Revista Art-emis
Hai la Budapesta! 100 de ani de la dezrobirea Ungariei! PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Miercuri, 15 Noiembrie 2017 15:00

Budapesta-opinca-1919De vreo dou? s?pt?mâni stau numai pe drumuri. Am fost la Ia?i la Conferin?a „Identit??i etno-confesionale ?i reprezent?ri ale celuilalt în spa?iul est-european: între stereotip ?i voin?a de a cunoa?te" organizat? impecabil de tân?ra Cristina Preutu, un istoric ?i profesor de mare, mare viitor. Apoi, pentru c? a?a era ?i firesc, am conferen?iat la Centrul de Istorie ?i Civiliza?ie European? - din cadrul Academiei Române - al regretatului Profesor Gheorghe Buzatu, ast?zi condus de cea mai apropriat? colaboratoare profesoara Stela Cheptea. Nu pot descrie dou? zile academice în câteva rânduri, a?a c? m? las p?guba?. În dou?, trei fraze nu po?i pomeni toat? lumea, dar mai ales excep?ionalele lucr?ri prezentate. Cert este c? duhul lui Gheorghe Buzatu tr?ie?te. ?i rode?te.

Tot umblând eu a?a prin ?ar?, cu ocazia Centenarului, m-am întâlnit cu câ?iva ofi?eri destoinici, patrio?i des?vâr?i?i care mi-au propus un proiect, zic eu, magnific. ?i pe care m? gr?besc s? vi-l împ?rt??esc. Pe 4 august 2019 se împlinesc 100 de ani de când armata român? a intrat în Budapesta sub comanda generalului Gheorghe M?rd?rescu. Regatul româniei stârpea o amenin?are cumplit? de la Vest. Bol?evizarea Ungariei sub Bela Kun lua sfîr?it. Guvernul comunist, care s?vâr?i?e atâtea atrocit??i, a demisionat, iar Bela Kun a fugit, via Viena, în U.R.S.S. La 16 noiembrie 1919, Horthy a intrat în Budapesta ?i ?i-a stabilit centrul comandamentului la hotelul Gellért. La 25 februarie 1920, armata român? a p?r?sit teritoriul Ungariei la cererea Antantei. Ungaria a sc?pat datorit? armatei române de o cumplit? cium?. Cea bol?evic?! C? peste pu?ini ani ne-a mul?umit într-un mod incalificabil este o alt? poveste.

Ei bine, ace?ti prieteni s-au gândit c? ar fi indicat - mai ales c? maghiarii saboteaz? s?rb?torile Centenarului - s? lu?m noi ini?iativa ?i s? serb?m cei 100 de ani de la eliberarea Budapestei. La urma, urmei cred c? vom fi bine primi?i în capitala Ungariei. Nu le-am f?cut un serviciu sc?pându-i de bol?evism? Vom depune coroane cu flori, vom sus?ine o conferin?? la care vor fi invita?i, în mod evident ?i istorici ?i cercet?tori maghiari. ?i vom ?ine un moment de reculegere în fa?a Parlamentului unde pentru o vreme - e drept niciun document nu demonstreaz? autencitatea acestei pove?ti intrate în mitologie - în locul flamurei ro?ii s-au fâlfâit opincile române?ti! Cred c? e de la sine în?eles c? serb?rile vor fi grandioase în m?sura sprijinului dumneavostr?. F?r? nicio glum? a?tept de adresa redac?iei solu?ii, propuneri ?i ini?iative în acest sens! Rog seriozitate!

Revenind la tema noastr? important?, Centenarul, trebuie s? spunem c? suntem departe de ceea ce se nume?te o organizare serioas?. La Buz?u comandorul (r) Marius Nicoar? a organizat câteva manifest?ri. La Foc?ani sub bagheta marelui istoric Horia Dumitrescu ?i sprijinul lui Marian Opri?an organiz?ri impecabile (în ciuda calomniilor îl voi l?uda non stop pe Opri?an pentru patriotismul s?u ?i modul exemplar prin care a organizat manifest?rile de la M?r??e?ti). În rest nimic palpabil. Sau poate n-am aflat eu! Doamne ?i câte avem de f?cut. Îmi spunea istoricul Boby Ap?v?loaie c? la Ia?i n-au fost cercetate arhivele Primului R?zboi Mondial în totalitate, iar Bogdan Constantin Dogaru din Vrancea ne-a povestit c? arhivele poli?iei secrete maghiare confiscate în 1919 zac ?i acum necercetate la Academie!

P.S. Nu uita?i, duminic?, comuni?tii ?i sociali?tii - într-un cuvânt rusofonii - încerc? demiterea primarului Chi?in?ului Dorin Chirtoac?. Ajuta?i-l! Chi?in?ul trebuie s? fie tricolor, nu ro?u! Miza este una colosal? pentru c? odat? pierdut Chi?in?ul, partida pro-eropean? (unionist? pe bune, spunem noi) poate pierde toat? Republica Moldova. Dac? Chi?in?ul intr? sub influen?a sociali?tilor, e de la sine în?eles c? Moldova va r?mâne în sfera de infuen?? ruseasc?.

footer