Revista Art-emis
Politic? extern? de navet? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Miercuri, 25 Aprilie 2018 15:47

Politica externa RoRomânia nu mai are nimic sfânt, guvernan?ii no?tri de mucava vând, cump?r?, închiriaz?, tot, de la tradi?ii, cultur?, armat?, flot?, industrii, regii, p?mânt, resurse strategice, for?? de munc?, materii prime, pân? la con?tiin??. Nimic nu este imposibil pentru clasa politic? româneasc? post-decembrist?, nimic nu este sfânt, unii ar fi gata s? vând? ?i relicvele str?mo?e?ti,c? oricum aurul ?i tezaurul s-au dat ?i s-a renun?at la ele de mult. Ironic, sau culmea nesim?irii, aceea?i clas? politic? se sup?r? când i se spune c? este cea mai corupt? clas? politic?, din lume, voteaz? legi "antidenigrare" ca s? opreasc? corul nemul?umirii, continuând îns? s? fac? sluj în fa?a marilor potenta?i ai zilei ?i execut? orbe?te ordinele „fra?ilor mai mari" sau partenerilor strategici, pentru simplul motiv c? le proptesc scaunele.

Acuma guvernan?ii ridic? în sl?vi orice vine de la Washigton sau de la Bruxelles atâta vreme cât ace?tia le sprijin? guvernarea, baleind de la o capital la alta, dup? cum sunt r?spl?ti?i. A?a se face c? am ajuns de râsul lumii, s? ne d?m cu stânga în dreapta ?i cu ambele dup? cap, încât nimeni nu mai ?tie dac? românii sunt oameni serio?i sau circari. De fapt Europa, „fra?ii no?tri de gint? latin?", turceasc?, slav?, sau indo-europeano-caucazian? ?tiu de mult, de foarte mult timp cu cine au de a face ?i profit? a?a cum au profitat de sute de ani. Iat? spre exemplu, ce spunea despre noi Generalul Berthelot, marele „prieten al românilor" cel care „ne-a ajutat" acum 100 de ani s? ne câ?tig?m independen?a: „... aceasta ?ar? (România - n.a.) va fi o colonie perfect? pentru Fran?a... Naivitatea românilor merge pân? la a considera Fran?a o sor? mai mare... Chiar în condi?iile grele ale acestui r?zboi (Primul R?zboi Mondial - n.a.) ne-am scos cvintuplat investi?iile f?cute în armata român?... Având în vedere pozi?ia geografic? extraordinar? a României propun s? o transform?m cât mai repede în colonie a Fran?ei ...".

Nu ?tiu cât de adev?rat? este aceast? relatare ?i dac? aceasta este cu adev?rat opinia celui pe care, unii istorici români îl consider? „mai român decât românii" dar o remarc? asem?n?toare apare ?i în alte surse, din documente militare se pare, conform c?rora Berthelot ar fi spus c? România Mare ar fi cea mai frumoas? colonie a Fran?ei. Nu ar fi exclus s? fie a?a, adic? generalul francez s? fi gândit ?i chiar spus aceste cuvinte ?i atunci istoria ar trebui rescris? reanalizat? reinterpretat?. Dar mai ales ar trebui s? înv???m din ea, pentru c? ea ne înva?? c? nici un stat str?in nu ne ajut? de dragul nostru ?i to?i cei care azi indiferent când e acel azi, te sprijin? pentru c? au nevoie de ceva de la tine, au un interes personal sau na?ional în ceea ce fac, iar „ajutorul" va ?ine atâta cât va ?ine ?i interesul. Odat? atins obiectivul vom deveni ceea ce am devenit deja, o ?ar? colonizat?, tratat?, folosit?, guvernat? ca o colonie, gubernie sau stat anex, vasal, „prieten" sau „partener strategic", tot aia. F?r? îndoial?, Berthelot a jucat un rol important în sprijinirea armatei române pentru a putea face fa?? Primului R?zboi, f?r? îndoial?, interesele Fran?ei au fost nu atât de a sprijini România cât de a duce la înfrângerea - inclusiv prin sprijinirea României - du?manilor ei, dar Berthelot a f?cut tot ceea ce a f?cut pentru c? a?a i s-a ordonat, el a slujit interesele Fran?ei, nu a p?r?sit armata Fran?ei pentru a se înrola în cea a României cum au f?cut de exemplu La Fayette ?i Pacepa pentru S.U.A. A?a c? nu ar fi r?u s? nu mai c?t?m atât în n?dragii altora.

Navetistul international

Vl?dica Werner s-a sup?rat tare pe Boier Dragnea pentru c? a decis s? mute ambasada coloniei dela Tel Aviv la Ierusalim. Întâmplarea face - pentru prima oar? - s? fiu de aceea?i parte, dar numai pe subiectul respectiv, cu Marele Gardirob. Dar altceva vreau s? eviden?iez aici. Este uimitor cât de ipocrit ?i uituc poate fi domnul Iohannis. Ipocrit, pentru c? se face c? nu a ?tiut nimic despre acest subiect, nu a auzit nic?ieri despre acest subiect (adev?rul este c? era ?i greu, domnia sa a stat în România numai un sfert din timpul cât a domnit). Acuma, dup? ce guvernul a luat decizia de a începe demersurile oficiale, a aflat ?i el c? în lume, deci ?i în România se vorbe?te despre asta. Ap?i ori domnul pre?edinte ne crede pro?ti, ori se crede el mai de?tept decât este. Înc? de acum 4 luni, adjunctul ministrului de externe israelian, doamna Tzipi Hotoveli, afirma c? Israelul este în discu?ii cu mai multe ??ri, printre care nominaliza România, Letonia ?i Cehia, pentru a-?i muta ambasadele la Ierusalim. Asta scriau înc? de atunci, presa german? ?i român?, ambele limbi cunoscute ?i folosite de domnul pre?edinte. S? nu fi aflat domnul Iohannis, de atunci ce înseamn? asta? Dar când a discutat pe 5 Ianuarie 2018 cu Netanyahu la telefon, despre ce a vorbit despre mutarea capitalei României la Sibiu ?

Scandalul de acuma mi se pare o mare minciun? ?i ipocrizie a acestui navetist interna?ional care acuma face pe inocentul când ?tie, sau dac? nu ?tie, e ?i mai grav, c? Dragnea face jocurile, urm?re?te interesele oricui, numai ale ??rii nu. De fapt aici este singurul traseu pe care se întâlnesc amândoi ?i uite c? se mai întâmpl? s? se ciocneasc?. Nu ?tiu ce va face domnul Iohannis când se va ciocni ?i cu al?i români care sprijin? varianta Dragnea, nu le dau numele se ?tie pe sistem. ?i mai ciudat este atacul verbal al lui Klauss la adresa mut?rii ambasadei, când spune: „Prin urmare, în aceast? etap?, relocarea Ambasadei României în Ierusalim ar reprezenta o înc?lcare a dreptului interna?ional relevant". Aoleo s? în?elegem noi românii c? decizia luat? de S.U.A. este o înc?lcare a dreptului interna?ional? A câta? Sau cea cu bombardarea Siriei a câta o fi? Despre ea de ce nu a pomenit domnul Iohannis?

Domnul Iohannis uit? sau se face c? nu ?tie nimic despre celebra super serat? "între prieteni speciali" a zilei de 21 Decembrie 2017, când ambasadoarea S.U.A. la O.N.U. a dat de b?ut reprezentan?ilor ??rilor care votaser? pro mutare sau se ab?inuser? de la vot-ceea ce echivala cu un acord la?- în Adunarea General? a O.N.U. care condamnase aceast? decizie. De ce nu a s?rit în aer atunci domnul Iohannis ?i mai ales de ce nu îl chemase de la post pe Ambasadorul Românii la O.N.U., s? îi cear? explica?ii? Atunci a t?cut domnul Iohannis ?i a dat din coad?, bucuros c? este considerat prieten special al Marelui Licurici. A?a a crezut el c? face ca diplomatu'.

Navestista de Videle

Pe de alt? parte, m? oripileaz? lipsa total? de discern?mânt, realism ?i miserupismul guvernului care nu numai c? î?i dep??e?te fi?a postului, (c?ci vrem nu vrem, politica extern? a ??rii nu o face un navetist din motorul de Videle-Alexandria, ci impegatul de la Cotroceni) dar mai are ?i marea neru?inare de a sacrifi... pardon, secretiza aceast? hot?râre. Oare s? nu fi ?tiut Viorica navetista c? nu are nici un motiv s? secretizeze acea decizie, dimpotriv?, conform art 33 din Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protec?ia informa?iilor clasificate, care spune c?: „Este interzis? clasificarea ca secrete de serviciu a informa?iilor care, prin natura sau con?inutul lor, sunt destinate s? asigure informarea cet??enilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea elud?rii legii sau obstruc?ionarea justi?iei", îi este chiar interzis? Probabil s-a gândit domnia sa, c? dac? a fost secretizat ?i apoi pierdut contractul Bechtel ?i multe altele ca el, iar prostimea a înghi?it, sau Anexa 1 de la condi?iile de munc? pentru calcularea pensiilor militarilor, ce mare lucru dac? clasific? drept secret ?i aceast? decizie? S-au cam înv??at politicienii no?tri s? î?i secretizeze toate actele de tr?dare ?i vânz?rile pe sub mân?, ca s? nu ajung? prostimea la ele. Ia s? vedem acuma mai cere cineva desecretizarea documentului, ca în cazul protocoalelor S(R)Ionului ? Eu pun pariu c? nu.

La fel de pervers? este ?i abordarea televiziunilor care trateaz? subiectul prin rico?et, analizând, sau criticând faptul c? navetista Viorica i-a r?spuns târziu la telefon navetistului Klauss, fiind la simfonie, de parc? asta era de importan?? vital? pentru români, cât de repede îi r?spunde Viorica, pre?edintelui. Dar domnul Skywalker ce a f?cut din 21 decembrie, de la votul O.N.U., pân? acuma? A citit cartea „pas cu pas" în chinez? ?

Dup? Insula ?erpilor urmeaz? Insula Mare a Br?ilei

?i dac? tot vorbim de afaceri, vânz?ri, cump?r?ri ?i secrete, cine ne poate spune ce se ascunde în spatele vânz?rii Insulei Mari a Br?ilei, ultimul mare combinat, dar agricol al României ? C? va fi vândut, concesionat pe 99 de ani sau arendat, tot tr?dare se nume?te pentru c? se aude c? a fi dat unui mare ?eic din Arabia Saudit? care vrea s? o transforme în paji?te de nutre?uri pentru c?milele arabilor. Pre?ul oficial al tr?d?rii ar fi de 200 milioane euro, adic? cam cât se poate scoate într-un an de zile din exploatarea celor peste 58.000 de hectare, orice ai cultiva pe ele, chiar ?i... floarea calului. Diferen?a pân? la cei 99 de ani îi va lua viitorul „apropitar", iar cei care vor aproba ?i intermedia f?c?tura vor avea ?i ei onorariul lor, de loc de neglijat. Pune?i pariu c? oarece anexe ale contractului vor ?i ?i ele secrete? Nu ave?i curaj. Dar cei care fac afacerea au, curaj, tupeu, nesim?ire, oricum i-a?i spune dar au. Noi nu o s? mai avem nimic.

Politic? de biciclist

Citesc, deloc mirat, ce a declarat „domnul" Iohannis despre faptul c? doamna prim ministru nu i-a r?spuns prompt la telefon: „?ti?i, dac? ar fi un domn prim-ministru, i-a? spune ceva. Fiind o doamn?, m? ab?in". Ciudat, eu ?tiam c? un cineva, indiferent ce ar fi el pe orice scar?, se comport? cum se comport? ca urmare a educa?iei primite ?i a respectului fa?? de sine, de p?rin?ii ?i educatorii s?i. O vorb? din b?trâni spune c? respectând, te respec?i pe tine însu?i. Asta nu se aplic? ?i în cazul lui Klauss Iohannis care prin aceast? declara?ie a renun?at la sintagma „domn". Persoana sa are marele merit de a-?i re?ine pornirile de caracter din cauza etichetei partenerului, nu a pozi?iei sau educa?iei proprii. În?eleg eu de aici c? dac? îl bagi pe personajul sus amintit într-o cocin? de porci, va groh?i ca porcii pentru c? el se comport? cu fiecare conform statutului respectivului, nu statutului sau educa?iei proprii. Cum spuneam, nu m? mir? faptul, doar înaltul nivel al prostiei sau incon?tien?ei unei asemenea declara?ii.

?i a mai f?cut personajul o declara?ie, legat? de mutarea ambasadei, declara?ie prin care a ar?tat ce fel de pre?edinte este: „Uniunea European?, ?i noi suntem în Uniunea European?, are o linie foarte foarte clar? în aceast? direc?ie, nimeni nu î?i mut? ambasada....". Aducând ca argument ce face Uniunea European? ?i cui trebuie s? ne supunem noi, domnul pre?edinte nu a f?cut altceva decât s? îi dea ap? la moar? domnului Dragnea care a dat exemplu decizia S.U.A., care acuma poate spune: „S.U.A., ?i noi suntem, chiar dac? nu oficial, un stat condus de Washignton, are o linie foarte clar? în aceast? direc?ie nimeni nu face altfel din rândul statelor unite". Neinspirat? replic? a pre?edintelui, care arat? c? nici el, nici Dragnea nu urm?resc interesul na?ional, nu au o politic? na?ional?, amândoi sunt dou? p?pu?i dirijate, difer? doar p?pu?arul, din când în când. Suntem în fa?a unei noi propuneri de divizare a românilor, care trebuie s? aleag? în primul rând dac? sunt pro-Est sau pro-Occident, apoi cei care sunt pro-Occident trebuie s? se decid? dac? sunt pro-U.E. sau pro-S.U.A. De pro-România vorbim numai a?a, declarativ, la evenimente festive.

S? îmi fie permis s? îmi amintesc ?i eu un banc ca ?i pre?edintele, dar nu de un nivel a?a înalt, cum a fost cel al declar?rii unui r?zboi, dar un banc cu tip de pe undeva de prin m?rginimea educa?iei, care tot înjura un copil. La un moment dat îl aude preotul satului ?i îi ?ine o predic?. Omul îi spune c? nu se poate ab?ine, c? b?iatul de fiecare dat? când îl vede, scoate limba la el. P?rintele îl sf?tuie?te s? se ab?in?, s? încerce, pentru început, s? se ab?in? m?car în zilele f?r? so?, ca apoi s? r?reasc? pân? la eliminare. Omul promite. A doua zi, trece pe lâng? copil, acesta scoate limba la el, omul î?i aduce aminte promisiunea nu te înjur, c? am promis, dar mâine... ?i a ajuns pre?edinte.

Grafica - I.M.

Bibliografie web

- https://www.dcnews.ro/cand-i-i-muta-romania-ambasada-la-ierusalim_570302.html
- https://b1.ro/stiri/politica/benjamin-netanyahu-l-a-sunat-pe-klaus-iohannis-mutarea-ambasadei-romaniei-de-la-tel-aviv-la-ierusalim-pusa-in-discutie-208627.html
- https://www.flux24.ro/negocieri-intense-intre-israel-si-romania-pentru-mutarea-ambasadei-in-ierusalim/
- http://evz.ro/ambasadoarea-sua-onu-promisiune.html
- http://ziarulrealitatea.ro/berthelot-marele-ajutor/
- http://glsa.ro/arad/274997-romania-mare-cea-mai-frumoasa-colonie.html
- https://stirileprotv.ro/stiri/politic/iohannis-despre-mutarea-ambasadei-din-ierusalim-am-inteles-ca-guvernul-a-vrut-o-platforma-de-discutii.html

footer