Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. Ioan Andreica, S.U.A.   
Miercuri, 11 Iulie 2018 19:02

Na?iunea român?Teritoriile ?i na?iile de pe suprafa?a P?mântului au ?i ele destinul lor. Era predestinat ca suprafe?ele s? fie diferite, s? se formeze na?ii diferite pe ele în timpuri neinteresate de exploatarea bog??iilor naturii. Na?iunile grupate ?i organizate au c?utat în lupta lor pentru îmbog??ire alte teritorii, au purtat lupte pentru domina?ie, unde au ocupat bog??ii, putere, altele au fost ?inute în s?r?cie datorit? conduc?torilor ei, altele datorit? incapacit??ii de a se organiza ?i înfrângerea lor în lupte au dus la dispari?ie. Na?iilor disp?rute desigur le apar?ine vina, sau destinul, cum s? te lup?i cu o na?ie mai puternic?. Pe uscat s-a aplicat legea m?rii. Pe?tele mai mare îl înghite pe cel mai mic. Teritoriile au suportat na?iile ce sau perindat, unele înl?turându-le pe altele. Suprafe?ele mai îndep?rtate au devenit noi spa?ii de locuire, pentru noi popula?ii. Factorii erau extrem de mul?i. Popula?ii treceau de pe un continent pe altul. Spa?iul mun?ilor, râurilor ?i câmpiilor din zona carpato-dun?reano-pontic? se vede c? a fost tentant din moment ce aici au venit mul?i ?i au luat „p?mânt ?i ap?" ?i nu numai. Înaintea dacilor au fost alte popoare-na?ii, dup? daci au urmat altele din diferite direc?ii. Aceasta a fost soarta ?i a altor teritorii ?i na?ii.

Înv?lm??eala dup? perioada de avânt a migra?iilor din secolele IV, V e.n. a schimbat ?i desfiin?at vechile etnii ?i popula?iile b??tina?e sedentare o perioad? de timp ?i s-au impus domina?ii migratoare ce au supus b??tina?ii pentru obliga?ii ?i folosirea lor în lupte. Acesta este ?i cazul popula?iei de teritoriul ??rii noastre. Românii ?i aromânii au ?i ei un istoric pornit din antichitate nu suficient l?murit ?i atestat. Cert este c? dup? migra?iile ?i transform?rile din secolele VI, VII, VIII, românii se impun peste neamul slavilor, bulgarilor, pecenegilor, cumanilor, t?tarilor ?i sub forma care erau organiza?i nici ea suficient l?murit?, reu?esc s? ?i defineasc? mai bine spa?iul, chiar sub denumiri diferite de la Nistru la Tisa, dar nu reu?esc s? formeze un stat puternic precum cel al lui Burebista sau Decebal tr?ind sute de ani desp?r?i?i ca teritorii, dar nu ca limb?, cu dorin?a unirii în cuget ?i chiar cu proiecte de unire.

Mihai Viteazul a fost ini?iatorul unirii teritoriilor române?ti, dar nu primul, el reu?e?te pentru scurt timp o unificare a românilor din spa?iul amintit, dar repede ?i-a g?sit r?splata, poate una dintre tr?s?turile specifice ale românilor. Luptele locuitorilor români cu turcii, austriecii, au dus la importante pierderi pentru români ?i au ap?rut chiar domnitori ?i st?pâni din alte neamuri. Românii au plecat capul la dorin?ele cuceritorilor, dar au supravie?uit f?r? a se impune fa?? de ocupan?i. A venit ?i vremea lor prin patrio?ii de la 1848, realizarea statului modern de c?tre unioni?ti, dar repede au venit hienele str?ine ?i au înghi?it ?ara mic? ?i vis?toare prin aducerea de st?pâni str?ini, cum s? r?mân? ?ara asta a românilor necur??at? ?i cu lucr?tura str?inilor infiltra?i în ?ar? au uneltit aducerea blestemului, dac? nu au reu?it cu un prin? francez sau italian au g?sit un prusac. Se spune c? acesta a condus ?ara la ob?inerea independen?ei fa?? de turci, eu cred c? ?i cu un domnitor român se putea ob?ine independen?a, dar asta e o alt? problem?.

Realizarea statului unitar românesc la 1918 ca un stat centralizat al tuturor teritoriilor unde se vorbea majoritar române?te a stat în gât în primul rând statelor vecine. La 1940 ocazionat de izbucnirea celui de Al Doilea R?zboi Mondial s-a ciopâr?it teritoriul românesc. Dup? Al Doilea R?zboi Mondial poporul român a r?mas f?r? câteva teritorii ?i vecinii tot nu erau mul?umi?i. Anii socialismului au redat demnitatea românului de rând (?i aceasta e o alt? problem?) dar a venit fatidicul decembrie 1989 când cozile de topoare române?ti au închinat ?ara str?inilor ?i reziduurilor politice ?i culturale române?ti. Unii au numit-o revolu?ie, eu o numesc involu?ie. Involu?ia statului românesc dup? 1990 a dus la involu?ia specificului na?ional, al na?iei înse?i, transformat? static în popula?ie.

Conduc?torilor postdecembri?ti le-au lipsit ?i le lipsesc: demnitatea de Om, interesul fa?? de prop??irea na?ional? ?i respectul fa?? de Neamului Românesc, iar popula?ia r?mas? în ?ar? se comport? la fel de inteligent precum „Les moutons de Panurge" (Oile lui Panurge).

footer