Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 15 Octombrie 2017 16:01

Partide politice roS?pt?mâna care a început luni 9 octombrie a fost s?pt?mâna crizei provocate în P.S.D. Un c?l?tor francez r?t?cit prin România, mai ales pe undeva prin provincie, uitându-se sear? de sear? la multele, prea multele televiziuni de ?tiri, eventual într-un hotel nou-nou? cu aspect de mare W.C. public, construit de vreun interlop de tranzi?ie, ar fi putut foarte bine crede c? România a fost lovit? de ISIS, care s-a mutat deja în Europa, sau c? a fost invadat? de un val de migran?i ai lag?relor din Italia, Grecia ?i Turcia. Adic? marile provoc?ri cu care se confrunt? în ultimii doi-trei ani Europa Occidental?. Dar, evident, c?l?torul str?in s-a în?elat amarnic. Decât dac? nu cumva ISIS-ul e reprezentat în România de Binomul neiert?tor ?i atoatesupraveghetor, iar migran?ii nu sunt prea numero?ii pesedi?ti ?i votan?ii lor, majoritari ?i încurc?-lume, care nu vor s? în?eleag? triumful globaliz?rii ?i al neoliberalismului. Spre disperarea irepresibil? a Sistemului, cu acoperi?ii s?i din ce în ce mai asmu?i?i, ?i a armatelor oengiste ?i corporatiste de ocupa?ie bine hr?nite.

Dup? marea migra?ie spre Vest - doar vreo 4-5 milioane de suflete -, ?ara arat?, de fapt, ca dup? cel de-al treilea r?zboi mondial, pe care l-a ?i pierdut cu anticipa?ie. Avem prea mul?i politicieni, mai ales prea mul?i pesedi?ti, prea mul?i propagandi?ti, mai ales de TV, Internet ?i re?ele sociale, prea mul?i securi?ti (prea multe servicii secrete, unele declarate, altele, destule, acoperite - D.N.A., A.N.I., C.N.S.A.S. -, dar ?i prea mul?i poli?i?ti, în frunte cu procurorii multifunc?ionali, mul?i acoperi?i), prea multe O.N.G.-uri reprezentând prea mul?i pr?d?tori externi, prea mul?i ambasadori str?ini la Bucure?ti vocali, obraznici ?i inadecva?i, nediplomatici. Presa cotidian? de genul Scânteia, România liber?, ziare jude?ene dinainte de 1989, sau Adev?rul, România liber?, Evenimenul zilei, Ziua de dup? 1989 a disp?rut cu totul - ziarele de azi sunt, de fapt, s?pt?mânale care apar zilnic. Marea pres? cotidian? a fost înlocuit? de televiziunile de ?tiri (de fapt, radiouri cu imagini în cea mai mare parte luate din studio), de Internet, de Facebook, Twitter ?i Instagram. Dar atât televiziunile de ?tiri, cât ?i site-urile, blogurile ?i re?elele sociale sunt populate în majoritate de amatori, de acoperi?i, de agen?i de influen??, de sociopa?i atin?i în diferite grade. To?i u?or de manipulat de c?tre cei care pot pl?ti - servicii secrete, str?ini cu interese inavuabile, corup?i ?i interlopi.

Faptele culturale importante sunt din ce în ce mai rare ?i se datoreaz? cu prec?dere vârstei a treia. Economic, ?ara nu mai evolueaz? aproape deloc, se citeaz? adesea pu?inii kilometri de autostrad? realiza?i, poate doar în sensul societ??ii de consum, cu o ofert? de produse foarte mare, mult prea mare ?i cu bani din ce în ce mai pu?ini în buzunarele consumatorilor cople?iti, mereu mai stresa?i. Doctorii, inginerii, educatorii la toate nivelurile, savan?ii au sc?zut numeric dramatic. La fel ca meseria?ii ?i oamenii harnici ?i responsabili în orice domeniu. În beneficiul hr?p?re? al ??rilor occidentale, care nu au oferit mai nimic în contrapartid?. Doar sfaturi, unele indecente, M.C.V.-uri, Schengen-uri, Monica Macovei ?i altele asemenea. Integrarea noastra în Europa Occidental?, de la care s-a sperat atâta, e pe cale s? se dovedeasc? un dezastru.

Toat? România, inclusiv pesedi?tii deja recruta?i, descoperi?i (Mihai Tudose ?) sau înc? acoperi?i, se împiedic? azi de musta?a Tel Drum a lui Liviu Dragnea. Mai ales Securitatea cea nou?, care se arat? incapabil? s?-i vin? de hac propriei sale crea?ii, cu toate eforturile unit??ii de „binomici" condus? înc? la vedere de Laura Codru?a Kövesi. Se vede treaba c? pe cât sunt de numero?i securi?tii noi, pe atât sunt de amatori ?i de ineficien?i... Sunt, în schimb, pl?ti?i rege?te. Cei mai mul?i sunt copiii, nepo?ii, ginerii ?i nurorile, finii ?i finele seniorilor Securit??ii. Mentalitatea tribal? ancestral? func?ioneaz? ceas în nenum?ratele servicii. ?ara geme de câ?i militari în civil trebuie s? duc? azi în spinare. Iar colaborarea acestora cu ambasadele ?i serviciile str?ine partenere este minunat?. Dar ne ?i cost? pe m?sur?. Mul?i diploma?i str?ini pleac? din România boga?i dup? ce ne-au ?inut severe predici despre corup?ie ?i stat de drept.

România e azi o colonie - destui anali?ti sunt de acord cu aceast? afirma?ie. ?i asta e o consecin?? direct? a integr?rii în N.A.T.O. ?i în U.E. Totu?i, s-au mai integrat ?i al?ii f?r? s? devin? colonie (Ungaria, Polonia, Republica ceh?...). Explica?ia e, deci, foarte probabil, în alt? parte. Pare evident c? Securitatea a avut nevoie de integrare pentru a se pune la ad?post dup? 45 de ani de abuz ?i înc?lcare a legii. Adev?ratul „adversar" al Securit??ii, în afar? de Partidul Comunist, pe care a reu?it s?-l fac? praf, nu era nici Rusia ?i nici Ungaria, a?a cum pretinde adesea, ci chiar poporul român, cel chinuit, furat, batjocorit, escrocat. Pe cât e de adev?rat c? anumite sec?iuni ale Securit??ii chiar s-au ocupat de siguran?a na?ional? ?i de interesul na?ional, la fel de adev?rat e c? s-a deschis, în numele acestor sec?iuni, o umbrel? mult prea acoperitoare pentru toate excesele ?i malversa?iunile uria?ului aparat de supraveghere ?i represiune. De ce se tem atât de mult cona?ionalii no?tri ?i respect? ipocrit vastul aparat invizibil ? Ace?ti indivizi, „securi?tii", nu ar trebui oare s? serveasc? ?ara, iar nu s? se serveasc? pe ei în?i?i ? Ce ar trebui s? se întâmple pentru ca ei s? intre înapoi în caz?rmi ? Este deci România ocupat? de americani, de germani, de europeni în general, sau este ocupat? mai întâi de o band?, o falang? foarte dubioas? de români ?

Criza politic? de la Bucure?ti de s?pt?mâna trecut? e ?i banal?, ?i sistemic?. N-a fost decât o repetare a crizei care a dus la c?derea guvernului Grindeanu prin automo?iune de cenzur?, ?i acest tip de criz? se poate produce iar??i oricând. Asta dincolo de dictatura real? ?i m?runt? a lui Liviu Dragnea în PSD, cu ai s?i mini?tri, secretari de stat, înal?i func?ionari din Teleorman ?i împrejurimi. Partidele politice sunt totalmente la cheremul Sistemului, iar politicienii ?tiu foarte bine c? ajung în Parlament pe mâna unor „consilieri" ocul?i ?i greu de identificat ?i pe bani din surse adesea penale. ?i chiar de aceea Parlamentul nu prea face multe parale, în nici un caz nu e prima institu?ie a democra?iei, a?a cum ar fi cazul dup? carte. Deciziile politice majore se iau în alt? parte. Ca în orice regim de ocupa?ie, de dictatur? sub acoperire.

footer