Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 22 Octombrie 2017 18:11

Coresponden?? de la Cern?u?iUn experiment mai pu?in întâlnit în ac?iunea politico-diplomatic? a României (atâta cât mai este ea), a trecut prea pu?in remarcat, cu toate c? s-a dovedit prompt a fi de folos. Într-un moment de blocare (întru totul justificat?) de c?tre Bucure?ti a rela?iilor oficiale la cel mai înalt nivel cu Ucraina, contactele la paliere mai joase, dar cât se poate de importante, au produs reconectarea ?i - este de sperat - reintrarea treptat? în normal a rela?iilor dintre cele dou? ??ri care au frontier? comun? pe sute de kilometri. Impasul a fost dep??it prin gestul (temerar, se poate spune) prezen?ei la Cern?u?i, de Ziua ora?ului, a unei delega?ii române?ti, condus? de primarul Sectorului 1 al Capitalei, Daniel Tudorache, împreun? cu secretarul de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Veaceslav Saramet. Fapt care a f?cut ca demersul românesc s? ac?ioneze în dou? direc?ii:
1. încercarea de a l?muri, cu autorit??ile ucrianene, ra?iunile ?i urm?rile noilor reglement?ri privind statutul în ?coli al limbilor minorit??ilor na?ionale ;
2. asigurarea comunit??ilor române?ti din Ucraina c? ?ar? nu le las? singure într-un asemenea moment.

Demnitarii români ne-au declarat c? însu?i formatul delega?iei - reprezentan?i ai MRP ?i ai administra?iei publice locale - Primarul Sectorului 1 Bucure?ti - transmite, atât comunit??ilor române?ti din Ucraina, cât ?i autorit??ilor statului de cet??enie, un mesaj evident de abordare cuprinz?toare, coeziune interinstitu?ional? ?i interes din partea statului român. Remarcabil este c? principalii interlocutori ucraineni ai delega?iei române au fost Oleksiy Kaspruk - primarul ora?ului Cern?u?i ?i Mykhailo Pavliuk, prim vicepre?edintele administra?iei regionale Cern?u?i.

Românii din afar? grani?elor, din Republica Moldova ?i Ucraina, vor fi sprijini?i în proiectele lor viitoare a spus primarul Daniel Tudorache, care a evocat ?i o înfr??ire între Bucure?ti ?i Cern?u?i în viitorul apropiat ?i a anun?at c? primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ?i-a dat acordul pentru o apropiat? întâlnire cu omologul din Cern?u?i. Pe agenda discu?iilor s-au mai aflat transportul public, o posibil? colaborare cu Ap? Nova în vederea aliment?rii cu ap? a ora?ului ?i colaborare cu Sectorul 1, în infrastructur?, gospod?rie public? ?i turism. Primarul Daniel Tudorache a mai anun?at c? în viitorul apropiat va fi inaugurat? o cursa aerian? Bucure?ti-Cern?u?i, proiect discutat ?i la Bucure?ti, ?i în cadrul vizitei la Cern?u?i. Decizia urmeaz? a fi luat? de o companie privat? interesat? de propunere.

Secretarul de stat MRP, Veaceslav Saramet, a transmis preocuparea p?r?ii române pentru aplicarea noii Legi a înv???mântului de c?tre autorit??ile ucrainene ?i a solicitat interlocutorilor sprijin pentru c? drepturile cona?ionalilor la educa?ie s? nu fie diminuate. El a subliniat c? cet??enii ucraineni de etnie român? sunt loiali statului ucrainean ?i sunt bine integra?i în societate, cunoscând limba de stat - ucrainean? - la un nivel foarte bun. Secretarul de stat a abordat ?i teme de cooperarea bilateral?, precum renovarea Casei Memoriale „Aron Pumnul" din Cern?u?i ?i deschiderea primei gr?dini?e de limba român? în localitate.
Vom sprijini o gr?dini?? cu etnici români din Cern?u?i, a mai declarat primarul Daniel Tudorache ?i „vom g?si form? legal? ?i vom g?si sponsori pentru proiect". Cern?u?iul nu are acum nicio gr?dini?? cu predare în limba român?, ci doar o grupa cu 25 de copii români. Cererea p?rin?ilor pentru înfiin?area unei gr?dini?e române, este foarte mare. ?i primarul Oleksey Kasprukun a confirmat c? în Cern?u?i, locurile în gr?dini?e sunt o problema ?i solu?ia este a deschide complexuri educative, cu un proces de instruire de la vârst? de doi ani ?i pân? la clasele mari, adic? institu?ii care s? cuprind? gr?dini??, ?coal? primar?, gimnazial? ?i liceal?. Asemenea complexuri educative urmeaz? s? fie f?cute ?i în ?colile cu predare în limba ucrainean?, ?i în cele cu predare în limba român?.

Pavliuck Mykhailo, prim-viceguvernatorul Regiunii Cern?u?i s-a referit la legea înv???mântului promulgat? recent de pre?edintele Petro Poro?enko, lege care înt?re?te înv???mântul în limba ucrainean? în ?coli, dar reforma criticat? în România ?i alte ??ri care au comunit??i etnice în Ucraina. „Administra?ia regional? de stat a Regiunii Cern?u?i a avut o atitudine pozitiv? fa?? de eventualele nemul?umiri ?i discu?ii provocate de nou? lege a educa?iei", a declarat prim-viceguvernatorul. „Pentru Administra?ia Cern?u?iului este foarte important c? reforma în sistemul educativ din Ucraina s? se desf??oare în condi?ii normale, care s? asigure un nivel adecvat înv???mântului, nivel care s? se apropie de standardele europene". Potrivit ultimului recens?mânt (2001), românii sunt al treilea grup etnic în Ucraina, dup? ucraineni ?i ru?i.

Programul delega?iei a inclus în itinerariu ?i M?n?stirea Banceni, l?ca? de închin?ciune pentru români în ?inutul Herta, unde primarul Daniel Tudorache a adus cadouri pentru copiii orfani din „Satul copiilor", unde stare?ul M?n?stirii, Mihail Jar, a ridicat ?i un a?ez?mânt social pentru câteva sute de copii orfani sau cu boli incurabile din toat? Ucraina. În programul sau, secretarul de stat Veaceslav Saramet, s-a întâlnit cu Oleksandr Fisciuk, pre?edintele Administra?iei Regionale de Stat din Cern?u?i ?i al?i reprezentan?i ai autorit??ilor locale, dar ?i cu reprezentan?ii comunit??ii române?ti, între care acad. Alexandrina Cernov ?i acad. Vasile T?r??eanu.

Epilog: la doar o s?pt?mâna dup? aceast? vizit? la Cern?u?i, mini?trii de Externe ai României ?i Ucrainei s-au întâlnit la Bucure?ti.
Coresponden?? din Cern?u?i.

footer