Revista Art-emis
Depolitizarea armatei PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Miercuri, 02 Mai 2018 12:04

Oprea-DobritoiuScriam cândva un articol intitulat „Drama armatei române", referindu-m? la ceea ce s-a întâmplat cu armata României, mai bine spus cu conducerea ei, dup? 1989. Un coleg din Constan?a, colonelul Remus Macovei scria cam în aceea?i perioad? despre generalii armatei române. Ambele scrieri aveau ca punct comun ?i implicarea militarilor, în special cei cu func?ii ?i grade înalte în via?a politic? ?i urmarea acestei implic?ri. Urmarea este simpl?: mai devreme sau mai târziu, în func?ie de ferocitatea luptei de partid, ace?ti înal?i reprezentan?i ai armatei pl?teau. Unii au pl?tit cu destituirea, al?ii penal, al?ii moral, al?ii cu imaginea. Pu?ini au r?mas neatin?i de flagel. Aproape nici unul nu a r?mas a?a cum a intrat, f?r? a fi amestecat în trocul politicii, devenind t?râ?e.

Tr?darea Ap?r?rii

Ei bine, de?i analizele erau concludente, de?i sunt convins c? articolele - al meu ?i al domnului colonel Macovei ?i altele -, care au atins subiectul amestecului politicului în armat? f?cuser? ocolul anumitor structuri responsabile sau datoare s? împiedice acest amestec, via?a a mers înainte. Recent, foarte recent, dup? scandalul protocoalelor S.R.I.-D.N.A. a ie?it pe pia?? - scos afar? deloc întâmpl?tor - un alt protocol, acel semnat între serviciile secrete ale Armatei ?i Parchetutul de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie. Prins cu pantalonii în vine, ministrul actual al ap?r?rii, domnul Mihai Fifor, iese pe straße ?i se spal? pe mâini „denun?ând" protocolul care cic? nu ar fi fost secretizat, dar „nu a ?tiut de el", dar nici „informat de existen?a lui" nu fusese. S? ne fie cu iertare domnule Fifor, dar ne jigni?i inteligen?a. Dac? adev?rul este acesta, c? habar nu avea?i de existen?a unui astfel de protocol, normal ar fi fost ca odat? cu denun?area acestuia, dup? ce a?i aflat, s? ne prezenta?i ?i m?car propunerea de destituire a celor care se fac vinova?i de acest fapt, plus sesizarea instan?elor militare pentru cercetarea celor care au semnat ?i aprobat acest protocol. Ar fi fost extrem de interesant de v?zut, de altfel, cum juri?tii militari se cercetau, pentru c? î?i d?duser? avizul pe protocol.

Dac? nu a?i f?cut acest lucru, eu nu pot s? concluzionez decât c? fie a?i cunoscut dar „juca?i televizor" cu noi, fie chiar dac? nu a?i cunoscut, sunte?i de acord cu protocolul ?i l-a?i denun?at de gura lumii. În ambele situa?ii, demisia dumneavoastr? trebuia s? apar? în pres?. Nu pentru c? a? dori eu acest lucru, pentru c? trebuie s? admit c? a?i fost în unele aspecte (?i m? refer la rela?ia cu ?eful S.M.Ap. ?i - m?car formal - cu rezervi?tii, mult mai deschis decât 90% din mini?trii de dup? '89) ci pentru c? onoarea v? impunea acest lucru. Dar la dumneavoastr?, ca la to?i politicienii de dup? '89, onoarea este un termen relativ ?i se stabile?te sau se constat? doar în ?edin?ele de partid. Nu am v?zut pân? acuma nici un politician care s? aib? onoarea sa proprie, venit? cu ea de acas?, de la p?rin?ii lui. To?i cei care au vorbit sau „f?cut abuz de ea" au f?cut la „indica?iile de partid". De câte ori s-a pus problema unei demisii, politicienii, indiferent de partid spuneau c? ei vor face ce va decide partidul. „Onoarea" politicienilor exist? numai în rela?ia cu partidul, neavând nici o leg?tur? cu educa?ia, con?tiin?a, jur?mântul fa?? de aleg?tori, opinia public?, morala, sau m?car legisla?ia în vigoare. Nu, la to?i, onoarea trece prin partid. De aceea domnule Fifor nici la dumneavoastr? nu m? a?tept s? demisiona?i neîmpins de partid, pentru c? sunte?i totu?i un politician. Urât? creatur? a ie?it din „meandrele concretului", ca s? citez un „clasic înc? în libertate".

Ap?rarea tr?d?rii

Acestea fiind spuse, cred c? 80% din români îmi vor da dreptate, mai ales c? doi dintre cei trei „reprezentan?i ai armatei" care apar des, foarte des în media ?i pe mijloacele de socializare de internet, unii dintre ei ?i când trebuie dar ?i când nu trebuie, doar pentru propria imagine sau invita?i s? fac? circ, au declarat ?i ei recent c? nu sunt de vin? cei care au semnat protocolul, ci haita politic?, aceast? plag? sau cium? multicolor?, ca s? folosesc un termen consacrat. M? refer la declara?iile domnilor generali Dobri?oiu ?i B?l?ceanu, care au înfierat, unul cu ?int? fix?, cel?lalt în stilul propriu, vag ?i timid, aproape cu team? s? nu supere pe cineva, ?optit parc?, acest protocol. Unul urm?rea s? îl loveasc? pe Oprea, cel?lalt s? se ?tie c? exist?, dar c? e b?iat bun, nu s-a referit la nimeni anume. Am scris despre aceste interven?ii.

Chiar dac? sunt de acord c? dac? nu s-ar fi amestecat în via?a politic? capii armatei ar fi r?mas - poate - cu dosarul de cadre nep?tat, fie c? nu s-ar fi amestecat în porc?rii, fie c? porc?riile ar fi fost minore sau nu ar fi f?cut obiectul parchetelor, a spune c? sunt nevinova?i ?i a încerca s? îi sco?i basma curat? dând vina exclusiv pe clasa politic? ?i/sau pe faptul c? fiind militari au trebuit s? execute ordinele, au au fost ?antaja?i, presa?i, intimida?i, for?a?i s? fac? ce au f?cut, mi se pare nu doar o gre?eal? ci chiar un act de complicitate, o încercare abil?, dar proast?, de a-i disculpa. P?i domnilor generali, ace?ti oameni, nu doar c? aveau func?ii înalte dar aveau chiar sarcina de a ap?ra armata de astfel de amenin??ri de a-?i ap?ra ?efii, pe comandan?ii armatei, pe ?efii de structuri, pe militari, de orice pericole din afara ministerului, inclusiv, sau mai ales de acest gen de amenin??ri, pericole ?antajuri, presiuni. Dar ei ce au f?cut, ?i când spun ei m? refer la ?efii structurilor de protec?ie ?i juridice? Ei au vândut practic armata, predând informa?ii privind capii armatei, altor parchete. Iar domnii generali îi scuz? spunând c? au fost ?antaja?i sau obliga?i s? o fac?. P?i domnilor dragi, mari generali ai armatei române, ce s? mai spun? atunci un soldat prins de inamic, c?ruia i se va cere s? divulge secrete inamicului?

Conform principiilor dumneavoastr?, ar avea nu dreptul, ci obliga?ia s? vomite tot, pentru c? ar fi presa?i, ?antaja?i, schingiui?i ?i fizic, nu numai psihic. Dac? acest gen de comportament este scuzat de generalii armatei române, atunci propun desfiin?area fie a armatei, fie a gradului de general. Ce doi domni generali au procedat ca guvernele care promit autostr?zi: vorbesc despre infrastructur?, fac un cap de autostrad? pe care îl inaugureaz? cu fast dar nu o termin? niciodat?. A?a ?i ei, au început s? vorbeasc? despre fenomen ?i s-au oprit, ca s? nu deranjeze. ?i nu am v?zut nic?ieri un alt general care s? ia atitudine împotriva opiniei celor doi, a acestei încerc?ri de a scuza ?i de a pune batista de ?ambal încercând s? îi disculpe pe cei care au tr?dat interesele armatei. Oare to?i gândesc la fel? E tragic.

Dar nici nu am v?zut sau auzit pe nimeni care analizând situa?ia din armat?, cu cele spuse mai sus, cu corup?ia din armat? - ?i sunt convins c? nu numai la nivel central -, cele întâmplate în serviciul secret al armatei, transformarea armatei în sluga ?i cenu??reasa societ??ii civile, s? spun? : Domnilor, astea sunt urm?rile conducerii armatri de c?tre politic, proasta interpretare a sintagmei „controlul civilului asupra armatei". E cazul s? revedem conceptul ?i - dac? vrem m?car o armat? a ??rii, nu a partidelor, dac? înc? dorim o armat?, ?i nu mai multe de diferite culori politice -, s? l?s?m armata, justi?ia, educa?ia, s? fie conduse de profesioni?ti, nu de speciali?ti în limbi, frizeri, l?c?tu?i, auto, repeten?i ?i plagiatori, ?i „de alte na?ionalit??i".

Exist? comisii de control a armate în cele dou? camere ale parlamentului, comisii care oricând pot chema la ordine ?i trage la r?spundere, a?a cum se întâmpl? în orice ?ar? civilizat?, pe cei care conduc armata, dac? vor considera sau constata c? ies pe ar?tur?, dar scoate?i politicul din conducertea armatei, scoate?i politrucii din structurile armatei, pentru c? nu fac altceva decât s? îmboln?veasc? armata ! Asta trebuia s? spun?, sau s? concluzioneze cei doi generali, dac? au constatat ca politicul este de vin? pentru corup?ia din armat? ?i vânzarea intereselor acesteia - deci ?i cele na?ionale -, cât armata mai este na?ional?. Dar cei doi tovar??i generali nu pot cere a?a ceva pentru c? ar fi imediat pu?i în banc?, de propriile partide sau dirijori, onoarea ?i interesul de partid sau de ga?c?, nu le permite. M? a?teptam ca la sfâr?itul interven?iei sale, domnul B?l?ceanu, pre?edintele A.O.R.R., membru al F.M.R., am în?eles c? deja, sau viitor vice la A.N.C.M.R.R., s? anun?e c? în numele sau cu sprijinul asocia?iilor pe care le reprezint? la C.I.O.R. ?i în fa?a mini?trilor ?i parlamentarilor cu care se vede destul de des, prea des ?i prea degeaba, solicit?, ca o m?sur? pentru deratizarea armatei, ca toate elementele politice s? dispar? din M.Ap.N., acest minister s? fie condus de profesioni?ti care s? dea socoteal?, constitu?ional în fa?a Parlamentului, ?i s? propun?:
- Ministrul Ap?r?rii s? fie, fie un militar activ, fie un fost militar, care în primul rând s? fac? proba competen?ei ?i a unui profil moralo-juridic impecabil. Este adev?rat, e foarte greu, dar nu imposibil;
- înfiin?area unui Consiliu al generalilor, comandan?ilor de structuri, ?efi de direc?ii, din Minister, S.M.Ap. ?i categorii de for?e, care s? fac? propuneri privind nominalizarea func?iilor de r?spundere de la ?efi de categorii de for?e în sus;
- constituirea unui îndrumar sau regulament privind condi?iile pe care trebuie s? le îndeplineasc? propozabilii pentru aceste func?ii, condi?ii de la care s? nu se fac? excep?ii;
- propunerile, (cel pu?i 3, nu doar una) s? fie avizate de un consiliu asem?n?tor, al acelora?i func?ii, dar din rezerv?, ace?tia având avantajul c? nu vor mai fi ?antaja?i sau nu se vor mai teme pentru scaunele ?i func?iile lor, cum spunea domnul Dobri?oiu;
- dac? unul sau chiar to?i din cei propu?i nu va/vor avea avizul rezervei,(nega?ie care va trebui argumentat?), primul consiliu s? revad? propunerea ?i dac? motivele sunt întemeiate, s? se fac? alt?/alte propunere/propuneri;
- dup? aceasta, propunerile s? mearg? la Parlament, la cele dou? comisii de ap?rare.

Comisiile s? aleag? unul din cele trei propuneri. Fiecare comisie cu propunerea sa, dac? coincide, cu atât mai bine;
- propunerile comisiilor de Ap?rare din cele dou? camere s? mearg? la C.S.A.T. C.S.A.T-ul va alege unul din cei doi, iar pre?edintele îl va numi în func?ie pe viitorul ministru al Ap?r?rii ;
- numirea ?efului S.M.Ap. s? se fac? printr-o procedur? similar?. Ambele nominaliz?ri s? aib? avizul ?efilor tuturor serviciilor secrete,(înainte de a ajunge la comisiile parlamentare) iar ace?tia (?efii serviciilor de informa?ii) s? r?spund? cu func?ia dac? mai târziu se va dovedi c? au acoperit sau nu au cunoscut pete din dosarele celor nominaliza?i. Mini?trii s? fie apoi r?spunz?tori pentru tot ceea ce se petrece în casa lor.

S? vedem cine se mai înghesuie s? prind? func?ia, ?tiind c? trebuie s? munceasc? ?i s? dea socoteal?, nu doar s? fure ?i s? dea vina pe sistem sau partiele politice. Dac? e prea stufoas? procedura sau prea complicat?, atunci m?car s? se re?in? obligativitatea numirii în func?ia de ministru al ap?r?rii a unui militar de carier?, activ sau în rezerv?, propus de ?efii ?i loc?iitorii ?efilor de stat major ai categoriilor de for?e ?i loc?iitorilor lor, pe care apoi primul ministru s? îl nominalizeze ?i s? urmeze procedura standard dar s? ofere garan?ia competen?ei ?i unui dosar imaculat politic, moral ?i juridic cu avizele ?i garan?ia ?efilor serviciilor privind lipsa oric?ror semen de întrebare. ?i s? dispar? a?a zi?ii secretar de stat care nu sunt altceva decât consilieri politici, sau politruci în haine noi.

Cam a?a ceva a?tept eu de la generalii din armat? ?i ?efii asocia?iilor. Este doar o variant? care suport? modific?ri, îmbun?t??iri, principiul este esen?ial. Este, în opinia mea, singura posibilitatea de a cur??a armata. Ceva asem?n?tor ar trebui s? se fac? în justi?ie. Sunt curios câ?i dintre ?efii de asocia?ii vor sus?ine m?car necesitatea depolitiz?rii armatei, argumente fiind acuma suficiente. ?i dac? nu sunt suficiente, iat? ce spunea generalul D?nil?, fostul ?ef al S.M.G. nepotul doamnei domnului... : „Noi am facut o evaluare din punct de vedere militar, dar nu este suficient pentru ca daca noi, militarii, spunem ca vrem sa inchidem anumite cazarmi, din partea politica vin presiunile ca presedintele de Consiliu judetean sau primarul vrea sa primeasca onorul nu-stiu-cand si are nevoie de o structura militara in acea localitate. Au fost situatii de felul acesta, s-au infiintat unitati de anumite categorii, de anumite niveluri pentru a avea diferiti oameni politici o prezenta militara in localitatea respectiva, din pacate".

Nu îl învinuiesc pe domnul D?nil? de oarece gânduri sau inten?ii serioase privind armata, dar dac? pila pre?edintelui se plânge c? a fost dep??it ?i nu a f?cut fa?? intereselor de partid, fiind nevoit s? lase sau s? înfiin?eze unit??i militare pentru c? nu ?tiu ce primar voia fanfar? militar? ?i mar? de întâmpinare, am ajuns r?u de tot.

P.S.: S? nu spun? cineva c? am avut ?i generali în rezerv? mini?tri ai ap?r?rii ?i nu au f?cut nimic, dându-i exemplu pe Oprea ?i pe Dobri?oiu, pentru c? ei din momentul în care au intrat în politic? au încetat s? mai fie militari, iar Oprea (spun unii) nu a fost militar nici când era în armat?.

footer