Revista Art-emis
Corespondentul de r?zboi Robert Fisk - Duma, Siria PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 22 Aprilie 2018 18:48

Robert Fisc-The Independent-Duma-SiriaÎn edi?iile precedente f?ceam apel la readucerea aminte a inexistenteor „arme de distrugere în mas?" ale lui Saddam Hussein, la „Prim?verile arabe" - egiptean? ?i libian? -, cea de-a doua, pigmentat? cu excesul de zel al clovnului Nicholas Sarkozi ?i lin?area televizat? a lui Muammar al Gaddafi - binef?c?torul clovnului. Acum, drapelul albastru-alb-ro?u fâlfîie la suflarea altei marionete, care nu vede p?durea din cauza copacilor... Al?i actori, aceea?i pies?.„Episodul Duma" din aprilie 2018 miroase nu doar a praf cauzat de exploziile binef?c?toare ale rachetelor Tripei Alian?e S.U.A.-Marea Britanie-Fran?a, ci ?i de urmarea criminal? prin hipoxie. Qui prodest ? Interven?ia dur? a Rusiei a lini?tit „avântul" t?ietorilor de capete de la ISIS ?i a cam ?tirbit prestigiul r?zboinic al Unchiului Sam, iar migra?ia Islamului pe terenul vechiului continent stagnase. Mutti Merkel s-a ales cu dispre?ul public al cona?ionalilor ei, dar ?i al cet??enilor Europei.

Noua Ordine Mondial? avea nevoie de un nou pretext pentru a-?i revigora agresivitatea ?i reactualiza suprema?ia. Debutul oficial al „luptei împotriva terorismului" de dup? acel 11 septembrie 2001 încâlcit ?i acoperit cu grij? cu prelate de camuflaj, practica asasinatului ca politic? de stat (capturarea ?i spânzurarea lui Hussein, comandoul comandat pentru uciderea enigmaticului, nev?zutului ?i contestatului Bin Laden privit? pe viu din biroul „Casei Albe" de anomaliile statale Obama-Hillary Clinton)... nu sunt altceva decât varia?ii pe aceea?i tem?.

De?i semnatarii urm?toarelor dou? expuneri nu sunt colaboratorii no?tri, în spiritul respectului pentru adev?r, le supunem aten?iei domniilor voastre, încheind expunerea cu un text care circul? în spa?iul virtual ?i pe care vi-l supunem aten?iei. În ce m?sur? oglinde?te sau nu realitatea o pot spune cei mai bine informa?i, dar dac? m?car 20% din afirma?ii sunt reale agresiunea asupra Siriei se poate a?eza în acela?i registru cu România ceau?ist?, cu Irakul husseinist ?i Libia gaddafist?. Pe unde au trecut atacatorii a r?mas doar haos ?i cadavre. Sintetizat spus, cam atât r?mâne dup? aplicarea Noii Ordini Mondiale ! Sunt opinii ce nu pot fi neglijate, concluziile r?mânând la aprecierea dumneavoastr?. (Ion M?ld?rescu, Redac?ia ART EMIS).

Anatomia unei manipul?ri criminale[1]
Iulian Capsali

Statele Unite, Marea Britanie ?i Fran?a au bombardat Siria f?r? absolut niciun motiv. Exact cum s-a întâmplat cu alte state din Orient si nordul Africii distruse pe altarul înro?it de sânge al „democra?iei liberale" ?i al „societ??ii deschise", în fapt alibiuri pentru Noua Ordine Mondial?.Organiza?iei pentru Interzicerea Armelor Chimice (O.I.A.C.), bloca?i ca s? vin? la locul presupusului atac de gaze, pentru c? „nu aveau permisele O.N.U."

Corespondentul de r?zboi Robert Fisk (foto) este un jurnalist cu merite mari în descâlcirea problemelor din zonele de conflict. Nemul?umit de filmule?ele în care „C??tile albe" decontamineaz? copiii cu furtunul cu ap? în urma unui atac chimic al for?elor armate siriene[2] (vezi video), s-a dus la direct la Duma. Corespondent de r?zboi timp de 40 de ani în Liban, Afganistan, Irak, Siria, ?.a.m.d., are experien?a necesar? ca s? discearn? între realitate ?i manipulare, mai ales c? informa?iile din Siria sunt primite prin telefon numai de la activi?tii pentru drepturile omului (Soros, gen), organiza?ii islamiste sau posturi tv globaliste de tipul Al Jazeera, sus?inute cu bani ai monarhiilor wahabite ale Golfului, sponsori principali ai ISIS, du?mane de moarte ale Siriei ?i ale alia?ilor s?i musulmani ?ii?i.

Serviciile secrete franceze au certificat faptul c? au fost folosite gaze toxice împotriva popula?iei din Duma, ca ?i reprezentan?iDuma-Siria-2 ai O.M.S. care au spus c?, în urma analizelor de sânge ?i de urin?, s-a constatat prezen?a gazelor otr?vitoare la sute de persoane. A urmat atacul dat de marile puteri nucleare, cu rachete, asupra „depozitelor de gaze toxice" ?i „centrelor de produc?ie" ale acestora. În mod... paradoxal, „inspectorii din cadrul (O.I.A.C.) sunt în prezent bloca?i ca s? vin? la locul presupusului atac de gaze, aparent pentru c? nu aveau permisele corecte ale ONU" - men?ioneaz? Fisk.

Dr. Rahaibani, medic în Duma, face preciz?ri asupra momentului în care au fost adu?i „otr?vi?ii": „M? aflam cu familia în subsolul casei noastre, la trei sute de metri de aici, noaptea, dar to?i doctorii ?tiu ce s? întâmplat. Au existat multe bombardamente (ale for?elor guvernamentale) ?i avioanele au survolat Duma mai ales noaptea - dar în acea sear? a fost vânt ?i nori mari de praf au început s? vin? înspre subsolurile ?i pivni?ele unde se refugiaser? oamenii. Ulterior au început s? soseasc? în spital, suferind de hipoxie, lips? de oxigen. Apoi, cineva la u??, o „Casc? alb?", a strigat: „Gaz!" ?i a început panica. Oamenii au început s? arunce ap? peste unul pe altul. Da, filmul a fost filmat aici, este autentic, dar ceea ce vede?i sunt oameni care sufer? de hipoxie - nu de otr?vire cu gaz".

Nimeni, niciun corespondent de pres?, nu a filmat momentul în care au fost înmormântate cele peste 60 de „victime" ale atacului cu gaz, iar medicii nu au v?zut niciun mort. „Gigan?ii mediatici, care î?i permit s? trimit? armate de coresponden?i, nu au mi?cat nimic-nimic, ci au înghi?it ?i regurgitat o joas? ?i josnic? propagand? de r?zboi [...] ?ia sunt cei de ne înva?? pe tot restul globului ce e aia democracy, values, rule of law. Altfel, ce dac? planeta e gata s? ia foc nuclear de la o înscenare mizer? ?i oribil?. Important e s? ne lu?m premiile ?i s? facem pe deontologii ?i curajo?ii„".

La Duma (Siria), n-a fost nici un atac chimic![3]
Lelia Munteanu

„Aceasta este povestea unui ora? numit Duma...". A?a î?i începe relatarea de la fa?a locului unul dintre foarte pu?inii coresponden?i de r?zboi în a c?rui onestitate am o încredere deplin? - Robert Fisk. Excep?ional cunosc?tor al Orientului Mijlociu, stabilit la Beirut, Fisk e pentru mine una dintre cele mai credibile surse. Dup? atacul americano-franco-britanic din noaptea de vineri spre sâmb?t?, s-a deplasat acolo ca s? vad? cu ochii lui. Prima concluzie, dup? ce Fisk a f?cut ceea ce trebuiau s? fac? alia?ii înainte de a lansa atacul (a cercetat clinica unde a fost realizat filmule?ul care a îngrozit ?i revoltat lumea[4], a cercetat împrejurimile, a vorbnit cu martori): la Duma n-a fost nici un atac chimic!

Prima informa?ie a primit-o de la unul dintre medicii spitalului subteran (în Duma, pe toat? perioada când ora?ul a fost sub ocupa?ia a?a-numi?ilor rebeli, via?a s-a desf??urat în pestilen?iale ad?posturi subterane): filmul distribuit de propaganda occidental? e autentic! Dar pacien?ii pe care îi vedem în imagini, declar? dr. Assim Rahaibani, „au fost afecta?i nu de gaz, ci de lipsa oxigenului din tunelurile pline de gunoaie ?i din subsolurile în care au tr?it, într-o noapte în care care vântul a stârnit o furtun? de praf"[5].

„...Da, viceoclipul a fost filmat aici, e adev?rat, dar ceea ce vede?i sunt oameni care sufer? de hipoxie, nu de intoxicare cu gaz"

M?rturia unui localnic (dintre cei care nu au plecat cu gruparea jihadist?): „Eram cu familia în subsolul casei mele, la trei sute de metri de aici (clinica subteran?, cunoscut ca Punctul 200, n.m.), în noaptea aceeea [...]. Aeronave au zburat mereu deasupra Dumei pe timp de noapte, dar în noaptea aceea existau nori uria?i de praf purta?i de vânt, care începuser? s? intre în subsolurile ?i pivni?ele unde locuiau oameni. ?i ei au început s? vin? aici (în clinic?, n.a.) - sufereau de hipoxie, lips? de oxigen. Apoi, cineva care st?tea în dreptul u?ii, o « casc? alba », a strigat: « Gaz! » ?i s-a declan?at panica. Oamenii au început s? arunce unii peste al?ii cu ap?. Da, viceoclipul a fost filmat aici, e adev?rat, dar ceea ce vede?i sunt oameni care sufer? de hipoxie, nu de intoxicare cu gaz".

Despre cei 40 sau 70 de mor?i care ar fi rezultat în urma presupusei gaz?ri ordonate de Bashar al-Assad, oamenii care au r?mas în Duma nu ?tiu nimic

C??tile Albe sunt volntarii unei organiza?ii de salvatori sirieni anti-Assad, care ac?ioneaz? în zonele ocupate de a?a-numi?ii rebeli, organiza?ie stipendiat? mai ales din Marea Britanie ?i Statele Unite. Cei care au ac?ionat în Duma (inclusiv în noaptea presupusului atac cu gaz) au ?i plecat spre fieful jihadist din Idlib, în autobuze escortate de ru?i, motiv pentru care Robert Fisk nu i-a mai g?sit în ora?. ?i Jaish el-Islam („Armata Islamului"), finan?at? de saudi?i, s-a retras din Duma, dup? lungi pertract?ri cu ru?ii (în noaptea presupusului atac cu gaz, erau pe picior de plecare). Cât despre cei 40 sau 70 de mor?i care ar fi rezultat în urma presupusei gaz?ri ordonate de Bashar al-Assad, oamenii care au r?mas în Duma nu ?tiu nimic. E greu de presupus c? într-un loc în care oamenii doresc s? afle unii despre ceilal?i ca s? se asigure c? mai sunt în via??, 40 sau 70 s? fi disp?rut f?r? urm?, într-o noapte, sau s? fi existat tot timpul acolo, anonimi, cu atât mai mult cu cât propaganda occidental? a raportat c? printre ei s-ar fi aflat ?i copii.

Îl cred pe Robert Fisk. A?tept ca pre?edintele Macron s? aduc? dovezile irefutabile ale atacului chimic, dovezi pe care le clama zilele trecute. De la premierul May ?i pre?edintele Trump nu m? a?tept la nimic.

„Vocea" spa?iului virtual

- în Siria, nu exist? nicio banc? central? Rothschild.
- Siria a interzis produsele alimentare modificate genetic, precum ?i cultivarea ?i importul acestora.
- Siria este singura ?ar? arab? care nu are datorii la Fondul Monetar Interna?ional, nici la Banca Mondial?, nici la altcineva.
- familia lui Assad face parte din orientarea (religioas?) alawit?; acesta este un curent minoritar ?iit al islamului tolerant; a fost comb?tut? de la moartea lui Mohamed de majoritatea sunnit?.
- femeile din Siria au acelea?i drepturi ca ?i b?rba?ii în privin?a studiilor, s?n?t??ii ?i educa?iei.
- femeile siriene nu sunt obligate s? poarte v?lul. Legea Sharia (Legea islamic?) este neconstitu?ional? în Siria.
- Siria este singura ?ar? arab? cu o constitu?ie secular? ?i nu tolereaz? mi?c?rile extremiste islamice, care sunt comb?tute puternic (chiar ?i cu metode extreme).
- aproximativ 10 % din popula?ia sirian? apar?ine uneia dintre multele ramuri cre?tine, prezente întotdeauna în via?a politic? ?i social?.
- în alte ??ri arabe popula?ia cre?tin? nu ajunge la 1 % din cauza tratamentului prost.
- Siria este singura ?ar? mediteranean? în întregime proprietar? petrolului s?u (aproximativ 500.000 barili / zi) ?i nu ?i-a privatizate companiile de stat.
- Siria are o larg? deschidere spre cultura ?i societ??ile occidentale, cum numai Libanul o mai are în lumea arab?.
- Siria a fost singura ?ar? pa?nic? din zon?, f?r? r?zboaie sau conflicte interne.
- Siria este singura ?ar? din lume care a primit refugia?ii irakieni, f?r? nicio discriminare social?, politic? sau religioas?.
- Bashar al-Assad are o sus?inere popular? foarte mare.
- Siria dispune de rezerve de petrol exploatabile (aproximativ 2,5 miliarde de barili), care este rezervat? întreprinderilor de stat.

Grafica – I.M.

--------------------------------------------------------

[1] filmarea este real?, dar ceea ce vede?i sunt oameni care sufer? de hipoxie - nu de otr?vire cu gaz https://www.independent.co.uk/voices/syria-chemical-attack-gas-douma-robert-fisk-ghouta-damascus-a8307726.html
[2] https://www.activenews.ro/externe/Anatomia-unei-manipulari-criminale-150408
[3] http://www.gandul.info/puterea-gandului/la-duma-siria-n-a-fost-nici-un-atac-chimic-17133879
[4] Op. cit., https://www.independent.co.uk/voices/syria-chemical-attack-gas-douma-robert-fisk-ghouta-damascus-a8307726.html
[5] Ibidem.

footer