Revista Art-emis
Secretarul general al N.A.T.O. la Craiova PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 15 Octombrie 2017 16:20

Jens  Stoltenberg-Craiova, 2017Joi, 9 octombrie 2017, orele 17, Comandamentul furibundei Brig?zi 2"Rovine" , transformat? în Brigada Multina?ional? (de) Sud Est a fost vizitat de înal?i oaspe?i din ?ar? ?i de peste hotare. Prezent în România cu ocazia lucr?rilor Adun?rii Parlamentare a N.A.T.O., Secretarul General al N.A.T.O. domnul Jens Stoltenberg a f?cut o vizit? la Comandamentul Brig?zii înso?it de pre?edintele României, Ministrul Ap?r?rii domnul Fifor ?i ?eful S.M.G. generalul Ciuc? Ion Nicolae. A?a cum a fost men?ionat ?i în Comunicatul nr 337 din 06.10.2017 al M.Ap.N., a fost vorba de o vizit? de informare cu privire la stadiul gradului de operabilitate al noii Brig?zi Multina?ionale. Vizita a fost strict?, scurt? ?i f?r? prea multe zorzoane.

Presa a fost invitat? la prima parte a activit??ii, respectiv primirea înal?ilor oaspe?i pe Platoul unit??ii, scurte mesaje adresate militarilor din cele dou? contingente, român (Scorpionii Alba?tri abia întor?i din Polonia, a c?ror primire oficial? va avea loc Miercuri 11.10.2017) ?i polonez(care num?r? 220 de militari) activit??i urmate de o trecere în revist? a tehnicii ?i scurte discu?ii cu militarii celor dou? contingente. A doua parte a vizitei dedicat? doar oficialilor ?i comandan?ilor din structura Brig?zii, a avut loc în interiorul Comandamentului ?i s-a axat pe discu?ii privind evolu?ia procesului de activare ?i opera?ionalizare a Brig?zii Multina?ionale.

În deschiderea discursului s?u, domnul Iohannis a anun?at c? se afl? acolo pentru „constituirea" Brig?zii Multina?ionale. Acuma eu nu în?eleg, ori domnia sa a fost dezinformat cu privire la motivul vizitei domnului Stoltenberg, ori s-a gr?bit pur si simplu s? avanseze ca realizat un obiectiv care mai are mult de lucru pentru a fi considerat încheiat, a?a cum a f?cut ?i cu constituirea for?ei navale N.A.T.O. la Marea Neagr?. Bulgarii ?tiu de ce. Sper s? nu mai fie demis un nou ministru pentru „erori de comunicare". Poate a? fi omis aceast? aparent mic? ?i lipsit? de importan?? nuan??, dac? s-ar fi produs pentru prima oar?. Devine obicei ?i de la un anumit nivel devine obicei periculos, iar domnia sa se afl? la acel nivel care prezint? riscuri. În plan diplomatic, graba ?i erorile de exprimare cost?, iar în r?zboi cost? vie?i omene?ti. A, s? nu uit, domnul Iohannis a mai amintit în cuvântul domniei sale ?i de atacurile cibernetice ?i r?zboiul hibrid. Nu a dat exemple dar sunt convins c? se referea la modul în care au ap?rut 700.000 de like-uri pe pagina sa de Facebook la alegeri, în numai câteva zile. O adev?rat? amenin?are la statul de drept. În continuare, discursul domniei sale a fost în nota celui deja expus la Adunarea Parlamentar? cu 5 ore înainte.

Domnul Stoltenberg în cuvântul s?u a subliniat aportul deosebit al României la punerea în aplicare a planurilor N.A.T.O. pentru marginea de Est a Alian?ei ?i a subliniat faptul c? prezen?a B.M.S.-E este un mesaj clar : „N.A.T.O. is here, N.A.T.O. is strong N.A.T.O. is United". De?i nu a fost spus aici, ci la Adunarea Parlamentar? N.A.T.O. de la Bucure?ti, am constat o schimbare fa?? de identificarea poten?ialului sau iminentului inamic al României. Îmi amintesc aproape involuntar c? la deschiderea "?antierului" Deveselu, domnul Bogdan Aurescu secretar de stat la Externe pe vremea aceea, spunea c? scutul ofer? „protec?ie în fa?a unor poten?iale atacuri din partea Iranului" ?i c? „Alian?a consider? Rusia ca un partener ?i nu ca o amenin?are sau un inamic".
Nu ?tiu dac? declara?ia de atunci a fost din capul locului o minciun? sfruntat? sau o total? lips? de clarviziune ?i predictibilitate a exper?ilor români sau americani, dar ast?zi, domnul Iohannis ne anun?? c? „N.A.T.O. dore?te pacea ?i nu este o amenin?are la adresa Rusiei, dar trebuie o negociere de descurajare cu Rusia". Îmi amintesc cu "nostalgie"campania anti-înarmare ini?iat? pe vremea lui Nicolae, când regimentele aliniate, cu militari cu armele la piept cântau „vom munci ?i vom lupta, pacea o vom ap?ra!" pân? la unu. Nimic nu se pierde...

A devenit Rusia un inamic a?a peste noapte, avem anali?ti de doi bani, sau min?im cum clipim?

Legat tot de Scutul de la Deveselu ?i protec?ia României, îmi amintesc c? tot la începutul ?antierului se spunea c? scutul va ap?ra România împotriva Iranului, dar Parlamentarul francez Jean Michel Boucheron a ridicat problema eficacit??ii defensive a scutului antirachet?, spunând: „Cred c? sistemul antirachet? este ineficient împotriva unei amenin??ri care nu exist?. Prietenii no?tri americani au încercat s? ne atrag? într-un « r?zboi al stelelor »". S? fie Boucheron un anti-american sau un sus?in?tor al lui Putin ? M? îndoiesc. Mai degrab? poate fi un analist realist impar?ial care spune lucrurilor pe nume f?r? teama de a fi luat de urechi. Culmea, mai nou, chiar ?eful Administra?iei S.U.A. spunea despre Scutul de la Deveselu c? eficien?a acestuia „nu a fost înc? dovedit? ?i, în plus, nu sunt cunoscute poten?ialele consecin?e neinten?ionate pe care acestea le-ar putea avea asupra popula?iei din zon?", motiv pentru care recomanda Congresului înghe?area subven?iilor americane destinate Scutului.

Spuneam c? la început am fost aburi?i de clasa politic? româneasc?, fidel? intereselor industriei americane de armament, c? Scutul ne va ap?ra de Bau- Bau de?i se spunea c? are rol numai de detec?ie, fiind defensiv, nu ofensiv. Acum câteva luni ni s-a spus c? avem nevoie de Rachetele Patriot pentru a ap?ra Scutul de la Deveselu care ap?r? România. A?tept ca mâine s? ni se spun? c? avem nevoie de arme nucleare care s? apere rachetele Patriot care ap?ra Scutul de la Deveselu, care ap?r? România care nu ap?r? pe nimeni pentru c? nu are cu ce, c? doar de aia se înfiin?eaz? Brigada Multina?ional?, ca s? apere flancul de Sud-Est al alian?ei împotriva... Coreei de Nord, sau mai vedem a cui, ca s? nu gre?im din nou.

Apropo, v?zându-i pe colegii polonezi al?turi de cei români nu am putut s? nu m? întreb dac? perioada cât sunt deta?a?i în România li se înjum?t??esc soldele ?i dac? pensiile le vor fi actualizate dup? modelul românesc sau polonez. Cam atât deocamdat?. Nu ?tiu cum vor evolua treburile, conflictele, rela?iile, alian?ele, deocamdat? românii se bucur? c? au venit trupele N.A.T.O. în România. Îmi amintesc c? pe vremuri românii plângeau când trupele ruse?ti au intrat în România c?lare pe tancuri. Trupele americane au intrat în România c?lare pe noi ?i nu plânge nimeni. Una peste alt?, trecând peste comentariile adiacente, activitatea a fost una reu?it? ?i ?i-a atins scopul. Mult?, foarte mult? pres?, nu ca la depunerea de coroane de pe data de 6 octombrie de la Statuia Eroilor, semn c? pân? ?i presa a devenit cosmopolit? ?i nu mai d? aten?ie tradi?iilor ?i valorilor na?ionale, dar se reped la „strini" ca alt?dat? chivu?ele la meciul Craiova-Keiserslautern s? prind? o „ciunga" aruncat? pe geamul autocarului.

P.S.: Da a?a cum spunea un comentator pe articolul trecut, a existat inten?ia de a se încerca înmânarea înaltului oaspete memoriul depus de Forumul Asocia?iilor Militarilor pe data de 06 la Adunarea Parlamentar? N.A.T.O., dar aflând care este programul ?i admi?ând imposibilitatea modific?rii programului înal?ilor oaspe?i, nedorind s? se creeze o situa?ie jenant?, ideea a fost abandonat?, mai ales c? documentul ajunsese la pre?edin?ie ?i la Secretariatul Adun?rii. Mi s-a p?rut un act de decen??, ca ?i mar?ul organizat, s? se renun?e, pentru c? un eventual scandal nu ar fi ajutat nim?nui ?i ar fi închis definitiv orice deschidere la discu?ii fa?? de ini?iatorii demersului. Ca participant la vizita înal?ilor oaspe?i pot confirma c? orice alt? activitate era practic imposibil? având în vedere timpul scurt ?i programul vizitei.

Bibliografie web:
http://www.mediafax.ro/politic/scutul-antiracheta-criticat-de-franta-rusia-si-ucraina-la-adunarea-parlamentara-nato-de-la-bucuresti-8847975
http://www.in-cuiul-catarii.info/2016/05/15/deveselu-intre-minciuna-si-adevar-minciunile-11073

footer