Revista Art-emis
Complexul hidroenergetic nistrean de la Novodnestrovsk PDF Imprimare Email
Liubomir Gu?u, Chi?in?u   
Miercuri, 21 Februarie 2018 12:54

Complexul hidroenergetic nistreanPeti?ie c?tre popula?ia Bazinului fluviului Nistru

Revolta?i de consecin?ele catastrofale ?i negocierile netransparente în urma semn?rii Acordului privind func?ionarea Complexului Hidroenergetic Nistrean, mai mul?i activi?ti civici au creat o peti?ie online, în care cer Guvernelor Republicii Moldova ?i Ucrainei stoparea negocierilor netransparente pe marginea Acordului sus-men?ionat.

Îngrozi?i de faptul c? alimentarea cu ap? potabil? a 4 milioane de oameni este pus? în pericol de interesele unor oligarhi din Republica Moldova ?i Ucraina, alarma?i de riscul apari?iei unui nou focar de conflict pe fluviul Nistru ?i a unei rela?ii tensionate cu Ucraina,
cheam? to?i cet??enii de bun? credin?? s? cear? stoparea imediat? a negocierilor pe marginea acordului privind func?ionarea complexului hidroenergetic nistrean.

Spunem Stop! acestor negocieri obscure deoarece Acordul se negociaz? f?r? a ?ine cont de interesele popula?iei afectate, f?r? existen?a studiilor de impact ecologic, social ?i economic, f?r? indicarea unor debite de ap? minime necesare men?inerii în via?? a Nistrului, f?r? a ?ine cont de standardele de mediu ale Uniunii Europene, Tratatului Comunit??ii Energetice ?i O.N.U., dar cu riscul major de a l?sa f?r? ap? potabil? aproximativ patru milioane de oameni din Moldova ?i Ucraina. Costurile acestui dezastru sunt de ordinul miliardelor de dolari (U.S.D.).

Prin urmare societatea civil?, cere Guvernului Moldovei ?i Ucrainei s? stopeze aceste negocieri care omit inten?ionat normele Europene ?i care sunt în contradic?ie flagrant? cu interesele cet??enilor din Moldova ?i Ucraina, pân? nu se respect? urm?toarele cerin?e minime:
- Referin?a la Acordurile de Asociere ale Ucrainei ?i Moldovei cu Uniunea European?, la Tratatul Comunit??ii Energetice, la cele 8 Directive de mediu din aceste documente relevante acestor negocieri ?i parcurgerea etapelor descrise în aceste Directive. Aceste directive se refer? la evaluarea proiectelor cu impact transfrontalier, la impactul asupra calit??ii apei destinate consumului uman, la r?spunderea pentru daunele aduse mediului înconjur?tor, la impactul asupra p?s?rilor s?lbatice, la consultarea publicului din ?ara afectat?, la efectele anumitor planuri ?i programe asupra mediului.

- Efectuarea unui studiu de impact asupra mediului, a unui studiu de impact social ?i a unui studiu de impact economic pe care-l va avea infrastructura existent? a nodului hidroelectric Nistrean (în special Centrala de Acumulare prin Pompaj ?i Centrala Hidroelectric? II de la Nagoreanî/Naslavcea) ?i a Impactului Strategic de Mediu pentru cea planificat? (cele 6 hidrocentrale noi). Pe parcursul petrecerii acestor studii negocierile trebuiesc stopate. Iar rezultatele acestor studii trebuie s? serveasc? drept baz? de reluare a negocierilor;
- Includerea obligatorie în proiectul de Acord negociat a unor prevederi cruciale precum: (a) Parametrii debitului de ap? minim; (b) Parametrii debitelor ecologice (debite de prim?vara) ?i pentru restul anului; (c) ?ompensarea serviciilor ecosistemice pierdute (Principiul O.N.U. „Poluatorul pl?te?te");
- Decuplarea negocierii acestui Acord de alte probleme bilaterale care nu au leg?tur? cu problema hidrocentralelor (a?a numitul principiu „la pachet");

- Renun?area p?r?ii ucrainene la ideea construc?iei cascadei de ?ase hidrocentrale în partea de sus a Nistrului ?i introducerea unui moratoriu pentru construc?ia unor obiecte noi în bazinul Nistrului pân? nu este diagnosticat? starea întregului bazin al fluviului Nistru (din mun?ii Carpa?i ?i pîn? la v?rsarea în Marea Neagr?) ?i efectuarea tuturor procedurilor conform legisla?iei europene;
- Invitarea în formatul acestor negocieri în calitate de observatori a exper?ilor pe mediu din organiza?iile interna?ionale de profil a O.N.U., Comisia European? ?i Comunitatea Energetic?;
- Includerea în aceste negocieri în calitate de observatori a exper?ilor califica?i pe probleme de mediu din cadrul societ??ii civile a Moldovei ?i Ucrainei. Consultarea versiunii finale a acestui Acord cu societatea civil? înainte de semnare.

Lans?m aceast? peti?ie c?tre popula?ia Bazinului fluviului Nistru ?i din afara ei, c?tre liderii ?i membrii organiza?iilor societ??ii civile, c?tre mediul academic, partidele politice, biseric?, sindicate, autorit??i locale ?i centrale, mass media, din ?ar? ?i din str?in?tate, s? sus?in? aceast? peti?ie ca un demers contra distrugerii Moldovei. Neglijarea acestui demers cet??enesc va demonstra lipsa responsabilit??ii din partea Guvernelor Moldovei ?i Ucrainei, consecven?a legat? de aplicarea normelor europene, ignorarea faptului c? acest Acord poate provoca o criz? umanitar?, depopularea acestei zone, criz? alimentar?, economie distrus?, presiuni ?i costuri de s?n?tate imense, r?zboi.

Semnatari: Arcadie Barb?ro?ie, Ilyia Trombistky, Ion Efros, Victor Parlicov, Vitalie Sprâncean?, Alecu Reni??[1].

--------------------------------------------------------------
[1] http://diez.md/2018/02/16/societatea-civila-apeleaza-la-toti-cetatenii-de-buna-credinta-semnati-petitia-stop-distrugerii-nistrului/

footer