Revista Art-emis
Jertfa pentru ?ar? - patrimoniu na?ional PDF Imprimare Email
  
Duminică, 17 Septembrie 2017 13:03

Soldat român În aten?ia culturii elementare a domnului Mihai Tudose, primul nostru ministru, ?i a tuturor celor asemenea lui

Absolven?i ai cursurilor de patriotism de la ?coala urii ?i a dispre?ului antina?ional

Nevrednici de tot felul, cu ?coli f?cute la marginea zilei ?i impresionante averi z?mislite peste noapte, ajun?i în adun?tura politicianist? autohton? dirija?i de tragice ipochimene ale unei istorii confuze, lovesc cu o pricepere pretins academic? în Armata României, în condi?ia sa istoric?, în suferin?a, demnitatea ?i moartea Soldatului Român. Cine sunt, cu rare excep?ii, ace?tia? P?i... agrama?i care vor s? lase impresia c? sub bolta frun?ii lor, tras? în resturi de untdelemn recuperat din saloanele de masaj bezmetic, î?i afl? r?spunsul marile probleme ale lumii... incul?i, profund ?i multilateral, care fac confuzie între Gheorghiu-Dej ?i Immanuel Kant... nulit??i ce se hr?nesc din propriile grimase, decorate abundent cu saliva astral? pe care nu o pot ?ine în frâu... suferinzi cronici de arogan?? ?i de lips? elementar? de bun sim? care nu se sfiesc nicidecum s? ne ofere lec?ii de democra?ie, sub aureola amenin??toare a c?tu?elor... adun?turi de peste m?ri ?i ??ri, care ne dau lec?ii de gândire ?i sim?ire româneasc?, unii fiind incapabili s? dibuie subiectul în propozi?ia „Eu m?nânc.", al?ii, corectându-ne agresiv dispre?uitor în timp ce înva?? limba român? la televizor... f?pturi ?i comportamente schizoide, în?olite în branduri cu nume, parc?, de stele descoperite recent, ?oale pe lâng? care pensiile militare de stat sunt praf în ochi... stindarde incolore ?i livide ale ecumenismului global, absolven?i cu diplom? ai cursurilor de patriotism absolvite la ?coala urii ?i a dispre?ului antina?ional... anacolu?i slino?i care-?i pierd abulic saliva în mersul vorbirii... Cam ??tia sunt...

Armata Român? a fost expresia adânc? a voin?ei na?ionale

Domnilor, c? nu mai ?tiu cum s? v? zic, nu vreau s? v? încarc cu prea multe într-ale culturii elementare c? or s? v-o ia neuronii razna ?i r?mâne?i f?r? ei, v? întreb doar, a?i auzit de R?zboiul de Independen??? Dar de Primul R?zboi Mondial? Dar de cel de-Al Doilea R?zboi Mondial? De Al Patrulea nu v? întreb c? o da?i pe furadan ?i punem agricultura în pericol. M?i, domnilor, mai cromatici politic decât cutia cu dou?zeci?ipatru de creioane, sunt r?zboaiele care fie au împlinit, fie au salvat destinul istoric al Neamului ?i al ??rii. F?r? jertfele Armatei Române, România ar fi fost o amintire, de care s-ar fi aflat, probabil, din rubricile „?tia?i c??" ale revistelor u?oare. Armata Român? nu a fost un artificiu al poftelor de aiurea, a fost expresia adânc? a voin?ei na?ionale, poten?at? tutelar de comandamentele supreme ale istoriei. A?a este ?i acum, cu toat? lucrarea asta, pervers? ?i laborios aplicat?, de alterare ?i dizolvare a substan?ei sale na?ionale, de alienare a chem?rii sale istorice.

Principalul reazem al independen?ei, integrit??ii teritoriale, suveranit??ii ?i unit??ii României, a fost Armata Român?

Jertfa de sânge, r?mas? în memoria nestins? a Neamului, numai în cele trei încerc?ri grave amintite, este cutremur?toare, cu mult peste 1.000.000 de mor?i, mutila?i, r?ni?i ?i disp?ru?i, între ace?tia dându-?i via?a 24.978 de ofi?eri de pe tot cuprinsul ierarhiei militare ?i 17.460 de subofi?eri. Printre ei, niciodat?, niciun politician. Nu, nu este nicidecum un repro?, pentru c?, prin defini?ie, numai Solda?ii, de orice rang militar ar fi, ?tiu s? moar? pentru ?ar?! Iar jertfa lor nu s-a produs nici în rate, nici cu încetinitorul, nici prin negociere, pentru c? glon?ul altceva decât s? ucid?, nu ?tie. ?i între marile r?zboaie, ?i dup? ultimul dintre ele, principalul reazem al independen?ei, integrit??ii teritoriale, suveranit??ii ?i unit??ii României, a fost tot Armata Român?, deopotriv? cu to?i militarii ei, solda?i, subofi?eri ?i ofi?eri. ?i ast?zi, când se ac?ioneaz? programatic pentru atrofierea identit??ii noastre istorice ?i suntem îmbuiba?i cu tot felul de b?lm?jeli, cic?, geopolitice ?i geostrategice, lucrurile stau la fel, numai c? nu are cine s? le în?eleag?, nu are cine s? le priceap? ?i, în consecin??, nu are cine s? ?i le asume proactiv.

Antiromânul Perfect tace ?i coace

Ce face în acest timp Pl?vanul de la Cotroceni, cunoscut pe plaiurile Universului drept Antiromânul Perfect, cel care, gra?ie Constitu?iei, este comandantul for?elor armate? Tace. Tace ?i coace. V? aminti?i cum rotea amenin??tor buzduganul puterii preziden?iale, urlând de-i dansau caninii în col?urile tremurânde ale gurii „Jos mâinile de pe D.N.A.!". Acum, când Armata României este terfelit? de tot felul de frustra?i ?i neajun?i intelectual, cu bacalaureatul luat la „apelul de sear?" ?i str?lucite studii universitare poten?ate politic, când ar trebui s? afirme na?ional, cu maxima severitate la care îl oblig? Constitu?ia - „Nu v? atinge?i de Armata României, este bun na?ional!", Pl?vanul tace. Tace ?i coace. ?tie el ce ?tie, îi este team? de c?tu?ele care-i sunt puse deoparte de c?tre D.N.A., principala amenin?are intern? la adresa existen?ei statului român. Îi este team? ?i, din când în când, din jil?ul alien?rii sale bolnave, trimite bezele Codru?ei. La fel ?i partidul min?ii sale încete ?i discrete - caricatura muribund? a P.N.L.-ului de alt?dat?, jum?tatea lui de-acum fiind parte a edific?rii statului mafiot, în vremea predecesorului s?u, potrivit chiar m?rturisirilor acestuia.

S? v? mai zic ceva, domnilor angaja?i full time în industria politic? a (aparent) naivei noastre Românii, p'asta chiar nu avea?i de unde s-o ?ti?i, nu a fost înc? „desecretizat?" ?i, implicit, nu s-a bucurat de accesul apetitului vostru elementar de cultur?. Fundamentele constitu?ionale ?i institu?iile vitale ale statului român au fost înr?d?cinate ?i aduse în rod sub conducerea unui colonel, Domnul Colonel Alexandru Ioan Cuza, cel dintâi conduc?tor al României! Oamenii politici de-atunci, cu bunele ?i mai pu?in bunele lor, au în?eles c? nu se poate altfel. De ce oare?

U?urel cu Armata, pe sc?rile istoriei, domnilor!

Moartea noastr?, s?vâr?it? sau doar poten?ial?, ca pre? necondi?ionat pentru via?a ?i salvarea ??rii, este parte indestructibil? ?i inalienabil? a parimoniului na?ional. Nu o c?lca?i în picioare, domnilor lucr?tori pe bani mul?i în industria politic? autohton?! Chiar dac? o face?i purtând pantofi al c?ror pre? î?i taie respira?ia, mult peste orice pensie militar? de stat. Apropo, mult trudita ?i sclifosita elegan?? cu care o face?i tr?deaz? faptul c?, totu?i, mersul vi l-a?i format în înc?l??rile achizi?ionate de la buticurile de cartier, unde anafi?tilor le-a fost mai greu s? ajung?. Bun?oar?, u?urel cu Armata României pe sc?rile istoriei, domnilor. Nu de altceva, dar, în cele din urm?, istoria nu ia în seam? nulit??ile care înfloresc la fiecare col? de strad?. U?urel!

Cu constitu?ional? reflec?ie,
Costinel Petrache, Soldat Român

P.S. Din Armata României nu fac parte ?i lep?d?turile destr?b?l?rii „democratice" dâmbovi?ene, profitori f?r? scrupule ?i f?r? frontiere ai neostenitei, dar grandioasei noastre tranzi?ii, burdu?i?i în straie de general, acum incitându-mi tastele O. Neculai, O. Gabriel, I. Anghel, I. Marius, O. Codru?, B. Ilie, S. Bartolomeu...

footer