Revista Art-emis
Tr?darea na?iunii PDF Imprimare Email
Mircea Popescu   
Duminică, 03 Decembrie 2017 15:42

Cu jalba la sultanDocumentul publicat de Departamentul de Stat prin care, cu un ton imperativ, solicit? Parlamentului României s? nu voteze anumite proiecte legislative, a provocat oroare ?i revolt? în rândul românilor. ?i pe bun? dreptate. Dar dac? analiz?m la rece de ce s-a ajuns aici, putem constata câteva aspecte care ne duc la o concluzie extrem de grav?, ne afl?m în fa?a unui fenomen de tr?dare na?ional? generalizat?:
1. C? este un document redactat de ambasadorul american Klemm, nu-i nicio umbr? de îndoial?.
2. C? documentul a fost preluat, în mod birocratic, de func?ionari ai Departamentului de Stat de la Washington f?r? niciun raport suplimentar iar este evident.
3. C? Departamentul de Stat însu?i nu este cur??at înc? de func?ionarii superiori ?i influen?ele nefaste ale politicii externe Clinton (Hillary) - Obama, este o realitate care aduce prejudicii rela?iilor Americii cu partenerii s?i.Sigur, cauza o reprezint? atacurile permanente ale democra?ilor care încearc? s? macine încet, încet Administra?ia Trump ?i care prin rico?eu se r?sfrâng asupra incoeren?ei în anumite pozi?ii ?i ac?iuni pe plan interna?ional.
Dar subminarea rela?iilor interna?ionale, care-i alieneaz? tocmai pe unii parteneri ?i alia?i ai Americii, constituie, în cele din urm?, o tr?dare a intereselor americane.
3. C? recenta vizit? de s?pt?mâna trecut? a unei delega?ii P.N.L., condus? de Ludovic Orban, care s-a întâlnit cu congresmeni, mai ales protestan?i, iar pune semne de întrebare asupra subiectelor discutate.
Prin prisma pozi?iei interne a lui Orban, asem?n?toare cu atacurile democra?ilor din Statele Unite la adresa Administra?iei, pare credibil c? o pozi?ie asem?n?toare de subminare a politicii Guvernului ?i Parlamentului român a avut delega?ia ?i în discu?iile avute cu congresmenii.
Deci, în ultim? instan??, atacul pe plan extern al liberalilor sau al oric?rui politician român la adresa Parlamentului propriei ??ri este un grav act de tr?dare a intereselor române?ti.
4. Faptul c? diploma?ia român? este la p?mânt, mai ales în rela?iile cu Statele Unite ?i U.E. ?i nu îndr?zne?te s?-?i ridice capul sau s? aib? o coloan? vertebral? dreapt? în rela?iile cu partenerii interna?ionali; faptul c? pre?edintele României declar? la Bruxelles, deci în medii str?ine, c? „O scurt?tur? via unirea (Basarabiei) cu România cred c? nu este o cale foarte fezabil? în acest moment", tocmai în ajunul Centenarului Marii Uniri contestat de maghiarii din ?ar? ?i de pretutindeni; faptul c? se accept? obedient orice impunere, chiar contrar? intereselor române?ti din partea U.E. f?r? vreo rezisten??, reprezint? tot o tr?dare major? a intereselor României.
5. Faptul c? partidele de guvern?mânt nu-?i cur??? ograda proprie lasându-se m?cinate de atacurile „progresismului" anti-na?ional globalizator, prin coloana V-a din interior, duce la subordonarea intereselor României doar luptei pentru supravie?uirea politic?. ?i l?sând soarta na?iunii ?i rela?iile interna?ionale de izbeli?te, tot tr?dare a intereselor române?ti se nume?te.

România este tr?dat? din interior, con?tient de întreaga clas? politic? ?i incon?tient de masele manipulate ?i angrenate în acest fenomen autodistrug?tor pentru na?iune. ?i atunci, când ne afl?m în fa?a unor acte de tr?dare con?tient? sau incon?tient? a na?iunii, este absurd s? c?ut?m ?api isp??itori în cur?ile cancelariilor str?ine care încearc?, spre deosebire de administra?ia României, s?-?i urm?reasc? propriile interese na?ionale.

footer