nu poate s? spun? nimeni c? nu a fost con?tient de faptul c?, sabotand în acest fel guvernul care nu este al lui, saboteaz? de fapt România, ne saboteaz? pe noi to?i, ?i întreb?rile ar putea continu?, altele ?i altele. ?tii ce au în comun toate acestea?
- Nu ?tiu, îi r?spund eu.
- Tr?darea lui Iohannis! De?i este pre?edintele nostru, el promoveaz? ?i protejaza interesele str?ine în România, chiar dac? acestea sunt contrare celor ale poporului nostru. A sus?inut ?i sus?ine structurile de for??, pe Codru?a Kovesi, se face c? nu observ? toate abuzurile pe care le s?vârsesc acestea, pentru c? ele dau garan?ia exercit?rii controlului asupra tuturor zonelor, de la cea politic? la cea economic?, financiar?, juridic?, militar?, intelligence ?i, nu în ultimul rând, media, zone în care partenerii no?tri externi au atâtea interese cu efecte nefaste asupra vie?îi noastre. A?a firmele lor pot s? spolieze în continuare avu?ia noastr? na?ional?, s? ne cumpere pe nimic bog??iile, s? ne fraudeze bugetul de stat cu multe zeci de miliarde de euro în fiecare an, s? ne transforme exclusiv într-o pia?? de consum, în care s? ne vând? produsele lor de slab? calitate, pline de chimicale, de hormoni, de substan?e cu efect antibiotic, cancerigene, ?i pe care organele de stat abilitate s? le descopere ?i s? le interzic? se fac c? nu observ? ?i ne pun în acest fel în mare pericol s?n?tatea.

Cum crezi c? ar mai putea ei s? ne ia, pe nimic, speciali?tii în diverse domenii, for?? noastr? de munc? calificat?, cu ajutorul c?rora proceseaz? materia prima pe care o iau de la noi la pre?uri modice ?i o aduc înapoi la pre?uri de câteva ori mai mari, ?i nu numai. Noi avem medici foarte buni, dar îi iau ei ?i noi, c? s? ne facem bine, d?m sute de milioane de euro c? s? ne primeasc? în spitalele lor, unde ne trateaz? tot ai no?tri. Banii no?tri pe facturile pe care le pl?tim pe fiecare luna, se duc, in marea lor majoritate, la firmele partenerilor externi, ?i de acolo sunt transfetati societ??ilor-mama. B?ncile din România sunt tot ale lor, iar comisioanele, taxele ?i dobânzile, care sunt cu mult mai mari decât la ei, au acela?i traseu. Cum s? nu prospere, cum s? nu aib? un nivel de via?? ridicat cet??enii lor? Aceste lucruri, ?i multe altele, nu le vezi! - îmi repro?eaz? el. Cum crezi c? pot face toate aceste lucruri decât cu ajutor de la nivelul cel mai înalt al deciziei politice ?i administrative. Poate acum în?elegi de ce domnul Iohanis se opune la orice modificare ce ar putea s? duc? la sl?birea structurilor de for??, pentru c? prin intermediul informa?iilor ?i al z?ng?nitului de c?tu?e ne paralizeaz? ?i ne ?in sub ascultare! Nu excud nici interesul personal, meschin generat de situa?ia deloc comod? in care se afl? datorit? unor fapte s?vâr?ite de el ?i de so?ia s?, fapte cu puternic iz penal, dar nu acestea primeaz?. Într-un final în?elegi de ce domnul Iohannis reprezint? cel mai mare blestem care a lovit România. Dar nu este singurul vinovat. La fel de vinova?i sunt ?i cei care îi permit s? aib? o asemenea atitudine ?i nu îl stopeaz? din demersul sau, deosebit de nociv, fraudulos, p?gubos, imoral, ilegal ?i neconstitu?ional! R?mân perplex! A?a s? fie domnule Iohannis? Spune?i-ne dvs, c? un profund iubitor al ??rii ?i al cet??enilor ei... Scuza?i-m?, poate ne preciza?i ?i al c?rei ??ri!

De?i la început nu am în?eles de ce prietenul meu îl face tr?d?tor pe Pre?edintele României, ulterior, dup? ce i-am ascultat argumentele, a reu?it s? m? conving?. Dup? evenimentele recente, m-a abordat din nou cu acela?i subiect, ?i mi-a spus c? în ultima perioada Klaus Iohannis, „românul pur sânge", vrednic urma? al lui Decebal, care ne vrea doar „binele", nici nu-?i mai ascunde tr?darea. Ap?rarea cu îndârjire a fostei ?efe a D.N.A. ?i a acestei institu?ii, care a paradit destinele a sute de oameni nevinova?i, nu a fost întâmpl?toare. A procedat în acest mod, pentru c? a?a i-au cerut cei din afar? ??rii, care-l p?storesc ?i ale c?ror interese le promoveaz? el în România, de cele mai multe ori contrare intereselor poporului român. De ce aceast? b?t?lie dus? de partenerul nostru strategic ?i de al?i parteneri mai mari sau mai mici, pentru a bloca schimb?rile care se fac la D.N.A.?
- Foarte simplu, îmi spune interlocutorul meu, pentru c? Kovesi ?i institu?ia pe care a condus-o pân? nu de mult, au oferit garan?ia c? pot fura din România orice ?i oricât, c? pot devaliza bugetul statului, avu?ia na?ional?, c? pot s? ne inunde pia?? cu produse cancerigene, pline de hormoni ?i de substan?e toxice, f?r? s? li se întâmple nimic! ?i a?a s-au ?i petrecut lucrurile. Câte multina?ionale, câte firme str?ine, care ne-au sec?tuit, au fost cercetate pân? acum de D.N.A.? Nici una!

Ne-au t?iat p?durile ?i au plecat cu milioane de metri cubi de lemn neprelucrat din ?ar?, la pre?uri de nimic, creând un adev?rat dezastru ecologic la scar? na?ional?, afectând grav siguran?? statului nostru, dar nici S.R.I. ?i nici D.N.A. nu s-au sesizat, iar când au fost sesizate nu au luat nicio m?sur? împotriva celor vinova?i, pentru c? aceste institu?îi, componente ale Statului Paralel, lucreaz? de mult? vreme în slujba unor puteri str?ine, care le coordoneaz? activitatea ?i le recompenseaz?, atunci când este cazul, pentru serviciile aduse. Am pl?tit miliarde de euro pentru autostr?zi ?i nu avem cel pu?in o autostrada care s? lege Estul de Vestul ??rii. Le-am dat partenerilor str?ini, pe nimic, obiective economice deosebit de importante, performan?e ?i le-au pus pe butuci, c? s?-?i poat? ei vinde produsele la noi, asigurând locuri de munc? ?i beneficii pentru cet??enii lor ?i l?sându-i pe ai no?tri de izbeli?te, f?r? c? cineva s? r?spund? pentru aceste fapte deosebit de grave. Au ie?it din vistieria statului miliarde de euro ?i dolari care au fost date pe armament ?i tehnic? de lupta învechit?, ineficient? ?i D.N.A. nu se sesizeaz?. Eu ?tiu c? aceast? institu?ie a fost înfiin?at? pentru combaterea marii corup?ii, dar am observat c? se ocup? de cei care dau sau primesc o ciocolat?. Nu am v?zut cel pu?in un caz de mare corup?ie în care s? fie cercetate ?i trase la r?spundere firmele str?ine. Au fost h?itui?i doar investitorii români, c?rora, prin ac?iunile celor de la S.R.I. ?i D.N.A., li s-au luat afacerile ?i au fost date partenerilor externi. De ce este vinovat Iohannis? Este vinovat, este un tr?d?tor, pentru c? el conduce Statul Paralel ?i le coordoneaz? activitatea celor de la S.R.I. ?i D.N.A., ?i nu numai, ac?ionând doar pentru promovarea intereselor celor din exterior ?i la comand? acestora.

Va întreba?i, firesc, de ce Iohannis atac? a?a de dur Guvernul României în loc s? îl sprijine în demersul sau de a îndeplini programul de guvernare! R?spunsul nu este deloc dificil: pentru c? a?a i se cere! Un guvern care este atacat permanent ?i destabilizat nu este în m?sur? s? ia cele mai bune ?i importante m?suri pentru poporul sau, pentru cet??eni ?i, c? atare, cei care au interese contrare nou? pot s?-?i fac? jocurile în voie. Pe aceea?i linie se înscriu ?i ac?iunile Pre?edintelui Iohannis, de boicotare ?i blocare a activit??îi legislative a Parlamentului, care prin noile prevederi legale încearc? s? stopeze furturile imense din avu?ia na?ional?, de c?tre reprezentan?ii partenerilor no?tri mai mult sau mai pu?în strategici. Caut? diferite inginerii constitu?ionale pentru a stopa procesul legislativ, atunci când acesta pune pe primul plan interesele na?ionale ?i afecteaz? intereselor celor din exterior care îl dirijeaz? pe Pre?edinte. Ce este asta, dac? nu înalta tr?dare?

De ce crede?i c? a întors la Parlament „Legea offshore"? Pentru binele românilor? În niciun caz! A întors legea pentru c? prin actualele prevederi nu sunt satisf?cute, ci afectate interesele companiilor str?ine care vor s? ia resursele noastre energetice din Marea Neagr?, de sute miliarde de dolari, gratis, f?r? s? dea nimic statului român, maximizandu-?i profiturile ?i a?a foarte mari. Nic?ieri în Europa sau în Lume nu se întâmpl? acest lucru, dar la noi este posibil pentru c? a?a vrea Iohannis! De ce nu trecem în „Legea offshore", prevederile din legile altor state care sunt în aceea?i situa?ie? Nu în?eleg de ce nu aplic?m acela?i sistem de taxare, sau dac? ei au dreptul s?-?i protejeze resursele ?i s? câ?tige cât mai mult din vânzarea acestora, noi nu avem voie pentru c? a?a vor partenerii externi interesa?i ?i sprijini?i de cozile de topor din interior. Ce zice?i domnule Pre?edinte: tr?da?i sau nu România? Da?i-ne argumente s? credem contrariul! Sau continua?i s? boicota?i Guvernul ?i Parlamentul, participând la manifesta?îi ilegale îndreptate împotriva acestora ?i incitandu-i pe manifestan?i la ac?iuni violente pentru demolarea lor! Doar a?a ii pute?i sprijini pe cei din exterior în slujba c?rora v-a?i pus!

Este adev?rat c? domnia-voastr? i-a cerut Procurorului general Augustin Laz?r s? o p?streze în Parchetul General pe Kovesi, pe o func?ie foarte bine retribuit?, cerere a c?rei ini?iativ? a venit din exterior de la cei care va comand?? Eu nu cred c? pute?i face a?a ceva, dar vreau s?-mi confirma?i ?i dumneavoastr?, c? noi cu to?ii o s? credem ceea ce ne ve?i spune[2].

Confruntarea structurilor Intelligence americane ?I ruso-germane pe teritoriul României

De mult nu mai este un secret pentru noi c? Germania ?i Rusia duc o politic? comun? de promovare a propriilor interese în diverse zone. Ceea ce mul?i nu ?tiau este faptul c? nem?îi ?i ru?îi au convenit asupra modului în care s?-?i delimiteze zonele de influen?? ?i, mai grav, cum s? domine împreun? ??rile din Europa, în special pe cele din Europa Central? ?i de Sud-Est, dar nici cele Vest-Europene nefiind excluse, clamând puternic principiul suveranit??ii limitate. Au constatat ?i americanii acest aspect, ?i au luat m?suri, unele destul de dure, mai ales în plan economic, pentru contracararea efectelor acestei colabor?ri. V?zând c? Germania mut? centrul de greutate al deciziei euro-atlantice pe al celei euro-asiatice, partenerul nostru strategic a luat m?suri urgen?e pentru protejarea propriilor interese în aceste zone, m?surile vizând mai multe domenii, de la cel economic la cel militar, la cel intelligence ?i multe altele. Au luat imediat decizia de a ocup? aceste state ?i de a-?i subordona structurile de for?? pentru a avea garan?ia c? au mijloacele necesare prin care s? constrâng? politicienii ?i deciden?ii administrativi s? r?spund? pozitiv ac?iunilor lor.

Uite c? ne-am trezit f?r? s? ne d?m seama, a?a cum au f?cut-o ungurii ?i cehii, sub ocupa?ie american?, punându-le la dispozi?ie resursele noastre cele mai importante, atât cele financiare cât ?i cele materiale, dar ?i bazele noastre militare unde ?i-au transferat, în mare grab?, efectivele ?i tehnic? de lupta, ?i continu? aceste opera?iuni, ei preconizand, din datele pe care le avem, s? transfere ?i armament nuclear pe teritoriul României. Ce s? mai spunem? Aveam de toate, doar ?inte pentru armele nucleare ale adversarilor americanilor nu deveniser?m. Dac? confrunt?rile pe celelalte planuri sunt - unele dintre ele - înc? în stare latent?, în ceea ce prive?te confruntarea dintre structurile intelligence americane ?i cele ruso-germane, la care se adaug? ?i cele austriece ?i ungure?ti, pe teritoriul nostru, este în plin? desf??urare, ?i se caracterizeaz? printr-o lupta acerb? pentru câ?tigarea ?i men?inerea suprema?iei. ?i unii, ?i al?ii, î?i urm?resc interesele, care de cele mai multe ori sunt contrare intereselor noastre.

Unii sunt dispu?i s? afirme c? americanii ne vor binele, dac? se opun tendin?elor hegemonice ale Germaniei ?i Rusiei, tendin?e care afecteaz? în mod negativ ?ar? noastr?, f?când acest lucru f?r? s? aib? toate informa?iile. De fapt propagand? american? urm?re?te cu insisten?? acest lucru, efectele fiind ?i ele pe m?sur?, mul?i români c?zând în capcan? acestei propagande. De ce le punem la îndoial? „bunele lor inten?ii"? Pentru c? ceea ce fac la noi, o fac în interesul lor ?i în detrimentul României. Pentru a în?elege mai bine, am s? dau c? exmpu ac?iunile în cadrul „mitingului spontan al diasporei", pentru d?râmarea Guvernului ?i crearea unei situa?ii de criz? în ?ar? noastr?, venirea unui guvern favorabil intereselor lor, motivate fiind de controlul resurselor noastre energetice, ?i nu numai. Dependen?? total? a Germaniei fa?? de Rusia în domeniul livr?rii gazelor naturale prin implementarea proiectului „Nord Stream 2", love?te puternic în unitatea ?i interesele N.A.T.O., deci ale americanilor, Germania fiind dispus?, la fel c? ?i Turcia, s?-?i g?seasc? noi formule de securitate, inclusiv printr-o cooperare foarte strâns? cu Rusia.

Acum în?elegem mai bine de ce se lupta cu atâta îndârjire pentru exploatarea resurselor noastre energetice din Marea Neagr?. Dar vor s? o fac? total ?i f?r? s? pl?teasc? ceva Statului Român. Vor s? dispun? a?a cum vor ei de gazele noastre, iar noi s? devenim dependen?i de al?ii. „Legea offshore" îi oblig? s? pl?teasc? taxele cuvenite bugetului de stat ?i s? tranzactioneze pe burs? din România jum?tate din cantitatea de gaze extras?, ambele m?suri fiind incomode pentru ei, prima c? le reduce profiturile, pe care le doresc ?i mai mari, a dou? pentru c? nu pot dispune de tot gazul nostru pe care s?-l livreze acolo unde doresc ei, creând astfel o alternativ? la solu?ia ruseasc? ?i diminuand în acest mod atuurile acesteia. De aceea trebuie dat jos Guvernul care se opune obiectivelor lor. Dar americanii nu sunt singurii care vizeaz? aceste resurse. Ele sunt vizate ?i de ru?i ?i austrieci. Nici ungurii nu sunt în afar? subiectului. Cunoa?te?i desigur c? ru?ii sunt în spatele O.M.W., austriecii nemaiavând majoritatea ac?iunilor în aceast? companie, dar continuând s? aib? interese semnificative în acest domeniu c? ?i în altele, cum ar fi p?durile noastre, ?i nu numai. Nem?ii sunt ?i ei interesa?i c? resursele s? nu cad? în mâna americanilor, pentru a le sc?dea influen?? în Europa ?i din acest punct de vedere. Atunci s-au gândit, cu to?ii, c? ar fi bine s? o pun? de un protest al diasporei ?i s?-i conving? pe români c? Guvernul Dancil? nu le reprezint? interesele, alocând sume semnificative de bani pentru reu?ita ac?iunilor. Din aceast? perspectiv?, interesele lor cu ale americailor au coincis, to?i actorii dorind s? d?râme Guvernul.

O stare de incertitudine, de criz?, era benefic? tuturor, pentru c? puteau ob?ine mai u?or ceea ce doreau, f?r? o opozi?ie considerabil? din interior. Apoi fiecare î?i urmarea interesul ?i anume c? la cârma ??rii s? ajung? un guvern favorabil ?i fiecare s? controleze resursele energetice aflate în disput?. Planul lor, de?i a fost doar prima etap? a acestuia, s-a lovit de un actor puternic, adic? Jandarmeria Român?, care este cel mai important, dar ?i ultimul bastion al ap?r?rii ordinii constitu?ionale în România. Aveau informa?ii c? jandarmii nu vor ceda u?or ?i atunci au pus la cale un plan de compromitere a acestora, de subminare a capacit??ii legale de ac?iune, de timorare a lor, de creare a unei bre?e psihologice foarte importante în derularea urm?toarei etape a planului când se dore?te c? aceste for?e de ordine s? devin? inactive, s? nu mai riposteze, iar ei s? reu?easc? demolarea Guvernului. Dar ?i unii ?i al?ii s-au folosit de cozile de topor din interior, oameni politici ?i func?ionari de rang înalt tr?d?tori, care le-au facilitat punerea în practic? a planului.

Sunte?i nedumeri?i de ce Pre?edintele României, f?r? s? a?tepte concluziile anchetei, a venit cu acuze grave la adresa jandarmilor, de ce a cerut s? fie ancheta?i, de ce structurile noastre de intelligence nu au pus la dispozi?ia celor abilit??i informa?iile necesare lu?rii m?surilor corespunz?toare ?i prevenirii violen?elor, a ac?iunilor huliganice bine regizate ?i executate? Pentru c? ei sunt de mult în slujba altora, ac?ionând conform planului ?i comenzilor lor, tr?dând f?r? rezerve interesele poporului român. Unii spun c? sunte?i sub „influen??" structurilor de informa?ii ale Germaniei, Bundesnachrichtendienst (B.N.D.) sau Bundesamt für Verfassungsschutz (B.f.V.), domnule Iohhanis. Mie îmi vine greu s? cred, ?i de aceea va întreb dac? este adev?rat sau nu.

Va rog îns? înainte de a da un r?spuns corect s? citi?i bine acest material, chiar dac? ave?i nevoie de mai mult de 30 de zile, s? îl în?elege?i bine, ?tiind c? domniei-voastre îi trebuie mai mult timp, c? majorit??ii covâr?itoare a românilor, s? o face?i, ?i s? ne spune?i despre ce este vorba: despre B.N.D. sau B.F.V., ?i care dintre ele v-a cerut s? bloca?i Legea offshorului, prin retrimiterea ei la Parlament![3].
- Va urma -

Grafica - I.M.

----------------------------------
[1] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2096225067328690&id=100008236510957&__tn__=K-R
[2] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2173716689579527&id=100008236510957&__xts__%5B0%5D=68.ARBEQ03OqU_t_B7kRIrOe6qQHxW8KFG1IMIplRPUf7XLaNtJcUnsuzzp7qXLxBjfIexr9J-sK9AK089rpxcvLYN5cVTNkL7b6ncNqRcGY2Q-4e-qoaXYhVKxeXj9vKg32sBm8Cypy4qt&__tn__=K-R

footer