Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Cezar Adonis Mihalache   
Miercuri, 09 August 2017 19:37

Centenar Romania MareCe „întâmplare ar fi ca, în 2018, s? ni se ridice vizele pentru S.U.A., nu?! M?car atât s? consemn?m ?i noi... Nu ar fi nici o celebrare, nici un elogiu adus înainta?ilor no?tri, dar ne-am putea mândri c? am f?cut ?i noi ceva. Sau, mai bine spus, „am c?p?tat ceva". Pentru c? în Anul Centenarului pare c? singur nu o s? punct?m nimic. Poate câteva jerbe ?i un tricolor, a?a mai mic, s? nu trecem „în sfera manifest?rilor na?ionaliste", nu?! ?i desigur, cu fanfare intonând mar?uri eroice în surdin?, s? nu lez?m sensibilitatea minorit??ilor!

Ce minune, chiar dac? nereprezentativ? la dimensiunea astral? a Centenarului, ar fi s? primim „vizele"?! S? ne l?ud?m c? am „înf?ptuit" ceva la sorocul a 100 de ani! Nu ne-am reîntregit ?ara, nu am onorat monumentele l?sate de cei ce au f?cut Marea Unire (?i România Mare - n.r.), nu am renovat nici m?car casele unde s-au n?scut cei ce ne-au n?scut, mai apoi, la dimensiunea m?re?iei Neamului Românesc. Nu am înl?turat nici falsurile de pe monumentele acaparate de iredenti?ti, nu am repus în paginile manualelor nici Istoria, nici Limba Român?, ba, ?i pe cea din urm? am l?sat-o ciuruit? în curicula impus? de minister, chiar pe textele fundamentale ale frumuse?ii limbii noastre (în curând o s? ajung? str?inii înscri?i la cursurile de Limba Român? s? studieze mai mul?i „clasici"!). Nu am f?cut nimic! Dar poate ?i pentru c? nu am f?cut nimic, o s? primim ?i noi „vizele". (Am putea plusa cu „Schengen"-ul, dar în ?la oricum nu mai crede nimeni, a?a c? nu mai e folosit pe post de momeal? na?ional?!). Evident, nu se va întâmpla nici m?car asta! Indiferent de întreg arsenalul pe care îl vom cump?ra de la americani!

S? fim ferici?i dac?, în schimbul achizi?iilor f?cute, într-un an-doi se va mai discuta cu noi pe marginea acestui subiect. Despre vize ca posibilitate fluturat? ori de câte ori trebuie s? ni se mai bage pe gât câte o cheltuial?. De fapt, a?a ar trebui tradus mesajul ministrului nostru de externe c? „într-un an-doi se vor ridica vizele"! Într-un an doi poate... vom mai discuta... Oricum, din partea Ministerului Externe, ca momente de celebrare în Anul Centenarului, nu a?tept?m astfel de mesaje! Nu ne intereseaz? nici felul „personal" de a aduce omagii pentru victimele, „l?rgite" ca baz? de recunoa?tere!, ale holocaustului la norm?. Nu ne emo?ioneaz? nici implicarea aceluia?i minister în crearea unui departament de comunicare pentru combaterea ?tirilor false. Ar fi mai util s? ?tim ce va face Ministerul de Externe în sensul promov?rii în lume a semnifica?iei Centenarului 2018. Sau, din nou, lucrurile vor fi l?sate pe seama asocia?iilor de români de afar??!

Suntem în pragul unui Centenar irepetabil ?i nu doar c? nu avem lec?iile f?cute, dar nici m?car nu se mai mimeaz? inten?ia a se încropi ceva. Ar fi trebuit ca la acest moment s? avem, pentru fiecare zi a Jubileului!, un desf??ur?tor m?car pe sfertul m?re?iei înainta?ilor. Dar nu! Avem o propagand? amenin??toare în care ni se spune s? st?m la locurile noastre. De la stupizenia ?efului Senatului care ne avertizeaz? „c? un conflict cu Rusia ar fi devastator" (?!), a?a c? „trebuie s? g?sim o solu?ie s? detension?m situa?ia" (!), la jignirile ?i amenin??rile lui Rogozin, sub formula acelui „A?tepta?i r?spuns, nenoroci?ilor!" (la care Ministerul de Externe ne-a invitat la calm, toleran?? aia care ne-a adus deja la plata unor deconturi uria?e ce nu ne apar?in), la mesajele iredentismului maghiar care, nu doar c? nu va s?rb?tori Centenarul nostru, dar ne avertizeaz? c? va celebra prin ac?iuni concrete cei „1.000 de ani în Transilvania", ?i ne vor face o ram? de ferpar „aniversar" pentru „cei 100 în România" de care au avut parte (Kelemen Hunor). Acesta este pre?ul pe care îl pl?tim pentru nep?sarea de care d?m dovad? în fa?a ac?iunilor evidente de destructurare a Armatei, Poli?iei ?i Jandarmeriei Române.

Ce ar fi fost dac?, de exemplu, polonezii ar fi fost acum în pragul unui asemenea moment? Cum ar fi sunat replica ustur?toare dat? peste botul unchiului Sam cum c? nu se las? fraieri?i în achizi?ionarea tehnicii militare, precum românii? Dar, mai ales, cum ar fi explodat propaganda maghiar? dac? ar fi avut ceva atât de m?re? de celebrat? Noi preg?tim Centenarul a?teptând... Nici m?car a?teptând s?-l preg?teasc? al?ii, ci a?teptând s? treac? o dat? ?i „momentul" ?sta. ?i da!, vom consemna în Anul Centenarului momente festive cu r?sunet european! Nenum?rate zile de plâng?ciune holocaustic?, evreiasc?, ?ig?neasc? ?i cine ?tie ce semin?ii s-or mai cuib?ri la sânul acestui ghe?eft. Ne preg?tim cu zilele date maghiarimii s?-?i celebreze ororile s?vâr?ite pe p?mânturile noastre ?i nu exist? lun? în calendarul suferin?ei noastre în care veneticii s? nu-?i fi strecurat otrava, c? ne le vor trebui un veac genera?iile urm?toare pentru a demonta ce noi am oficializat.

Poate c? în 2018 vom avea ?i noi o zi a noastr?... poate ni se va permite undeva, într-un col? de sal?, cu un tricolor cât mai ascuns privirilor ?i un acord de imn rupt dintr-un difuzor spart, s? celebr?m 1 Decembrie 1918. În?untrul unei s?li, str?juit? la intrare de ferparele veneticilor, care încep a se num?ra, ca semin?ii, mai mul?i decât au fost cei ce au încercat s? ne striveasc? în milenii de existen??.

footer