Revista Art-emis
Perpetuum 6 Martie PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Miercuri, 07 Martie 2018 20:01

6 martie 1945Ieri diminea?? pe „Radio Na?ional", se prezentau evenimentele zilei de 6 martie din istoria na?ional? ?i interna?ional?, n?scu?i, promova?i, ap?ru?i ?i bineîn?eles, nu putea lipsi evenimentul anului 1945 instalarea guvernului Petru Groza. Bineîn?eles c? s-a men?ionat faptul c? armata sovietic? a for?at demiterea guvernului R?descu pentru a-i aduce pe comuni?ti la putere. S-a împ?mântenit se pare ideea c? Sovietizarea României ar fi început la 6 Martie 1945 ?i s-ar fi terminat odat? cu izgonirea armatelor ruse din ?ar? prin ?iretul Gheorghiu Dej.

Total gre?it. Sovietizarea României a început la 23 August 1944 odat? cu arestarea mare?alului Antonescu de c?tre regele Mihai care b?tuse palma cu sovietici prin Bodn?ra? ?i P?tr??canu sperând c? î?i va salva nu doar tronul ?i via?a, ci ?i averea. ?i a reu?it, pentru c? practic Mihai, cel care „ne-a min?it ?i la moarte", pretinzând c? e în via?? aproape doi ani, a vândut ?ara ru?ilor ?i comuni?tilor în schimbul bun?st?rii sale ?i a familiei sale. Probabil pentru aceste merite, actuala conducere comunist? vrea s? îi dea ce nu a avut nici cât a fost în via??. Dac? Mihai ar fi înf?ptuit actul de la 23 August al?turi de Br?tianu sau Maniu, poate a? fi acceptat minciuna c? a f?cut-o pentru binele românilor, dar el nu a salvat România, ci a predat-o sovieticilor, iar asta este tr?dare.

Spuneam deci c? sovietizarea României nu a debutat în 6 martie 45 ci la 23 August 1944, iar autorul nu a fost altul decât fostul rege Mihai. Când au plecat sovieticii din ?ar?? Niciodat?, de?i unii istorici spun c? acest proces, chiar dac? nu s-a încheiat imediat, are ca punct de plecare data de 24 martie 1958, când Dej a reu?it s? îi conving? pe Hrusciov s? semneze p?r?sirea României de c?tre cele 3 Divizii sovietice. Al?ii spun c? procesul s-ar fi încheiat în 1963 când au fost îndep?rta?i ultimii consilieri sovietici sau chiar mult mai târziu, pe timpul lui Ceau?escu. Unii, la fel de vis?tori spun c? cic? ru?ii ar fi plecat cu adev?rat din ?ar? abia dup? decembrie 1989, dar ?i ei se în?al?. Adev?rul adev?rat este c? sovieticii au fost sunt ?i vor fi pe acest p?mânt cât vor fi ?i români, dac? nu chiar mai mult. P?i uita?i-v? ce se petrece în partidul de guvern?mânt în ultimii ani ?i o s? îmi da?i dreptate, Uita?i-v? ?i la cum este condus? ?ara din palatele ??rii ?i ve?i constata c? ori cu Ana Pauker, ori cu Klauss Iohannis, interesele României sunt reprezentate la fel.

Deci, nu mai min?i?i copii c? ru?ii au ocupat România în 6 martie 1945, pentru c? nu e adev?rat, cum nu e adev?rat nici c? Mihai a fost obligat s? abdice în 1947, c?ci ?i acolo a b?tut palma ?i a plecat nu numai bucuros ci ?i ap?rat ?i protejat de cei care l-au „for?at s? plece". P?i aminti?i-v? cum au plecat Romanovii, cum a plecat, dac? vre?i chiar R?descu, nevoit s? se ascund? la misiunea Britanic? pentru a nu fi fezandat de sovietici ?i sovietiza?, de?i odat? demis nu mai prezenta nici un pericol pentru ei. Cum a putut s? plece Mihai cu toate ma?inile lui a?a de lini?tit în '47 când chiar nu mai avea cine s? se opun? sau s? se ridice împotriva sovieticilor? ?i mai ales, nu mai min?i?i copii c? nu mai sunt sovietici în România, c? dac? mai începe o revolu?ie, parc? v?d c? iar o s? ne umplem de turi?ti ru?i care se vor gr?bi s? ias? din ?ar? f?r? s? ?tim când au intrat.

Inversarea ?i contorsionarea istoriei dup? cum convine regimurilor m-a f?cut s? m? întreb dac? nu cumva nu ?tim chiar nimic despre istoria noastr? nici chiar cei care mai aveam ore de istorie na?ional? ?i na?ionalist? în ?coli. ?in minte c? una din piesele de rezisten?? ale propagandei comuniste era faptul c? România nu a fost transformat? în pa?alâc turcesc ca celelalte ??ri vecine în perioada de glorie a imperiului Otoman. Ne-am mai mândrit noi românii c? nici romanii nu au putut cuceri Dacia, c? am avut daci liberi, c? nici nem?ii nu ne-au desfiin?at cum au desfiin?at Polonia, (pe care v?d c? ?i U.E. vrea s? o desfiin?eze acuma) c? nici nem?ii nu ne-au ocupat total, c? guvernul s-a refugiat la Ia?i în august 1916 ?i, în final, c? nici ru?ii nu au avut baze militare în România ca în celelalte state satelit, deci suntem tari, frate. Parc? v?d c? peste nu ?tiu câte sute de ani o s? ne l?ud?m c? nici americanii nu au reu?it s? î?i instaleze baze militare, rachete ?i scuturi în toat? ?ara, doar în zonele de Sud, Nord, Est ?i Vest în marile ora?e ?i câteva mai mici, dar au mai r?mas câteva sate... ocupate de Charles, câteva p?duri de Schweighofer, Constan?a de Timmermans, Ro?ia Montana de Gabriel Ressources, Gala?iul de indieni, Teleormanul de Dragonieni...

Concluzia nu poate fi decât una, suntem da?i dracului, nimeni nu ne poate supune a?a cum vrea el, România nu este o ?ar? care s? poat? fi ocupat? sau mai bine spus, st?pânit? de oricine sau de unul singur. România nu poate fi exploatat? decât pe buc??i. Primul care a spus asta cu voce tare a fost str?lucitul, ca s? nu zic str?lucitorul nostru Hermanstadian, profesorul profesorilor, acest Maggelan, Marco Polo sau Piri Reis al zilelor noastre, care dac? ar mai câ?tiga un mandat, ar descoperi o alt? Românie a lui, pe care s? ?i-o ia înapoi din cine ?tie ce constela?ie.

?i totu?i, din toate aceste paradoxuri ?i adev?ruri spuse sau nespuse, se ridic? o întrebare precum coloana lui Brâncu?i: totu?i, râdem, glumim, dar de ce nu ne-au st?pânit romanii decât par?ial ?i doar 165 de ani, de ce turcii nu ?i-au pus pa?alâcuri ?i raiale decât pe lâng? Dun?re, de ce nem?ii nu ne-au ras cum au ras Var?ovia, de ce ru?ii au plecat de la noi ?i, de ce nu, de ce au venit americanii ? R?spunsul este simplu, la mintea coco?ului de o simplitate care rivalizeaz? cu r?spunsul dat de Codrin ?tef?nescu : pentru c? nu a fost nevoie. To?i ocupan?ii au realizat c? nu e nevoie de armate, de elemente de for??, de structuli extrastatale ca s? st?pânesc? aceast? ?ar?.

E suficient s? g?se?ti un Ciung care s? fac? apeducte, un Mihnea Turcitul, un Bodn?ra?, Nikolski, Pauker, un rege, un general, un cominternist, un profesora? de liceu, un tr?d?tor, pe care s? îl pui în fruntea ??rii, a justi?iei, a serviciilor secrete ?i ace?tia vor face toat? treaba, mai bine decât unul str?in, adus din afar?, care nu cunoa?te obiceiurile, oamenii, cât ?i pân? unde poate strânge ?urubul. În plus, pe acesta nu trebuie s? îl p?ze?ti, s? îl pl?te?ti, s? îi tocme?ti gard? elve?ian? sau albanez?, e treaba lui cum se men?ine la putere ?i, cel mai important lucru, ai pe cine da vina dac? apar probleme ?i po?i veni ca salvator din afar? s? îl înlocuie?ti ca pe o sanda g?urit? cu altul de aceea?i factur? pentru c? mare e Gr?dina Maicii Domnului. A?a se face c? România nu va fi niciodat? ocupat? de o putere str?in?, ea va fi condus? ve?nic de români. De astfel de români. S? ne bucur?m, deci! Noi suntem într-un perpetuum 6 Martie ?i poate ar trebui s? declar?m ziua de 6 Martie, Zi Na?ional?, pentru c? acest? zi ne caracterizeaz?.

Not?: dup? cum se vede din ziarul „Scânteia", 800.000de cet??eni au salutat instalarea guvernului Petru Groza, ?i ei au rezistat pân? în zilele noastre, f?r? telefoane mobile, f?r? facebook, f?r? finan?ele lui S?r??, f?r? indica?ii preziden?iale, f?r? Uniunea European?. A?a c? #rezisten?ii de azi mai au înc? multe de înv??at de la cei de ieri.

Aranjament grafic - I.M.

footer