Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 26 Noiembrie 2017 15:54

Gaudeamus 2017De ce figurile cele mai pure, cele mai consistente ale istoriei românilor, de la reprezentan?ii ?colii Ardelene - Petru Maior, Gheorghe ?incai, Samuil Micu, Ion Budai-Deleanu -, pân? la Nicolae B?lcescu, Ion Ghica, I.C. Bratianu, fondatorul, Mihail Kog?lniceanu, Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, ?i ajungând la Octavian Goga, Vasile Pârvan, Dimitrie Gusti, Mircea Vulc?nescu, Gheorghe Br?tianu, par cu to?ii inactuali ?i inutili pentru anul 2017, nu sunt reedita?i modern ?i contemporan, par c? nu mai au nici o leg?tur? cu România de ast?zi ? Simplu de tot: pentru c? în România de ast?zi fojg?ie cu program infractori de toate gradele, tr?d?tori de toate orizonturile, corup?i irecuperabili, ho?i dovedi?i, impostori, incompeten?i. De fapt, nimeni nu mai e la locul s?u. Inginerii sunt ziari?ti fanatici, preo?ii sunt vedete de muzic? popular?, osp?tarii sunt deputa?i ?i senatori, ?oferii ?i g?rzile de corp sunt oameni de afaceri ?i colec?ionari de art? etc., etc. Cine s? mai lucreze ?i s? tip?reasc? biografiile martirilor ?i eroilor neamului românesc, cum sunt Horea, Clo?ca ?i Cri?an, Avram Iancu, str?bunul Decebal sau mai apropiatul de noi boier Vasile Alecsandri ? Ordinul pe unit??i e la distrugere ?i deriziune, contra burse, c?l?torii, joburi ?i spa?iu editorial pentru tot felul de gunoaie. Iar molusca editorial? Vladimir Tism?neanu (expresia unui editor nefericit al s?u) s-a transformat, dintr-un leninist expandat ?i turbat, într-un neomonarhist pentru eternitate. ?i cu Tism?neanu deodat?, al?i intelectuali ai lui B?sescu se recicleaz? în conservatori stila?i dup? 15 ani de neoliberalism furibund, antina?ional.

La recentul târg de carte, imensa mizerie româneasc? a dat din nou pe dinafar?, încununând o tradi?ie local? aberant? ?i confuz?, în care nimeni nu ?tie bine ce face, dac? se vând c?r?i cu discounturi-record, dac? se mestec? idei sau se lanseaz? autori sau se face obligatoriul act de prezen??. În tradi?ia instalat? în bâlbâiala ?i s?r?cia primilor ani de dup? 1989, violen?a, absurdul, indecen?a au atins noi culmi de barbarie. Pentru a în?elege mecanica profund? a acestei mizerii, ni se pare util s? revenim la Rezolu?ia Comitetului Executiv Na?ional al P.S.D., principalul partid de guvern?mânt. Pentru c? Rezolu?ia conducerii executive a P.S.D. poate b?ga în sperie?i pe orice cet??ean român mai slab de înger. Cet??eanul român cu drept de vot are, în sfâr?it, o explica?ie oficial? pentru plecarea, de fapt, fuga peste grani?? a mai mult de 4 milioane de cona?ionali. ?i are ?i o explica?ie a dificult??ilor cotidiene cu care se confrunt? aproape fiecare român care nu a apucat înc? s? p?r?seasc? ?ara.

Iat? câteva fragmente din Rezolu?ia P.S.D., partid care domin? Parlamentul ?i d? majoritatea membrilor Guvernului „P.S.D. a analizat situa?ia tensionat? prezent? în spa?iul public din cauza numeroaselor informa?ii despre abuzurile grave ale unor persoane care activeaz?, au condus sau înc? mai conduc institu?ii publice de for?? ?i care indic? în mod clar existen?a unui a?a-numit « Stat Paralel ?i Ilegitim », care încearc? s? preia controlul asupra puterii politice, legitim constituit? prin alegeri libere ?i corecte, reprezentând un pericol de natur? s? îngrijoreze opinia public?". Precum ?i : „Rezult? c? « Statul Paralel ?i Ilegitim » folose?te resursele financiare publice ?i instrumentele specifice autorit??ii de stat pentru a-i intimida, ?antaja sau a-i înl?tura pe deciden?ii politici" . ?i înc? : „În pofida tuturor presiunilor ?i amenin??rilor, au existat posturi de radio ?i televiziune, ziare ?i publica?ii care au avut curajul s? dezv?luie abuzurile « Statului Paralel ?i Ilegitim » ?i mecanismele prin care acesta încearc? s? confi?te puterea legitim aleas?."

Dar, dac? avem un stat ilegitim ?i paralel care cangreneaz? grav întreaga societate, inclusiv comunicarea prin radio, televiziuni ?i pres?, înseamn? c? avem acela?i stat ilegitim ?i paralel ?i în domeniul public?rii c?r?ii, al editurilor. Poate c? a?a se pot explica ?i recentele scandaluri de la ultimul târg de carte, cu violen?e, cu imposturi, cu minciuni de cele dou? p?r?i sau chiar mai multe aflate în actualul r?zboi româno-român. De fapt, grupuri infrac?ionale organizate în lupta pentru ciolanul na?ional. Se vorbe?te în târg - în târgul general, nu numai în cel de carte - c? una dintre importantele edituri aflate în conflict s-ar ad?pa de la fondurile prea generoase pe care S.R.I. le ob?ine an de an de la bugetul de stat. Fonduri ob?inute de S.R.I. ca tax? de protec?ie de la politicieni corup?i ?i recruta?i. Cu alte cuvinte, „statul mafiot", vorba p?c?tosului B?sescu. O alt? editur? se spune c? ar fi mai apropiat? de SIE. O a treia ar sus?ine interese globaliste ?i profund antiromâne?ti, dup? ce ar fi fost inventat? de o amical?, o asocia?ie a b?trânilor din serviciile secrete occidentale. Toate aceste ziceri grave sunt greu de verificat sau de probat. Dar produsele acelor edituri, c?r?ile, le poate vedea toat? lumea, iar profesioni?tii pot în?elege mai mult.

Tot s?pt?mâna trecut?, fostul ofi?er S.R.I. Daniel Dragomir a confirmat alte zvonuri care otr?vesc via?a bietului roman. Acelea c? nu numai institu?iile de pres? ar fi înecate de ofi?eri acoperi?i (George Maior dixit), ci ?i Parchetele ?i instan?ele, mai ales D.N.A. Am avea sute de procurori (circa 400) ?i destui judec?tori, plus înal?i func?ionari din justi?ie care ar fi mai întâi ofi?eri acoperi?i. Dac? a?a stau lucrurile într-adev?r, democra?ia româneasc? nu mai face nici cât o ceap? degerat?.

Revenim. Dac? într-un domeniu atât de sensibil cum e justi?ia, cu consecin?ele ei teribile pentru libertatea oamenilor, exist? o confuzie de roluri atât de catastrofal?, ce mare sfârâial? dac? mai avem ?i ni?te unit??i acoperite în domeniul editorial? Dup? dispari?ia multor ziare ?i reviste, în pres? civilii par s? fie mai rari decât acoperi?ii. De ani buni. ?i în domeniul editorial, autorlâcul a devenit prioritar prerogativa mini?trilor fo?ti sau actuali, a ofi?erilor ?i a anali?tilor cu ?i f?r? sare care le ?in trena ?i compun laolalt? o faun? reprezentativ? pentru o dictatur? sub acoperire. Autorii autentici de literatur?, de istorie de calitate, de carte de art? sunt din ce în ce mai rari, mai oropsi?i, mai marginaliza?i. Dar o dictatur? atât de sinistr?, atât de oarb? ?i atât de stupid? nu poate avea vreun viitor. Mai degrab? înseamn? un sfâr?it de partid?. Sfâr?itul unei epoci detestabile.

Aranjament grafic – I.M.

footer