Revista Art-emis
Statul sunt ei. Statu(tu)l procurorilor PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
MarĹŁi, 05 Septembrie 2017 16:16

DNA-siglaDe când a anun?at Tudorel propunerile de modificare a legilor Justi?iei, au luat foc procurorii, pre?edin?ii ?i rezisten?ii. ?ara e în pericol, statul de drept este amenin?at, na?iunea sufer?, vine sfâr?itul lumii, Apocalipsa rânje?te la noi. ?i toate astea pentru c? pre?edintele nu mai poate numi cum vrea el ?i pe cine vrea el s? îi închid? ?i ascund? dosarele, procurorii nu î?i mai pot promova pupilele ?i pipi?ele prin parchete imediat dup? ce au terminat facult??i care scot analfabe?i cu diplom?, dar, mai ales, pentru c? se strânge cureaua ?i în sfâr?it sunt ?i judec?torii ?i procurorii pu?i s? pl?teasc? efectiv financiar sau juridic pentru - aten?ie, nu erorile judiciare, pentru c? erori judiciare nu exist?, exist? doar - sentin?ele date la comand? sau la ambi?ie. Pe judec?tori sau procurori nu îi intereseaz? cine îi nume?te (de?i e ?i asta un aspect important pentru ei, pentru c? una e când te nume?te un om pe care îl po?i ?ine în chingi cu câteva dosare sau chiar unul singur ?i alta când te nume?te un grup de oameni, eventual un parlament , ceea ce ar însemna sa faci dosare ?i s? ?antajezi sau controlezi câteva sute de oameni, lucru foarte greu, dar ?i obositor ?i nesigur) pe ei îi doare faptul c? nu se mai pot promova pe ochi alba?tri ?i c? vor trebui s? r?spund? pentru toate porc?riile pe care le fac, c? erori nu pot fi numite. Numai pentru c? nu pot spune asta, ei spun c? îi deranjeaz? faptul c? nu mai pot fi numi?i de pre?edinte, ?i c? vezi doamne, nu vor s? fie numi?i politic. Domnul ?la cu dosar la D.N.A. care conduce Parchetul General, mai are ?i tupeul s? spun? c? el nu are încredere în politicieni ?i c? nu e bine ca aceste numiri ?i propuneri s? plece din afara sistemului. Serios? Dar propunerea de schimbare a legii pensiilor militare de unde a plecat? Domnul Laz?r ori nu ?tie, ori face pe prostul, dar indiferent cine ar face propunerile sau numirile, acestea tot politice ar fi. Vrem nu vrem, statul ar trebui s? fie condus politic a?a se întâmpl? în toate statele, numai la noi este condus de procurori ?i servicii care controleaz? nu doar numirea pre?edin?ilor (vezi casa lui Oprea) ci ?i propriile numiri ?i promov?ri. Din cauza asta nu vrea domnul Laz?r amestec „din afar?". Ei sunt stat în stat. Ce mai uit? sau se face c? nu ?tie domnul este c? toate comentariile sale ?i ale tuturor procurorilor vizavi de acest proiect de lege este un atac la statul de drept ?i un amestec grosolan în procesul legislativ în care procurorii nu au ce c?uta. Comentariile lor au scop de intimidare ?i amenin?are la adresa Parlamentarilor, în condi?iile în care, conform Constitu?iei, procurorii nu au absolut nicio atribu?iune în elaborarea legilor. ?i atunci plângerile procurorilor legate de atacul asupra statului de drept ar trebui v?zute ca auto-denun?uri vizând atacul asupra statului de drept. Dar, ca s? nu zic? lumea c? ei sunt obtuzi ?i nu sunt deschi?i la nou, la schimb?ri, domnii prodec?tori achieseaz? cu bucurie la m?rirea mandatului. Vivat, vivat, vivat!

Tr?darea ca atac asupra statului de drept

Cu toat? viziunea lor m?rea?? asupra independen?ei justi?iei ?i sistemului de ap?rare na?ional?, nici procurorii, nici judec?torii, nici anali?tii, nici moderatorii, nici politicienii, nici ziari?tii care comenteaz? acuma atacul asupra statului de drept nu comenteaz? adev?ratul atac ?i cel mai periculos asupra statului de drept ?i independen?ei României, asupra suveranit??ii statului c?ruia ne prefacem c? îi s?rb?torim 100 de ani de „independen??". Cum ne preg?tim s? îi s?rb?torim independen?a? Prin vânz?ri.
Dup? ce am vândut flota, apele, gazele, combinatele, grânele, institutele farmaceutice, p?mânturile, tradi?iile, istoria, eroii, tr?d?torii, medicii, profesorii, inginerii, copii, for?a de munc?, suveranitatea, independen?a, lini?tea, siguran?a zilei de mâine, ne preg?tim s? s?rb?torim cei 100 de ani printr-o subordonare total? ?i complet? în cele mai mici am?nunte, pentru a fi siguri c? nu ne vom mai ridica niciodat? în picioare. Cum ? P?i s? vedem ce se mai vinde la aceast? or?, din comunicate oficiale:
1. Comunicatul nr 274 din 30.08.2017, al M.Ap.N. ne anun?? c? ministrul ?u?uianu împreun? cu ambasadorul Klemn s-au plimbat prin Târgovi?te pentru a admira frumuse?ile patriei. Dar, ne anun?? domnul ?u?uianu, „Chiar acum, în timpul vizitei noastre la Târgovi?te, la sediul Guvernului României, premierul Mihai Tudose ?i secretarul de stat în M.Ap.N. Mircea Du?a au loc discu?ii avansate cu compania american? de securitate aerospa?ial? Lockheed Martin, implicat? în programele esen?iale de înzestrare ale Armatei României cu sisteme „Patriot" ?i „HIMARS", dar ?i în programul de dezvoltare ?i mentenan?? privind componenta de avia?ie multirol". Ca s? vezi, în timp ce ei evaluau posibilitatea unor viitoare colabor?ri, la sediul guvernului se semnau deja hârtiile. S? mai spun? cineva c? nu s-a f?cut o evaluare corect? ?i nu a fost consultat poporul.
2. Un alt comunicat, nr 275,din aceea?i zi al aceluia?i ministru, ne anun?? c? acela?i personaj „va participa joi, 31 august, de la ora 12.00, la ceremonia de certificare a Fortelor Aeriene Regale Canadiene dislocate în Baza aerian? de la Mihail Kog?lniceanu. Patru aeronave CF-188 Hornet ale For?elor Aeriene Canadiene au sosit duminic?, 20 august, în baza aerian? din Mihail Kog?lniceanu, unde vor participa la executarea unor misiuni de poli?ie aerian? înt?rit? sub comand? N.A.T.O., cu preluarea responsabilit??ii de la For?ele Aeriene Regale ale Marii Britanii. Deta?amentul canadian Air Task Force Romania este format din aproximativ 135 de militari (pilo?i ?i personal tehnic) ?i aeronave CF-188 Hornet ?i va executa, al?turi de aeronavele MiG-21 LanceR ?i militarii For?elor Aeriene Române, misiuni de poli?ie aerian? în urm?toarele patru luni".

3. Domnul premier Tudose ne anun?? c? se gânde?te la retragerea dosarului privind declararea zonei Ro?ia Montana drept rezerva?ie natural?, dosar înaintat de guvernul Ciolo? c?tre U.N.E.S.C.O., în încercarea de a opri exploatarea aurului de c?tre „Gabriel Ressources". Ne spune domnul Tudose c? el crede c? vom câ?tiga procesul cu firma româno-canadian? ?i f?r? a declara zona protejat? ?i insinueaz? c? cei care au f?cut acest demers au lovit în interesele statului pentru c? nici noi nu mai putem exploata aurul dac? se aprob? dosarul. Poate are dreptate, la prima vedere a?a ar p?rea, c? zona poate fi închis? oric?ror exploat?ri, dar indiferent care ar fi adev?rul, sau realitatea, este clar c? undeva, cândva, la nivel guvern s-a f?cut nu o gre?eal?, ci o vânzare a intereselor na?ionale.

?i acum s? traducem:
- La punctul 1 se vede cu ochiul liber c? vizita celor doi ?i discu?iile celor de la „Lockheed Martin" cu M.Ap.N. nu se fac în interesul statului român sau armatei române ci în interesul firmei americane care astfel î?i va extinde afacerile prin preluarea ?i nu cooperarea cu firmele române?ti de profil, prin folosirea for?ei de munc? ieftine române?ti ?i vânzarea c?tre aceia?i fraieri a produselor fabricate de ei, ca ?i în cazul petrolului, la pre? mai ridicat decât în alte ??ri... c? a?a facem noi afaceri. Domnul Trump î?i pl?te?te datoriile fa?? de proprii produc?tori de armament, colegi de afaceri, pe spinarea României iar oficialii români ne prezint? asta drept o mare realizare a economiei na?ionale ?i o înt?rire a capacit??ii de ap?rare, a?a cum au f?cut ?i cu scutul de la Deveselu care acum cere rachete „Patriot", apoi focoase nucleare pentru a fi ap?rat. Dar s? ?i râdem un pic. Iat? ce ne mai spune domnul ?u?uianu: „În cadrul discu?iilor, ministrul ap?r?rii na?ionale a eviden?iat importan?a prezen?ei ?i cre?terii nivelului investi?iilor americane, desvoltarea unui program de înfr??ire între unit??ile administrativ teritotiale din România ?i S.U.A., desvoltarea rela?iilor de cooperare în domeniile turistic, cultural ?i ?tiin?ific, subliniind nivelul ridicat al Universit??ii Valahia". Mi s-au umezit ochii, v? rog s? m? scuza?i, nu ?tiam c? românul ?i americanul sunt fra?i. Apropo, cine e Universitatea Valahia, e cumva sora lui Harward?

- În cazul „colabor?rii" cu F.A.R. Canadiene se vede din Cosmos c? afar? e vopsit gardul. De?i ?i de data asta evenimentul este trâmbi?at ca o mare realizare a guvernan?ilor care nu mai pot de grija ap?r?rii na?ionale, lucrurile nu stau chiar a?a. Ca s? nu î?i fac? cineva iluzii privind prezen?a unor for?e str?ine pe teritoriul României ?i s? nu cread? c? acestea sunt venite pentru a ap?ra România, în comunicatul de pres? al M.Ap.N. se precizeaz?: „Dislocarea avioanelor R.C.A.F. în România este parte a implement?rii Planului de ac?iune pentru asigurarea capacit??ii opera?ionale a N.A.T.O. pe flancul estic al Alian?ei atât în zona de nord, cât ?i în zona de sud ?i demonstreaz? unitatea ?i determinarea N.A.T.O. ca r?spuns la provoc?rile mediului de securitate". Clar, da? Nu for?ele N.A.T.O. ap?r? România, a?a cum mint unii ?i cred al?ii, ci România ofer? teritoriul, sângele ?i securitatea proprie pentru a ap?ra interesele N.A.T.O. Asta ca s? nu mai spun c? avioanele canadiene nu vor alerga împreun? cu celebrele F-16 proasp?t vopsite ?i achizi?ionate ci tot cu b?trânele MiG-uri care, a?a comuniste, î?i mai fac treaba. Ale dracu' avioane, cred c? rezist? a?a, în ciud?. ?tie cineva de ce am mai cump?rat avioanele F16?

- Despre R.M.G.C., numai de bine. Mie îmi este clar c? ini?iativa lui Tudose este tot o urmare a procesului de dezvoltare a rela?iilor culturale cu marele partener strategic, subiectul fiind discutat atât la nivel de pre?edin?i cât ?i la nivel de premier ?i speciali?ti, la pachet cu investi?iile din ap?rare. Tovar??ii americani au realizat c? dac? U.N.E.S.C.O. ne aprob? dosarul nu mai pup? resurse române?ti din Ro?ia Montana în vecii vecilor, a?a c? mai bine ne retragem noi dosarul, pl?tim preten?iile lui „Gabriel" a?a cum am pl?tit ?i lui „Bechtel" - c? suntem buni de contracte p?guboase ?i pl??i din banii pro?tilor -, iar strategicul prieten poate veni apoi s? scoat? telurul din p?mânt ca uite Lockheed are nevoie de el. Cu aurul mai vedem poate primim ?i noi ceva, dar telurul, tungstenul, al?turi de titan, molibden ?i vanadiu constituie adev?rata problem? iar Lockheed Martin are mare nevoie de ele. Noi nu. Acesta este adev?ratul motiv pentru care domnul Tudose s-a trezit acum c? Ciolo? a gre?it. El vorbe?te în interven?ia sa asupra subiectului, despre râme în stilul b??c?lios, caracteristic, spunând c? nu vom mai putea scoate nici râme din Ro?ia Montana, dac? e declarat? zon? protejat?. Domnule Tudose, nici nu e nevoie, c? uite cum ies ele singure la suprafa?? ?i mai ?i ?ip? imediat ce sunt afectate interesele partenerului strategic.

Acum, întrebarea - retoric? - pe care o pun, este ce anume constituie atac la adresa statului de drept ?i a securit??ii na?ionale, schimbarea sau anularea unor privilegii ale magistra?ilor ?i preluarea puterii nelimitate din mâna lor prin legea r?spunderii magistra?ilor, sau vânzarea resurselor ?i intereselor ??rii ?i subordonarea acestora intereselor unor companii ?i puteri str?ine sub pretextul colabor?rii strategice?

Cine e de fapt Statul de drept, pentru c? atunci când critic? cineva activitatea D.N.A. sau plagiatul ?efei, doamna Kovesi spune c? e atacat statul de drept, când sunt ar?tate abuzurile S.R.I. ?i amestecul lui Coldea în justi?ie ?i fabricarea dosarelor, domnul Helvig spune ?i el c? e atacat statul de drept, când se vorbe?te despre abuzurile unor mini?tri cu girofar pe umeri iar??i este atacat statul de drept, când oamenii se întreab? ce caut? un vânz?tor de copii ?i cump?r?tor de case, cu documente false, iar??i este atacat statul de drept. Unde e?ti tu Luis Catorz, s? î?i vezi nepo?ii? Cine a spus c? regalitatea francez? a disp?rut la Revolu?ie? Ea tr?ie?te ?i se înmul?e?te.

Pentru cine vrea s? ?tie cum ac?ioneaz? un stat suveran ?i cum se ap?ra statul de drept, s? urm?reasc? evolu?ia Poloniei ?i r?spunsul liderilor polonezi la încerc?rile de intimidare ale Bruxell-ului, de „sprijin" ale Washingtonului ?i amenin??rile Moscovei. Ministrul ap?r?rii polonez declara: „Conceptul de ap?rare al Republicii Polone" are ca obiectiv s? permit? ap?rarea ??rii în fa?a oric?rei agresiuni ruse, f?r? a fi nevoie ca Polonia s? a?tepte ajutorul alia?ilor N.A.T.O.".
A?a, da! Noi avem doctrin??

Bibliografie web :
http://adevarul.ro/news/eveniment/tudose-posibil-romania-nu-mai-poata-exploata-zacamintele-rosia-montana-1_59a5c6435ab6550cb8728bcf/index.html
https://www.activenews.ro/externe/Asa-se-face-politica-Lider-de-la-Varsovia-Nu-noi-am-exploatat-tarile-din-care-provin-refugiatii-ajunsi-in-Europa-nu-ne-am-folosit-de-forta-lor-de-munca-si-nu-noi-i-am-invitat-aici-144388
https://www.activenews.ro/externe/Asa-se-manifesta-o-tara-suverana-Polonia-vrea-sa-investeasca-masiv-in-Armata-ca-sa-%E2%80%9E-fie-capabila-sa-se-apere-SINGURA-cu-fortele-sale-armate-fara-a-fi-nevoita-sa-astepte-aliatii-din-NATO-144017

footer