Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 12 Noiembrie 2017 14:32

Constitu?ia Ro ?i Petre ?u?ea„Un tâmpit mai mare ca mine nu exist?. S? faci 13 ani de temni?? pentru un popor de idio?i! De asta numai eu am fost în stare". (Petre ?u?ea - declara?ie f?cut? dup? alegerile din 20 mai 1990).

Când a murit „prin deces" primul rege al rromilor din România ?i cei doi puradei ai s?i s-a apucat s? s? certe p? coroan? ?i coco?ei am zis c? asta este, ?iganul tot ?igan r?mâne chiar dac? î?i pune tinicheaua pe cap ?i se proclam? rege.Ce a fost atunci la por?ile televiziunilor transformate în corturi, nu mai spun. Nef?când parte din etnie nu m-am amestecat, ?tiind c? cine se amestec? într-o ceart? între doi ?igani încercând s?-i împace, sfâr?e?te b?tut de amândoi. Se pare c? pân? la urm? au reu?it, m?car de ochii popona?iei ?i î?i împart? ?ig?ne?te afacerile, sferele de influen?? ?i coco?eii a?a c? na?ia a prosperat.

Dude Regale

De ziua s?rb?toririi sfin?ilor Arhangheli Mihail ?i Gavril, un nou scandal încoronat a scuturat cortul, pardon, corpul regal, dar al celuilalt rege, cel care ?i-a spus al rrromânilor din Casa de ... cine mai ?tie care. Când nepotul Hohenzollernilor, Mihai I ?i-a p?r?sit familia pentru a-?i întemeia propria „dinastie de România" de?i era un rege f?r? regat, un monah f?r? monarhie ?i un patriot f?r? patrie, mul?i români au crezut c? este un gest de patriotism local ?i „bine le-a f?cut la nem?i, a?a le trebuie!" mama lor de prusaci. Apoi ce s? vezi, Mihai îl „dezmo?tene?te" pe nepotul Nicolae, pe motiv de gagici care nu ar fi de rangul lui. P?i s? fim noi serio?i câte so?ii, amante ?i aman?i au avut pu?inele capete regale ale românilor, c? nici ei, nu mai ?tiu care al cui este, iar prin Germania ?i acuma strig? unul „majestate, sunt fiul t?u !". La toate astea se mai adaug? certurile ?i procesele pe domenii între Mihai Stalinistu' ?i Paul Zambrino care se declar? fiecare de România, deci fiecare cu România lui, ca ?i alt „neam?" cunoscut românilor care nu mai are mult ?i se încornoreaz? ?i el dac? mai st? mult plecat din M?rginimea Sibiului.

Ete c? toate astea nu fur? de ajuns ?i înaltele Dude Regale o puser? iar? de un scandal, dându-l afar? din buc?t?ria intern?, cu scandal ?i îmbrânceli pe acela?i Nicolae, venit s? î?i felicite sau privegheze unchiul, c? nici el numai ?tia la ce vine. Mai marii casei auzind c? du?manul e la u?? î?i puser? majordomii s? îl dea afar?, nu cumva s? apuce s? se vad? cu mumia sa regal? ?i s? îl întrebe cine conduce casa, el, sau dudele? Oamenii de bine sunt horipila?i mânca?i-a?, cum adic? s? vin? „cioflingarul" s? se insinueze lâng? M?ria sa ?i s? îi spun? cumva ce vr?ji au mai f?cut cei care îl ?in departe de lume ?i de castele. S? fiu sincer, eu nu în?eleg de ce nu a fost l?sat, pentru c? la noi la români parc? numai la zilele de na?tere se vine cu cardul de acces, la zilele onomastice te duci ?i neinvitat, câinii sunt lega?i, u?ile deschise, parul e în co?are, c? a?a e tradi?ia. Dar cine s? ?in? tradi?ia într-o familie de tr?d?tori care se dau români numai când e vorba de domenii? Întrebare retoric?. Cu toate sudalmele pe care le voi primi de la cei care apreciaz? regalitatea, eu a?a v?d situa?ia.

Duda da, Nicolae nu !

Stima?i români regali?ti sus?in?tori ai nici voi nu ?ti?i ce, trebuie s? da?i un r?spuns sincer la o întrebare: accepta?i Familia Regal?, (c?ci nu poate fi vorba de o cas? regal? f?r? regalitate), cu bune ?i rele sau accepta?i ?i respecta?i doar valorile acestei Familii? Dac? accepta?i Familia Regal?, divin? sau cum vre?i s? îi spune?i, atunci trebuie s? îl accepta?i ?i pe Carol al II-lea cu toate faptele sale ?i to?i descenden?ii lui, a?a cum îmi cere?i mie de exemplu s? îl accept pe Mihai cu toate tr?d?rile ?i progeniturile sale penale sau nu. Dac? îl accepta?i pe Duda ca membru - f?r? sânge albastru - al familiei regale, atunci trebuie s? îl accepta?i ?i s? cere?i ca nepotul s?u de sânge Nicolae, bun sau r?u, s? aib? dreptul s? î?i vad? bunicul, c? doar nu i-o pune un ceas cu bomb? la ureche, Doamne fere?te! De ce Duda da, dar Nicolae nu?

Dac? regali?tii dezavueaz? ie?irile în decor ale membrilor familiei regale, indiferent cine ar fi ei, atunci primul care ar trebui blamat este însu?i Mihai, pentru c? l-a vândut pe Antonescu, a vândut ?ara Bol?evicilor, a vândut armata ?i condamnat 180.000 de militari la prizonierat, pentru c? nu a semnat nici un act cu ru?ii când a cerut militarilor s? întoarc? armele, pentru c? a condamnat România la comunism ?i a p?r?sit ?ara cu familia, ma?inile, tablourile ?i bijuteriile de familie dup? ce ini?ial o tr?dase, pentru c? a spus c? se întoarce de dragul p?mântului românesc, dar s-a întors de dragul p?mânturilor ?i castelelor române?ti, pentru c? iar??i a plecat din ?ar? când ?ara avea nevoie de un cap încoronat fie ?i pe jum?tate. Se spune c? prietenul la nevoie se cunoa?te. Da, iar „regele nostru la nevoie te p?r?se?te.

Lacrimi de crocodil

Eu m? mai întreb dac? îndep?rtarea lui Nicolae de la masa succesoral? a fost decis? cu adev?rat de Mihai, ca ?ef al familiei, sau de fiica sa ?i securistul ei so?, pentru c? eu nu l-am v?zut sau auzit pe Mihai spunând ceva despre asta, am v?zut doar în pres? un comunicat dat de o „Cas? Regal?" care nu exist?. Familie Regal? da, am avut, chiar mai multe, dar acum, Cas? Regal? nu, poate palat, poate locuin??, pentru c? România nu este un regat, iar chiar fostul rege Mihai a declarat la sosirea în ?ar? c? a venit ca simplu cet??ean ?i nu are nici un fel de preten?ii materiale. Oare a declarat undeva, cândva c? s-a schimbat ceva? Eu nu ?i nici în monitorul oficial nu a scris cumva c? România este regat, deci nu avem cas? regal?!

Am citit c? s-a luat decizia ca Mihai s? nu mai fie fotografiat sau s? nu mai fie prezentate fotografii recente cu el, pe motiv c? „Suveranul reprezint? îns??i Na?iunea, iar Na?iunea nu poate fi v?zut? suferind?, în persoana Suveranului". Ce s? spun, mi-au dat lacrimile. Nu c? a? ?ine neap?rat s? îl v?d, dar nici nu pot înghi?i astfel de lacrimi de crocodil. Apropo stimabile, na?iunea e în suferin?? din 23 August 1944 de când a fost vândut? bol?evicilor, dar dumneata nu ai de unde s? ?tii c? ai stat cu rent? la mare dep?rtare ?i ?i acuma e?ti tot acolo, pentru c? te-ai obi?nuit cu binele de afar? când în ?ar? e greu. Dac? familiei regale îi e ru?ine cu fotografiile recente, eu recomand dou?, din tinere?e, în care domnul Mihai ar?ta mult mai bine era în deplin?tatea for?elor sale ?i nu îi p?sa chiar atât de mult de Imaginea României. Poate a?a ar dori familia Regal? s? fie ?inut minte Mihai. Dup? cum se poate vedea, nu a fostMihai-Susaikov-Elena diavol cu care Mihai s? nu fi b?tut palma pentru a-?i sc?pa pielea. A purtat ?i c?ma?a legionar? ?i a fumat ?i tabac rusesc „de dragul prosperit??ii neamului".

Mihai era ?i a r?mas un împ?timit al ma?inilor ?i nu l-a dezmo?tenit nimeni pentru asta

Una peste alta, îndep?rtarea lui Nicolae, a?a cum o v?d eu este o lovitur? de palat, cu sau f?r? ?tirea lui Mihai, care personal nu a fost v?zut exprimându-se pe acest subiect, lovitur? dat? în scopul înl?tur?rii acestuia de la preluarea rolului de ?ef al Familiei Regale, ca singurul mo?tenitor de gen masculin, a?a cum cere legea Salic?. Deci regali?tii la aceast? or? sus?in ?i accept? un impostor la conducerea familiei Regale, care face tot posibilul s? îl ?in? pe rege cât mai departe de popula?ie sau pres?, nu de dragul acestuia ci pentru a nu îi da ocazia s? spun? ceea ce poate ar vrea, dar nu poate. Cine îmi garanteaz? c? toate comunicatele acelea sunt date cu ?tirea ?i din voin?a lui Mihai sau c? mai este în deplin?tatea fizic? ?i psihic? pentru a lua aceste decizii (sau dac? mai tr?ie?te - n.r.) ? A preluat doamna Margareta frâiele familiei? De când, de vreme ce Legea Salic? cere ca cel care mo?tene?te rolul de cap al familiei Regale trebuie s? fie un b?rbat? A ie?it Mihai s? anun?e c? pred? ?tafeta Margaretei? Eu nu am v?zut. Apropo, în comunicatul dat de Margaret? cu privire la motivele înl?tur?rii lui Nicolae se spune ceva vag despre faptul c? „Majestatea Sa a afirmat c? Familia Regal? ?i societatea româneasc? din acele vremuri vor avea nevoie de o cârmuire sub semnul modestiei, bine cump?nit?, cu principii morale, respect ?i mereu cu gândul la ceilal?i", dar nimeni nu l-a auzit spunând a?a ceva.

S-a mai spus c? Nicolae ar fi fost îndep?rtat pentru c? juca golf ?i ar fi participat la competi?ii sportive. Ca s? vezi dr?cie. P?i Mihai era ?i a r?mas un împ?timit al ma?inilor ?i nu l-a dezmo?tenit nimeni pentru asta. Se mai spune c? ar fi fost încurcat cu o fat? din popor, cu sânge ro?u, nu albastru, care ar fi fost ?i bun? de pr?sil?. Ei ?i? Dac? îi lu?m pe to?i regii României, nici unul nu a fost sfânt, are cu cine s? semene. Deci pân? la urm? despre ce vorbim? Principii morale, modestie, respect ?i mereu gândul la ceilal?i? P?i asta i-a lipsit lui Mihai toat? via?a de unde le-a luat acuma, din CV-ul domnului Duda?

Ceea ce s-a întâmplat acuma la casa unde „locuie?te" Mihai în Elve?ia, este o ?ig?neal? ?i mi se pare c? ?i fra?ii Cioab? au fost mai decen?i, ei nu ?i-au pus buc?tarii s? dea cu polonicul în capul adversarilor.
Vai de Na?iune cu a?a „cas? regal?" !

Suntem români ?i asta ne este pedeapsa

Nu ?tiu câte zile mi-a mai l?sat bunul Dumnezeu de tr?it când m-a dat pe mâna îngerilor care m-au operat acum 5 luni, dar cu fiecare zi nu încetez s? m? minunez v?zând cât? dreptate a avut ?u?ea. Adic? nu, ?u?ea a fost blând când a spus c? regret? c? a f?cut pu?c?rie pentru un popor de idio?i. S?racul om nu ?tia ce va urma dup? moartea lui. Nu mai caut acuma s? îmi argumentez afirma?iile, e suficient s? v? uita?i în jur, ca s? v? da?i seama c? gradul de îndobitocire a românului a dep??it orice prognoze ?i a?tept?ri ale celor care se ocup? cu a?a ceva. Dac? exist?, a?a cum se spune în unele medii, o civiliza?ie etraterestr? sau mai multe, care la ordinul Creatorului Universal au pus o c?r?mid? ?i o celul? dou? la crearea vie?ii pe p?mânt apoi au studiat efectele ?i evolu?ia, în mod cert cred c? privind în col?ul ?sta de Rai î?i fac ?i ei cruci cu amândou? mâinile ?i fac studiu de caz intergalactic.

Uite casa, nu e casa

Nici nu prinser? coaj? zgârieturile f?cute pe ici pe colo prin loca?ii Helvete cu ocazia zilei Mihaiului, c? hop ?i ?tirea cu litere de o ?chioap?, c? „Dragnea ?i T?riceanu schimb? statutul Casei Regale" deci, s?ri?i români cu mic cu mare s? îl ap?ra?i pe rege, casa regal? ?i cei ce se cred st?pânii „casei". Care cas? fratele meu, Casa Cioab?, c? asta e cam singura cas? regal? cu acte în regul? la ora asta în România. Pân? ?i casa pierdut? de Iohannis unde înc? mai este chiria?? banca Reiffeisen e mai aproape de Iohannis decât casa regal? de Dud?. În Primul rând, cum am mai spus, conform Constitu?iei actuale a României, România este Republic? ?i nu are nici o cas? regal? a?adar orice încercare de a insinua o alt? form? de guvern?mânt sau de a o declara public sau institui este anticonstitu?ional?. Punct!

În al doilea rând, dac? ar exista a?a ceva, conform Constitu?iei care a instaurat Monarhia ?i sub ale c?rei prevederi a func?ionat Dinastia de Hohenzollern în România, Singura Cas? Regal? declarat? ?i votat? de Parlament deci legal? a fost Casa de Hohhenzolern. C? cet??eanul Mihai s-a declarat „Mihai de România" înfiin?ând cu de la sine putere, f?r? nici o decizie politic? sau legislativ? O Cas?, e treaba lui, sunt destui la B?l?ceanca, care se cred Napoleoni, sau Caesari, sau Macedoni. Deci „Casa de România" este o inven?ie care exist? doar în locuin?a sau re?edin?a familiei numitului cet??ean Mihai ?i atât.

Uite ce o s? fac, m? duc la un notar public ?i m? declar idiot. Nimeni nu poate contesta ca în România exist? idio?i, deci ob?in hârtia. M? duc la un judec?tor ?i cer s? m? declare idiot. Numai faptul c? cer a?a ceva va fi suficient pentru ca orice judec?tor cu scaun la cap s? dea o decizie c? sunt idiot. Dup? asta, cum nimeni nu îmi poate contesta titlul, m? declar Regele Idio?ilor din România ?i ?eful Casei Regale a Idio?ilor români. Fac cerere la guvern pentru a fi declarat persoan? fizic? de utilitate public?. Guvernul nu poate s? nu îmi acorde aceast? calitate, pentru c? f?r? idio?i ei nu ar fi ajuns la putere ?i nu ar fi guvernat ?i nici nu vor putea guverna în continuare. Dragnea, sau oricine ar fi la putere m? declar? Cas? Regal? de utilitate public? ?i uite a?a m? fac cu un sediu, cu subven?ie de la buget ?i mai ?i merg la Congresele Idio?ilor „all over the world". Cine vrea s? fac? parte din curtea regal?, hai repede pân? nu m? r?zgândesc. În partea a doua, voi înfiin?a Partidul Idio?ilor ?i pot paria c? va fi cel mai numeros partid din România. ?i a? vrea s? v?d cine va concura cu idio?ii pentru un loc în Parlament.
În al treilea rând, dac? prin absurd s-ar constata c? ar exista virtual o asemenea structur?, cel care ar trebui s? îl mo?teneasc? li s? preia frâiele casei are trebui s? fie nepotul lui Mihai, adic? repudiatul Nicolae cel uzurpat de slujitorii Dudei, nu ai lui Mihai. Baz?, Constitu?ia din 1938 care prevede c? mo?tenitorii coroanei, tronului sau titlului de suveran vor fi stabili?i numai pe linie sanguin? ?i numai de sex masculin. Al doilea punct.

Guvernul, „haiducul" care ia de la s?raci ?i d? la boga?i

Haiducii pe vremuri erau iubi?i de popor ?i vâna?i de st?pânire pentru c? luau de la boga?i ?i d?deau la s?raci. Uneori mai treceau ?i de partea celor boga?i, ca renumitul ?i prelucratul Iancu Jianu, care mai întâi a fost haiduc, nu Zapciu, cum îl prezint? filmul, apoi când a fost prins de „D.N.A." ?i a riscat s? fie pu?in spânzurat, a acceptat s? se însoare cu o fiic? de boier ?i s? devin? Zapciu. Probabil c? ?i pe atunci func?iona actualul cod penal cu art. 290 privind denun?ul. M? întreb câ?i fârta?i o fi turnat Iancu pentru a sc?pa de ocn?. Ei bine, actualul guvern e tot un fel de haiduc, ca toate celelalte, numai c? ia de la s?raci ?i d? la boga?i. Astfel familia „regal?", un fel de Caragea a zilelor noastre, urmeaz? actelor de danie f?cute de guvern c?tre dreg?torii „ale?i", ve?nic cu mâna întins?. Acuma o nou? „clas?" sau Cas? întinde mâna la bugetul de stat, dup? „îndelungi discu?ii" (a se citi milogeli).

Citim cu cu lacrimi în ochi c? domnii Dragnea ?i T?riceanu „vor s? schimbe statutul Casei Regale". Cum nu avem cas? regal?, nu au cui s? îi schimbe statutul, dar presupunând c? ar avea cui, anun?ul respectiv este atât de par?iv încât numai o dud? ar pune botul la ea. Titlul este pus pentru a sensibiliza opinia public? ?i a îi face pe cei aminti?i de ?u?ea s? ceteasc? articolul ?i eventual s? reac?ioneze pentru „salvarea" Dudelor regale. Doar Titlul, c? dac? cete?ti con?inutul afli c? de fapt ceea ce vor s? fac? cei doi este spre binele securistului Duda, c? Dragnea ?i T?ri, dup? ce au aranjat viitorul ale?ilor prin triplarea veniturilor ?i au nenorocit militarii ?i popula?ia cu interven?iile pe legea pensiilor ?i impunerea pl??ii contribu?iilor de c?tre angajat, vor acuma s? ajute al?i îmbuiba?i ?i nes?tui s? devin? lipitori la buget.

Dup? ce le-au dat înapoi castelele cu camere cât pentru toate neamurile trecute prezente ?i viitoare, cei doi demolatori ai statului vor s? le dea celor dou? Omizi de dud posibilitatea s? mo?teneasc? juridic ceea ce nu pot mo?teni conform propriilor reguli dup? care s-au condus pân? acuma oferindu-le statut juridic, s? îi declare institu?ie de interes public, s? fie subven?iona?i de stat ?i s? mai primeasc? ?i o re?edin?? de la românii lui ?u?ea, gard? de la S.P.P., ma?in? din parcul auto al Guvernului ?i privilegii de ?efi de stat. Mai afl?m s? situa?ia material? a celor doi milogi ar fi foarte grea, c? nu au bani s? î?i pl?teasc? impozitul pe castelul de la S?vâr?in ?i de aceea au cerut s? fie scuti?i de aceste taxe. P?i dac? nu are cu ce s? î?i pl?teasc? funcirea, de ce nu se apuc? Duda de munc?, c? uite eu caut de o juma de an pe cineva s? îmi sape gr?dina, pl?tesc bine, bani, ?ig?ri ?i mâncare, ca la noi la români ?i cred c? mai sunt ?i al?i dornici, c? îl v?d legat pe b?iatu doamnei Duda e numai bun de sap?. Toate astea se fac a?a pe repede înainte, pân? apuc? s? o mierleasc? Mihai ?i pân? s? se dezmeticeasc? românii lui ?u?ea, c? e urgen?? mare.

Copie la Indigo

Culmea nesim?irii este c? - vezi Doamne - cei doi milogi Margareta ?i Duda ar fi str?ini de aceste inten?ii „belicoase" ale Hamsterului, dar „de dragul concilierii na?iei" accept? cu roial? m?rinimie ?i se supun voin?ei Poporului. Pute?i s? vomita?i, este cazul. Iat? ce a publicat cineva care tr?ie?te în casa aia: „Aceast? ini?iativ? este rezultatul unui dialog constant cu Guvernul României ?i întrune?te acordul Familiei Regale, al Guvernului ?i al partidelor parlamentare, care au fost consultate de c?tre Custodele Coroanei". Oameni buni, merge?i la Biseric? ?i da?i acatiste, c?ci Alte?ele sale s-au milostivit de noi ?i au acceptat dup? îndelungi insisten?e ?i discu?ii, rug?min?i ale guvernului, politicienilor ?i partidelor, s? fie trata?i ca ni?te am?râ?i de pre?edin?i de stat. Aferim! ?i acuma întrebare, retoric?, dar întrebare: cât de idio?i a crezut ?u?ea c? sunt românii ?i cât de idio?i suntem în realitate, acceptând aceast? porc?rie? Modul în care „familia regal?" a acceptat „propunerile" lui Dragnea, este copia la indigo a modului în care Camera Reprezentan?ilor a SUA „a acceptat" cererea României de a cump?ra ni?te rachete. Li s-a f?cut mil? de noi ?i au acceptat banii no?tri, la fel cum accept? ?i Duda Margarat? o cas?, ma?in?, gard? personal? ?i finan?are de la buget, c? ei s?racii nu au din ce tr?i. Unde e?ti Tu?eoooooooooooo, c? mai mori odat?.

Dar D?bulenii, ce spun?

B?nuiesc c? se ?tie povestea cu Carol I ?i „d?bulenii". Ei bine, a?a cum Carol I se întreba ce sun D?bulenii, ca s? ?tie ce gândesc radicalii despre m?surile sale, tot eu sunt nevoit s? apelez la partida „regal?" pentru a afla ce gândesc cei din interior despre ceea ce se întâmpl? în aceast? familie. Fac acest lucru pentru c? în mod cert unii o s? spun? c? nu am dreptul s? m? pronun?, c? a? fi un antimonarhist, c? vorbesc cu r?utate, din invidie, frustrare, sau mai ?tiu eu, poate chiar platit de B?sescu. Oare tot din invidie a vorbit ?i Neagu Djuvara, monarhist convins ?i istoric de renume când a spus c? Radu Duda nu face cinste Familie Regale ? Oare tot antimonarhist este ?i scriitorul Cristian B?dili??, unul din cei mai sonori sprijinitori ai Monarhiei, care spune vizavi de recentul scandal : „dac? Regele Mihai refuz?, într-adev?r, s?-?i vad? nepotul pentru ultima oar?, demonstreaz? c?, de?i s-a n?scut rege, va muri ca simplu socru a lui R. Duda".Iat? ce mai spune acela?i B?dili??, un cunosc?tor al regalismului românesc: „Manele triste la nivel înalt. Bietul principe Nicolae a dorit s?-?i vad? bunicul aflat à l'article de la mort. N-a fost chip. E ?inut la u?a familiei Duda pentru motive care ne scap?. Mihai I s-a purtat la fel de urît cu propriul s?u tat?, Carol al II-lea, pe care a refuzat s?-l viziteze dupa ce-a ajuns în Occident, de?i îi datora totul, de la educa?ie pân? la tron. Carol al II-lea a m?rturisit c? indiferen?a fiului s?u i-a scurtat via?a".Acela?i B?dili?? îi aminte?te lui Mihai c? nici „so?ia sa Ana nu îl pl?cea pe Duda ?i c? de fapt singura vin? a lui Nicolae e c? nu îl înghite pe Duda", cel care practic a uzurpat pozi?ia lui Nicolae ?i i-a interzis s? îl vad? pe Mihai. Dac? ?i la nivelul acesta a ajuns s? conduc? serviciile, ce ne mai mir?m de D.N.A. sau mass-media?

O alt? poveste iese la iveal? despre a?a zisa cas? „regal?" care e regal? cu numele ?i ?ig?neasc? dup? apuc?turi. Se ?tie c? mama lui Nicolae, principesa Irina a condamnat încercarea lui Nicolae de a-?i vedea bunicul. Unii ar fi tenta?i s? spun? „p?i dac? ?i mama lui l-a condamnat, ce s? mai zicem?". Ei bine, s? zicem, pentru c? mama sa a dovedit - cel pu?in a?a sus?ine cineva din apropierea familiei -, c? Irina este la fel de avid? de bani ?i lipsit? de sentimente nobile, ca ?i sora sa care organiza lupte de coco?i. Când fiul s?u, Nicolae era mic, dup? divor?, ?i-a dat în judecat? propriul fiu, pentru mo?tenirea primit? de la tat?. P?i dac? propria sa mam? l-a dat în judecat? pentru a-i lua banii, de ce ne-am mira c? m?tu?a Margareta ?i neica Duda îl reclam? pentru c? a vrut s? î?i vad? bunicul ?i vor s? îi ia locul a succesiune ?

Concluzia care se trage urm?rind actele ?i faptele acestei familii „regale", este c? tr?s?tura principal? este avari?ia, goana dup? bani. Iar Dragnea, ca un b?iat bun ce este, le ofer? bani din buzunarul românilor lui ?u?ea.

Grafica - IM

----------------------------------
https://www.dcnews.ro/de-ce-fotografiile-cu-regele-mihai-nu-vor-mai-fi-publicate-explica-ie_555779.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_succesiune_la_tronul_Rom%C3%A2niei
http://greatnews.ro/ce-se-intampla-cu-casa-regala/
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21103604-proiect-lege-initiat-guvern-casa-regala-avea-personalitate-juridica-finantata-bugetul-stat-primi-gratuit-palatul-elisabeta-perioada-99-ani.htm
http://evz.ro/exploziv-culise-scandal-casa-regala.html

footer