Revista Art-emis
Cititorule, io a?a scriu PDF Imprimare Email
Corneliu Florea, Canada   
Miercuri, 18 Aprilie 2018 19:30

Dr. Corneliu FloreaFiecare scrie cum vrea ?i ce vrea, e liber.
Ce este libertatea ? Oho, de curiozitate, cite?te ?i judec? ce au scris atâ?ia ?i atâ?ia despre libertate ?i cum au interpretat-o. Cititorule, liber fiind, ai dreptul s? o define?ti cum sim?i ?i crezi. Pentru mine libertatea e una din c?l?uzele vie?ii mele, este antonimul tuturor constrângerilor !! Omenirea, în general, a gândit simplu ?i profund despre libertate, apoi au venit filosofii ce au împ?nat-o cu atâtea idei ?i metafore încât au transformat-o într-un concept labirintic abstractdin care nu mai po?i ie?i dar nici limpezi sau l?muri esen?ialul ei. Ra?ionali?tii, mai sistematiza?i, au încercat s? o clasifice, fiindc?, într-adev?r exist? multe feluri de libert??i; adev?rate ?i pseudo-adev?rate, din interiorul fiec?ruia ?i libert??i exterioare date de societate, corecte sau cele comandate, ordonate de atotputernici pe care independen?ii, autohtonii le ignor? sau tri?eaz?, pl?tind. Exist? ?i indivizi ce sunt genetic dota?i cu o libertate dominant? intrinsec? precum ?i indivizi c?rora, tot genetic, le e team? de libertate, au o adev?rat? fobie fa?? de libertate, pare paradoxal, doar pare. ?i multe, multe alte prezent?ri; scriitorimea lumii umplând biblioteci întregi despre libertate, despre constrângerea ?i violentarea ei. Scriitorimea are o band? rulant?, continu?, de la libertate ?i interdic?iile biblice pân? la statuia Libert??ii ?i spatele ei. Banda rulant? a scriitorilor despre libertate s-a tot m?rit, lungit, aglomerat ?i fiindc? aparent e liber? tuturor, pe bani,vin ?i io, acum, cu scriitura mea „Fier?ria lui Staricu". Este o scriitur? istoric? despre neamul meu. Se ?tie c? istoria nu se plagiaz?, ci se comenteaz?, Dumnezeule, în fel ?i chip, dup? mintea ?i asem?narea celui ce se apuc? de a?a ceva.

„Fier?ria lui Staricu" este o fresc? istoric? despre o familie olteneasc? din care îmi trag r?d?cinile paterne, o istorie a unei comune doljene de-a lungul Jiului, o istorie a Olteniei, tamandin vremea lui Pazvante chiorul ?i a legendarului Iancu Jianu care, împreun? cu haiduciilui, a sc?pat ?ara Româneasc? de pazvangii. O istorie din vremea bunicului meu, nepot de pandur ?i veteran al r?zboiului de întregire na?ional?, a tat?lui meu, combatant în cel de-Al Doilea R?zboi Mondial, din Cotul Donului pân? în Mun?ii Tatra. În acest r?zboi mondial, s-au confruntat interese de dominare prin patru ideologii: fascist?, nazist?, comunist? ?i democrat?. Pentru români a fost, ?i r?mâne, cea mai mare nedreptate ?i dram? istoric?, început? cu o cotropire, de care am dorit s? sc?p?m prin jertf? armat?, na?ional?, dar, din nedreptate, am r?mas cotropi?i total de comunismul leninist-stalinist. Suntem prea mici în fa?a celor patru puteri ce s-au confruntat militar, ?ase ani, pentru dominare mondial?, sub steagul celor patru ideologii, în care noi am r?mas singuri, ocazie ca nazismul s? ne foloseasc? împotriva comunismului, apoi dup? arestarea lui Ion Antonescu ?i tr?darea regal?, comuni?tii ne-au folosit împotriva nazismului. Istoric, nazismul ?i fascismul au pierdut, democra?ia a tr?dat libertatea Europei de Est ?i comunismul leninist-stalinist s-a instalat prin for?? brut?, de la Atlantic la Pacific, iar noi, românii, am fost priva?i de libert??ile democratice în lag?rul lor comunist.

?i Al Doilea R?zboiul Mondial a devenit istorie, dar o istorie cu grave, abominabile consecin?e pentru libertatea unei mari p?r?i a omenirii, opunându-se dezvolt?rii ei naturale, normale, ra?ionale ?i identitar-na?ionale, datorit? noului pact dintre democra?ia occidental? ?i comunismul de for??. Este un pact profund necinstit, precum cel dintre Ribbentrop ?i Molotov, considerându-se o continuare a acelui pact, în care acela?i comunism perfid, de data aceasta, st? la mas? cu democra?ia occidental? discutând de pe pozi?iile intereselor na?ionalismului bazânduse pe for?? nuclear?, agresiv?, tempera?i doar de consecin?ele catastrofale ale r?zboiului nuclear ?i cercetând o arma biologic? antiuman?, prin care înving?torului s?-i r?mân? toate bunurile învinsului, intacte. În parantez?, e bine cititorule s? faci diferen?ierea între na?ionalismul lor prin for?? nuclear?, ofensiv? ?i na?ionalismul românesc defensiv, de ap?rare, pentru p?strarea identit??ii na?ionale într-un stat unitar liber. Cu toate acestea, identitatea ?i unitatea noastr? na?ional? este continuu atacat? de limita?i cerebrali ?i sociali, de cei ce robotesc la o mass-media aservit? alogenilor, de cei ce tr?iesc din manipulare ?i dezinformare, pân? la hack writers, pen for hire, patapievicieni ?i dani-alexopa?i.

Fiind avid de libertate, fiind intrinsec dotat cu ea, am încercat ?i am sc?pat de lag?rul comunist în 1980, pl?tind, continuu, pre?ul scump al libert??ii în str?in?tate. Aici, pe lâng? profesie, medic fiind, am început s? scriu în standard literar obi?nuit, nefiind un literat, dar liber s? scriu adev?ruri cunoscute ?i tr?ite prin care s? contracarez toate câte m? intrig? ?i revolt?. Aceast? scriere istoric? este o recuno?tin??, tardiv?, fa?? de neamul meu ??r?nesc pe care îl respect mai mult decât orice alt? categorie social?. Sunt fericit c? am tr?it împreun? cu ei, m-au iubit ?i însufle?it, m-au încurajat s? rezist la greu, s? nu m? plâng ?i s? nu clevetesc, s? ?in sam? numai de adev?r, s? umblu descul? cu capul ridicat, s? mul?umesc pentru pu?in ?i s? fiu respectuos cu toat? lumea. De la ei mi-am însu?it omenia ??r?neasc?, superlativ? tr?s?tur? româneasc? la acea vreme, par?ial distrus? de comunismul totalitar ?i în declin continuu în globalista Uniune European?.

Scriind aceast? carte despre ei, i-am portretizat din amintiri vii, dar mai ales din sincer? sim?ire de cinstire început? atunci, în copil?rie,ce treptat s-a înte?it odat? cu trecerea mea prin via?? în care am umblat ?i cunoscut lumea. Am ?inut s?-mi a?ez neamul meu în adev?ratul ei cadru istoric, în care a tr?it, ?i pentru aceasta m-am documentat intens istoric ?i social. Despre genera?ia bunicilor mei, lupt?toare în primul mare r?zboi, am citit „R?zboiul de întregirea neamului" a lui Mircea Vulc?nescu, despre genera?ia tat?lui meu, combatant? în Al Doilea R?zboi Mondial am citit „Istoria politic? ?i militar? a r?zboiului României contra Rusiei sovietice" a Generalului Platon Chirnoag?. Pentru documentare despre Casa Regal? a României de mare ajutor mi-a fost ?i lectura istoric? „Regele playboy" a profesorului american Paul D. Quinlan. Am mai recitit capitole întregi ?i din „O istorie sincer? a poporului român" a istoricului Florin Constantiniu ?i alte zeci de articole din reviste istorice, din pres? sau Internet. Istoricii, de profesie, trebuie s? scrie istoria lumii în etalon prob - corect ?i integral - iar scriitorimea are obliga?ia moral? ?i fa?? de cititorii ei s? o redea la fel.

footer