Revista Art-emis
Vremuri interesante PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 23 Iulie 2017 15:47

Petru Romo?anTr?im vremuri interesante. Asta e sigur. Acum c? am devenit ?i noi proamericani respecta?i, americanii par c? ?i-au ales un pre?edinte sus?inut de... Rusia, de Vladimir Putin în persoan?. ?sta e norocul nostru! Când s? fim ?i noi cu America, America î?i alege un pre?edinte care-i convine Rusiei. Cel pu?in a?a sus?in Partidul Democrat, fost de guvern?mânt în ultimii opt ani, C.N.N., care se spune c? este o goarn? a C.I.A., C.I.A. îns??i, prin George Sörös, care ar finan?a-o din partea unei confrerii de miliardari, „New York Times", „Washington Post", reviste feminine ?i alte o mie de institu?ii americane mari ?i mici. Noi, românii, ce s? credem ?! N-ar fi fost mai bine s? mergem direct cu Putin decât cu protejatul lui Putin de la Washington ? Pentru c? Washington e atât de departe ?i Moscova e atât de aproape !

De ceva vreme, dup? revenirea la putere a lui Jaros?av Kaczynski ?i a partidului s?u ultraconservator PiS, Polonia a preluat conducerea r?zboiului împotriva ocultelor, nereprezentativelor ?i antina?ionalelor institu?ii europene, cu armatele lor de func?ionari foarte scump pl?ti?i. De altfel, Uniunea European? începe s? fie un „stat" care se define?te prin subminarea statelor-na?iuni. Nu poate fi altfel. Polonia ?i-a reg?sit locul pe care l-a avut pe vremea Solidarit??ii, a luptelor de la Gdansk. În Polonia se d? b?t?lia pentru îndep?rtarea judec?torilor comuni?ti ?i a urma?ilor lor, oameni de 30-40 de ani care, împreun? cu ceilal?i comuni?ti, au vândut Polonia pe nimic Occidentului. Numai ca s?-?i salveze pielea ?i s? ajung? la banii Vestului. Lucrurile nu stau diferit la noi. Pentru a în?elege mai bine confuzia pe care o avem azi în justi?ia din România, cu binomul ?i cu controversatul parchet cu jurisdic?ie de excep?ie, de tip totalitar, D.N.A., am face bine s? urm?rim mai atent lupta pentru na?ionalizarea aparatului de justi?ie din Polonia. În acela?i timp, liderul maghiar Viktor Orbán a intervenit de la Tu?nad în sprijinul guvernului polonez. Dup? presa american?, Viktor Orbán ar fi lansat cel mai dur atac de pân? acum la institu?iile europene ?i la miliardarul George Sörös, care vor o „Europ? nou?, mixt?, musulmanizat?". Orbán a mai spus : „Pentru ca Europa s? poat? tr?i, trebuie s?-?i recâ?tige suveranitatea de la Imperiul Sörös... Dup? ce a f?cut asta, migran?ii trebuie trimi?i înapoi, în afara U.E.". Polonia ?i Ungaria sunt din nou în avangarda civiliza?iei europene, a?a cum au fost ?i în ultimii ani ai deceniului opt în lupta împotriva comunismului ?i imperiului sovietic. De la defunctul imperiu din Est noul imperiu din Vest, U.E., a împrumutat deja prea multe elemente catastrofale.

România a fost întotdeauna o ?ar? „interesant?". Atât de interesant? c? te apuc? disperarea. Dup? stalinistul postrevolu?ionar Iliescu pre?edinte, dup? Pinochet-ul, proamerican bineîn?eles, B?sescu, azi îl avem pe penalul de câmpie Liviu Dragnea, dictator mediocru ?i demon meschin. Am atins o nou? culme a absurdului. Azi ne uit?m în gura Gabrielei Vrânceanu Firea Pandele, primarul Bucure?tiului (incredibil, dup? Halaicu, Lis, B?sescu, Videanu, Oprescu, o avem ?i pe Firea!), ne cutremur?m zilnic de gândirea economic? a farsorului-impostorului de Teleorman, cu al s?u confuz ?i inaplicabil „program de guvernare", ?i a?tept?m cumin?i sfâr?itul lumii. Ce altceva am putea a?tepta decât sfâr?itul lumii ?! S? ne spun? Codrin ?tef?nescu, acest Mihail Sadoveanu de televizor al P.S.D.!

Presa noastr? scandaloas? („de scandal" e prea pu?in ?i inexact) anun?? c? episcopul homosexual al Hu?ilor ar fi fugit din ?ar?. A fost v?zut pe aeroportul din Ia?i. Biserica Ortodox? Român?, p?storit? de Preafericitul p?rinte Daniel, tr?ie?te vremuri prea interesante, vremuri L.G.B.T. Deocamdat?, capii Bisericii nu ?tiu ce hot?râri s? ia. O fi atât de întins? „boala" din Biserica român? ? Vom avea ?i mar?uri ale preo?ilor cu orient?ri sexuale alternative ? Pentru c? presa de scandal s-a pus s? caute ?i a început s? g?seasc? ?i alte cazuri. Tot deocamdat?, preotul Pomohaci, acuzat de pedofilie, continu? s? dea concerte de muzic? popular? foarte apreciate.

Pentru încheiere, s?-l cit?m (dup? filosoful sloven Slavoj Žižek, din studiul „Tenta?ia populist?", care ne reaminte?te aceast? „vorb? de duh") pe nemuritorul Mao : „E o mare dezordine sub cer, situa?ia e deci excelent?".

footer