Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 07 Martie 2018 20:10

Rezistenta prin cultura aziUn tân?r prieten, unul care conteaz? mult pentru mine, ale c?rui opinii m? intereseaz? realmente, îmi spune direct, f?r? menajamente, ?tie, de altfel c? are u?? deschis?: „V? citesc de ceva vreme, m? rog, ave?i dreptate, lucrurile merg prost la noi, catastrofal, dar asta o ?tie cam toat? lumea, vai de capul nostru. Dar unde sunt solu?iile ? Cum ne scoatem ? De ce nu merge?i mai mult pe cultur? ? Sunte?i un om de cultur?, e clar c? pe acolo ar putea fi solu?iile. De ce nu c?uta?i solu?ii în direc?ia asta greu de contracarat ? Noi to?i avem nevoie de solu?ii, nu de plângerea inorogului... V? rog s? m? ierta?i, dar eu cam a?a v?d lucrurile. ?i cred c? nu sunt singurul".

Tân?rul meu prieten are toat? dreptatea. De altfel, cum se ?tie de mult? vreme, tinerii au întotdeauna dreptate. Pentru c? viitorul e de partea lor. Ei sunt copiii no?tri. Cum s? nu-i iei în serios chiar dac? ar spune prostii ? Dar ei nu prea spun prostii, ei au doar brutalitatea, incon?tien?a ?i naivitatea vârstei lor. Da, foarte probabil c? singura salvare na?ional? care ne r?mâne e cultura. Nici un imperiu, deci nici UE, nu e capabil s? legiferezee în acest domeniu pân? la cap?t. Dar în cultur? meciul se joac? la scara unu pe unu. Bineîn?eles, dac? avem ce oferi, ce propune original ?i dac? ?tim s? o facem, nimeni nu va putea s? ne interzic? s? exist?m. Îns? la fel de adev?rat e ?i faptul c? impostura, falsul, escrocheria nu sunt nic?ieri mai acas? decât în cultur?. Formele se mimeaz? u?or, preten?iile goale pot fi sus?inute de institu?ii ?i organiza?ii, cu burse ?i cu cariere. De?i aproape niciodat? nu e vorba de mari câ?tiguri financiare în sine.

Dup? 1989, to?i mediocrii din poezie, pictur?, sculptur?, teatru, roman, eseu, muzic? au crezut c?, în sfâr?it, a venit vremea lor, a venit „libertatea". C? nu vor mai fi chinui?i cu întreb?ri despre talent, despre meserie, despre tenacitate, ?i c?, în fine, se pot afirma. Cum s?-i opre?ti ? Au ?i ei o singur? via??. Dac? nu acum, când ? Nu la fel e ?i în politic? ? Nu avem prea mul?i salvatori care nu s-au salvat decât pe ei în?i?i ?i au uitat definitiv de ceilal?i ? Democra?ia nu e cumva ?i paradisul mediocrit??ii ? Nu e clar c? nu e loc pentru toat? lumea la masa prezidiului ?

Într-adev?r, pentru ??rile mai mici, singura salvare permis? e cea prin cultur?. Numai c? ??rile mari vor s? transforme ??rile mici în consumatoare ale culturii lor. Filme americane, c?r?i ?i mânc?ruri fran?uze?ti, muzic? britanic?, tehnic? german?, haine ?i pantofi italiene?ti... Cine mai are curajul ?i puterea s? afirme în aceste condi?ii cultura român?, o cultur? marginal? ? ?i cum s? o fac? ? Prin filme mizerabiliste, prin romancierii prea pu?ini pe care îi avem ? Prin Adrian Ghenie ?i ceilal?i câ?iva pictori de la Cluj ?

Da, ne putem salva prin cultur? chiar dac? ne-am pierdut suveranitatea ?i independen?a, dar cu adev?rat importante sunt proiectele care dep??esc micile ambi?ii personale, gloriolele care dureaz? doar un anotimp. Asemenea proiecte sunt deja în curs de desf??urare chiar dac? nu ?in întotdeauna scena. Ele sunt ocultate de politicieni ?i demagogi diver?i care se pun în poz? ?i ne bombardeaz? zilnic cu mizeria ?i nemernicia lor. Proiectele cel mai bine sus?inute, finan?ate ?i promovate sunt cele f?cute cu voie de la poli?ie, nu cele care merg împotriva curentului. O fi „poli?ia" cel mai bun decident ?i critic cultural ?

De fapt, ajungem f?r? s? b?g?m de seam? la vechea „rezisten?? prin cultur?", adic? acolo de unde am plecat acum 28 de ani. Dar noul stat democratic ?i, mai ales, capitalist finan?eaz? mult mai zgârcit rezisten?a împotriva lui prin cultur? decât o f?cea vechiul stat socialist pentru disiden?ii ?i „rezisten?ii" s?i. Statul se preocup? de propagand? mai întâi, de voturi, de succesul personal al celor care îl reprezint?. Iar asaltul mediocrit??ii ?i al imposturii a atins în cultura român? de azi cote cu adev?rat alarmante.

„Rezisten?a prin cultur?" e mai actual? azi ca niciodat?. Dar „rezisten?a" e o vorb? grav?, poate însemna chiar salvarea unei na?iuni în vremuri de restri?te ?i bejenie prezentate de propagand? ca o culme a progresului.

footer