Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chi?in?u   
Duminică, 04 Februarie 2018 11:35

Igor Dodon antiromân, antiunionistSuntem martorii unui fenomen na?ional nou: cu prilejul împlinirii a o sut? de ani de la proclamarea independen?ei Basarabiei (Republicii Democratice Moldovene?ti), la 24 ianuarie 1918, în ianuarie 2018, prim?riile ?i consilierii locali din localit??ile Parcova ?i Fântâna Alb?, raionul Edine?, Opaci, raionul C?u?eni, Fe?teli?a, raionul ?tefan Vod?, V?sieni, Bardar, Ruse?tii Noi ?i Puhoi, raionul Ialoveni au decis Unirea satelor lor cu România. Aceste op?iuni sincere ?i fire?ti ale ale?ilor locali au fost exprimate în pofida optimismului triumfalist al puterii de la Chi?in?u, în ciuda vânzolelilor sterile, neconving?toare ale unor partide politice declarate „unioniste" din Republica Moldova ?i în condi?iile inexisten?ei unui plan na?ional de reîntregire a Patriei noastre România.

Neputin?a Statului Republica Moldova (pre?edinte al Republicii Moldova - Igor Dodon, pre?edinte al Parlamentului - Adrian Candu, prim-ministru al Guvernului - Pavel Filip, Procuror General al Republicii Moldova - Eduard Harunjen etc., etc.) de a recupera miliardul de euro furat din Banca Na?ional? a Republicii Moldova , respectiv - lipsa de putere ?i de voin?? de a g?si ?i de a pedepsi f?pta?ii cei r?i (adic? ho?ii), demiterea în serie, pentru doar câteva minute a lui Igor Dodon din func?ia, pe care o ocup?, pentru a numi func?ionari sau a promova o lege, f?r? reac?ii de protest sau de orice alt fel din partea lui I. Dodon (de aici ?i b?nuial? cu lucrurile între I. Dodon ?i V. Plahotniuc sunt aranjate din timp), lipsa unui proiect de reîntregire a Republicii Moldova ?i multe, multe altele, demonstreaz? cu lux de am?nunte sl?biciunea intern? a Statului Republica Moldova . Am ajuns în situa?ia în care, ca s? citez un „clasic" al marxismului: „cei „de sus" nu mai pot conduce pe vechi, iar cei „de jos" nu mai vor s? tr?iasc? pe vechi". Iat? de ce spunem „Bravo!" celor ce au decis - fie ?i simbolic, fie ?i f?r? urm?ri imediate administrative sau juridice, dar totu?i, au declarat lumii întregi care este op?iunea noastr? în viitor, care este strategia noastr? na?ional? de realizat.

Pe data de 30 ianuarie 2018, în incinta Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Ha?deu", Chi?in?u, a avut loc ?edin?a ordinar? a Clubului Istoricilor din Republica Moldova (C.I.R.M.). Dup? omagierea înainta?ilor no?tri, care, în ianuarie 1918, au proclamat independen?a Basarabiei fa?? de Federa?ia Rus?, devenit? sovietic?, membrii C.I.R.M. au examinat textul Declara?iei C.I.R.M. privind sus?inerea ini?iativei populare de Reîntregire a Neamului Românesc, materializat? prin decizia unor prim?rii din Republica Moldova de a se uni cu Patria-mam?, România. Au fost expuse diverse opinii, unele - de încurajare, altele - mai precaute, ?i dup? dezbateri a fost aprobat? prin unanimitate de voturi Declara?ia C.I.R.M. privind decizia unor primari ?i consilieri locali de unire a localit??ilor lor cu România.
Iat? textul declara?iei C.I.R.M.:

Declara?ia Clubului Istoricilor din Republica Moldova: „Sus?inem prim?riile unioniste!"

La 27 martie 2018 se vor împlini o sut? de ani de la Unirea Basarabiei (Republicii Democratice Moldovene?ti) cu Patria-mam?, România. Votul Sfatului ??rii de la Chi?inau (27 martie 1918, 27 noiembrie 1918), hot?rârea Congresului General al Bucovinei (Cern?u?i, 28 noiembrie 1918) ?i decizia Adun?rii Na?ionale de la Alba Iulia (1 decembrie 1918) de unire necondi?ionat? a provinciilor înstr?inate cu Regatul României au des?vâr?it procesul unit??ii na?ional-statale a poporului român, oferindu-i perspectiva unitar?, na?ional?, democratic? ?i european? de dezvoltare. Dar parcursul firesc de dezvoltare a poporului nostru a fost întrerupt brutal, prin for?a armelor, de marile puteri revizioniste din perioada interbelic?. Constat?m, cu regret, c? din cauza unor factori externi, ?i ast?zi, când omagiem Centenarul Unirii suntem dezbina?i politic. Ba mai mult, drept consecin?? a domina?iei str?ine, popula?ia dintre Prut ?i Nistru se confrunt? cu mari probleme de ordin material ?i de manifestare na?ional-identitar?. Se pare c? s?r?cia, corup?ia, incertitudinea, insecuritatea au pus st?pânire pe aceste p?mânturi pentru totdeauna. În aceste condi?ii, f?când uz de drepturile universale ale omului ?i punând în aplicare libert??ile noastre cet??ene?ti suntem în drept s? cerem materializarea dreptului nostru firesc ?i realizarea visului multor genera?ii de români de a tr?i într-un stat na?ional unitar, de a rezolva, în mod democratic, problema reîntregirii noastre na?ionale.

Întruni?i în ?edin?a de ast?zi, 30 ianuarie 2018, noi, membrii Clubului Istoricilor din Republica Moldova:
- salut?m ?i sus?inem deciziile consiliilor locale din localit??ile Parcova ?i Fântâna Alb?, raionul Edine?, Fe?teli?a, raionul ?tefan Vod?, Opaci, raionul C?u?eni, Bardar, Ruse?tii Noi, V?sieni ?i Puhoi, raionul Ialoveni de a declara comunele ?i satele pe care le reprezint? legal unite cu România;
- încuraj?m cet??enii, consiliile locale, raionale/or??ene?ti, municipale din Republica Moldova s? urmeze exemplul consiliilor locale, men?ionate mai sus;
- cerem autorit??ilor republicane, or??ene?ti /raionale s? sus?in? ini?iativa cet??enilor ?i a ale?ilor locali în vederea rezolv?rii problemei reîntregirii neamului, s? nu întreprind? ac?iuni de intimidare a celor ce exprim? dorin?a sincer? ?i speran?? fireasc? a oamenilor;
- cerem ca autorit??ile centrale ale Republicii Moldova s? identifice c?ile optime de refacere a unit??ii na?ional-politice a poporului nostru, întrerupte brutal, prin for?a armelor, în fatidicul an 1940.

Clubul Istoricilor din Republica Moldova, membrii ?i simpatizan?ii lui, exprim? disponibilitatea de a contribui, prin toate mijloacele posibile, [informa?ional, cu consult?ri istorice la subiecte, legate de Unirea Basarabiei cu România, de situa?ia Basarabiei în componen?a Regatului României în perioada interbelic?, de politicile de genocid, promovate de regimul bol?evic (comunist) de ocupa?ie în R.S.S. Moldoveneasc?, de avantajele reîntregirii ?i afl?rii noastre, a basarabenilor, în componen?a României ?i comunit??ii europene".
Aprobat? cu unanimitate de voturi.

Comitetul de conducere al C.I.R.M.,
Chi?in?u, 30 ianuarie 2018

Nota redac?iei: Ca reac?ie la op?iunea unei p?r?i a cet??enilor Republicii Moldova în favoarea reunirii cu Patria  Mam?, pre?edintele pro-rus al Republicii Moldova, inamic al Unirii cu România, a declarat în cadrul emisiunii „Acces direct" din 1 februarie 2018, de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV: „Unirea, asta înseamn? r?zboi civil ?i eu nu m? tem de acest lucru, ?i vreau s? fie un lucru spus foarte clar, noi, moldovenii, b??tina?ii acestei ??ri, cet??enii Republicii Moldova, statali?tii, n-o s? permitem cuiva, o s? utiliz?m toate c?ile legale, dar dac? o s? v? vârâ?i ilegal, o s-o primi?i ilegal înapoi ?i n-o s? permitem lichidarea statalit??ii Republicii Moldova. Dac? crede?i c? acesta este anul 1918 când st?tea?i cu mitralierele ?i a?i impus Sfatul ??rii s? voteze, acum nu va trece, e alt? situa?ie, alt? conjunctur? politic? ?i noi suntem al?ii, cei de pe loc". (Deschide.md, conform Agerpres).

footer