Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
MarĹŁi, 19 Iunie 2018 19:05

Acad. Ioan Aurel PopRomânia a pierdut în ultimii ani câ?iva dintre pu?inii ei istorici majori. Mai întâi l-am pierdut pe Florin Constantiniu, considerat de confra?i cel mai pur, cel mai dotat talent moral ?i ?tiin?ific al genera?iei sale. Foarte recent i-am pierdut, unul dup? altul, la scurt timp, a?a cum se ?i n?scuser?, pe Dinu C. Giurescu ?i pe Mircea Mali?a. Cei doi chiar au semnat împreun? o splendid? carte de istorie despre anii '60 („Zid de pace, turnuri de fr??ie. Deceniul deschiderii: 1962-1972"). Ce se ?tie mai pu?in e c? Mircea Mali?a, din înaltele sale func?iuni administrative ?i politice, l-a protejat constant pe Dinu C. Giurescu, fiul istoricului Constantin C. Giurescu ?i nepotul istoricului C. Giurescu. Mai înainte îl pierdusem pe scriitorul Mihai Pelin, devenit la maturitate un important istoric militar, atent deopotriv? la amarnica soart? a arti?tilor români („Deceniul pr?bu?irilor 1940-1950"), ?i un lupt?tor f?r? egal pentru cauza româneasc? ?i adev?rul arhivelor nemistificat. S? nu-l uit?m în aceast? cernit? enumerare nici pe importantul istoric ie?ean Gheorghe Buzatu.

Marii seniori ai disciplinei dispar unul dup? altul ?i, în locul lor, ocup? scena public? a?a-zi?i cercet?tori mici ?i venino?i, care-?i trag seva otr?vit? aproape exclusiv din documentele toxice l?sate de fosta Securitate institu?iei r?u compromise C.N.S.A.S. C.N.S.A.S. are de mul?i ani un v?dit con?inut antiromânesc, pro-globalist, filo-maghiar, interna?ionalist amintind de Comintern, ?i e servit de propagandi?ti amatori, care se intituleaz? adesea insolent „istorici". C.N.S.A.S. pare azi o unitate de Securitate acoperit?, care caut? frenetic luminile rampei, finan?at? din bani române?ti, ?i care, în numele unei pretinse cercet?ri a trecutului recent, se ocup? aproape exclusiv de denigrare, înjosire, discreditare a multor decenii de istorie na?ional?. Arunc? odat? cu apa murdar? din covat? ?i copilul, adic? România. Cei care graviteaz? în jurul sinistrei institu?ii contemporane sunt doar agitatori ai diverselor oficine str?ine, pe cât de violen?i, pe atât de diletan?i. M?d?lin Hodor ?i Gabriel Andreescu, dou? astfel de triste figuri, foarte probabil inventate iresponsabil de aceea?i Securitate ?i în?urubate bine în câmpul inamicilor no?tri tradi?ionali, ?i-au g?sit recent un nou cal de b?taie. Este vorba de academicianul clujean Ioan-Aurel Pop, noul pre?edinte al Academiei Române, Academie care e ea îns??i o ?int? constant? a propagandei interne antiromâne?ti. Propagand? finan?at? - reamintim, insist?m - din banii ??rii, ?i care a fost inventat? de serviciile române?ti, dar care, aparent, au sc?pat-o din mân?.

Atacurile repetate, sus?inute la acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universit??ii Babe?-Bolyai din Cluj, membru titular din 2010 ?i pre?edinte din 2018 al Academiei Române, au un efect paradoxal. Îl profileaz? pe acesta ca pe un posibil, foarte credibil candidat la pre?edin?ia României. Cu ?anse reale. S? lucreze M?d?lin Hodor, Gabriel Andreescu ?i al?ii, deplin conspira?i, adic? f?r? s-o ?tie nici ei, tot pentru Securitate, cea veche ?i cea nou?, aceea?i, care ar vrea s? aduc? la Cotroceni, dup? sasul Klaus Iohannis, un român din Ardeal ? Ioan-Aurel Pop este n?scut la 1 ianuarie 1955, la Sântioana de Cluj, în Transilvania. Alte voci insidioase sugereaz? c? ?i Ioan-Aurel Pop ar fi sus?inut, ca ?i Klaus Iohannis, Emil Boc, Ioan Rus, Ilie Sârbu, Vasile Dâncu, George Cristian Maior etc., tot de faimosul ?i enigmaticul Grup de la Cluj.

În orice caz, istoricul Ioan-Aurel Pop este - dup? dispari?ia marilor no?tri istorici, care au reu?it, atât cât s-a putut, s?-?i fac? meseria de patrio?i români ?i în comunism, ?i în infecta tranzi?ie - unul dintre rarii reprezentan?i mai tineri ai respectabilei discipline care s-a putut afirma. A devenit chiar pre?edintele Academiei, dându-i acesteia un chip mai proasp?t ?i mai ofensiv. În biografia sa oficial? de pe Wikipedia, Ioan-Aurel Pop apare ca important cercet?tor al „istoriei medievale a românilor ?i a Europei Centrale ?i de Sud-Est (institu?iile medievale române?ti, forma?iuni politice româno-slave din Transilvania, raporturile românilor din Transilvania cu spa?iul românesc extracarpatic, influen?a bizantin? asupra românilor, raporturile Transilvaniei cu Europa Central? ?i Occidental?, structura etnic? ?i confesional? a Transilvaniei. Este adept al curentului na?ionalist)". Este autor a zeci de volume ?i sute de articole ?i studii. Este ?i autorul unei c?r?i-replic? la o carte a lui Lucian Boia, campion al „deconstruc?iei" istoriei românilor.

Poate fi deci acad. Ioan-Aurel Pop, actualul pre?edinte al Academiei Române, un pre?edinte al României mai bun decât modestul profesor de fizic? Klaus Iohannis ?i decât vaporeanul Traian B?sescu ?

footer