Revista Art-emis
Boala puterii absolute PDF Imprimare Email
Teo Palade   
Duminică, 18 Februarie 2018 17:28

Teo PaladeA?i crezut cumva c? în D.N.A. se încalc? legea? V-a trecut prin minte c? procurorii D.N.A. ar fi capabili s? fabrice probe? V-a?i închipuit cumva c? procurorii de elit? ai acestei mult l?udate Direc?ii a Parchetului oblig? martorii s? semneze declara?ii false? V-a?i imaginat c? procurorii D.N.A .vorbesc ca la u?a cortului, c? în discursul lor înjur?turile sunt mai prezente decât propozi?iile curate? Înseamn? c? sunte?i ni?te inculpa?i! Ni?te viitori „parazi?i" pasibili de „daune totale"! ?i, odat? intra?i în categoria inculpa?ilor, conform celor sus?inute public de doamna procuror ?ef, nu mai ave?i drepturi. Nu mai pute?i întreba. Nu mai pute?i avea nici m?car îndoieli. V-a disp?rut ?i ultima urm? de credibilitate.

Ca ?i dumneavoastr?, tot de la doamna procuror ?ef, am aflat c? subordona?ii domniei sale se afl? mult deasupra oric?rui alt muritor. Ascultând-o, am avut impresia c? ei poart? sub hainele de fiecare zi aripi albe, nev?zute pentru vulg. Aripi de înger, plantate acolo de for?e invizibile cu puteri mult peste sfor?area de ripost? a României, acum doar o neputincioas? colonie de tip nou aflat? la margine de continent. Ce ne mai spune doamna procuror ?ef? Ne mai zice, cu voce tremurând? de convingere, c? procurorii D.N.A. nu gre?esc niciodat?, fiindc? numai ei sunt depozitarii adev?rului. C? doar lor le st? în fire, ca un dat divin venit de peste m?ri, s? ?tie de la prima privire dac? e?ti vinovat sau nu.

U?or indignat? fiindc? este pus? în situa?ia s? dea explica?ii, doamna încearc? s? ne conving? c?, dintre to?i tr?itorii pe meleaguri române?ti, numai subordona?ii ei sunt aceia care, urmând probabil aceea?i porunca divin?, ne pot împar?i în dou? cete: în înculpa?i ?i restul lumii. Ca orice adev?rat? armat? a drept??ii, D.N.A. are un steag. Pe steag e scris (nu este clar de cine, dar în limba român?) „Lupta împotriva corup?iei". ?i, sub acest stindard, în numele înscrisului acela, procurorilor D.N.A. le este permis orice. Orice! Noi, muritorii, nu-i putem critica. Instan?ele nu-i pot judeca. Victimele nu pot protesta, iar cei care li se împotrivesc chiar ?i cu un cuvânt sau le desconspir? ilegalit??ile sunt imediat pedepsi?i. Nu conteaz? ce pozi?ie pe scara valorilor sociale ocup? persoanele care au îndr?znit s? crâcneasc?. Pot fi simpli cet??eni, judec?tori neascult?tori, parlamentari r?vr?ti?i, jurnali?ti prea guralivi, mini?tri ori prim-mini?tri. Au fost lua?i în vizor? Gata, sunt „ar?i din zbor"! Ca în Tartar (locul unde erau pedepsi?i cei care gre?eau fa?? de zei), rezultatul muncii acestor procurori, eroismul lor profesional, este apreciat de doamna procuror ?ef dup? num?rul celor pe care i-au nenorocit ?i dup? statutul social al celor condamna?i. Au închis un ministru? Înseamn? c? au dat dovad? de curaj ?i, gata promovarea! În „lucrarea" întocmit? pentru „paradeal?", respectarea legii ori corectitudinea metodelor folosite nu au nicio relevan??.

Nu este important nici dac? persoana aceea a gre?it cu adev?rat sau nu. Când au „în plas?" un „pe?te" mare, slujitorii „adev?rului" scris în porunca divin? n-or s? se împiedice de am?nuntul respect?rii legii. Iar tu, „pe?te" mare sau mic, vinovat sau nu, în fa?a acuza?iilor reale sau inventate ale D.N.A., nu ai nicio putere. Ace?ti dev?ra?i profesioni?ti cunosc o mul?ime de metode de a te prezuma vinovat iar tu, inculpat nenorocit, mai ai de urmat o singur? cale: pu?c?ria.

Uimit de tupeul ?i minciunile doamnei pl?tite ?i din banii mei, am mai în?eles în seara aceea de februarie c? dac? ai îndr?znit s?-?i pui întreb?ri asupra metodelor de lucru ale D.N.A., te-ai ars. E?ti atacat din toate p?r?ile. Cum, de ce? Pentru c? ai atacat inima sistemului judiciar românesc. Mai mult, ai atentat la sistemul judiciar în întregul s?u. Am aflat, c? D.N.A. nu este o simpl? Direc?ie a Parchetului, ci îns??i Justi?ia. Iar dumneaei, doamna procuror ?ef, este fiin?a p?mântean? h?r?zit? s? întruchipeze ceea ce numim, generic, Justi?ia României! Tot prin vocea vestitei doamne, am luat la cuno?tin?? c? orice îndoial? în ceea ce prive?te legitimitatea ac?iunilor procurorilor D.N.A. este o blasfemie, o încercare brutal? de subminare a Justi?iei cu „j" mare, o instigare menit? s? distrug? lupta anticorup?ie din România, ba chiar un ?antaj odios avându-i ca obiect pe dalbii lupt?tori neînfrica?i în numele drept??ii. Crede?i c? exagerez? Nu mi-a? permite. Sunt lucruri pe care ni le-a declarat, aflat? în fa?a ziari?tilor, chiar ea, „doamna K", Justi?ia în persoan?!

În România, din cauza nep?s?rii noastre, a tuturor, s-a furat ?i se fur? mult. Imens. Mân? în mân?, minciuna ?i corup?ia conduc statul, motiv pentru care un demnitar cinstit este mai greu de g?sit decât trifoiul cu patru foi. Tot din cauza apatiei noastre, minciuna a devenit virtute iar adev?rul ?i cinstea au fost trecute în rândul vulnerabilit??ilor. Iat? adev?ratele motive pentru care avem nevoie ca de ap? de un sistem judiciar serios care s? stârpeasc? ho?ia, care s? pedepseasc? tâlharii, care s?-i osândeasc? pe corup?i. Dar, în acela?i timp, ne este necesar? o justi?ie prin care s? respecte drepturile fiec?ruia, o justi?ie care s? nu umileasc?, care s? caute ?i s? g?seasc? adev?rul cu metode legale. ?i, înainte de toate, avem nevoie de o Justi?ie care, ?i atunci când acuz?, s? respecte legea. O justi?ie care s? se afle departe de influen?a politic?, ferit? de imixtiuni externe, pus? numai ?i numai în slujba cet??eanului român.

Ce vedem în schimb? Vedem oripila?i cum cei desemna?i s? cure?e ?ara de nemernici, mint, fiind primii care nu dau doi bani pe lege. Vedem cum ?efii lor îi ap?r? ?i, denaturând adev?rul, le acoper? înc?lc?rile de lege. Vedem aproape zilnic cum cei meni?i s? ne apere sunt încuraja?i s? ne umileasc?, s? ne calce în picioare demnitatea, s? se comporte ca ni?te infractori de cea mai joas? spe??. Vedem cum, crezându-ne tâmpi?i, procurorul ?ef al D.N.A. sus?ine c? este atacat? (de?i se ?tie intangibil?), afirm? c? procurorii subordona?i ei sunt ni?te sfin?i (de?i îi vedem ?i îi ascult?m comportându-se ca ni?te golani) ?i se jur? c? a pedepsit imediat orice gre?eal? a subordona?ilor (de?i de fiecare dat? le-a ap?rat cu îndârjire derapajele evidente).

Este timpul s? devenim con?tien?i c? toate cele de mai sus sunt semnele de ne confundat ale apari?iei cancerului democra?iei. Semnele evidente a ceea ce se nume?te boala puterii absolute. Boal? alimentat?, ca pretutindeni în lume, de sentimentul arogant al intangibilit??ii. Ele dovedesc c?, în România, a ap?rut o categorie social? extrem de periculoas? - tagma celor care se cred zei. Mesajul lor? „Nimic nu ne poate atinge!". Arma lor? Dosarul!

Scriind articolul, am încercat din r?sputeri s? nu generalizez. S? nu las s? se în?eleag? c? to?i procurorii ar fi la fel de neomeno?i. Dar, nu m? las?, tr?gându-m? de mânec?, exemplul judec?torului Grebl?, al lui Ru?anu, Rarinca, ?undrea ?i a multor, multor altora c?rora din moftul procurorilor sau pentru c?, voit ori nu, au deranjat Sistemul li s-a distrus via?a. Definitiv ?i f?r? ca nimeni s? pl?teasc? pentru asta!

footer