Revista Art-emis
Vaccinuri sau eugenie ? PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 20 August 2017 14:23

Vaccinuri pentru copii„Art. 26.
(1) Autorit??ile publice respect? ?i ocrotesc via?a intim?, familial? ?i privat?.
(2) Persoana fizic? are dreptul s? dispun? de ea îns??i, dac? nu încalc? drepturile ?i libert??ile altora, ordinea public? sau bunele moravuri". (Constitu?ia României - Via?a intim?, familial? ?i privat? - Articolul 26).

Starea de confuzie în care, de aproape 28 de ani este ?inut poporul român a devenit stare oficial? „normal?". Cet??enii României nu mai au încredere în Statul Român pentru c? Statul Român ?i-a b?tut prea des joc de ei, min?indu-i. Popula?ia României a ajuns turm? electoral?, sclav? nu doar a ocupan?ilor str?ini, ci ?i a corpora?iilor farmaceutice multina?ionale. Institului „Cantacuzino", atât cât i s-a permis s? „tr?iasc?" a fost o citadel? de prestigiu a st?rii de s?n?tate pentru cet??enii Românie ?i urma?ii lor. A fost, îns?, ?i buturug? incomod? în calea concernelor farmaceutice agresoare, drept pentru care i s-a administrat un „vaccin" letal, similar - prin efect - cu cel care se injecteaz? ast?zi copiiilor. Victimei, I-a r?mas doar numele, ag??at pe firm?. Copiii sunt vaccina?i cu substan?e incomplet ?i insuficient experimentate, deci transforma?i în cobai ?i ajun?i subiec?i ai eugeniei promovate de Noua Ordine Mondial?. Au fost importate vaccinuri din zone ale planetei care nu au nimic comun cu condi?iile de via?? din România ?i aplicate pruncilor, la recomandarea unor medici, fie incompeten?i, fie incomplet informa?i, dar - sine die -, contra comisioane substan?iale. Au fost ?i cazuri de deces ale unor copii. În cele ce urmeaz?, v? prezent?m opinii diferite despe subiect, fiecare „baricad?", având argumentele ei. Valorile na?ionale au ajuns ?inte preferate ale neprietenilor Neamului Românesc. Acum a venit rândul urma?ilor, copiii. Departe de a ne pozi?iona de o parte sau de cealalta a vreuneia dintre „baricade", suntem con?tien?i c? adev?rul este deliberat înv?luit de cea?a intoxic?rii informa?ionale. V? rug?m s? citi?i cu aten?ie materialele prezentate ?i s? le analiza?i. Concluziile ?i deciziile v? apar?in în totalitate. (Redac?ia ART-EMIS).

Mihai Tudose, Prim ministrul Guvernului României

„Premierul Mihai Tudose a avut o reac?ie extrem de critic? la adresa p?rin?ilor care nu î?i vaccineaz? copiii. ?eful executivului chiar a sugerat c? ace?tia ar trebui s? fie dec?zu?i din drepturile p?rinte?ti : « Din punctul meu de vedere personal, v? spun c? acel p?rinte care refuz? vaccinarea ?i pune în pericol incon?tient via?a copilului, decide el asupra copilului, dac? face sau nu poliomielit?, face sau nu rujeol?, moare sau nu, eu cred c? aici tot ce înseamn? servicii sociale, protec?ia copilului. Al?i p?rin?i sunt dec?zu?i din drepturi pentru fapte mult mai pu?in grave. Când un p?rinte î?i condamn? copilul practic la moarte, nu ?tiu în ce m?sur? se mai poate vorbi despre drepturi p?rinte?ti »". Nici doctorii care s-au declarat împotriva vaccin?rii nu au sc?pat de critica premierului. „Nu ?tiu dac? aceia sunt chiar doctori. [...] Sunt solu?ii care ?in de bunul sim?, dar la care trebuie ?inut cont ?i de tot ce înseamn? cadrul legal. ?i o anchet? a celor în drept de la protec?ia copilului, de la asisten?a social?, dar foarte bine fundamentat juridic"[1].

Paul Hitter : „Jur c? nu v? voi l?sa s? mi-l lua?i, sau dac? mi-l lua?i, voi lua ?i eu câ?iva dintre voi!"

Dup? mesajul insinuant al prim ministrului României, care a insinuat c? statul va lua copiii p?rin?ilor care refuz? vaccinarea, artistul plastic român Paul Hitter a reac?ionat dur: „Jur c? nu v? voi l?sa s? mi-l lua?i, sau dac? mi-l lua?i, voi lua ?i eu câ?iva dintre voi ! [...] Prim ministrul Tudose, a dat o declara?ie, în care spunea c? se gândeste la dec?derea din drepturile parentale a celor care nu î?i vaccineaz? copiii. Mi se pare o declara?ie foarte periculoas?. Foarte periculoas? pentru o ?leaht? de politcieni, ?i aici m? refer la to?i, dar absolut la to?i, care nu au reu?it în 27 de ani nici m?car s? termine o autostrad? pentru noi ?i viitorul copiilor no?tri. Nu au reu?it s? ne ofere un standard de via?? ridicat astfel încât s? ne putem cre?te copiii f?r? griji. Nu au reu?it s? construiasc? ni?te spitale calumea. Ne-au alungat din ?ar?, ne-au supt toat? via?a din noi. Ne-au vândut corpora?iilor str?ine, corpora?ii care storc creiere române?ti pe bani pu?ini ?i f?r? s? pl?teasc? taxe. Ne-au vândut lemnul. Ne-au vândut p?mântul. Sufletele ni le-au vândut. ?i acum, la ordinele Big Pharma, jigodiile astea, vin ?i vor s? ne ia copiii dac? nu îi vaccin?m. Dac? nu îi vaccin?m cu ni?te vaccinuri produse de str?ini, pline de chimicale, vaccinuri despre care nu se ?tie dac? fac bine sau mai mult r?u. P?i voi ave?i tupeul s? veni?i s? ne lua?i copiii animalelor? Eu am un copil. Jur în fa?a oamenilor ?i a lui Dumnezeu c? mi-l voi ap?ra cu pre?ul vie?ii. Jur c? nu v? voi l?sa s? mi-l lua?i, sau dac? mi-l lua?i, voi lua ?i eu câ?iva dintre voi.

Am impresia c? începe?i s? v? juca?i cu focul b?ie?i! Voi chiar considera?i c? mai sunte?i credibili? Din pozi?ia în care sunte?i, pozi?ia de tr?d?tori, de ho?i spurca?i, de nenoroci?i, voi mai veni?i ?i ne ?ine?i lec?ii despre cum s? ne cre?tem copiii? O ?coal? calumea nu a?i fost în stare s? face?i. Se zbat copiii în s?r?cie, de aia mor de rujeol?, nu pentru c? ar face rujeol? pur ?i simplu, ci pentru c? sistemul lor imunitar este atât de sl?bit de otr?vurile din alimente încât nu mai lupt?. Mai ave?i un pic ?i ve?i spune c? ?i dac? te trage curentul trebuie s? te vaccinezi. ?i presa? Presa? Al?i tr?d?tori care ne bag? rahatul ?sta pe gât. A?a a?i f?cut ?i când a fost gripa porcin?! Eu nu am uitat! Urla presa de mama focului, c? murim de la gripa porcin?, s? ne în?ep?m neap?rat. Ca pân? la urm?, s? apar? declara?ia O.M.S. care spunea c? de fapt companiile Big Pharma au dus toat? aceast? campanie. Cât despre pro?tii care pun înc? botul la rahaturile astea, ce s? zic, dac? va fi cazul, pentru a-mi ap?ra copilul, v? voi da ?i vou? în cap. Voi, spune?i c? noi, cei care refuz?m vaccinurile suntem retrograzi... m? scuza?i, dar nu noi, ci voi sunte?i tâmpi?i cu acte în regul?, atunci când v? încrede?i în aceste bestii care ne omoar? zilnic, pic?tur? cu pic?tur?. Asta este de fapt datoria mea de p?rinte ?i de tat?. S? adun informa?iile, s? le filtrez, ?i s? fac ce cred eu c? este mai bine pentru copilul meu. Dac? v? pas? atât de mult de noi ?i de copiii no?tri, de ce ne otr?vi?i cu E-uri? Ave?i vre-o explica?ie plauzibil?? Mucles. Ru?ine s? v? fie criminalilor. V? a?tept la u?? cu Poli?ie, Masca?i, doctori, ce vre?i voi, eu v? dau în scris c? ve?i regreta.

?i sunt mul?i ca mine. Hai mai agita?i rahatul b?ie?i, hai, intra?i în cartiere s? ne lua?i copiii. Intra?i în sate s? ne lua?i copiii b?ie?i. Hai m?i baie?i, omorâ?i-ne pe to?i, lua?i-ne copiii, hai s? v? vedem ce pute?i. Dar pe când un sistem educa?ional na?ional cu adev?rat competitiv? Pe când ve?i reu?i s? aduce?i oamenii pleca?i afar? înapoi în ?ar?? Pe când ve?i avea Respect pentru România ?i pentru Români? Pe când ve?i lupta cu adev?rat pentru prop??irea ??rii ?i a poporului? Pe astea când le face?i? Dup? ce ne lua?i copiii? Dar cu Agricultura ce face?i b?ie?i? Dar apele ??rii? Dar toate resursele vândute pe nimic? Flota? Armata când o pune?i pe picioare? Dar ni?te zeci de mii de parc?ri când ve?i rezolva? Dar canalizare la sate când face?i? Îi vaccina?i de rujeol? ?i copiii se cac? în curte în weceuri din lemn. P?i cum facem m?i Tudose, Tibi drag?? Ce încredere vre?i s? avem în voi? Eu unul nu pot.

A? fi un criminal s?-mi dau copilul în mâinile voastre p?tate de sânge. A?i omorât oameni în decembrie 1989 f?r? cea mai mic? remu?care [...] , acum ne omorâ?i cu zile. Cum s? ascult eu sfaturile voastre. Ave?i credibilitate, nu « 0 », ci « minus-infinit » în fa?a mea. Totul pân? la copii! V? provoc imbecililor, veni?i s? ni-ii lua?i din case! Voi crede?i c? aici e Norvegia? Am?râ?ilor!"[2].

Medicul sucevean Florin Haidamac: „E simplu. Pentru s?n?tate se merge la medic. Dac? vre?i s? tr?i?i. Dac? nu, cr?pa?i naibii... ! Ai bani, tr?ie?ti. Nu ai, te chinui ?i/sau cr?pi".

Haidamac este medic de 14 ani. El afirm?: „Prin vaccinare s-au eradicat boli. Continuati cu tampeniile pe care le debitati si vom avea variola din nou. La ce conditii de trai avem in tara asta, la ce mizerie sufleteasca si trupeasca cultivati zilnic, la ce nivel de prostie si incompetenta ati ajuns, meritati din plin toate bolile pamantului. De la variola pana la ciuma, holera, sida si ebola[3]. Democratia asta de fatada a adus in Romania dreptul la opinie. Un mare rau. Pentru ca nu toti sunt capabili de o opinie. Pentru ca nu-i duce mintea. Pentru ca nu sunt informati corect. Pentru ca sunt manipulabili. Pentru ca le toarna venin in urechi cine stie ce incompeten?i, la fel ca ?i ei, total pe lâng? subiect. Dreptul asta la opinie a b?gat in mormânt 31 de copii ?i a imboln?vit de rujeol? 8.000. Pe motiv ca unii au considerat c? au dreptul de a-?i bate joc de copiii lor, a?a cum Natura ?i-a b?tut joc de ei facându-i atât de tâmpi?i. Sunt forme de via?? care fac umbr? p?mântului degeaba. ?i din p?cate apar?in rasei umane. Asemenea criminali ar trebui s? stea acolo unde le e locul. Într-o rezerva?ie. S? se descurce singuri. Pe principiul « Statul nu va cere nimic, dar nici nu va da nimic. Tr?i?i cum vre?i ». A?a ar merit? to?i ??tia plini de opinii care omoar? copiii. ?i s? fie trata?i în rezerva?ia aia de cei care fac ru?ine halatului alb, având acelea?i « opinii » c? ?i ei. Cum e un a?a-numit medic stomatolog care î?i da cu p?rerea despre vaccinare, dezv?luindu-?i incompeten?a. Ce treaba are dentin? cu imunologia? Dar, nah, asta e doctor. Sper c? nu pentru mult timp. Sunt total de acord cu propunerea D.S.P.-ului de a-i retrage dreptul de liber? practic?. În rezerva?ii nu ai nevoie de el. [...] Sunt peste 200.000 de copii nevaccina?i în ?ara asta de marmelad?. Sunt jude?e care au acoperire vaccinal? sub 50%. Nu a interesat pe nimeni pân? acum. [...] R?mân la p?rerea c? suntem de mult vându?i c? sclavi unei Europe decadente. Îns? v?d limpede c? exist? interes acum pentru a lua atitudinea corect? vizavi de vaccinare. Vizavi de via?? copiilor. Vizavi de prostia unor a?a-numi?i p?rin?i. E simplu. Toleran?? zero pentru criminali.

„Din punctul meu de vedere, cu cât mai multi pro?ti dau col?ul cu atât mai bine voi tr?i eu"

??tia sunte?i voi cei care prin dreptul vostru la opinie ?i la exprimare liber? a?i perpetuat un comportament criminal [...] la ce nivel de prostie ?i incompeten?? a?i ajuns, merita?i din plin toate bolile p?mântului. De la variol? pân? la cium?, holer?, sida ?i ebola. C? tuberculoza e ceva banal. Umbl? pe toate drumurile. Nestingherit?. [...] Ce diferen?? e între voi ??tia care refuza?i vaccinarea ?i unul care injunghie cu sânge rece? Absolut niciuna. [...] De interes si grija ce au asa-numitii parinti, care stiu numai sa mearga la mont? ?i apoi s? rag? c? statul s? le dea. C? sunt ei necajiti. Lipsiti de orice responsabilitate. Dând buluc când vin tirurile cu ajutoare sau când e de pupat moa??te. Ca, deh, cateva ciolane va asigura sanatatea, nu? Nu exista sfinti, sa va fie clar! Lutul nu e divin. Suflul divin s-a întrupat în lut o singur? dat? ?i i-a fost de ajuns. Tace de vreo dou? mii de ani. Probabil ocupat s?-?i ling? r?nile.

Pentru s?n?tate se merge la medic. Dac? vreti s? tr?i?i. Dac? nu, cr?pa?i naibii! [...] Refuzati beneficiile vaccin?rii? Refuza?i medicina modern?? Refuza?i dreptul la via?a copiilor vo?tri? S? pl?ti?i pentru asta. Medicina nu e democra?ie. Nu e vreo vrajeal? pe care s? o comenteze to?i zoio?ii. [...] Lumea asta se împarte în de?tep?i ?i pro?ti. Din punctul meu de vedere, cu cât mai multi pro?ti dau col?ul cu atât mai bine voi tr?i eu".

Declara?ia unei mame cu copil vaccinat, copil care sufer? de efecte post vaccinale[4]

„Ani Cre?u, mama a unui copil de 4 ani ?i 4 luni, îi cer Primului Ministru al României din acest moment, Mihai Tudose, s? revin? asupra Declara?iei publice a domniei sale în ceea ce prive?te vaccinarea, legea obligativit??ii ?i dec?derea din drepturile p?rinte?ti pentru refuzul p?rin?ilor de a-?i vaccina copiii. Declara?ia domniei voastre încalc? toate drepturile pe care Constitu?ia României mi le ofer?! Declara?ia domniei voastre m? lezeaz? în mod direct ?i instig? la vân?toare de „nesupu?i", ceea ce contravine fiin?ei umane, a dreptului de a dispune de mine îns?mi ?i de a-mi exercita datoria de p?rinte!

În primul rând: v? decad eu din func?ia de Premier al ??rii mele! Sunte?i în acea func?ie pentru c? eu am votat! Nu conteaz? pe cine am votat! Eu am votat! Dvs. sunte?i acolo pentru un timp determinat. Eu sunt Cet??ean Român pentru c? m-am n?scut român. Eu v-am ales pe Dvs. ?i nu Dvs. pe mine! Copilul meu este al meu în totalitate pân? la 18 ani, dup? care î?i apar?ine sie?i! Eu l-am primit în dar de la Dumnezeu. Fiin?a uman? nu apar?ine nim?nui în afar? de p?rin?i, nicidecum unei „entit??i" numit? statul! (scris cu litere mici), c?ci el exist? prin mine, prin noi, cet??enii acestei ??ri! Statul nu este un uter comun, o mam? surogat ce ne d? copiii spre cre?tere! Copilul apar?ine celor care îl iubesc, îl ap?r?, îl hr?nesc - p?rin?ilor lui! Primul ministru nu poate confisca o fiin?? uman? c?ci fiin?a uman? este liber? (vezi Drepturile Omului). Primul ministru nu are dreptul s? se pronun?e în privin?a mea ca p?rinte, întrucât el nu este abilitat s? vorbeasc? despre asta! Primul ministru are obliga?ii ?i nu drepturi :
- are obliga?ia s? îmi asigure siguran?a individual? ?i na?ional?.
- are obliga?ia s? îmi asigure independen?a na?ional?.
- are obliga?ia de a proteja cet??enii României ?i grani?ele acesteia.
- are obliga?ia de a respecta Constitu?ia ??rii care este „Biblia" oric?rui stat de drept (iar declara?ia public? a domniei voastre o încalc? grav).
- are obliga?ia s? îmi ofere un sistem sanitar decent, demn de o ?ar? capitalist?.
- are toate obliga?iile din lume, dar nu drepturi!
- are obliga?ia s? fac? toate demersurile, cu toate resursele ?i cu toate organismele abilitate s? asigure investiga?ii ?i tratamente copiilor României! (vezi copiii cu alergii - în afara de IgE total, test nespecific ?i Prick test - nu exist? gratuitate! În România - are se ?tie nici num?rul aproximativ al copiilor cu alergii c?ci - are exist? posibilitatea p?rin?ilor s? investigheze acest lucru!).
Pentru c? sistemul de s?n?tate al ??rii - care permite, nu faciliteaz? investiga?ii gratuite în vederea stabilirii num?rului cât mai aproape de adev?r al copiilor alergici, îl somez pe domnul Premier Mihai Tudose s? î?i retrag? afirma?iile întrucât, în vederea exercit?rii actului vaccinal, pacientul trebuie s? fie clinic s?n?tos - f?r? atopie (alergie).

În al doilea rând, sunt p?rinte de copil ce înc? sufer? de efecte post vaccinale. Efectele au ap?rut dup? vaccinul de la dou? luni când, fie nu s-a dorit, fie nu s-a ?tiut (ceea ce nu scuz? gravitatea faptului ) a fost „diagnosticat" eronat cu reflux gastro-esofagian, a primit tratament eronat cu antibiotice ?i Motillim pe care l-am cump?rat din afara ??rii, la recomandarea medicilor. (Aten?ie! Motilliun este medicament interzis sub vârsta de 1 an - a se vedea îns??i declara?ia dr. Mihai Craiu de la dezbaterea public? din 11 mai 2017 pentru proiectul de lege cu privire la obligativitatea vaccin?rii). Faptul a fost repetat ?i la vârsta de 4 luni - acelea?i reac?ii - tratamentul a continuat - diagnostic infirmat prin testare specific? abia la vârsta de 4 luni ?i 3 s?pt?mâni. Situa?ia copilului meu a sc?pat de sub control dup? vaccinarea cu ROR la vârsta de 1 an ?i 2 luni, urmat? de 10 luni jum?tate de diarei cronice, apari?ia intolerantelor ?i a alergiilor.

Diferen?a între mine ?i Primul Ministru actual este c? eu ?tiu ce vorbesc! Dumnealui, nu!

Men?ionez ca am cheltuit ?i înc? mai cheltui sume enorme pentru refacerea copilului ?i îi cer s? m? ajute! S? îmi dea bani de la dumnealui în cazul în care îi pas? atât de mult de copiii acestei ??ri! Copilul meu este ?i el copilul acestei ??ri! Copiii vo?tri, dragi români, sunt copiii acestei ??ri! ?ara noastr?, România, nu este Statul! Statul este o entitate care are nevoie de noi to?i ca s? existe. Dac? noi nu o recunoa?tem, ea nu exist?. Îmi iubesc ?ara! Îmi iubesc enorm ?ara! Dar cei care se afla în fruntea ei, cei pe care noi i-am pus s? fie acolo, nu ne iubesc. Copilul meu este un copil vaccinat. ?i asta îmi este singurul regret în cei 38 de ani si jum?tate de via?a! Eu nu m? tem de copiii nevaccina?i ?i nu îi consider un pericol pentru mine ?i copilul meu. Altfel, vaccinarea devine o utopie!

Domnule Prim-Ministru al României, v? solicit s? îmi r?spunde?i la urm?toarea întrebare: dac? dumneavoastr? ave?i încredere în actul vaccinal (vaccin), de ce v? teme?i de nevaccina?i ? Risca?i s? face?i o form? u?oar? a unei boli a copil?riei. A propos: dvs, Domnule Ministru, v-a?i vaccinat?!? La adul?i, forma de rujeol? este una grav?. A?tept vaccinarea dumneavoastr? în public, dup? care v? d?m voie s? ave?i opinii despre acest subiect!Tema dumneavoastr? cu privire la aceast? problem? este urm?toarea: V? cer s? r?spunde?i public care ?i unde este publicat? procedura/protocolul medical prin care un medic poate deosebi:
- o diaree cauzat? de vaccinare ?i una f?r? leg?tura cu vaccinarea, având în vedere c? diareea este un efect advers al vaccin?rii, trecut pe prospecte;
- o alergie cauzat? de vaccinare - o meningit? cauzat? de vaccinare;
- deces cauzat de vaccinare.
Pân? atunci, va rog frumos, domnule Prim-Ministru Mihai Tudose s? va face?i datoria pe care o ave?i de când a?i primit acest fotoliu!
Ani Cre?u - mam?".

----------------------------------------------------
[1] http://www.activenews.ro/articol.php?a=144971
[2]http://www.activenews.ro/stiri-social/Reactia-lui-Paul-Hitter-dupa-amenintarea-premierului-la-adresa-parintilor-care-nu-vor-sa-si-vaccineze-copiii-%E2%80%9ETotul-pana-la-copiii-Va-provoc-imbecililor-veniti-sa-ni-ii-luati-din-case-Voi-credeti-ca-aici-e-Norvegia-Amaratilor-144980
[3]https://stiicumzic.com/mesaj-foarte-dur-al-unui-medic-ai-bani-traiesti-nu-ai-te-chinui-sau-crapi-crapati-naibii-cu-teoriile-idioate-pe-care-le-cititi-pe-net-cu-cat-mai-multi-prosti-dau-coltul-cu-atat-mai-bine/
[4] http://www.stiripesurse.ro/actrita-celebra-in-razboi-cu-guvernul-pe-tema-vaccinarii-va-decad-din-functia-de-premier-al-tarii-mele_1210526.html
https://raduiacoboaie.wordpress.com/2017/07/28/sunt-tot-mai-multi-romani-care-constientizeaza-pericolul-mortal-al-vaccinurilor-in-general/
https://www.youtube.com/watch?v=q2oAn7B-1pE#t=79

footer