Revista Art-emis
Emigra?ia medicilor ?i problema manualelor ?colare PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 15 Octombrie 2017 15:43

Urgen?a 0Stima?i cititori, v? prezent?m ast?zi dou? lu?ri de pozi?ie menite s? corecteze „inabilit??ile" guvernan?ilor. Sunt cereri de bun sim? ?i de interes na?ional, dar guvernan?ii, senatorii ?i deputa?ii, pre?edintele ??rii au alte viziuni. Deloc în interesul viitorului României. S?n?tatea fizic? ?i intelectual? a cet??enilor ??rii trebuie pozi?ionat? mult deasupra oficialilor contemporani, ins? de o bun? bucat? de vreme, cel pu?in dou? personaje malefice tulbur? permanent apele României - a se citi Klaus Werner Iohannis ?i Liviu Dragnea. România se afl? în permanent scandal, iar neprietenii României stau în balcoanele s?lii de spectacol, se bucur? ?i profit?. Nu trebuie uitat c? interesul na?ional se afl? deasupra ceaunului în care fierb meschin?riile unor personaje pe care Istoria le va îngropa, b?t?torind p?mântul deasupra lor. România are nevoie de educa?ie ?i s?n?tate, nu de saltimbancii algoritmului politic. (Ion M?ld?rescu).

Doctorul Florin Chirculescu, ?eful ?ec?iei de Chirurgie Toracic? de la Spitalul Universitar Bucure?ti, a trimis o scrisoare deschis? premierului Mihai Tudose prin care îl avertizeaz?c? schimb?rile din sistemul medical va genera un nou val de plec?ri ale medicilor din România.

Scrisoare deschis? adresat? Prim-ministrului României

„Domnule Prim-Ministru Mihai Tudose,
?ti?i c? sunte?i pe cale s? patrona?i un nou exod al medicilor? ?ti?i c? medicilor li se preg?te?te un program de lucru de 48 de ore/s?pt?mân?, contrar Codului Muncii ?i Directivei Europene a Timpului de Lucru? Asta înseamn? c? medicii vor reveni la programul de dinainte de 1989, cu diferen?a c? PCR prevedea, totu?i, o sâmb?t? liber? pe lun? - era faimosul S.R.L. socialist. Domnule Prim-Ministru, v? întreb respectuos: a?i extinde acest program de munc? asupra tuturor cet??enilor României? Dac? nu, de ce doar medicii trebuie s? lucreze în acest fel? De unde aceast? discriminare?
R?spunsul vi-l dau eu, pentru c? subordona?ii dumneavoastr? sunt preocupa?i s? v? raporteze c? în ?ar? e lini?te ?i c? ei, unii, î?i fac datoria. Ei, bine, prin acest proiect se includ mai multe g?rzi în programul obligatoriu, astfel încât g?rzile s? nu mai fie pl?tite conform statului lor legal de ore suplimentare. Asta înseamn? pentru noi, medicii, o sc?dere major? a veniturilor.

Domnule Prim-Ministru, mai ?ti?i c? subordona?ii domniei-voastre au anulat „de facto" sporurile din S?n?tate? Anularea cu pricina se va vedea pe flutura?e doar de la 1 ianuarie 2018 - s? fie aceasta manevra prin care angaja?ii din S?n?tate vor fi pu?i în fa?a unui fapt împlinit dup? ce Guvernul se va ad?posti înd?r?tul unei legi explicate deficitar? A?a s-ar p?rea, drept pentru care v? mai pun o întrebare: vi se pare firesc s? v? respecta?i promisiunile doar pe hârtie, în timp ce veniturile reale din S?n?tate vor sc?dea?
Îmi permit s? v? inoportunez în virtutea unei vechi cutume române?ti: jalba-n pro?ap. Românii s-au tot întrebat, în trecut, dac? « ?eful » ?tie ce fac subordona?ii s?i. „Oare Mare?alul ?tie?" se întreba lumea în anii r?zboiului. « Oare Ceau?escu ?tie? » se întrebau unii în comunism. În consecin??, v? întreb ?i eu: « Dumneavoastr? ?ti?i, domnule Prim-Ministru? ».

Nu e lini?te în S?n?tate, iar dac? mini?trii ?i consilierii spun altceva, v? amintesc c? domniile-lor ne-au asigurat c?, citez: « avem prea mare nevoie de personalul din S?n?tate ca s? nu-l pl?tim corect ». Calculele, îns?, ne arat? c? veniturile vor sc?dea, ceea ce reprezint? atât abandonul principiilor expuse la început de mandat, cât ?i abdicarea de la doctrina social-democrat?, cea de la care v? reclama?i. În context, ce garan?ii ne da?i, domnule Prim-Ministru? Ce-i de f?cut, astfel încât cre?terea salarial? de pe hârtie s? nu fie totuna cu sc?derea veniturilor?

Domnule Prim-Ministru, nu vreau s? închei prin a aduce vorba de mi?c?rile revendicative ale personalului din S?n?tate, de care, sunt sigur, subordona?ii domniei-voastre v-au avertizat. Nu m? pot împiedica, îns?, s? nu amintesc de « greva prin emigra?ie », început? pe vremea Prim-Ministrului Boc - sunte?i sigur c? dori?i ca ?i numele dumneavoastr? s? fie asociat cu aceast? « grev? » neobi?nuit??
Cu stim?,
Dr. Florin Chirculescu"

Scrisoarea deschis? adresat? Ministrului Educa?iei Na?ionale de Patronatul Na?ional Român - Filiala Arad

„Domnule Ministru,
Prin prezenta Patronatul Na?ional Român - Filiala Arad, v? facem cunoscut urm?toarele:
La data de 04.10.2017 am solicitat organizarea unei dezbateri publice cu privire la legea manualului ?colar. A?a cum rezult? din chiar accep?iunea proiectului de lege, manualul ?colar ar trebui s? fac? obiectul tuturor institu?iilor de interes public. Cu toate acestea, pân? aceast? dat? nu am primit un r?spuns din partea Ministerul Educa?iei Na?ionale cu privire la solicitarea noastr? de a organiza aceast? dezbatere public? cu privire la un subiect de un real interes na?ional.

Trebuie s? ave?i în vedere c? Patronatul Na?ional Român - Filiala Arad, în calitatea sa de organiza?ie care administreaz? ?i utilizeaz? capitalul, în scopul ob?inerii de profit ?i care angajeaz? munc? salariat?, este direct interesat de calitatea ?i modalitatea de educare a genera?iilor viitoare, din care î?i va recruta cu siguran?? noii angaja?i, având în vedere necesitatea stop?rii fenomenului migra?iei for?ei de munc?. În acest context în care rolul educa?iei în societatea româneasc? trebuie s? capete dimensiunea sa real?, con?tientizând importan?a educa?iei institu?ionalizate, Constantin Noica spunea: „De înv??at înve?i multe ?i de la to?i, dar profesor nu e decât cel care te înva?? s? înve?i".

Domnule Ministru, în?elepciunea popular? spune adesea c? banii nu aduc înv???tur?, dar înv???tura aduce bani. Având în vedere aceste considerente, trebuie s? motiv?m realul interes pe care Patronatul Na?ional Român - Filiala Arad îl are pentru viitorul educa?iei din România ?i pentru viitorul genera?iilor tinere. Dac? vom citi la sec?iunea a 3-a din expunere de motive, observ?m c? acest? lege a manualului nu are impact nici asupra mediului de afaceri nici asupra mediului social ?i nu are nici impact macro-economic.
Am r?mas uluit cum o problem? care ?ine de educa?ia genera?iei de mâine nu are impact asupra acestor medii. Cred c? aceast? expunere de motive este f?cut? „copy paste" din alte legii astfel nu îmi explic cum poate un angajat al ministerului s? nu î?i dea seama de impactul deosebit a acestei legii asupra tuturor mediilor.

Printre propunerile adresate pentru dezbatere public? pe marginea legii manualului au fost urm?toarele:
- Obligativitatea tip?ririi tuturor manualelor ?colare în editura proprie a ministerului, în spe?? Editura Didactic? ?i Pedagocic?.
- Termenul maxim pentru tip?rirea ?i distribu?ia manualelor în ?coli trebuie s? fie de cel mult 6 luni înainte de începerea anului.
- Este necesar? o reglementare a asigur?rii manualelor indiferent c? este lege distinct? sau parte a unei legi. În raport cu proiectul la care v? referi?i, care este înc? în termeni prea generali, ar trebui abordate în urm?toarele articole precise:
a) r?spunderile - în a?a fel încât s? poat? fi nominaliza?i de fiecare dat? responsabilii;
b) criterii de calitate mai opera?ionalizate pentru manuale, încât s? se evite eterogenitatea actual?;
c) acredit?rile - încât s? se previn? sc?derea calit??ii ?i abuzurile actuale;
d) termenele - încât manualele s? fie asigurate la fiecare început de an ?colar. Atât manualele ?colare, cât ?i cursurile universitare ar trebui scoase din marginalizarea în care au fost împinse odat? cu deteriorarea general? a educa?iei din România ultimelor decenii.
Domnule Ministru noi nu v? cerem demisia, dar v? rug?m s? evalua?i personalul ministerului care se ocup? de aceaste probleme, numite dialog social, deoarece sunt lucruri de o mare însemn?tate na?ional? cu impact asupra viitorului acestei ??rii.
Ciprian Demeter"

footer