Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Teo Palade   
Miercuri, 07 Februarie 2018 12:22

DoamnaO Doamn? din executivul românesc a hot?rât s? fac? dreptate. S? elimine inechit??ile din ?ara asta. La aflarea acestei ve?ti excep?ionale, abia m? ab?in s? nu sar ca demonstran?ii din Pia?? ?i s? nu strig: „S-a f?cut lumin?! Suntem egali!". Era ?i timpul. Devenise enervant. Eram prea diferi?i. Ne permisesem trasee particulare în via??, comisesem gre?eala s? nu fi înv??at la aceea?i ?coal? ?i s? nu fi ob?inut acelea?i rezultate. Mai mult, obraznicii de noi, demonstrasem c? suntem unii mai de?tep?i decât al?ii. Nu mai pun la socoteal? îndr?zneala de a nu na?te to?i la aceea?i dat?! Prin urmare, impertinen?i cum suntem, unii ajunsesem deja pensionari, al?ii ne aflam în prag de pensie iar cei mai mul?i ne g?seam tineri ?i în putere.

S? nu crede?i cumva c? neru?inarea noastr? se oprea aici! Ca o culme a insolen?ei, ne alesesem ?i meserii diferite. Unele mai solicitante, altele cu mai mult? sau mai pu?in? responsabilitate social?. Eram profesori, doctori, militari, contabili, pictori, muzicieni, balerini, vatmani, vânz?tori, pescari, dulgheri... Da, în domeniul acesta, neobr?zarea nostr? nu avea limite. Iar statul, orb ?i prost, ne f?cea pe plac pl?tindu-ne în mod diferit. Adic?, strig?tor la cer, nu to?i dulgherii aveau acela?i salariu! Nici to?i pictorii, nici to?i cofetarii ?i nici m?car to?i p?durarii. Ce s? mai spun? Ne aflam într- o situa?ie de nesuportat de m? mir cum de am supravie?uit pân? acum ca na?iune. Se ajunsese la devieri de neiertat. Asta pân? la apari?ia ca o str?fulgerare de lumin? clarificatoare a Doamnei. Ea, Doamna, acest simbol al echit??ii sociale, s-a hot?rât s? aduc? la normalitate ?ara asta, înfruntând ca un adev?rat erou prejudec??ile. A decis s? scoat? din deriv? o na?iune pe cale de a se îneca definitiv în atât de adânca ei diversificare.

Da, e timpul s-o recunoa?tem, am fost noroco?i! Cu existen?a, providen?ial? a distinsei Doamne am prins o ?ans? unic?. Mai b?rbat? decât oricare alt? femeie român?, ea nu numai c? promite, ea face dreptate! Posesoare a centurii negre 2 Dan la karate, domnia Sa ne va lua pe fiecare în bra?e ?i ne va întinde pe patul pierdut de Procust cu vrea dou? milenii în urm?. Cum de a dat de el, de pat? Firesc, pentru o asemenea vizionar?. L-a descoperit în timp ce c?uta în mod responsabil s? „corecteze aceste dezechilibre", s? elimine definitiv instabilit??ile care urmau s? r?stoarne România cu fundul în sus. Umblând, se ?tie, prin t?râmul minunat al zeilor al?turi de al?i distin?i politicieni, Doamna a dat peste patul de aram? uitat de Tezeu printre acareturile sale pr?fuite dup? ce îl sustr?sese de la decedatul posesor de drept. Doamna l-a lustruit bine (cu propriile mânu?i?e, dar ?i cu ajutorul speciali?tilor din Ministerul Muncii ?i Justi?iei Sociale!) ?i, în în?elepciunea sa, a dispus s? se deseneze pe el o piramid?. Iar în piramid?, 12 linii. Crede?i c? privind aceast? oper? ave?i în fa?a ochilor doar un desen oarecare? Vreunul dintre acele desene abstracte cu care politicienii umplu studiourile de televiziune? Cât? naivitate! V? spun, schema Doamnei va marca profund ?i definitiv soarta fiec?ruia dintre noi, muritorii ferici?i ai acestui timp fabulos. Semnele Doamnei, adic? acele linii a c?ror importan?? numai viitorimea o va p?trunde pe deplin, sunt sigur, vor r?mâne marcate cu aur în istoria modern? a României, ba chiar a Uniunii Europene ?i a lumii. Spre amintirea copiilor ?i a nepo?ilor no?tri, s-a propus deja ca ele s? poarte denumirea inconfundabil?: „semnele corectoare ale Doamnei".

Spuneam mai sus c?, Doamna ro?cat?, mic? dar juc?u??, practicant? de arte mar?iale timp de dou? decenii, ne va lua în bra?e pe fiecare ?i ne va a?eza cu delicate?ea-i proverbial? în faimosul pat. Nu va conta cine e?ti. Po?i fi ministru, po?i fi hamal. Dac? dup? a?ezarea pe pat nu vei corepunde semnelor din piramid?, celor 12 linii, în conformitate cu milenara tradi?ie procustian?, Doamna te va întinde cu scripetele de e?ti prea mic sau te va scurta cu securea de esti prea mare. Va proceda simplu ?i echitabil, f?r? mil? ?i f?r? discu?ii inutile, în numele sfânt al echilibrului social universal. Urmarea? U?or de prev?zut. La fel ca ?i când ai fi fost victima tâlharului Procust, oricum ai fi, tot mori. Uitându-m? înapoi, z?u dac? nu-mi vine s-o botez?m pe Doamn?, Domnul Boc...

Sunt convins c? ironia v-a pl?cut. A?a curio?i cum v? ?tiu, b?nuiesc c? a?i dori s? afla?i direct de la mine care este numele Doamnei-simbol a politicii române?ti de azi. Nu o s? vi-l spun direct. Dar, ca s? v? fierb ni?el, v? dau câteva indicii. Precis v? vor ajuta! La finele anului 2014, ca r?spuns la unele demonstra?ii stradale împotriva candidatului la preziden?ie pe care îl sprijinea eroina noastr?, Doamna declara în scris:" A?a ?i? Mâine suntem capabili s? strângem 20.000, f?r? probleme, doar la Craiova. O facem ?i noi? Facem r?zboi civil sau îl convinge cineva pe mutu ?la s? ias? la dezbatere, s? îl vad? lumea ce are în cap?". Mai apoi, dup? ce s-a v?zut ministru, a umplut pân? la refuz de minciuni studiorile de televiziune. Flutura pretutindeni „dovezi" falsificate cu care acuza militarii c? au pensii uria?e. O imens? impostur?! ?i, ca s? încheie victorios cu nedreptatea inventat? de ea din considerente politice, a ini?iat un act normativ prin care au fost blocate toate pensile militarilor. Pensii înghe?ate ?i azi!

Avea Doamna vreo responsabilitate privitoare la militari? Nu! Pl?tea ministerul condus de ea pensiile militare? Nu! Dar n-a contat. A?a cum nu a contat pentru ea s? se jure, de fa?? cu ?ara întreag?, c? prin Legea salariz?rii unice nu va sc?dea niciun salariu: „Eu pot sa garantez ca niciun salariu din Romania nu va scadea in momentul in care vom schimba sistemul de contribu?ii. Dimpotriv?, netul angajatului va cre?te". La numai câteva s?pt?mâni distan??, acelea?i Doamne i s-a p?rut firesc s? afirme senin: „Pentru unii dintre bugetari vor exista reduceri salariale cuprinse intre 10% si 40%, începand cu 1 ianuarie 2018"...

Doamna aceasta, lipsit? de cel mai elementar spirit al realit??ii, care inten?ioneaz? acum s? întind? un popor întreg în patul tâlharului Procust are, cum e ?i firesc, un nume. Un nume pe care nu-l vi-l pot spune acum fiindc? nu mi-am luat azi antivomitivul. Ea reprezint? cu brio unul dintre exemplele cele mai edificatoare ale lipsei de obraz, ale imposturii, ale f???rniciei, ale parvenitismului ?i nesim?irii specifice politicianului român. Din nefericire pentru doamnele sensibile de lâng? noi, doamna aceasta pare a fi reprezentarea vie a ceea ce îmi spunea cu mul?i ani în urm? tat?l meu: „Fiule, când este vorba de par?ivenie, nu conteaz? sexul ?i nici înf??i?area persoanei".
V-au ajutat indiciile? Dac? da, nu-mi rosti?i numele ei. Nu am l?mâi în cas?.

footer