Revista Art-emis
Primi?i cu protocolul ? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Duminică, 29 Aprilie 2018 11:09

M.Ap.N. 2018Aniversa?ii

Serviciul de Contrainforma?ii al Armatei s?rb?tore?te 100 de ani de la na?tere, care este considerat? data de 1 Mai 1918. C? practic serviciul respectiv s-a profilat ca birou înc? din 1916, fiind propus ?i pus la lucru sub indica?iile fratelui mai mare al acelor vremuri, generalul Berthelot, despre care am mai scris câteva rânduri, este adev?rat, dar ca structur? pe ?tatul armatei cu drapel ?i toate cele a devenit abia din 1918. De la înfiin?are, sec?ia a avut dou? birouri, unul de informa?ii militare, care se ocupa de strângerea de informa?ii din interiorul ??rii (se spunea al armatei) ?i altul de contrainforma?ii care ar fi trebuit s? se ocupe cu contracararea ac?iunilor altor ??ri în încercarea lor de a strânge informa?ii din interiorul armatei, adic? s? protejeze militarii în situa?ia în care alte structuri de informa?ii ar fi încercat s? îi contacteze ?i .. manipuleze. A?a ar fi fost normal ?i frumos. Dar la noi ca la noi, totul este distorsionat ?i interpretat dup? principiul Zegrean.

În special dup? preluarea puterii de c?tre comuni?ti, serviciile respective, indiferent de birourile componente aveau ca prim? grij? spionarea, urm?rirea ?i ascultarea propriilor oameni, mai ales a celor care puteau reprezenta o surs? de informa?ii pentru un poten?ial inamic. Trebuie s? recunosc c?, spre meritul lor, pe vremea aceea, serviciile secrete române?ti considerau ca poten?ial inamic ?i pe cei care la mod declarativ sau politic ne erau prieteni ?i existau birouri care urm?reau - mai pe fa?? mai pe ascuns - ?i rela?iile, uneori prea strânse, între militarii români ?i cei ai tratatului de la Var?ovia în special moscovi?ii de la „Frunze". În ziua de azi îns?, serviciile secrete române?ti sunt conduse de cele ale statelor partenere ?i vai de cel care îndr?zne?te s? se uite chiorâ? m?car, la reprezentantul unui serviciu secret N.A.T.O. sau U.E., sau de alt?... semin?ie, c? este imediat scos din bran?? ?i trimis „pe front".

În atare condi?ii nu v?d de ce ne-am mira c? apar fric?iuni, scurgeri de informa?i, conflicte de interese între membri ai aceluia?i birou din cadrul acestor servicii c? între birouri deja existau de mult. ?i ca s? fie treaba oabl?, apar disensiuni ?i ghionturi, lovituri sub centur? sau castane nu doar în func?ie de ??rile sau serviciile secrete str?ine ci chiar ?i în func?ie de interesele de partid. A?a se face c? fostul ministru al ap?r?rii, cel care conduce ?i acuma din sufragerie armata român? prin oamenii care au r?mas înfip?i în ministerul ap?r?rii, în justi?ie ?i interne, este merci bine, de?i are pe con?tiin?? crime accidentale sau colective.

Armata, ca ?i serviciile secrete, ca ?i p?mântul, ca ?i aleg?torii, este subiect de disput? între partide, fiecare partid are generalii lui, coloneii lui, armata lui. Ordonan?a 59, în afar? de furtul pensiilor militarilor a mai urm?rit ?i înlocuirea unor generali cu al?i generali, care s? fie fideli celor care i-au promovat prin împingerea în rezerv? a „generalilor celorlal?i". Toate aceste fenomene ar trebui s? constituie obiect al analizei ?i cercet?rii serviciului de informa?ii al armatei, nu doar pentru c? love?te ?i vizeaz? cadrele militare ci ?i întreg sistemul na?ional de securitate. Numai c? se pare c? ?efii acestui serviciu nu numai c? nu împiedic? aceste jocuri ci se prind în hor? cu entuziasm, sau m? rog, respectând opiniile unor domni generali, sunt... ?antaja?i. Cum s?rb?tore?te actualul serviciu, de contrainforma?ii, parte component? sau cum o mai fi a D.G.I.A.? P?i numai s?rb?toare nu e asta. Vorba românului, ce câine am fost ?i ce javr? am ajuns!

Protocoale, protocoale...

Zilele astea au ie?it pe pia??, întâmpl?tor sau nu, dar cu un scop bine determinat, informa?ii privind „protocolul" semnat între D.G.I.A. ?i P.I.C.C.J., sub patronatul lui Oprea ?i al Lulu?ei, protocol semnat înc? din 2011. Bineîn?eles, domnul B?sescu, marele contestatar al acestor afaceri cu miros b?sist nu ?tie nimic, el e primul care url? c? e inadmisibil ?i declar? c? nu i-a spus nimeni nimic, de?i Doamna de Costa Rica a spus cu guri?a ei c? îl informa cu tot ce nu îi spuneau serviciile. Dar cum s? îl pârasc? ea pe nenea Oprea, care este, nu e a?a, unul din primii ei pe?ti?ori de aur? Cu gura maic?, cu gura. Deci media, nu spun ce canal, a scos pe straße povestea acestui protocol ?i pentru c? serviciul Contra Informa?ii nu mai avea cum s? contracareze aceast? informa?ie f?r? s? se contreze, domnul ministru a fost nevoit s? ias? din cu?c? ?i s? înfiereze cu mânie pesedist? protocolul.

Cine crede c? dup? acest „denun?" va mai urma ?i o anchet? care s? arate cine se face vinovat de semnarea acestui „protocol" ?i de ce informa?iile privind militarii erau trimise c?tre P.I.C.C.J. atâta vreme cât exista un Parchet Militar care era singurul abilitat s? cerceteze, conform legii, fapte privind militarii, se în?eal?. Domnul Fifor a anun?at c? a fost semnat iar el a anulat acest protocol ?i cu asta crede c? gata, a închis subiectul. Nu domnule Fifor, nu e gata. Munca abia acum începe ! Trebuie v?zut de ce s-a încheiat acest protocol, în folosul cui, cu ce scop, dar mai ales, inea a analizat, avizat, aprobat ?i pus ?n practic? acest acord, pentru c? nu po?i spune „Oprea l-a aprobat", ?i gata. Nu domnule, Oprea nu l-a semnat, el poate a dat ordin, dar au existat servicii, birouri ?i persoane care ?i-au dat avizul ?i au semnat, apoi aplicat acest protocol iar ace?tia, aveau ca sarcin?, printre altele, tocmai ap?rarea Armatei, a personalului armatei, împiedicarea de scurgeri de informa?ii din sistemul militar c?tre alte sisteme ?i demascarea celor care f?ceau ceea ce au f?cut ei.

?antaja?ii „f?r? vin?"

Dup? dezv?luire ?i înfierare, au început comentariilor exper?ilor. Nu puteau lipsi din peisaj dou? personaje care sunt foarte des v?zute la tv, indiferent c? este vorba de pensiile militare sau de înmormânt?rile civile, personaje care fie întrebate fie neîntrebate, au ie?it în media s? explice ce ?i cum în problema acestui protocol. Cum personajele sunt purt?toare de stele, deci militari de rang înalt, au considerat c? e bine s? „apere haina militar? ?i armata". Cum consider? domniile lor c? o ap?r?? Spunând c? militarii au fost obliga?i, for?a?i, sau ceva de genul ?sta, s? execute ordine ?i s? pun? în aplicare acest protocol. Culmea este c? aceia?i oameni, dac? îi întrebi de ce unii militari au ordonat s? se execute foc asupra popula?iei în '89 sau s? în?bu?e diferite mineriade, îi înfiereaz? pe cei care au f?cut-o, desolidarizându-se de astfel de „elemente". Dar acuma, pentru c? evenimentele sunt recente ?i e posibil s? fi fost ?i ei printre practicieni, gata, au g?sit solu?ia, nu sunt de vin? cei care au semnat e de vin? educa?ia militar? ?i regulamentele care fac din militar un simplu executant o victim? sigur? ?i inocent? a lupilor din via?a politic?. S?racii, cum sunt ei momi?i, corup?i, apoi h?itui?i, cerceta?i ?i condamna?i în locul altora. ?i cum î?i primesc ei condamnarea-cu suspendare - din patriotism. Mi-au dat lacrimile!

Iat? ce a declarat despre acest subiect, domnul general în rezerv? Corneliu Dobri?oiu, fost ministru al ap?r?rii în sezonul prim?var?- toamn? 2012 : „Eu îl cunosc pe Gelu Savu de foarte mul?i ani. În opinia mea, Gelu Savu a dat curs unui demers agresiv din partea unui ministru abuziv, Gabriel Oprea. V? spun sincer. S-a temut atât pentru func?ie, cât ?i pentru libertate. ?i-a dat seama singur sau i-a spus cineva c? se pot face dosare din nimic. ?antaj". Deci s?racul domn general, ca ?i Mihai Vitez? în '47, a avut pistolul pus la ureche ?i a fost nevoit s? dea cu subsemnatul. Deci domnul Savu s-a comportat ca un militar novice, strâns cu u?a de un C.I.-st ?i amenin?at c? dac? nu semneaz?, va fi dat afar? din armat?.

Un astfel de om a condus destinele D.G.I.A.? Domnule Dobri?oiu, v? rog s? îmi da?i voie s? nu v? cred. Nu v? cred, din dou? motive: în primul rând pentru c? exista un articol 8 punctul b, alin. 3 din Legea nr. 80/1995, care spune negru pe alb: „Cadrelor militare nu li se poate ordona si le este interzis sa execute acte contrare legii, obiceiurilor razboiului si conventiilor internationale la care România este parte; neexecutarea ordinelor in aceste conditii nu atrage raspunderea penala si civila a subordonatilor" iar în al doilea rând pentru c? dumneavoastr? nu doar insinua?i, ci afirma?i c? domnul general Savu a fost ?antajat. Domnule ex-ministru, un om nu poate fi ?antajat dac? nu este ?antajabil. Ca s? existe ?antaj, trebuie s? existe un motiv de ?antaj, un obiect al ?antajului iar ca s? cedezi ?antajului, trebuie s? te sim?i vinovat ?i s? î?i fie team? s? nu ias? afar? ceea ce nu vrei s? ias?. Asta a?i vrut s? spune?i dumneavoastr? când a?i spus „?antaj"? C? domnul Savu a fost ?antajat ?i a cedat ?antajului? Nu e bine domnule Dobri?oiu, nu e bine. Cred c? domnul ?ef al comisiei de Ap?rare din Senat sau cel din C.D. ar trebui s? analizeze mai profund aceast? declara?ie care în loc s? disculpe (de ce oare a sim?it nevoia s? disculpe domnul Dobri?oiu?) mai mult incrimineaz?. Poate ?i domnul Savu ar trebui s? spun? ceva, c? uite, a fost b?gat pân? în gât.

Acela?i domn ex-ministru încearc? s? se disculpe ?i pe sine, spunând c? el nu a ?tiut nimic despre protocol, de?i era în vigoare când a fost ministru, dar, tot el adaug? : „În mod normal, când se schimb? garnitura la minister, ministrul trebuie s? ia cuno?tin?? despre modific?rile legislative, acordurile de cooperare. De ce spun asta, pentru c? în cadrul procesului de predare –primire din minister, ministrul are discu?ii cu toate structurile, inclusiv cu D.G.I.A. Ei, dac? acolo cineva a pus batista pe ?ambal , v? da?i seama.Acolo s-au prev?zut ?i celelalte protocoale- comisii, operatori comuni". Bomboana pe coliv? o pune îns? domnul Dobri?oiu atunci când ne informeaz? c? totu?i domnia sa a luat m?suri împotriva vinova?ilor pentru acte subsumate acestui protocol, dar f?r? s? ?tie de protocol: „Eu mi-am dat totu?i seama c? se întâmpl? ceva r?u ?i am luat m?suri. Eu l-am demis din func?ie pe generalul H?p?u, ?eful Contraspionajului Militar, în urma unor ac?iuni absolut aberante. Dar nu numai pe el, ci ?i pe gen. Savu, cel care a semnat protocolul. Acele ac?iuni au fost subsumate acelui protocol. Abia târziu mi-am dat seama când am v?zut ?i eu protocolul. St?team lipit de televizor ?i nu îmi venea s? cred ce citesc pe sticl?".

Deci nu a ?tiut nimic, a avut doar o premoni?ie ?i în baza ei i-a mazilit pe Savu (cel nevinovat) ?i H?p?u (cel r?u) . Cam a?a a fost condamnat ?i Voiculescu, prin telepatie. Intrebare: Dac? domnul Dobri?oiu nu a v?zut protocolul cât a fost ministru, când l-a v?zut, în e calitate l-a v?zut, dar mai ales, de ce ?i de ce nu l-a denun?at. A?tept acuma ca domnul Savu s? îl dea în judecat? pe domnul Dobri?oiu pentru c? l-a destituit nevinovat fiind. Cum l-a mazilit îns? domnul Dobri?oiu pe H?p?u? L-a dat jos de la Contra Informa?ii (bonne aniversaire!) ?i l-a numit ?ef al Comisiei de Control a Ministrului deci a luat un... p?c?tos pe care l-a pus s? îi controleze pe p?c?to?i în numele lui. ?i se mai ?i laud? cu asta, când de fapt ar fi trebuit s? îl treac? în rezerv?, sau s? îl dea pe mâna juri?tilor dac? l-a g?sit vinovat de unele ac?iuni aberante. Mie aberant? mi se pare numirea acestuia în fruntea Comisiei de Control. Dar nuuuuuuuu, nu putea face asta pentru c? nu îl l?sa Oprea, care conducea ?i conduce înc? M.Ap.N. prin oamenii s?i, pentru c? are o sufragerie foarte mare ?i tare. Pot s? spun ?i eu c? domnul Dobri?oiu a fost ?antajat s? îl lase la butoane pe domnul H?p?u care iat? a ajuns ?eful D.G.I.A.? Pot, pentru c? domnul Dobri?oiu a confirmat zicala " orice ?ut în spate, e un pas înainte !", mai ales când ?utul nu e ?ut, iar piciorul care îl d?, nu e picior.

Ceea ce mi se pare mie deosebit de ciudat, este cum to?i fo?tii demnitari încep s? vad? porc?riile pe care le-au patronat, dar cu care nu au nimic comun, abia dup? ce nu mai sunt la putere. ?i domnul B?sescu, ?i domnul Ponta, ?i domnul Vi?an ?i domnul N?stase, ?i al?i parlamentari, mini?tri, vin pe post acuma ?i descriu toate groz?viile care existau sau exist? în domeniile în care au activat, dar de care nu ?tiau nimic cât erau ei la butoane.

Bebelu?ii

Al doilea personaj care comenteaz? protocolul, e nimeni altul decât omniprezentul, viitorul ?ef al rezervei armatei, domnul general B?l?ceanu, ?ef ?i sub?ef al nu ?tiu câtor asocia?ii ale militarilor, ini?iatorul atâtor ateliere de lucru câte nu a a avut nici U.C.E.C.O.M.-ul în perioada de glorie. Domnia sa încearc? s? dreag? busuiocul dând vina pe politic, care politic nu are nume, func?ie, nu, este „politicul" ?i atât. P?i dac? politicul este atât de r?u, de ce a candidat pentru o func?ie politic?? Iat? ce a declarat domnul general B?l?ceanu: „Din datele pe care le am eu, forma final? a protocolului nu a fost între D.N.A. ?i structuri, ci între Ministerul Public ?i structuri. Dac? facem analiza c?tre D.G.I.A., ea este parte a unei comunit??i de informa?ii, care este coordonat? de la nivelul Pre?edin?iei. Deci, nu au fost ni?te lucruri care dac? s-au întâmplat s-au f?cut în afara unor reguli, pornind de la ni?te decizii care s-au luat cu informarea pre?edintelui, a C.S.A.T.-ului. Dac? protocolul este adoptat într-o decizie politic?, cei care sunt executan?i merg pe o asemenea decizie. Deci lucrurile nu sunt legate neap?rat de institu?ia în sine, dac? definim institu?ia prin D.G.I.A., ci prin decizia politic? care s-a luat ?i b?nuiesc c? sunt decizii discutate la nivelul comandantului for?elor armate, C.S.A.T., comunit??ii de informa?ii".

Ei da, dânsul sa este mai abil decât domnul Dobri?oiu care d? vina pe Oprea ?i H?p?u, pentru c? se limiteaz? la declara?ii marca Viorica, cea care poate vorbi dou? ore f?r? s? spun? nimic. Ideea principal? este c? militarii care au semnat ?i pus în aplicare acest protocol nu au nici o vin?, ei au fost u?? de biseric?, unii chiar icoane f?c?toare de minuni, de vin? este „politicul" acest vierme par?iv care l-a for?at ?i pe Cioflin? s? încheie afaceri cu Becali, ?i pe cei de la Pite?ti s? m?sluiasc? examene, pe generalul B?d?lan s? fure borcanul cu miere ?i mul?i al?i generali ?i alte grade care „au pus botul" la diferite borcane politice. Ceva adev?r este aici, în sensul c? dac? nu era tenta?ia poate nu ar fi avut loc fapta, sau dac? nu se ridicau atât de sus, ?i nu se implicau în politic? cei care au „suferit" nu erau prin?i sau nu erau condamna?i, dar orice s-ar spune, cine i-a ales a ?tiut cu cine are de a face, c? doar nu mergi la pescuit într-o balt? seac?. În plus, indiferent cine ?i ce a spus sau încercat, ?antaj sau ?pag?, decizia a apar?inut f?ptuitorilor pe care acuma cei doi încearc? s? îi scoat? basma curat?. Curat murdar!

În acest caz cred c? nu face nimeni nici un serviciu armatei, încercând s? îi prezinte pe f?pta?i drept bebelu?i, c?ci dac? admitem asta, înseamn? s? admitem c? la vârfurile armatei se afl? la butoane sugari, handicapa?i sau analfabe?i care nu ?tiu s? citeasc?, nu cunosc legile, nu î?i cunosc oamenii din subordine, dar mai ales, nu au t?rie de caracter, nu pot lua decizii cortecte în momente critice sau sunt ?antajabili.
Asta a?i vrut s? spune?i domnilor generali? M?car spune?i-o pe fa??, c? altfel totul e doar vr?jeal?.

Ascunderea gunoiului dup? u??, bagatelizare ?i mu?amalizarea unor astfel de fapte nu spal? imaginea armatei ci o murd?re?te mai mult decât fapta în sine, pentru c? ascunzând vinova?ii, Armata dovede?te nu numai c? le accept? dar le va ?i perpetua obiceiurile pentru c? nu i se pare nimic de condamnat în asta. Oare când vor înv??a românii c? politica stru?ului nu produce decât efecte pe care nici m?car nu le po?i evita, având capul în nisip? Eu a?tept ca Ministerul Ap?r?rii s? publice acest protocol, c? oricum am în?eles c? nu era clasificat secret, s? vedem „"ce avem noi aici". Da, Chiar a?a, ce avem noi aici ?

Bibliografie web
https://www.qmagazine.ro/protocolul-parchet-mapn-generali-ai-armatei-au-fost-santajati/
https://romanialibera.ro/special/dezvaluiri/scandalul-avansarilor-ilegale--50-de-livrete-militare-inseriate--trimise-pachet-lui-oprea-465151

Grafica - I.M.

footer