Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Duminică, 08 Iulie 2018 18:53

Rusia-Moldova„Ce destin... s?-?i moar? ?ara când împline?te 100 de ani... de neiubire moare ?ara asta... de nep?sare. Neiubire este s? asi?ti pasiv la moartea ??rii tale".

Într-adev?r, ce destin! ?ara trece în acest An Centenar poate prin cele mai grele clipe de dup? 1989. Societatea e divizat?. Ramurile puterii se afl? în r?zboi. Atacurile asupra uneia dintre cele mai mari cuceriri ale democra?iei române?ti - Justi?ia, se înte?esc. Parlamentul adopt? legi care s?-i protejeze pe penali. Cu toate acestea, sunt sigur c? societatea româneasc? este destul de matur? ca s? ias? demn? din acest r?zboi fratricid.O situa?ie mult mai dramatic? avem în Basarabia. Societatea este divizat? pe criterii geopolitice: pro-Vest (pro-România) ?i pro-Est (pro Rusia). Emisarii direc?i ai lui Putin (Dodon ?i ga?ca) au f?cut front comun cu a?a numita „guvernare proeuropean?" a lui Plahotniuc. ?arul Putin î?i freac? mâinile ?i a?teapt? clipa de a face noi achizi?ii teritoriale pentru imperiu. Aceasta s-ar putea întâmpla dup? alegerile parlamentare din toamn?. Dup? Crimeea noi suntem urm?toarea jertf? în planul lui Putin de realizare a mult jinduitei Novorosii ?i de ie?ire, din nou, la Gurile Dun?rii. Putin îi urmeaz? fidel pe ?arul Petru I ?i Ecaterina a II-a care, metodic, prin cuceriri de teritorii române?ti, au ajuns la gurile Dun?rii. S? nu d?m uit?rii avertizarea marelui istoric A. D. Xenopol: „R?pirea Basarabiei ar fi trebuit s?-i înve?e pe români un lucru: c? dac? exist? vreun pericol pentru existen?a lor ca na?iune acesta va veni de la nord. Dac? este vreun element adev?rat du?man al elementului român este acel rusesc, care nu din întâmplare, din neîngrijire pune în pericol existen?a noastr?, ci lucreaz? cu con?tiin?? la distrugerea ei. Acest pericol l-au sim?it to?i românii, acei ce ?i-au iubit într-adev?r poporul ?i care au binemeritat de patria lor. Toat? dezvoltarea noastr? na?ional? este datorit? luptei neîmp?cate în contra acestui element cotropitor, lupt? în mare parte sus?inut? cu ajutorul Apusului. În asemenea împrejur?ri, a face politic? ruseasc? este de a da noi în?ine arma în mâinile uciga?ului, este a tr?da interesele cele mai sfinte ale cauzei române ". De ce îns? unii (chiar din ?ar?!) uit? de acest avertisment? Ne afl?m într-o situa?ie extrem de dificil?.

Dezuni?i vom c?dea prad? u?oar? ursului din est.

E trist s? moar? visul Reunirii când ?ara împline?te 100 de ani! Dar pericolul acestei catastrofe este unul iminent. În Basarabia nu mai exist? dreptate, justi?ie, institu?ii, alegeri libere sau lupt? politic? corect?. În Basarabia exist? bandi?i ?i oameni. Ultimul atac banditesc al binomului Plahotniuc & Dodon asupra democra?iei - invalidarea primarului de Chi?in?u, este o confirmare a acestui trist adev?r. Te apuc? fiorii când te gânde?ti ce ne preg?te?te acest binom pentru alegerile parlamentare din toamn?. Deocamdat? acest râs de pre?edinte se plictise?te. Dac? nu-l viziteaz? pe Putin sau nu se afl? în nenum?rate concedii, culege c?p?uni împreun? cu Kirkorov c?ruia, în b?taie de joc pentru noi, ia acordat titlul de „artist al poporului" (al c?rui popor?). Sau organizeaz? concerte pentru tinerii alogeni (viitori votan?i ai psrm în toamn?!) adu?i cu transport gratuit din toate col?urile Republicii. Sau în loc s? participe la Forumul Interna?ional „Crans Montana", care a avut loc în perioada 27 iunie - 30 iunie la Bruxelles (vizit? anulat? „din motive tehnice", i-o fi ordonat st?pânul Putin s? nu se duc?!), viziteaz? vacile de la Hânce?ti, dar doar pe acelea care „din mare dragoste" pentru ru?i nimeresc doar pe mesele lor.

Noi, cei mul?i, ce facem? R?spunsul la întrebare îl g?sim în în?l??toarea chemare adresat? înainte de moarte a arhimandritului Justin Pârvu c?tre poporul român. „ Popor român! Î?i scriu pentru c? sper ca m?car acum, s? î?i aminte?ti cine ai fost, cine e?ti ?i poate a?a vezi încotro te îndrep?i!... Nimeni nu a reu?it s? te supun? cât ai fost unit. De ce te la?i dezbinat? Ast?zi, ca ?i pe vremea fanario?ilor, domnitorul (kremlinezul Dodon - n.n.) ?i div?ni?ii nu au nici o leg?tur? cu tine (peste 80% din parlamentarii de pe Bâc!). Sunt str?ini de interesele ?i dorin?ele tale, tot ce doresc este s? stea cât mai mult în func?ie ?i s? câ?tige cât mai mult. ?i Tu taci! Ast?zi, ca ?i pe vremea bol?evismului, la mare pre? sunt tr?d?torii, lingu?itorii, vânz?torii de neam ?i con?tiin??, trasei?tii politici, gata s? calce pe cadavre pentru a parveni ?i a î?i p?stra privilegiile. Tu taci! ?i se fur? voturile. Tu taci! Dac? ar fi ca tot ceea ce se întâmpl? s? se r?sfrâng? numai asupra ta, românul de azi, nu ?i-a? scrie un cuvânt. Dar tu, popor român de azi, e?ti legat de cel de ieri ?i de cel de mâine ?i odat? cu tine piere nu numai trecutul, dar ?i viitorul acestui neam. Cât o s? mai taci? Treze?te-te, popor român, treze?te-te român adormit ?i nu l?sa s? se ?tearg? dintr-o tr?s?tur? de condei, tot ce ?i-au l?sat p?rin?ii, nu î?i l?sa copiii pe drumuri, sclavi ai celor ce nici nu existau pe când tu ?tiai s? scrii".

Într-adev?r, cât o s? mai t?cem? S? ne unim cu to?ii, indiferent de unele nuan?e politice, în jurul acestui Comitet de Rezisten?? Na?ional?. S? l?s?m rânza la o parte. Numai împreun? putem st?vili t?v?lugul plahotniucisto-dodonist în toamn?. Dar pentru aceasta este nevoie ca acest Comitet de Rezisten?? Na?ional? s? devin?, într-adev?r ca atare. El trebuie s? cuprind? toate componentele opozi?iei care se3 pronun?? împotriva acestei guvern?ri. Deocamdat? îns? lucrurile nu stau chiar a?a. Am participat la ambele proteste, din 24.06.2018 ?i la cel recent de duminic?, 01.07.2018. M-am bucurat extrem de mult la vederea zecilor de mii de manifestan?i veni?i din toate col?urile Republicii, nu adu?i cum procedeaz? alde Dodon ?i Plahotniuc. Un lucru mi-a umbrit pu?in aceast? bucurie: lipsa vizibilit??ii unioni?tilor. Chiar dac? în P.M.A.N. erau mul?i unioni?ti în suflet nu cred c? ar fi stricat peisajul minuna?ii tineri de la „Tinerii Moldovei", O.D.I.P. Nu cred c? tricolorul românesc (f?r? stema Republicii Moldova) ar fi fost în plus în marea de steaguri ale Uniunii Europene ?i tricoloruri moldovene?ti. Nu cred c? ar fi stricat de la tribun? pronun?area unui minunat mesaj unionist, care reprezint? organiza?ia ob?teasc? „Sfatul ??rii 2".

Tare m? tem s? nu se repete ?i de aceast? dat? situa?ia cu ac?iunile Platformei D.A. (nu a partidului D.A.). Atâta energie a maselor ridicate timp de peste un an dar gestionat?, s? fim sinceri, prost. Doar cu scandarea sloganului „Da?i-ne miliardul înapoi" nu am devenit mai boga?i. Banii fura?i au r?mas tot în buzunarele ho?ilor. Ba chiar ho?ul cel mai mare este acum lustruit de toate televiziunile ca în toamn? s? fie ales în parlament. Aceasta a fost din cauza marginaliz?rii de la începuturi a intelectualit??ii, a tinerilor unioni?ti, în general, a unionismului. Dar ?i din cauza scopurilor formulate vag ?i incorect. Sun? frumos „Jos dictatura! Jos Plahotniuc!, dar dac? se va întâmpla ca ?i cu Miliardul! Uita?i-v? cum reac?ioneaz? la avertismentele partenerilor europeni ?i americani (din mâna c?rora nu se sfiesc s? ia miliarde!) privind invalidarea primarului.

Pentru a nu rata ?i aceast? ?ans? coalizarea for?elor trebuie s? fie cât mai larg?. Scopurile Mi?c?rii de Rezisten?? s? fie cât mai reale constructive. Clanul Plahotniuc+Dodon poate fi doborât la alegerile parlamentare din toamn? dac? vom fi uni?i într-un singur bloc. L?sate în afara acestei Mi?c?ri partidele unioniste vor merge, în cel mai bun caz, într-un bloc separat, fapt ce va turna ap? la moara binomului Plahotniuc+Dodon. Doar împreun?, doar cu o list? comun? de candida?i pentru cele 51 de circumscrip?ii electorale avem ?anse de a învinge acest balaur cu multe capete. De la tribun? s-au rostit frumoase cuvânt?ri, unele chiar ?i în limba rus? (pentru atragerea alogenilor). Asta e bine dac? se dore?te o larg? coalizare a tuturor for?elor de opozi?ie actualei guvern?ri dodonist-plahotniuciste. Nu am auzit îns? nici un mesaj unionist. Nu am auzit m?car pronun?area cuvântului „Unire" nici chiar de cei pe care-i ?tiu c? sunt unioni?ti. De ce se procedeaz? astfel, într-un mod atât de neconstructiv? Chiar dac? mie nu mi-a pl?cut sloganul „Maldava!" strigat de la tribun? în limba rus? (fiindc? tot a?a scandeaz? ?i vale?ii „marilor statali?ti" Dodon ?i Plahotniuc), pentru atingerea unei unit??i largi eu am trecut peste asta. Sunt sigur c? ?i mul?i al?i unioni?ti. În acest m?re? scop ?i cei de alt? opinie ar trebui s? treac? peste amorul propriu ?i s? accepte ?i sloganuri prounioniste. A?a în?eleg eu o larg? opozi?ie ?i pluralism de opinii. Este absolut clar c? f?r? unioni?ti este imposibil? debarcarea binomului Plahotniuc & Dodon. Tot atât de clar este ?i faptul c? f?r? o coali?ie larg? nu poate fi atins dezideratul unioni?tilor - Unirea cu ?ara! S? ne unim for?ele în beneficiul tuturor!

 

footer