Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 18 Octombrie 2017 12:56

Manuale scolare alternativeÎnsc?una?ii de dup? '89 în fotoliul Ministerului (ne)Educa?iei ?i al (ne)Înv???mântului s-au str?duit ?i, ce-i drept, au reu?it performan?a demol?rii, nu doar a haretismului interbelic, dar ?i a sistemului de înv???mânt de dinainte de catastrofa decembrist?. În cele ce urmeaz?, v? prezent?m dou? opinii despre „revolu?ia cultural?" a înv???mântului românesc actual care, „privind înapoi cu mânie" a ajuns o umbr? firav? a ceea ce a fost cândva. Despre g?selni?a manualelor alternative acad. Solomon Marcus nu avea o p?rere favorabil?: „Obezitatea manualelor e o boal? veche. La manual se adaug? tot felul de culegeri, antologii etc., proliferarea concursurilor de tot felul, la care competi?ia e tot mai frecvent? în dauna educa?iei, sufoca via?a ?colar?!". L?s?m cititorilor libertatea de a alege concluzia adecvat? pe care o respect?m apriori. (Redac?ia ART EMIS).

Dan Diaconu - „Genera?ii întregi de pro?ti cu diplom?, buni de nimic ?i incapabili s? în?eleag? lumea pe care tr?iesc"[1]

Pot în?elege c? actualul ministru al Inv???mântului e mai p?mp?l?u, c? mai scuip? câte-o gre?eal? flagrant?, câte-un dezacord jenant, repet, în?eleg deplin aceste critici. Ceea ce îns? nu în?eleg ?i n-o s? în?eleg niciodat? este cum de nu realizeaz? lumea c? întreg t?v?lugul ponit împotriva acestui om are o singur? cauz?: programul s?u de renun?are la manualele alternative. S-a spus c? manualele alternative ajut? la creativitate, c? sunt un element esen?ial al progresului în înv???mânt, c? vor cre?te performan?ele elevilor, iar procesul de înv??are va fi mult mai u?or. Toate, dar absolut toate, s-au dovedit a fi slogane, aburi media arunca?i pentru a acoperi adev?ratul scop al manualelor alternative: banii stor?i de c?tre ?mecherii sistemului de la p?rin?i. Binefacerile manualelor alternative ?i al numeroaselor reforme ale înv???mântului se v?d limpede în realitate: genera?ii întregi de pro?ti cu diplom?, buni de nimic ?i incapabili s? în?eleag? lumea pe care tr?iesc. Analfabe?i robotiza?i, sclavi f?r? niciun orizont cultural, al c?ror unic ideal e ma?ina pe care-o conduc, telefonul pe care-l cl?p?cesc sau alte asemenea junk-uri. Acesta este exemplarul scos la lumin? de nou-educa?ia „programat?" dup? Revolu?ie, al c?rui element central a fost „creativitatea" manualului alternativ.

Manualul alternativ este, de fapt, „o schem? Ponzi de fraudare"

În realitate manualul alternativ e o schem? ponzi de fraudare, în care „manualul subven?ionat" e doar partea vizibil? a aisbergului. În spate vin materialele auxiliare, cu pre?uri umflate ?i f?r? de care manualul nu are niciun sens. Când în manualul cu pre? chipurile subven?ionat ?i se spune „vezi în caietul auxiliar", e clar c? trebuie s?-l cumperi ?i p-?la. Iar „?la" cost? de-l îndoaie pe p?rinte ?i profesorul strâmb? r?u din nas dac? nu-l ia deoarece, la paranghelia asta, are ?i el parte de un comision. Nu ?tiu dac? afacerea e de 100 milioane de euro a?a cum a spus ministrul, dar e în mod cert una baban?. ?i una din care-?i trag seva mul?i dintre ace?ti „corec?i politic" care se strâng pe la grupul de presiune G.D.S.-Humanitas.

Nu cred c? gre?im prea mult dac? spunem c? înv???mântul gratuit e o iluzie. De fapt, gratuitatea îi cost? pe p?rin?i bani s?n?to?i: manuale, materiale auxiliare, c?r?i, fotografii, film?ri, „fondul clasei", alte fonduri pentru lucr?ri ample, medita?ii ajunse obligatorii(pentru c? altfel „se sup?r?" doamna/domnul) s.a.m.d. În toat? aceast? p?duchelni?? ar trebui intrat cu buldozerul. Actualul ministru a încercat o ac?iune de for?? cu manualul, o ac?iune a c?rei justificare este, dincolo de cea financiar?, cea legat? de calitatea înv???mântului. V? da?i seama ce dezastru e dac? a ajuns pân? ?i Tunegaru s? propun? un manual.

Înv???mântul de pe vremea lui Ceau?escu era atât de sus încât acum nici nu mai putem spera s?-l ajungem vreodat?

Înv???mântul de pe vremea lui Ceau?escu nu era net superior celui de azi: era atât de sus încât acum nici nu mai putem spera s?-l ajungem vreodat?. ?i dac? ne gândim c? acel sistem era unul cu mult inferior celui interbelic din cauza simplific?rilor ideologice, putem în?elege cam cât de r?u ne cufund?m în negur?. Desigur, ve?i întâlni mul?i analfabe?i care v? vor arunca în ochi exemple aberante gen „uite, ?la lucreaz? la Google" sau „?la e la N.A.S.A.". Aiurea! Atâta timp c? „?ia realiza?i" sunt ni?te pro?ti care n-au auzit în via?a lor de Pericle, de Platon sau de Augustus (ca s? dau câteva exemple strict întâmpl?toare), cu alte cuvinte dac? n-au „achizi?ionat" instrumentele esen?iale pentru a ?ti c? tr?iesc, degeaba se comport? minunat ca ma?ini. Mai devreme sau mai târziu vor fi înlocui?i de ma?ini ?i vor tr?i aceea?i tragedie pe care-o tr?ie?te orice ma?in?: moartea la gunoi sau, în cel mai bun caz, în malaxorul recicl?rilor multiple.

Prof. Dumitru C. Nica - Manuale alternative sau manual unic?[2]

A început noul an ?colar, cu bune ?i rele. Evident, c? nu am sc?pat de problemele obi?nuite din ultimul an. Sunt ?i în acest an ?colar unit??i de înv???mânt f?r? autoriza?ie de func?ionare, catedre f?r? profesori califica?i, cu probleme deosebite de management ?colar (parc? acum mai multe ca oricând), nu exist? spa?iu suficient pentru to?i copiii în unele ?coli, lucr?rile de reabilitare nu s-au f?cut la timp, în majoritatea unit??ilor, iar - în ultima perioad? - „politica ?i-a f?cut de cap" în ?coli, la nivel na?ional. Dar, ca ?i cum nu ar fi fost destule probleme, acum, la început de an ?colar, a mai ie?it ?i ministrul educa?iei cu una foarte important? pentru înv???mânt: cea a manualelor ?i auxiliarelor ?colare. M? a?teptam ca acest ministru s? vin? cu propunerea unui nou manual „Cum se face politic? în ?coal?", pentru c? mi se pare a fi un „specialist credincios" în aceast? direc?ie.

În opinia mea, înv???torul, profesorul sunt cei care decid alegerea manualului ?i cum valorific?, într-o manier? personal?, con?inutul acestora. Manualul este doar unul dintre mijloacele didactice folosite de dasc?l în procesul instructiv-educativ. Const? într-o carte didactic? ce face accesibile con?inuturile ?tiin?ifice ale unui obiect de înv???mânt. Manualul unic, tradi?ional, a fost înlocuit cu o multitudine de manuale alternative care pornesc de la aceea?i program?, dar al c?ror con?inut este diferit. Manualul actual nu mai reprezint? un etalon, o sursa unic? de informare pentru elevi, ci un mijloc didactic al profesorului prin intermediul c?ruia elevii sunt stimula?i s? participe la desf??urarea procesului didactic. Atunci, pe bun? dreptate, se pune întrebarea: ce este mai eficient s? existe un singur manual sau manuale alternative? Dac? s-ar face un sondaj în rândul a 100 de cadre didactice, cred c? 75 ar fi împotriva ultimelor. De ce? Pentru c? nu toate manualele alternative ap?rute la diferite edituri, pentru diferite discipline ?colare, întrunesc calit??ile cerute, iar avalan?a de manuale tip?rite de acestea a dus la o libertate foarte mare în alegerea lor de c?tre profesori, iar despre costuri nici nu mai vorbim. De aici ?i discu?iile contradictorii între elevii claselor paralele din aceea?i ?coal? sau din ?coli vecine, care studiaz? dup? manuale diferite.

Profesorul trebuie s? cunoasc? toate manualele editate pentru disciplina sa, la toate clasele, pentru a crea con?inutul concret al fiec?rei lec?ii. Aceasta pentru c? „manualul este un instrument, nu un scop în sine". Cu ceva timp în urm?, Facultatea de Sociologie a Universit??ii Bucure?ti a realizat un studiu „Lumea manualelor ?colare de azi", tr?gând unele concluzii, dintre care v? voi prezenta câteva:
- prin personaje ?i tehnologii, lumea manualelor r?mâne ancorat? în trecut;
- personajele din manual sunt puternic „stereotipizate";
- dispozitivele mobile (tablete, telefoane mobile) ?i alte tehnologii sunt foarte rar incluse, iar la cele de matematic? (adaug eu), lipsesc cu des?vâr?ire. La fel calculatoarele.
- prin manual, elevii nu sunt to?i motiva?i s? înve?e.

S? nu ne mir?m c? în ultimul studiu „PISA", copiii români sunt cei mai demotiva?i în privin?a studierii anumitor materii în ?coal?.Dac? ne-am apleca mai mult asupra unor astfel de studii, cu siguran?? am putea da un r?spuns, în cuno?tin?? de cauz?, la întrebarea din titlu. Manualele pot fi o cauz? a abandonului ?colar, deoarece nu sunt bine racordate cu ceea îi intereseaz? pe elevi. Acestea trebuie s? fie „interesante", pentru c? a?a îi fac pe elevi s? fie mai implica?i. Manualele nu trebuie s? încurajeze plictiseala ?i dezinteresul copiilor.Trebuie s? atragem aten?ia c? sunt prea mul?i profesori „care par a crede c? disciplina lor este unica datorie a elevilor".
Problema manualelor a rezolvat-o superministrul Pop. Printr-un „supermanual", uitând c? obliga?ia Ministerului este „s? asigure la timp, ?i de calitate, manuale ?colare".

Nota redac?iei : Poate c?-i o veste bun?, s? vedem ce urmeaz? : „Guvernul a decis, miercuri, s? reorganizeze regia Autonoma Editura Didactica ?i Pedagogic?, transformând-o în societate pe ac?iuni, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educa?iei, cu obiect de activitate editarea de manuale ?colare"[3].

-----------------------------------------
[1] https://www.facebook.com/TrenduriEconomice/posts/519681978383771 - 11.10.2017
[2] http://linia1.ro/salve-magister-manuale-alternative-sau-manual-unic/ - 05.10.2017
[3] http://www.ziare.com/liviu-marian-pop/ministrul-educatiei/guvernul-transforma-editura-didactica-si-pedagogica-in-societate-pe-actiuni-pentru-a-scoate-manuale-scolare-1484736 - 16.10.2017

footer