Revista Art-emis
Armata pe toate fronturile PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 23 Iulie 2017 15:23

NATO Saber Guardisan 2017Pierderi planificate

Spuneam acum câteva zile c? mai marii ??rii au pus tunurile pe armat?, în sensul c? î?i fac imagine de mari patrio?i discutând despre nevoile de înzestrare a armatei sau plagiind fotografiile de succes din Top Gun. S?pt?mâna asta îns? parc? au înnebunit to?i. Este adev?rat, trebuie s? acopere cumva ultimul „accident" de pe timpul aplica?iei de a Gala?i unde un TAB 77, s-a scufundat cu succes în Dun?re. Din fericire personalul a fost evacuat, nu au existat victime, deci domnul ministru a sc?pat ocazia de a mai înainta în grad post-mortem ni?te eroi, iar domnul Du?a de a face fotografii lâng? trupurile neînsufle?ite ale celor deceda?i. Nu ?tiu ce vor face acuma „exper?ii" din armat? care - s?racii de ei - înc? nu au reu?it s? afle de ce a c?zut DAC-ul în pr?pastie, c? iat?, trebuie s? afle de ce a intrat TAB-ul la ap?. Sabotaj domnilor, sabotaj în toat? regula, cineva vrea s? fac? r?u conducerii ministerului, sau ru?ii au decis s? boicoteze aplica?iile N.A.T.O. Cum de nu se sesieaz? nimeni ? Oricum, domnul ministru ?u?uianu a dat un comunicat tehnic în care arat? c? nu e nimic deosebit, incidentul face parte din decor, mai avea pu?in ?i spunea c? era planificat: „Evenimentul face parte din gama de situa?ii tactice luate în calcul de planificatorii exerci?iului". Sunt curios dac? ar fi spus la fel ?i în situa?ia în care ar fi fost victime. Sunt convins c? nu, dar nu pot s? nu m? întreb de ce, c? doar ?i atunci evenimentul ar fi f?cut parte din aceea?i gam? de situa?ii tactice. Dar a?a suntem noi... ne d?m viteji dup? r?boi.

Faptul ca tehnica militar? cedeaz? pe toate fronturile ?i pe toate c?ile, aeriene, marine ?i terestre, face parte din gama de situa?ii planificate de c?tre minister ?i conducerea de partid ?i de stat, deci nu e cazul s? ne impacient?m. Nu e a?a domnule ?u?uianu? Mai r?mâne ca domnul ?u?uianu s? spun? c? se ?tia c? transportorul nu va face fa?? luptei cu valurile, dar a fost b?gat în exerci?iu ca s?fie f?cut de râs. Am avut pe vremuri un coleg, ofi?er, care în tab?ra de schi a avut ghinionul ca din 4 militari s? aib? unul cu piciorul rupt pe timpul instruc?iei. Întrebat de cdt taberei cum s-a întâmplat dar mai ales, de ce, el a r?spuns : "pierderi planificate!" ?i cu asta i-a l-a l?sat f?r? replic?.

De ce ne pleac? oamenii ?

Se pare c? domnul prim-ministru Tudose, (o alt? viitoare dezam?gire pentru Dragnea) ?i-a stabilit o tactic? a pic?turii chineze?ti, în procesul m?cin?rii ?i destabiliz?rii din interior a noului guvern. Dac? acum o lun? am experimentat în premier? mondial? d?râmarea unui guvern de c?tre partidul care îl propusese, nu ar fi exclus s? experiment?m ?i distrugerea unui guvern de c?tre premierul care „?i-a ales mini?trii" De ce spun asta ? Pentru c? acum nici o lun?, domnul Tudose, îi d?dea un ghiont lui Dragnea, spunând c? nu e dispus s? fie slug?. Acum 10 zile într-o ?edin?? de guvern l-a ridiculizat pe ministrul Daea, cu oaia. Apoi a urmat un secretar de stat, luat ?i el peste picior. La ultima ?edin??, domnul Tudose a pus tunurile pe domnul ?u?uianu, cerându-i s? pun? stop fugii din serai, adic? valului de demisii din armat?, care risc? s? aduc? Armata Român?, din punctul de vedere al încadr?rii, nu numai al înzestr?rii, la nivelul „scos din lupt?". A constatat domnul Tudose c? ies militarii la pensie dar nu a sesizat ?i cauza. Domnia sa zice c?, vezi Doamne , oamenii ies la pensie pentru c? legea pensiilor militare este atractiv?. Da, la aceast? or? ie?irea este mai atractiv? decât intrarea în armat?, sau chiar statul în armat?.Dar militarii se cer afar? din dou? motive, unul pentru c? datorit? conducerii ?i sistemului de promovare pe linie de partide, oamenii serio?i nu se mai reg?sesc în sistem, iar al doilea motiv ar p?rea c? este faptul c? actuala lege a pensiilor militare este convenabil?. Da, este, dar motivul adev?rat este c? deja se ?tie (pentru c? oricât s-ar dori, a r?suflat, nu se pot ascunde inten?iile ?i ordinele primite pe linie de partid) c? se lucreaz? intens la modificarea, dac? nu chiar anularea legii 223 ?i reintroducerea militarilor în sistemul na?ional de pensii. Acesta este motivul real al cererii mari de pensionare.

Deci ce fac conduc?torii de partid? Domnul Tudose îi cere lui Adrian s? ia m?suri s? opreasc? hemoragia. Nu ?tiu dac? se referea la doasrele de pensii sau la scurgerea de informa?ii, dar îmi e team? c? asist?m la un process similar celui din D.N.A. unde doamna Kove?i în urma înregistr?rilor, în loc s? opreasc? practicile ilegale, a cerut oprirea scurgerilor de informa?ii ?i g?sirea ?i pedepsirea celor vinova?i de „tr?dare". Sunt convins c? a?a va fi, c? doar „sistemul" e acela?i.

Porumbelul ?i ?arpele

Ce face domnul ?u?uianu? Domnul ?u?uianu îl asigur? pe domnul prim ministru c? va stopa hemoragia ?i c? nu inten?ioneaz? s? creeze probleme suplimentare conducerii de partid, mai ales acuma când Tom Cruise de România pedaleaz? nebune?te pe bicicleta „Doilasut?". Ceea ce ofer? în fapt domnul ?u?uianu este jum?tatea lui cinci. Domnia sa declar?, sperând c? astfel va lini?ti opulimea: „În situa?ia modific?rii actualei legi a pensiilor militare, noi suntem de p?rere c? trebuie p?strat acela?i algoritm de calcul în cazul pensiei. Totodat?, valoarea pensiei nu va dep??i sut? la sut? din baza de calcul ?i nu vor fi afectate pensiile aflate în plat?, acestea r?mânând la valoarea actual?. Am sim?it nevoia s? facem aceste preciz?ri pentru a-i l?muri pe cei din sistemul militar c? nu avem inten?ia s? cre?m probleme suplimentare care s? genereze plec?ri din sistem".

Aici domnul ?u?uianu a scos de gur? un porumbel ?i un ?arpe. Prumbelul este recunoa?terea faptului c? se lucreaz? la ?i se inten?ioneaz? modificarea (eu spun anularea) legii pensiilor militare, odat? cu modificarea legii pensiilor care este deja oficial admis? ca obiectiv al guvern?rii pe acest an. ?i pentru a stopa cererile de pensionare, el d? asigur?ri c? nu vor fi afectate pensiile în plat?. P?i domnule ?u?uianu, nu te sup?ra nu î?i merge bine mecanismul. Dac? dumneata recunoa?te c? va avea loc o modificare a legii pensiilor militare ?i mai ?i recunoa?te c? nu vor fi afectate pensiile în plat?, e ca ?i cum i-ai impinge singur pe militari s? treac? în rezerv?, ca s? fie ?i ei prin?i cu pensiile în plat?. Logic nu ? Hai s? t?ie?ti! ?sta a fost porumbelul.

?arpele este mult mai par?iv. Tot domnul Adrian ne spune c? în situa?ia modific?rii pensiilor militare, va fi p?strat algorimul de calcul a pensiei. Ciudat. Din câte ?tiu eu, prin Parlament înc? treneaz? renumita ?i mult hulita OG57 al c?rei articol 40 a fost ?i este contestat de pensionarii militari, iar motivele sunt „celebre", ca s? îl parafrazez pe domnul Tudose. Ei bine, partidul de guvern?mânt, la presiunile f?cute ?i interven?iile unor asocia?ii ale militarilor, a promis c? va modifica sau chiar anula acel articol care este oricum, neconstitu?ional. Bineîn?eles, promisiunea este doar promisiune, eu oricum nu d?deam o ceap? degerat? pe ea, dar ea exist?. Acuma, domnul ?u?uianu îi anun?? pe pensionari c? nu se va schimba nimic în actuala lege a pensiilor militare, c? algoritmul va r?mâne acela?i. P?i articolul 40 tocmai pe acolo lucrase, iar oamenii doreau schimbarea. Va fi schimbare (în sesnul dorit de militari) când voi fi eu pop?. Prin aceast? promisiune, domnul ?u?uianu atinge dou? obiective dragi tuturor partidelor aflate la putere sau nu: în primul rând se acoper? ?i î?i justific? nerespectarea promisiunii de a modifica sau anula art 40 ?i în al doilea rând învr?jbe?te din nou activii cu rezervi?tii, pentru c? iat?, apparent, unii vor modificarea legii (de fapt nu a legii, ci a ordonan?ei care a modificat legea) iar al?ii vor p?strarea legii. Aparent sunt în contradic?ie ?i cam asta vrea s? scoat? în relief conducerea de partid, f?r? a spune c? de fapt ?i unii ?i al?ii doresc p?strarea legii a?a cum a fost ea promulgat?, nu a?a cum a fost modificat? sau cum se dore?te a fi modificat?.

Ei bine, totu?i urecheala lui ?u?uianu arat? c? situa?ia în armat? ?i - mai ales - printre activi, nu numai printre rezervi?ti, este exploziv? ?i îmi e team? c? dac? se va umbla la legea pensiilor militare, sistemul se va confrunta nu numai cu cereri de pensionare ci chiar cu demisii sau proteste sub o form? sau alta. S? nu zice?i c? nu v-am spus. Cine vrea s? ri?te?

Bibliografie web :
http://www.stiripesurse.ro/premierul-tudose-solicitare-catre-ministrul-apararii-in-privin-a-pensiilor-militarilor_1208913.html
https://www.agerpres.ro/politica/2017/07/20/tutuianu-in-situatia-modificarii-legii-pensiilor-militare-algoritmul-de-calcul-trebuie-pastrat-pensiile-in-plata-nu-vor-fi-afectate-14-41-22

footer